Strona główna

Formularz ofertowy


Pobieranie 68.12 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar68.12 Kb.
Zał. Nr 6 – form. ofert. Aparatura i sprzęt 09 DZP/13600/N/2009
Data ………………………………….
…………………………………………….

Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr ……………..

do umowy nr ……………………..

z dnia ……………………………..


FORMULARZ OFERTOWY
na dostawę aparatury i sprzętu do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala

dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

( dokładny adres wykonawcy/firmy)ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy dla korespondencji dot. niniejszego postępowania)adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….


NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….……………………..


PAKIET NR 6: KOMPLET NARZĘDZI MIKROCHIRURGICZNYCH (1 SZT.)
1.1. Wymagane parametry techniczne i użytkowe
Nazwa i typ …………………………………………………………………
Wytwórca (producent) …………………………………………………………………………………….
Rok produkcji (wymagany 2009): ………………
Pozycje 1-7 i 8-10 to elementy zużywalne, wymieniane, podłączane do jednostek centralnych aparatury. Aparatura, którą posiadamy jest produktem określonego wytwórcy. Nie można zastępować tych elementów innymi, nawet gdy są o tej samej nazwie. Elementy zużywalne współpracują tylko z urządzeniami dla których zostały wytworzone. Część tych elementów jest zamawiana do fakoemulsyfikatorów Oertli, a część Alcona.


Lp

Nazwa sprzętu

Ilość

(sztuki)


Warunek wymagany

Parametry oferowane

1

Głowica ultradźwiękowa Oertli do fakoemulsyfikatora CataRhex Swiss Tech, typ VS 820199 SP

2

TAK
2

Tipy tytanowe, 30 stopni do fakoemulsyfikatora CataRhex Swiss Tech, typ VS 820199 SP

6

TAK
3

Dreny irygacyjno/aspiracyjne wielokrotnego użytku do fakoemulsyfikatora CataRhex Swiss Tech, typ VS 820199 SP

20

TAK
4

Osłonki irygacyjne na tipy do fakoemulsyfikatora CataRhex Swiss Tech, typ VS 820199 SP

20

TAK
5

Nasadka irygacyjna do witrektomu VE 103100 do fakoemulsyfikatora CataRhex Swiss Tech, typ VS 820199 SP

1

TAK
6

Klucz metalowy do mocowania tipów, o których mowa w punkcie 2

1

TAK
7

Kaseta wielorazowego użytku do sterylizacji narzędzi w autoklawie z wkładką silikonową /”jeż”/ o wymiarach ok. 25x15x5 cm

4

TAK
8

Głowica ultradźwiękowa Alcon do fakoemulsyfikatora Universal II

2

TAK
9

Dreny irygacyjno/aspiracyjne wielokrotnego użytku do fakoemulsyfikatora Universal II

20

TAK
10

Witrektom jednorazowego użytku do fakoemulsyfikatora Universal II

12

TAK
11

Imadło mikrochirurgiczne, bez zatrzasku, szczęki proste średnio szerokie,

długości całkowitej 11 cm6

TAK
12

Nożyczki okulistyczne, długości całkowitej 11 cm, ostrza ostre na końcu, wąskie długości 20-22 mm, proste

6

TAK
13

Nożyczki okulistyczne, długości całkowitej 11 cm, ostrza ostre na końcu, wąskie długości 20-22 mm, odgięte

6

TAK
14

Choper do jądra soczewki, typ Nagahara

5

TAK
15

Prechoper/rozdzielacz jądra soczewki/ w kształcie pincety, końce tępe,

płaskie


5

TAK
W przypadku, gdy w rubryce „Warunek wymagany” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „Parametry oferowane”.

Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.
1.2 WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNYL.P.

PARAMETR

WARTOŚĆ WYMAGANA

WARUNKI OFEROWANEOKRES GWARANCYJNY
1.

Okres gwarancji – 24 miesiące

TAK
2.

Autoryzowany serwis na terenie kraju.

- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, Czas reakcji na zgłoszenie o awarii - nie dłuższy niż 24 godziny

- nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy


TAK, Podać
3.

Czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin, chyba że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni.

Podać
4.

Zapewnienie aparatury zastępczej (lub zastępcza wymiana uszkodzonej jego części) w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 48 godz. (dotyczy także napraw pogwarancyjnych).5.

Wymiana przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów). lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 14 dni.

TAK
6.

W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub wymiany jego części (podzespołów) w związku z okolicznościami określonymi w pkt.5 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, elementy podlegające wymianie uzyskują nową gwarancję.

TAK
4.

Przeglądy aparatu wymagane przez producenta bezpłatne w okresie gwarancji

TAK

1.3 POZOSTAŁE WARUNKI WYMAGANE


L.P.

WYMAGANY WARUNEK

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

należy opisać sposób realizacji warunku wymaganego

1.


Dostawa oferowanej aparatury, jej zainstalowanie i uruchomienie oraz oddanie zamawiającemu do użytkowania
2.

Pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego, zgodnie z SIWZ
3.

Instrukcja obsługi w języku polskim


CZĘŚĆ II – FORMULARZ CENOWYL.p.


Wyszczególnienie


Cena bez VAT


% VAT


Cena z VAT

1

2

3

4

5

1.

Komplet narzędzi mikrochirurgicznych


wartość zamówienia ogółem:

-
Słownie wartość zamówienia z VAT (z podsumowania kolumny 5):CZĘŚĆ III - OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Oświadczenia Wykonawcy:


    1. Oświadczam, że zamówienie w pełnym zakresie, o którym mowa w części I niniejszego formularza ofertowego wykonane zostanie w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych.

    2. Oświadczam, że podane w części II ceny obejmują wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym m.in. przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszt transportu, ubezpieczenia, oddania do użytku i uruchomienia przedmiotu oferty oraz koszty szkolenia personelu Zamawiającego.

    3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

    4. Termin płatności faktury akceptuję na 21 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

    5. Oświadczam, że niżej wymienione części zamówienia będą realizowane przez podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………….

(należy wpisać jaka część zamówienia wykonana zostanie przez podwykonawcę/ów (zakres).

Podwykonawcy nie może być powierzona zasadnicza część zamówienia, tj. dostawa kompletu narzędzi mikrochirurgicznych.

.................................................Podpis osoby upoważnionej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość