Strona główna

Formularz ofertowy wykonawcy dane dotyczące wykonawcy


Pobieranie 0.74 Mb.
Strona1/11
Data17.06.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: 0 ( .. ) ...................................... tel. kom. ..................*

Numer faksu: 0 (.... ) ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

Nr rachunku rozliczeniowego ...................................................................

Godziny urzędowania ...................................................2. Dane dotyczące zamawiającego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843 Regon 000295580
3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Dostawa produktów leczniczych - /Nr sprawy: SZP-332-22PNU/2010/, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:


- Cena oferty za oferowany przedmiot zamówienia w zadaniu nr .................

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł

(Słownie:.............................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………………………………………………………)/wpisać kwoty łączne za oferowane ww zadania z Formularza cenowego „Razem” z tabel zał. nr 1A/

- Cena oferty łączna za oferowane przedmioty zamówienia ww

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł

(Słownie:.............................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………………………………………………………)


4. Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w okresie ................ od ..................do

Akceptuję termin płatności za przedmiot zamówienia podany w SIWZ.

Okres gwarancji/ważności na oferowany produkt/y/ wynosi - nr zadania ............... liczba miesięcy ...........................

Sposób zgłaszania problemów i reklamacji z nr faksu i adresem oraz reklamacje będą załatwiane w terminie i w sposób podany w projekcie umowy.
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy i reklamacji:


  • .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... oraz zakres odpowiedzialności ................................................................


6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres:


- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3. Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.

7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  • - skreślić lub wypełnić odpowiednie w pkt. 6 i 7.


8. Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.


9. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


10.Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


11. Oferta zawiera, łącznie z załącznikami ..............stron.
12. Wykonam zamówienie z udziałem /bez udziału/ podwykonawców.
................................................................

_____________________________

Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

___________________________

_

Czytelne podpisy osób uprawnionych doreprezentowania wykonawcy


Załącznik nr 2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość