Strona główna

Formularz ofertowy I. Dane wykonawcy


Pobieranie 159.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar159.68 Kb.

Strona z

Załącznik nr 2 do SIWZ

......................................

( miejscowość, data )
........................................

( pieczątka firmy )FORMULARZ OFERTOWY
I. DANE WYKONAWCY1. Pełna nazwa

..............................................................................................................

2. Przedstawiciel producenta * / ................................................................

..............................................................................................................

3. Adres ( siedziba ) ( kod, miejscowość, ulica , powiat, województwo )

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4. Adres do korespondencji ( wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby )

..............................................................................................................

5. Nr KRS …………………………………….

6. Regon ..............................................

7. NIP…………………………………………

8. Telefon ( z numerem kierunkowym ) .............................................

9. Fax ( z numerem kierunkowym ) ..................................................10. E-mail : ............................................................
II. PRZEDMIOT OFERTY :
dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do mikrometody kolumnowej w żelu dekstranowym wykonywanej za pomocą posiadanej aparatury firmy DIAMED ( analizator automatyczny TECHNO TWIN STATION ) wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu back-up w ramach rozbudowy istniejącego systemu DIAMED


wypełnić fakultatywnie*
III. CENA OFERTY:
1. Cena oferty

LP.

Nazwa przedmiotu zamówienia /
Nazwa Handlowa


Wielkość opakowania

Ilość

Cena jednostkowa

brutto

Wartość

brutto

W tym

wartość podatku VAT

1.

2.

3.

4.


I.

ODCZYNNIKI

 

 


1.

Mikrokarty do oznaczania grupy krwi z układu ABO/D wraz z badaniem izoaglutynin na krwinkach A1, B

(60 x 12 szt.)

14


2.

Mikropłytki do oznaczania grupy krwi z układu ABO/D wraz z badaniem izoaglutynin na krwinkach A1, B

(1 x 12 szt.)

50


3.

Mikrokarty z surowicą antyglobulinową poliwalentną (liczba mikrokolumn)

(112 x 12 szt.)

7


4.

Mikrokarty z surowicą antyglobulinową monowalentną (liczba mikrokolumn)

(4 x 12 szt.)

6


5.

Mikrokarty do oznaczania fenotypu z układu Rh wraz z ag Cw i antygenu K z układu Kell

(112 x 12 szt.)

3


6.

Mikrokarty do oznaczania fenotypu z układu Rh i antygenu K z układu Kell (monoklonalne p/ciała)

(4 x 12 szt.)

8


7.

Mikrokarty do oznaczania grup krwi u noworodków (DVI+) wraz z BTA

(4 x 12 szt.)

12


8.

Mikrokarty do testu enzymatycznego (liczba mikrokolumn)

(60 x 12 szt.)

4


9.

Mikrokarty do potwierdzania antygenów układu ABO/D u dawców (DVI+)

(112x12 szt.)

21


10.

Mikrokarty do potwierdzania antygenów układu ABO/D u dawców (DVI+)

( 24x12 )

2


11.

Mikrokarty do potwierdzania antygenów układu ABO/D u pacjentów (DVI+)

( 24 x 12 )

1


12.

Mikrokarty do bezpośredniego testu antyglobulinowego – rozszerzone

(1 x 12 szt.)

26


13.

Mikrokarty do bezpośredniego testu antyglobulinowego

(1 x 12 szt.)

6


14.

Odczynnik do potwierdzania RhD ujemnych donacji

( 1 x 5 ml )

24


15.

Mikrokarty do diagnozowania D częściowego

(1 x 12 szt.)

5


16.

Mikrokarty do oznaczania antygenów z innych układów grupowych monoklonalne:
- anti M,

(1 x 12 szt.)


8


- anti N,

(1 x 12 szt.)

8


- anti Jka,

(1 x 12 szt.)

8


- anti Jkb,

(1 x 12 szt.)

8


- anti Le a

(1 x 12 szt)

8


- anti Le b

(1 x 12 szt)

8


17.

Mikrokarty do oznaczania antygenów z innych układów grupowych poliklonalne:
- anti -Kp a

(1 x 12 szt)

8


- anti -Kp b

(1 x 12 szt)

8


Mikrokarty do oznaczania antygenów z innych układów grupowych poliklonalne lub monoklonalne:

 

 


- anti -Lu a

(1 x 12 szt)

8


- anti -Lu b

(1 x 12 szt)

8


- anti -K/k

(1 x 12 szt)

8


- anti -M/N

(1 x 12 szt)

8


- anti -Le a/Le b

(1 x 12 szt)

8


- anti -Jk a/Jk b

(1 x 12 szt)

8


- anti -S/s

(1 x 12 szt)

8

- serum do mikrokarty Anti-S/s

(2 x 1,4 ml)

8

- anti -Fy a/Fy b

(1 x 12 szt)

8

- serum do mikrokarty Anti-Fya/Fyb

(2 x 1,4 ml)

8


II.

KRWINKI WZORCOWE

 

 


19.

Zestaw 2 krwinek wzorcowych A1 – B do badania na mikrokartach

(2 x 10 ml)

92


20.

Zestaw 3 krwinek wzorcowych A1 – B-O do badania na mikropłytkach

(3 x 10 ml)

78


21.

Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/ciał do PTA i testu NaCl

(3 x 10 ml)

65


22.

Zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do screeningu p/ciał do testu enzymatycznego

(3 x 10 ml)

26


23.

Krwinki spulowane do wykrywania przeciwciał u dwców

(3 x 10 ml)

39


24.

Panel 11-krwinkowy do identyfikacji p/ciał w PTA i teście NaCl

(11 x 4 ml)

26


25.

Panel 11-krwinkowy do identyfikacji p/ciał (krwinki papinowane) do testu enzymatycznego

(11 x 4 ml)

26


26.

Rozszerzony panel krwinkowy do identyfikacji p/ciał w PTA i teście NaCl

(6 x 4 ml)

26


27.

Papaina do testu enzymatycznego

(1 x 10 ml)

26


28.

Zestaw do codziennej kontroli jakości badań immunotransfuzjologicznych i analizatorów

(2 x 8 x 5 ml)

19,5


29.

Zestaw do kontroli jakości – wewnętrznej

(5 x 4 ml krwinek czerwonych
( 3 x 3 ml surowicy)

6


III.

MATERIAŁY ZUŻYWALNE I EKSPLOATACYJNE

 

 


30.

Sól płucząca

1 op a 10 ltr.

72


31.

Środek myjący

1 op. a 10 ltr.

40


32.

Środek do odkażania

1 op. a 250 ml

10


33.

ID Diluent 1 ( bromelina )

(1 x 500 ml)

34


34.

Stabilizator

( 1 x 500 ml )

2


35.

Magnesy do mieszania zawiesin krwinek czerwonych

1 op. a 100 szt.

2


36.

Końcówki do pipet

(1 x 1000 szt.)

48


37.

Płyn płuczący

1 op. a 5 ltr.

1


38.

Płyn myjący

1 op. a 250 ml

2


39.

Środek przeciwpieniący do odpadów

1 op. a 1 ltr.

1


40.

Roztwór odkażający używany w połaczeniu z Diluent 1

1 op. a 500 ml

1


41.

ID-Diluent 2 do automatycznego analizatora systemu back-up

1 op. a 600 szt.

85


RAZEM
43.

Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z systemem back-up w ramach rozbudowy istniejącego systemu DIAMED

m-c

12OGÓŁEM -……………………… PLN ( słownie: ………………………………..…………………………)

Podana cena całkowita uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, ubezpieczenie w transporcie, cło, montaż , instalację i uruchomienie aparatury, przeszkolenie personelu Zamawiającego, gwarancję w okresie obowiązywania umowy, serwis oraz okresowe walidacje w okresie obowiązywania umowy, serwis merytoryczny, koszt podłączenia analizatora do systemu informatycznego Bank Krwi i. in. ………………………. - podać jakie jeżeli występują).


IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikami oraz z istotnymi postanowieniami umowy ( załącznik nr 6 ) i przyjmuję je bez zastrzeżeń

2. Oświadczam, że pozostaję związany z ofertą 60 dni od dnia złożenia ofert zgodnie z art. 85 ust 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3. Oświadczam, że zobowiązuję się podpisać umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp .

4. Oświadczam, iż - informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i

zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane ( jeżeli dotyczy ).

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ……………………………………………………………………………………………..

tel. ________________ fax __________________ e-mail _________________________

OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________ dnia __ __ _______ roku _________________________(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość