Strona główna

Fundacja na rzecz osób niewidomych I niepełnosprawnych „pomóŻ I ty”


Pobieranie 4.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar4.76 Kb.
………………………….…

Imię i nazwisko podopiecznego/opiekuna

………………….…………Adres

…………….………………FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POMÓŻ I TY”

ul. Płocka 5A

81-535 Gdynia

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż nie jestem/moje dziecko nie jest podopiecznym innej organizacji i nie ma w innej organizacji otwartego subkonta, a wszelkie środki gromadzone będą wyłącznie na rachunku bankowym Fundacji „Pomóż i Ty”.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Fundacji zamieszczonego na stronie internetowej: www.pomozity.org i akceptuję warunki Regulaminu Fundacji,


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych oraz wizerunku przez Fundację „Pomóż i Ty”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883.

............................................ ..........................................................................Data Czytelny podpis podopiecznego lub opiekuna


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość