Strona główna

Formularz ofertowy


Pobieranie 119.04 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar119.04 Kb.
ZAŁĄCZNIK NR 2
………………, dnia……………

………………………..

(nazwa i adres firmy)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonymSKŁADAMY OFERTĘ NA

dostawę akumulatorów stacyjnych i akumulatora rozruchowegoLp.

Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne sprzętu
wymagane przez Zamawiającego


Nazwa, typ sprzętu oferowanego przez Wykonawcę

Parametry akumulatorów oferowanego przez Wykonawcę

J.m.

Ilość akumulatorów

Ilość stojaków

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Akumulator żelowy

12V 7Ah

Napięcie
szt.

8Pojemność
Żywotność
Wymiary (dł. szer. wys.)
Typ podłączenia
2.

Akumulator żelowy

12V 17Ah

Napięcie
szt.

8Pojemność
Żywotność
Wymiary (dł. szer. wys.)
Typ podłączenia
3.

Akumulator żelowy

12V 24Ah

Napięcie
szt.

1Pojemność
Żywotność
Wymiary (dł. szer. wys.)
Typ podłączenia
4.

Akumulator żelowy

12V 40Ah

Napięcie
szt.

3Pojemność
Żywotność
Wymiary (dł. szer. wys.)
Typ podłączenia
5.

Akumulator żelowy

12V 65Ah

Napięcie
szt.

3Pojemność
Żywotność
Wymiary (dł. szer. wys.)
Typ podłączenia
6.

Akumulator żelowy rozruchowy

12V 77Ah (+/- 5 Ah)


Napięcie
szt.

1Pojemność
Żywotność
Wymiary (dł. szer. wys.)
Typ podłączenia
7.

Akumulator żelowy

12V/42Ah (+/- 5 Ah) + kpl. łączników ze śrubami do montażu 1 baterii 48V


Napięcie
szt.

4Pojemność
Żywotność
Wymiary (dł. szer. wys.)
Typ podłączenia
Nie dotyczy łączników

Nie dotyczy

8.

Akumulator żelowy

12V/110Ah (+/- 10 Ah) + kpl. łączników ze śrubami do montażu 2 gałęzi baterii 48 oraz 2 gałęzi baterii 24 V;


Napięcie 1ogniwa
szt.

12Pojemność 1 ogniwa
Ilość ogniw
Żywotność
Wymiary (dł. szer. wys.)
Typ podłączenia
Nie dotyczy łączników

Nie dotyczy

9.

Akumulator żelowy

12V 120Ah (+/- 10 Ah) + 1 kpl. łączników ze śrubami do montażu 6 gałęzi baterii 24V + 1 kpl. łączników ze śrubami do montażu 1 gałęzi baterii 48V


Napięcie 1ogniwa
szt.

16Pojemność 1 ogniwa
Ilość ogniw
Żywotność
Wymiary (dł. szer. wys.)
Typ podłączenia
Nie dotyczy łączników

Nie dotyczy

Stojak piętrowy dostosowany do zestawienia z ww. ogniw dwóch gałęzi baterii 24V;

Nie dotyczy

Nie dotyczy stojaka

Nie dotyczy

szt.

3Stojak piętrowy dostosowany do zestawienia z ww. ogniw jednej gałęzi baterii 48V;

Nie dotyczy

Nie dotyczy stojaka

Nie dotyczy

szt.

110.

Akumulator żelowy

12V 200Ah (+/- 10 Ah) + 1 kpl. łączników ze śrubami do montażu 2 gałęzi baterii 48V


Napięcie 1ogniwa
szt.

8Pojemność 1 ogniwa
Ilość ogniw
Żywotność
Typ połączenia
Wymiary (dł. szer. wys.)
Nie dotyczy łączników

Nie dotyczy

Stojak piętrowy dostosowany do zestawienia z ww. ogniw dwóch gałęzi baterii 48V;

Nie dotyczy

Nie dotyczy stojaka

Nie dotyczy

szt.

111.

Akumulator żelowy

12V 100Ah (+/- 10 Ah) + 8 kpl. łączników ze śrubami do montażu gałęzi baterii 48V


Napięcie 1ogniwa
szt.

32Pojemność 1 ogniwa
Ilość ogniw
Żywotność
Typ połączenia
Wymiary (dł. szer. wys.)
Nie dotyczy łączników

Nie dotyczy

Stojak piętrowy do baterii dostosowany do zestawienia z ww. ogniw dwóch gałęzi baterii 48V;

Nie dotyczy

Nie dotyczy stojaka

Nie dotyczy

szt.

4

  • Dostawę zrealizujemy w terminie do…………………………………  • Na dostarczony sprzęt udzielamy…..……miesięcznej gwarancji.

UWAGA:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Termin dostawy zamówienia - do 60 dni od daty podpisania umowy

  • zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;

  • uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

  • w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego,

  • czujemy się związani ofertą 30 dni od terminu składania ofert,

  • WADIUM w wysokości ........................ zł (słownie: ................................... złotych) zostało wniesione w formie ........................................ w dniu ......................

Numer FAX na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ………………………….
Załącznikami do niniejszej oferty są:*

(1)


(2)

(3)


(4)

(..)


Wyżej wymienione Załączniki zostały złożone na ........... kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony numer ..........

................................................... …………………………..

data, miejscowość pieczęć i podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


* wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie) i oświadczenia załączone do oferty

ZAŁĄCZNIK NR 3

(WZÓR OŚWIADCZENIA)

.......................................

(nazwa i adres firmy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 oraz brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

................................, dnia .....................

........................................................

Podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


ZAŁĄCZNIK NR 4

Oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegoDostawa akumulatorów stacyjnych

niniejszym oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.)

………………, dn. …………………… ………………………………

Podpis Wykonawcy*w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zamiast informacji o przynależności składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

*niniejszą informację /listę podmiotów składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość