Strona główna

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych, doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających


Pobieranie 31.56 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar31.56 Kb.
Załącznik do zarządzenia nr 110 Rektora UMK

z dnia 17 lipca 2013 r.


Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych,
doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających 1. Ogólny opis przedmiotu
Nazwa polaKomentarz

Nazwa przedmiotu (w języku polskim oraz angielskim)

Chemia koordynacyjna

Coordination ChemistryJednostka oferująca przedmiot

Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany

Wydział Chemii

Kod przedmiotu

0600-S3-DSC-CK

Kod ERASMUS

13300

Liczba punktów ECTS

3

Sposób zaliczenia

Zaliczenie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego.

Język wykładowy

Język wykładowy – polski

Określenie, czy przedmiot mo­że być wielokrotnie zaliczany

Nie

Przynależność przedmiotu do grupy przedmiotów

Przedmiot do wyboru - studia stacjonarne trzeciego stopnia (S3).

Całkowity nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika kursów dokształcających

 1. Uczestnictwo w wykładach – godziny kontaktowe (15 godz.).

 2. Praca indywidualna – studia literaturowe i przygotowanie do egzaminu.

Całkowity czas nakładu pracy studenta – 75 godz. (3 ECTS).

Efekty kształcenia – wiedza


Student:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z chemii koordynacyjnej, szczególnie w zakresie biomimetyki chemii żelaza – EK_W01

W2: posiada wiedzę i rozumie podstawy przemysłowego zastosowania chemii koordynacyjnej – EK_W01

W3: zna nowoczesne metody pomiarowe i ich zastosowanie w chemii koordynacyjnej do interpretacji danych eksperymentalnych – EK_W03Efekty kształcenia – umiejętności

Student:

U1: potrafi samodzielnie wyszukać informacje literaturowe w dziedzinie nowoczesnej chemii koordynacyjnej – EK_U02

U2: posiada dużą umiejętność selekcji i wyboru istotnych informacji w zakresie chemii koordynacyjnej – K_U02


Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

Student:

K1: jest świadomy znaczenia chemii koordynacyjnej w gospodarce i życiu człowieka – EK_K02K2: rozumie związki pomiędzy chemią koordynacyjną a przemysłem – EK_K02

Metody dydaktyczne

Wykład konwencjonalny i wykład problemowy.

Wymagania wstępne

Chemia nieorganiczna, chemia organiczna i chemia fizyczna (poziom studiów drugiego stopnia).

Skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom (doktorantom) istotnej roli i znaczenia chemii koordynacyjnej w procesach biologicznych i przemysłowych.

Pełny opis przedmiotu

Wykład jest przeznaczony dla doktorantów (absolwentów studiów drugiego stopnia) znających podstawy chemii nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Wykład przedstawia najważniejsze aspekty “klasycznej” chemii koordynacyjnej oraz nowe trendy we współczesnej chemii koordynacyjnej. Omówione zostaną trzy główne zagadnienia: podstway chemii koordynacyjnej, biomimetyczne zastosowanie kompleksów żelaza (biomimetyczne kompleksy żelaza), przemysłowe zastosowanie chemii koordynacyjnej.

 1. Podstawy chemii koordynacyjnej: donor/akceptor, tworzenie kompleksów, chelatowanie, labilność, makromolekuły, pierwiastki grup głównych, pierwiastki metali przejściowych, reakcje substytucji i redoksowe;

 2. Biomimetyczne zastosowanie kompleksów żelaza: kompleksy hemowe i niehemowe, aktywacja O2, H2O2, O2, utlenianie (substratu);

 3. Przemysłowe zastosowania chemii kordynacyjnej, np. procesy Habera-Boscha, Monsanto i Sasola, konwersja gazu wodnego itd.

Literatura

 1. J.R. Gispert, Coordination chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim 2008;

 2. A. Zopf, M. Beller, Topics in Catalysis, 19 (1), 101 (2002);

 3. W. Kein, Angew. Chem., Int. Ed., 29(3), 235 (1990);

 4. M.E. Dry, Catalysis Today, 71(3/4), 227 (2002);

 5. K. Ray, F.F. Pfaff, B. Wang, W. Nam, J. Am. Chem. Soc., 136(40), 13942 (2014);

 6. A.R. McDonald, L. Que, Coord. Chem. Rev., 257(2), 414 (2013);

 7. R. Weiss et al., The porphyrin handbook, K.M. Kadish (Ed.), chapter 29, 66 (2000).

Metody i kryteria oceniania

Egzamin pisemny – W1, W2, W3, U1, K1.
Zaliczenie na ocenę – wymagany próg na ocenę dostateczną –50%, dostateczną plus – 61%, dobrą – 66%, dobrą plus – 76%, bardzo dobrą – 81%.

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

Nie są przewidziane. 1. Opis przedmiotu cyklu
Nazwa pola

Komentarz

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

Wg planu

Sposób zaliczenia przedmiotu w cyklu

Egzamin pisemny

Forma(y) i liczba godzin zajęć oraz sposoby ich zaliczenia

Wykład, 15 godz., egzamin pisemny

Imię i nazwisko koordynatora/ów przedmiotu cyklu

Prof. dr hab. Przemysław Kita


Imię i nazwisko osób prowadzących grupy zajęciowe przedmiotu

Prof. dr hab. Przemysław Kita

Dr hab. G. WrzeszczAtrybut (charakter) przedmiotu


Przedmiot do wyboru S3.

Grupy zajęciowe z opisem i limitem miejsc w grupach

Grupa zajęciowa jedna, minimum 15 osób

Terminy i miejsca odbywania zajęć

Wydział Chemii: sala wykładowa lub sala seminaryjna (w zależności od liczby osób)

Terminy ustalone wg planu.Efekty kształcenia, zdefiniowane dla danej formy zajęć w ramach przedmiotu

Jak w części A.

Metody i kryteria oceniania danej formy zajęć w ramach przedmiotu

Jak w części A.

Zakres tematów

 1. Podstawy chemii koordynacyjnej.

 2. Biomimetyka na przykładzie kompleksów żelaza.

 3. Przemysłowe zastosowania chemii koordynacyjnej.

Metody dydaktyczne

Jak w części A.

Literatura

Jak w części A.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość