Strona główna

Fundusz Oddziałów, Fundusz Pośmiertny, Fundusz Pomocy Koleżeńskiej


Pobieranie 8.15 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.15 Kb.

Nasza Kasa
Zarząd Główny SDP, po konsultacjach z przedstawicielami oddziałów, 10 maja br. powołał do życia trzy fundusze członków SDP:

Fundusz Oddziałów, Fundusz Pośmiertny, Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.

Środki finansowe tych funduszy tworzą obliga­cje skarbu państwa, pochodzące z odszkodowa­nia przyznanego naszemu stowarzyszeniu na mocy orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyj­nej, potwierdzonych wyrokiem NSA /pełne teksty tych dokumentów drukowaliśmy w „Forum Dziennikarzy" nr 9/10 2001 r. oraz 10/2002 r./

O sposobie ich wykorzystania decydują rady funduszy, w skład których wchodzą przedstawiciele oddziałów i członkowie ZG SDR Regulamin poszczególnych funduszy szczegółowo precyzują zasady i formy działania tych wyodrębnionych jednostek finansowych. Do czasu uzyskania najwyższej wartości obligacji, kapitał funduszy może być naruszany tylko w wyjątkowych, uzasad­nionych przypadkach.

Fundusz Pośmiertny SDP w żaden spo­sób nie jest związany z Funduszem Pośmiertnym SD RR Jak mówi regulamin, każdy, kto zamierza odzyskać składki wpłacone do funduszu SD RR po­winien czynić o to starania indywidualnie w SD RR W naszym funduszu mogą uczestniczyć „członko­wie SDP sprzed 1982 roku, którzy po 1989 roku po­twierdzili swoje członkostwo - najpóźniej do l lip­ca 2003 roku - i uregulowali zaległe składki człon­kowskie". Powinno się wskazać osobę uprawnioną do otrzymania wypłaty, składając taką informację w zapieczętowanej kopercie, dołączonej do dekla­racji członkowskiej. Wysokość wypłaty wynosi 1000 zł i będzie co roku waloryzowana wg wskaź­nika inflacji. Funduszem tym zarządza pięciooso­bowa rada w składzie: Zenon Bosacki, Renata Lipińska, Jan Musiał, Bogusław Szwedo oraz Elżbie­ta Misiak - ZG; kadencja trwa trzy lata. Do końca 2003 roku rada przedstawi zasady gospodarowa­nia finansami oraz projekt stałego regulaminu -obecny jest jedynie tymczasowy.

Do rady Funduszu Oddziałów SDP wchodzą delegaci ośmiu oddziałów i przedstawi­ciel ZG; Michał Cessanis, Jacek Cieszewski, Edward Dmoszyński, Andrzej Kaczmarczyk, An­drzej Kopeć, Jerzy Pantak, Tadeusz Sznajderski, Andrzej Walkowiak oraz Andrzej Krajewski - ZG. Pierwszy skład rady stanowią delegaci oddziałów obecni podczas uchwalania regulaminu w maju br. Uczestnictwo oddziałów jest w niej rotacyjne, kadencja trwa rok. Wnioski z oddziałów o przy­znanie środków finansowych rozpatrywane będą dwa razy do roku - w marcu i październiku, przy czym pierwszeństwo mają projekty organizujące działalność oddziałów. Decyzje zapadają więk­szością głosów i wymagają zatwierdzenia przez ZG, który ma prawo pomniejszyć dotację, jeśli nie zostaną wypełnione postanowienia art. 73 par. 4 statutu SDPFunduszem Pomocy Koleżeńskiej

zarządza tymczasowo, do końca 2003 roku, Ko­misja Interwencyjna SDP w poszerzonym o przedstawiciela ZG. Do czasu nabrania odpo­wiedniej wartości obligacji, środki mogą być przeznaczone jedynie na cele wyjątkowe. Jak mó­wi regulamin funduszu – „pomoc będzie udziela­na osobom potrzebującym, w wyniku przypadków losowych, przewlekłej choroby, dramatycznej sy­tuacji rodzinnej i in. uzasadnionych, a : nieprzewi­dywalnych. Wnioski muszą zawierać możliwie wyczerpującą informację o wnioskodawcy i jego sytuacji, wspartą wywiadem środowiskowym, do­konanym przez osobę wydelegowaną przez zarząd i ostateczną opinię zarządu oddziału”. Komisja rozpatruje wnioski w terminie najszybszym od czasu ich złożenia, ponieważ szybkość udzielenia pomocy jest niekiedy ważniejsza od jej wysokości". Jednorazowy, standardowy, bezzwrotny zasiłek nie może przekraczać kwoty 2000 zł, propozycje wyższych zapomóg przedkładane są do akceptacji ZG SDP •


[Forum dziennikarzy nr 8-9 (70-710, 2003]©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość