Formularz zgłoszeniowy studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016Pobieranie 44.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar44.33 Kb.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016


WYDZIAŁ

STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH

1.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład)

INSTYTUT AMERYKANISTYKI I STUDIÓW POLONIJNYCH

2.

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WSPÓŁCZESNA AMERYKA ŁACIŃSKA W PRAKTYCE
3.

OBSZAR KSZTAŁCENIA

NAUKI SPOŁECZNE

4.

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość)

3000 PLN5.

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
adres

Rynek Główny 34, II p., pok. 5

31-010 Kraków


telefon

(12) 429 61 57
fax

(12) 422 03 64
e-mail

sekretariat.iaisp@uj.edu.pl
strona WWW

www.iaisp.uj.edu.pl

6.

DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

poniedziałek – piątek, 10.00-14.00
7.

LICZBA SEMESTRÓW

2


8.

LICZBA PUNKTÓW ECTS KONIECZNA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

60

9.

JĘZYK PROWADZONYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

polski10.

LIMIT PRZYJĘĆ (min. i max.)

min. 15 / max. 40

11.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczami studiów podyplomowych Współczesna Ameryka Łacińska w praktyce mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. studiów licencjackich, inżynierskich, jak również magisterskich

12.

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
13.

WYMAGANE DOKUMENTY

- Podanie o przyjęcie

- Dyplom ukończenia studiów wyższych

- Życiorys

- Dwie fotografie

- Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe


14.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW (od ... do ...)

01.06 – 31.07.201501.09 – 30.09.2015


15.

TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW

październik 2015

16.

OPIS STUDIÓW

Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Współczesna Ameryka Łacińska w praktyce” jest nabycie przez słuchaczy wiedzy odnoszącej się do obecnych przemian społecznych, politycznych i kulturowych na kontynencie latynoamerykańskim, umiejętności w zakresie analizy i prognozowania zjawisk społeczno-polityczno-gospodarczych, a także praktycznych kompetencji związanych z pewnymi wymiarami latynoamerykańskiej kultury. Dziesięć modułów poświęconych jest praktycznym elementom funkcjonowania współczesnej Ameryki Łacińskiej, a forma zajęć ma charakter konwersatoryjny lub warsztatowy. Słuchacze m.in. będą mieli unikatową szansę poznania mechanizmów polskiej dyplomacji w państwach Latynoameryki, zrozumieją specyfikę prowadzenia negocjacji w kulturze latynoamerykańskiej, odkryją świat tańca, muzyki i kinematografii latynoamerykańskiej, poznają tajniki kuchni meksykańskiej oraz zagłębią się w świat materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ameryki Łacińskiej. Słuchacze uczestniczą w przygotowywaniu projektów, wystąpień indywidualnych i grupowych oraz we wspólnych dyskusjach nad współczesną Ameryką Łacińską. Studia są prowadzone we współpracy z kilkoma interesariuszami zewnętrznymi zaangażowanymi w działalność naukową i społeczną w wymiarze latynoamerykańskim, jak również przez specjalistów w zakresie nauk społecznych prowadzących badania latynoamerykańskiej rzeczywistości społeczno-politycznej.

17.

PROGRAM STUDIÓW

K – konwersatorium / W – warsztat
Wprowadzenie do studiów latynoamerykańskich (K) – 12h

Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej (W) – 16h

Dyplomacja polska w Ameryce Łacińskiej (K) – 16h

Muzyka i taniec latynoamerykański (W) – 16h

Negocjacje w Ameryce Łacińskiej (W) – 16h

Dziedzictwo kulturowe w Ameryce Łacińskiej (W) – 16h

Dyplomacja publiczna w Ameryce Łacińskiej (K) – 16h

Kuchnia meksykańska (W) – 16h

Latynoamerykańskie dyskusje filmowe (W) – 16h

Seminarium – 10h

18.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Stanowią załącznik do niniejszego formularza

19.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA

Aby ukończyć studia podyplomowe należy zaliczyć wszystkie moduły przewidziane w programie studiów i uzyskać 60 pkt ECTS, a także napisać pracę dyplomową i ją obronić. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu.

20.

TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godzinach 9.00-12.15 oraz 13.15-16.30 (8 godzin lekcyjnych)

18 zjazdów: 9 sobót w I semestrze oraz 9 sobót w II semestrze. Terminy zjazdów zostaną podane we wrześniu 2015 roku21.

MATERIAŁY DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE

Ulotki dotyczące studiów, szczegółowy opis studiów wraz z harmonogramem zajęć

22.

KIEROWNIK STUDIÓW

(z aktualnym adresem mailowym i telefonem)

Dr Karol Derwich

karol.derwich@uj.edu.pltel. 600 837 086
WIEDZA

K_W01

Ma wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów

K_W02

Posiada wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach latynoamerykańskich

K_W03

Dysponuje wiedzą na temat organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych w państwach latynoamerykańskich, rozumie funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w regionie Latynoameryki

K_W04

Posiada szeroką wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk latynoamerykanistycznych

K_W05

Posiada szeroką wiedzę na temat roli i znaczenia instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach latynoamerykańskich

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach latynoamerykańskich

K_U02

Prawidłowo analizuje i wyjaśnia zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw latynoamerykańskich

K_U03

Potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych, gospodarczych i politycznych we współczesnych społeczeństwach latynoamerykańskich, także w ujęciu porównawczym

K_U04

Posiada znaczne umiejętności w zakresie prognozowania zjawisk społecznych zachodzących w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów

K_U05

Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk kulturowych, gospodarczych i społecznych charakterystycznych dla państw latynoamerykańskich

K_U06

Potrafi analizować w sposób przyczynowo – skutkowy zjawiska dyskryminacyjne występujące w państwach latynoamerykańskich

K_U07

Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu Ameryki Łacińskiej, potrafi przygotować tradycyjne dania kuchni meksykańskiej

K_U08

Potrafi rozróżniać podstawowe gatunki muzyczne i taneczne Ameryki Łacińskiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Jest przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, których struktura i charakter odpowiada instytucjom funkcjonującym w państwach latynoamerykańskich

K_K02

Jest przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działania

K_K03

Ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy różnic kulturowych i wszelkich form dyskryminacji

K_K04

Potrafi samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując je lub współpracując z innymi osobami w celu uzyskania wysokiej efektywności i jakości pracy

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy