Strona główna

Generalna umowa dystrybucyjna nr …/gud/2015 zawarta w dniu roku pomiędzy


Pobieranie 386.77 Kb.
Strona1/8
Data18.06.2016
Rozmiar386.77 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCYJNA

nr …/GUD/2015

zawarta w dniu ….. ……… 2015roku

pomiędzy


Alchemia S.A.

Oddział HBT

a

…………………Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucyjna zwana dalej Umową została zawarta pomiędzy stronami:
Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000003096,
NIP 747-000-60-96; REGON: 530544669 o kapitale zakładowym wpłaconym w całości: 260.000.000,00 zł

zwaną dalej Przedsiębiorstwem Dystrybucyjnym „PRZEDdystr.”,

reprezentowaną przez:

1 …………………………

2 ………………………….
a

……………….. z siedzibą w ………….. przy ul. ……………., kod pocztowy ……….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. w ……………, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000………….., kapitał zakładowy ……………. zł, będącą podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem NIP ……………, REGON …………………,

zwaną dalej „Sprzedawcą”,

reprezentowanym przez:

1 ………………………………. - …………………………….

2 ………………………………. - …………………………….


Każda ze stron Umowy może być zamiennie nazywana Stroną, łącznie Stronami.
Reprezentanci Stron oświadczają, że:

 • działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej Strony w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z Umowy,

 • Umowa jest zawarta przez Strony w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności
  z obowiązującym prawem,

 • na okoliczność potwierdzenia umocowania do zaciągania zobowiązań przez
  ww. reprezentantów Stron, jest załącznik nr 8 do Umowy zawierający aktualne na dzień podpisania Umowy odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo każdej ze Stron, o ile jest wymagane.

§1

Postanowienia wstępne


 1. Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią:

 1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz. U.
  z 2012r Nr 1059 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”, wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji zawartych w Ustawie;

 2. aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PRZEDdystr. (zwana dalej „IRiESD”) w zakresie dotyczącym zapisów i ustaleń objętych Umową oraz związanych z realizacją Umowy, zatwierdzona przez zarząd PRZEDdystr.

 3. aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD nadrzędnego (Tauron Dystrybucja S.A. zwana dalej „IRiESDp” ) w zakresie dotyczącym zapisów
  i ustaleń objętych Umową oraz związanych z realizacją Umowy;

 4. aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (zwana dalej „IRiESP”), w zakresie wynikającym z zapisów IRiESD;

 5. aktualna, zatwierdzona przez Prezesa URE, taryfa PRZEDdystr.

 1. Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz zobowiązują się do przestrzegania zapisów i postanowień przepisów oraz dokumentów o których mowa w ust. 1.

 2. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w Umowie, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w przepisach i dokumentach przywołanych w ust. 1.

 3. Dokonane po wejściu w życie Umowy zmiany IRiESD lub IRiESDp lub IRiESP, obowiązują Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Nie wyklucza to prawa
  do rozwiązania Umowy, zgodnie z § 12 ust. 7 Umowy. Jednocześnie Strony przyjmują, że PRZEDdystr. będzie informowało o zmianach IRiESD poprzez jej niezwłoczne opublikowanie na stronie internetowej PRZEDdystr. oraz wysłanie na e – mail do osoby upoważnionej zgodnie z załącznikiem nr 2.

 4. PRZEDdystr. oświadcza, że:

  1. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE decyzją nr DEE/35A/5430/W/OWA/2013/AD z dnia 01.03.2013 r. ,
   na podstawie której świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej (zwane dalej „usługami dystrybucji”);

  2. został wyznaczony przez Prezesa URE decyzją nr DRE-4711-2(6)/2013/5430/BT
   z dnia 26.04.2013 r. na Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

  3. nie posiada miejsca przyłączenia do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A. zwanych dalej ”OSP”) i nie jest uczestnikiem Rynku Bilansującego,

  4. posiada zawartą umowę z OSD, tj. Tauron Dystrybucja S.A., do którego sieci dystrybucyjnej jest przyłączony, o świadczenie usług dystrybucji;

  5. posiada zawartą umowę z Tauron Dystrybucja S.A. o świadczenie usługi przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczania na Rynku Bilansującym. 5. Sprzedawca oświadcza, że:

  1. posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE decyzją
   nr ……………… z dnia …………r. (z późniejszymi zmianami) ważną do …………….r.;

  2. jest Uczestnikiem Rynku Bilansującego (URB) na podstawie umowy
   nr ………………… o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej („usługi przesyłania”) zawartej w dniu …………… r. na czas nieokreślony z Operatorem Systemu Przesyłowego (obowiązującą od ……………… r., której przedmiotem jest m.in. uczestnictwo Sprzedawcy w Rynku Bilansującym (RB) prowadzonym przez OSP;

  3. prowadzi działalność na RB od dnia ……………. r.;

  4. pełni samodzielnie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

  5. posiada lub zamierza posiadać umowy sprzedaży energii elektrycznej z podmiotami będącymi uczestnikami rynku detalicznego (URD) przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej PRZEDdystr. („umowa sprzedaży”). Wykaz zgłoszonych przez Sprzedawcę umów sprzedaży, które są realizowane przez PRZEDdystr. na podstawie Umowy, zawiera Załącznik nr 1;

  6. posiada umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych OSD w zakresie realizacji praw i obowiązków związanych z realizacją usługi bilansowania handlowego przez Sprzedawcę.

 6. Warunkiem realizacji zobowiązań PRZEDdystr. wobec Sprzedawcy wynikających
  z Umowy jest jednoczesne obowiązywanie umów:

  1. o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy PRZEDdystr. a OSD,
   - wymienionej w ust. 5 pkt 4);

  2. o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy Sprzedawcą lub wskazanym przez niego POB a OSP – wymienionej w ust. 6 pkt 2);

  3. o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy PRZEDdystr. a URD wymienionymi w Załączniku nr 1 do Umowy;

  4. o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a POB wskazanym przez Sprzedawcę - przez wskazanie POB rozumie się również oznaczenie samego Sprzedawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe;

  5. o świadczenie usług przesyłania danych pomiarowych, zawartej pomiędzy wskazanym przez Sprzedawcę POB, a OSP;

  6. bilansowania zawartej pomiędzy Sprzedawcą a POB – jeżeli Sprzedawca nie pełni samodzielnie funkcji POB;

  7. o świadczenie usług przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczania
   na rynku bilansującym zawartej pomiędzy PRZEDdystr. a OSD – wymienionej
   w ust. 5 pkt. 5.

 7. Jeżeli którakolwiek z umów wymienionych w ust. 7 nie będzie obowiązywać, PRZEDdystr. może wstrzymać realizację Umowy w całości lub w zakresie, w jakim
  nie będzie możliwa jej realizacja bez obowiązywania danej umowy.
 1. W przypadku wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, o której mowa
  w ust. 7 pkt 3), PRZEDdystr. informuje o tym fakcie Sprzedawcę niezwłocznie,
  nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem wygaśnięcia, wypowiedzenia
  lub rozwiązania umowy, o której mowa powyżej oraz dokonuje aktualizacji Załącznika
  nr 1 do Umowy wprowadzając stosowne zmiany jej postanowień oraz podejmuje działania przewidziane w IRiESD oraz umowie o świadczenie usług dystrybucji z URD.

 2. PRZEDdystr. wstrzyma realizację Umowy w całości także w przypadku cofnięcia przez Prezesa URE koncesji przywołanej w §1 ust. 5 pkt. 1 lub upływu okresu jej obowiązywania.

 3. Za równoważne z obowiązywaniem umów, o których mowa w ust. 7, uważa się wydanie zastępujących je prawomocnych decyzji lub prawomocnych postanowień administracyjnych albo prawomocnych orzeczeń sądowych.

 4. Warunki i zasady dostarczania energii elektrycznej do URD, wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, regulują umowy o świadczenie usług dystrybucji zawarte pomiędzy PRZEDdystr.a tymi URD.


§2

Przedmiot Umowy


 1. Przedmiotem Umowy jest, świadczenie przez PRZEDdystr. na rzecz Sprzedawcy,
  na warunkach w niej określonych, usług dystrybucji, w celu umożliwienia realizacji umów sprzedaży, przy uwzględnieniu możliwości technicznych systemu elektroenergetycznego oraz przy zachowaniu jego bezpieczeństwa i zasad równoprawnego traktowania wszystkich podmiotów korzystających z tych usług,
  na warunkach wynikających z przepisów i dokumentów przywołanych w § 1 ust. 1 Umowy.

 2. Umowa określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia, przez PRZEDdystr. na rzecz Sprzedawcy usług dystrybucji, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

  1. terminy i zasady zgłaszania umów sprzedaży;

  2. zasady obejmowania postanowieniami Umowy kolejnych URD i zobowiązania stron w tym zakresie;

  3. wskazanie POB oraz zasady i warunki jego zmiany;

  4. zasady i terminy przekazywania informacji dotyczących rozwiązywania umów sprzedaży;

  5. osoby upoważnione do kontaktu oraz ich dane adresowe;

  6. zasady wyłączania z zakresu Umowy tych URD, z którymi zawarte umowy sprzedaży
   lub umowy dystrybucji wygasły, zostały wypowiedziane lub rozwiązane;

  7. zobowiązanie stron Umowy do stosowania postanowień IRiESD w zakresie dotyczącym zapisów i ustaleń objętych Umową;

  8. zasady wstrzymywania dostarczania energii do URD przez PRZEDdystr.;

  9. zakres, zasady i terminy udostępniania danych dotyczących URD, z którymi Sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży;

  10. zasady informowania PRZEDdystr. przez Sprzedawcę, o kontynuowaniu sprzedaży do tych URD dla których proces zmiany sprzedawcy został zakończony.

 3. Realizacja Umowy obejmuje w szczególności:

  1. realizację przez PRZEDdystr. czynności niezbędnych do fizycznego dostarczenia energii elektrycznej do URD – w związku ze zgłoszonymi do PRZEDdystr. i przyjętymi przez PRZEDdystr. do realizacji umowami sprzedaży wymienionymi w Załączniku nr 1 do Umowy;

  2. umocowanie, zgodnie z ust. 4 niżej, wskazanego przez Sprzedawcę POB - jeżeli Sprzedawca nie pełni samodzielnie funkcji POB;

  3. powiadamianie PRZEDdystr. przez Sprzedawcę o zawartych umowach sprzedaży;

  4. weryfikację zgłoszenia umów sprzedaży dokonanego przez Sprzedawcę, w zakresie kompletności i poprawności danych. Weryfikacja jest dokonywana przez PRZEDdystr., po zgłoszeniu do PRZEDdystr. faktu zawarcia umowy sprzedaży,
   a potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest przyjęcie do realizacji umowy sprzedaży na zasadach określonych w Umowie i IRiESD;

  5. obejmowanie Umową kolejnych URD, z którymi Sprzedawca zawarł umowy sprzedaży oraz wyłączanie z zakresu Umowy tych URD, z którymi zawarte umowy sprzedaży wygasły, zostały wypowiedziane lub rozwiązane albo, dla których Sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn wynikających z§ 1 ust. 7 Umowy;

  6. wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do URD, na warunkach i zasadach określonych w § 7;

  7. udostępnianie Sprzedawcy danych pomiarowych URD dla poszczególnych FPP wyszczególnionych w zał. 1 do Umowy w cyklach zgodnych z okresem rozliczeniowym usług dystrybucji będącym przedmiotem umów, o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 3 zgodnie
   z zasadami określonymi w IRiESD.

 4. Umocowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2), wskazanego przez Sprzedawcę POB obejmuje: oznaczenie i wskazanie kodu POB oraz Operatora Rynku (OR) na RB, a także wskazanie kodów jednostek grafikowych odbiorczych (JGO) i kodów Miejsc Dostarczania Rynku Bilansującego (MB), w ramach, których będzie prowadzone bilansowanie handlowe. Dane i informacje, o których mowa w niniejszym ustępie zostały określone
  w Załączniku nr 2 do Umowy.

 5. Sprzedawca oświadcza, że przydzielone przez OSP JGO i MB, w ramach, których będzie prowadzone bilansowanie handlowe, wynikają z przedmiotu umowy o świadczenie usług przesyłania, o której mowa w § 1 ust. 7 pkt 5. 2).

 6. Sprzedawca oświadcza, że dla JGO, o których mowa w ust. 5, w ramach, których następuje bilansowanie handlowe Sprzedawcy, wskazany przez Sprzedawcę POB zapewnia realizację funkcji OR, zgodnie z postanowieniami IRiESP.


§ 3

Zobowiązania Stron


 1. W ramach świadczenia usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy, PRZEDdystr. zobowiązuje się w szczególności do:

 1. stosowania w wymaganym zakresie postanowień IRiESD oraz dokumentów w niej przywołanych;

 2. wyznaczania danych pomiarowych dla URD wymienionych w Załączniku nr 1
  do Umowy, zgodnie z zapisami IRiESD oraz w terminach określonych w § 6 Umowy;

 3. udostępniania Sprzedawcy danych pomiarowych URD, o ile URD wyszczególnieni
  w Załączniku nr 1, do Umowy upoważnili do tego PRZEDdystr.;

 4. niezwłocznego przekazywania informacji wynikających z IRiESD i mających wpływ
  na realizację Umowy, w tym powiadamiania za pomocą formularza zamieszczonego
  w Załączniku nr 6 do Umowy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów
  o świadczenie usług dystrybucji dla URD wyszczególnionych w Załączniku nr 1
  do Umowy;

 5. zachowania tajemnicy handlowej związanej z realizacją Umowy, na zasadach określonych w § 9 Umowy;

 6. niezwłocznego, rozpatrzenia wniosku Sprzedawcy o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do URD, złożonego po zaistnieniu przesłanek określonych w § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy;

 7. wznowienia dostarczania energii do URD w przypadku otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia zgodnie z§ 7.

 1. W ramach korzystania ze świadczonych przez PRZEDdystr. usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się w szczególności do:

 1. stosowania w wymaganym zakresie postanowień IRiESD oraz dokumentów w niej przywołanych;

 2. zgłaszania do PRZEDdystr. informacji o zawartych umowach sprzedaży za pomocą formularza określonego w Załączniku nr 3 do Umowy, zgodnie z zapisami Umowy oraz IRiESD;

 3. niezwłocznego, nie później niż na 10 dni roboczych przed zaprzestaniem sprzedaży
  (z wyłączeniem: zmiany sprzedawcy, zgłoszonej umowy sprzedaży na czas określony
  lub w przypadku opisanym w § 7 ust. 1 pkt 1), informowania

 4. poinformowania PRZEDdystr. za pomocą formularza określonego w Załączniku nr 6,
  o zaprzestaniu niezależnie od przyczyn (w tym wypowiedzeniu lub rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów sprzedaży),

 5. poinformowania PRZEDdystr. za pomocą formularza określonego w Załączniku nr 6,
  o wprowadzeniu zmian w zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej
  w zakresie danych określonych we wniosku zgłoszenia umowy sprzedaży:

 1. z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie należy dokonać za pomocą formularza zamieszczonego w Załączniku nr 3,

 2. w przypadku, gdy zmiana dotyczy zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej
  do URD wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym: wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umów sprzedaży (z wyłączeniem przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt. 1), nie później niż na 10 dni roboczych przed zaprzestaniem sprzedaży. Zgłoszenie należy dokonać za pomocą formularza zamieszczonego w Załączniku nr 6 do Umowy,

 1. niezwłocznego, nie później niż do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dzień zaprzestania działalności na RB, informowania PRZEDdystr. o zaprzestaniu działalności na RB w rozumieniu IRiESP, przez wskazanego przez Sprzedawcę POB, również w przypadku, gdy funkcję POB pełni sam Sprzedawca;

 2. niezwłocznego, nie później niż na 10 dni roboczych przed datą zmiany, informowania PRZEDdystr. o wypowiedzeniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu umowy bilansowania zawartej pomiędzy Sprzedawcą a POB lub zmianie warunków tej umowy, mających wpływ na świadczenie usług dystrybucji objętych Umową – jeżeli Sprzedawca nie pełni samodzielnie funkcji POB;

 3. zachowania tajemnicy handlowej związanej z realizacją Umowy, na zasadach określonych w § 9 Umowy;

 4. bilansowania handlowego URD wykazanych w zał. nr 1 do Umowy.

 5. informowania PRZEDdystr., nie później niż na 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy sprzedaży zawartej z URD na czas określony, o zawarciu przez Sprzedawcę nowej umowy sprzedaży z tym URD lub przedłużenia obowiązywania dotychczasowej umowy w drodze aneksu. Zgłoszenie następować będzie za pomocą formularza określonego w Załączniku nr 3 do Umowy;

 6. potwierdzenia PRZEDdystr, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed datą zakończenia obowiązywania umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z URD na czas określony, braku prowadzenia sprzedaży energii do tego URD po dacie zakończenia obowiązywania umowy.

 1. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu, o którym mowa ust. 2. punkt 3) lit. b), data zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę do URD, liczona jest najwcześniej po pięciu dniach od uzyskania tej informacji przez PRZEDdystr. od Sprzedawcy. Strony przyjmują, że do tego dnia sprzedaż energii elektrycznej do URD prowadzona jest przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to przypadku utraty przez Sprzedawcę POB, gdyż wówczas zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę
  do URD następuje z datą utraty tego POB.


§4

Zasady powiadamiania PRZEDdystr. o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży
i obejmowania Umową kolejnych URD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PRZEDdystr. 1. Powiadamianie PRZEDdystr. o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży
  i ich weryfikacja przez PRZEDdystr., odbywa się na zasadach określonych w Umowie
  i IRiESD oraz będzie dokonywane zgodnie z następującą procedurą:

  1. Sprzedawca, jako jedna ze stron umowy sprzedaży, zgłasza do PRZEDdystr.
   (w terminach określonych w IRiESD niezbędnych do przeprowadzenia przez PRZEDdystr. procesu zmiany sprzedawcy), w imieniu własnym i URD, informację
   o zawartej umowie sprzedaży. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie formularza (zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy), wypełnionego oraz podpisanego przez Sprzedawcę i URD lub jedynie przez Sprzedawcę,
   o ile Sprzedawca posiada stosowne i przedstawione PRZEDdystr. pełnomocnictwo; Formularze przesyłane są formie papierowej na adresy wskazane w Załączniku 2.

  2. wykaz osób upoważnionych przez Sprzedawcę do dokonywania zgłoszeń umów sprzedaży zawartych z URD oraz dane teleadresowe Stron są określone w Załączniku nr 2 do Umowy;

  3. PRZEDdystr., po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1), przystępuje
   do jego weryfikacji zgodnie z IRiESD;

  4. w przypadku:

  1. negatywnej weryfikacji zgłoszenia – PRZEDdystr. w terminie 5 dni roboczych
   od daty otrzymania zgłoszenia powiadamia Sprzedawcę, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia w postaci odpowiedniego kodu zgodnego z załącznikiem
   nr 7, o braku możliwości świadczenia przez PRZEDdystr. usługi dystrybucji
   w zakresie koniecznym do realizacji przez Sprzedawcę umowy sprzedaży. Oznacza to konieczność ponownego, poprawnego powiadomienia PRZEDdystr.
   o zawartej przez Sprzedawcę umowie sprzedaży z URD,

  2. pozytywnej weryfikacji zgłoszenia – PRZEDdystr. powiadamia o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia i niezwłocznie przystępuje do zawarcia lub dokonuje aktualizacji umowy o świadczenie usług dystrybucji z tym URD;

  1. Po otrzymaniu przez PRZEDdystr. podpisanej umowy lub dokonaniu aktualizacji umowy,
   o której mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. b), , PRZEDdystr. dokonuje aktualizacji Załącznika nr 1 do Umowy, wprowadzając stosowne zmiany jej postanowień i udostępnia
   go Sprzedawcy oraz kontynuuje proces obejmowania Umową URD, zgodnie
   z postanowieniami IRiESD. Zmiana przez PRZEDdystr. Załącznika nr 1 do Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy.

 1. Rozpoczęcie świadczenia przez PRZEDdystr. usług dystrybucji dla danego URD w celu realizacji przez Sprzedawcę umowy sprzedaży, zgłoszonej i pozytywnie zweryfikowanej zgodnie z ust. 1, następuje w trybie określonym w IRiESD oraz z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej zawartej przez tego URD
  z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej, bądź z dniem wskazanym przez PRZEDdystr., jeżeli URD nie miał wcześniej zawartej umowy sprzedaży bądź umowy kompleksowej z innym sprzedawcą.

 2. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy sprzedaży zawartej przez Sprzedawcę
  z danym URD wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do Umowy, a także w przypadku,
  gdy niezależnie od przyczyny, sprzedaż energii elektrycznej dla URD wyszczególnionego
  w Załączniku nr 1 do Umowy prowadzić będzie sprzedawca rezerwowy wskazany
  w IRiESD lub w umowie, o której mowa w § 1 ust. 7 pkt. 3) Umowy, PRZEDdystr. przesyła Sprzedawcy zaktualizowany Załącznik nr 1 do Umowy. Zmiana przez PRZEDdystr. Załącznika nr 1 do Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu
  do Umowy.

 3. W przypadku braku określenia w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1),ilości energii elektrycznej objętej umową sprzedaży, fakt ten nie będzie skutkował negatywną weryfikacją zgłoszenia przez PRZEDdystr., a ilość ta zostanie określona, w imieniu Sprzedawcy i URD, przez PRZEDdystr. W takim przypadku PRZEDdystr. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki określenia tej wartości.

 4. Sprzedawca informuje PRZEDdystr. o zawarciu kolejnej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub o zawarciu aneksu do obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej przedłużającego okres jej obowiązywania z URD z obszaru PRZEDdystr.
  dla którego zakończony został proces zmiany Sprzedawcy konsekwencją, czego jest prowadzenie sprzedaży energii dla tego URD przez Sprzedawcę, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy, w terminie nie później niż 10 dni przed datą wejścia w życie kolejnej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub aneksu
  do obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej.


§ 5

Zasady zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB)


 1. Zmiana POB przez Sprzedawcę, odbywa się zgodnie z zapisami IRiESD z zachowaniem następującej procedury:

 1. Sprzedawca powiadamia PRZEDdystr. o zmianie POB, wypełniając formularz zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy;

 2. wykaz osób upoważnionych przez Sprzedawcę do powiadamiania PRZEDdystr. oraz dane teleadresowe Stron są określone w Załączniku nr 2 do Umowy;

 3. po otrzymaniu formularza, o którym mowa w pkt.1 i jego pozytywnej weryfikacji, PRZEDdystr. zgodnie z IRiESD:

a) przystępuje do przyporządkowania miejsca dostarczania energii elektrycznej (MD) Sprzedawcy do miejsca dostarczania energii elektrycznej rynku bilansującego (MB) wybranego POB, które reprezentuje dostawy energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej PRZEDdystr. nieobjętej obszarem RB;

b) dokonuje aktualizacji umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym


w zgłoszeniu nowym POB dotychczasowym POB oraz Sprzedawcą;

c) informuje dotychczasowego POB, nowego POB oraz Sprzedawcę o dacie,


w której następuje zmiana podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy.

 1. Zmiana POB Sprzedawcy następuje, z jednoczesną datą wejścia w życie Aneksu
  do Umowy oraz umowy lub aneksu do umowy dystrybucji zawartej pomiędzy OSD
  a POB, który został wskazany przez Sprzedawcę, jako nowy podmiot odpowiedzialny
  za jego bilansowanie handlowe, zgodnie z terminami określonymi w IRiESD.


§6

Zasady wyznaczania i udostępniania danych pomiarowych


 1. Wyznaczanie przez PRZEDdystr. danych pomiarowych dotyczących rzeczywistego zużycia energii elektrycznej URD oraz ich udostępnianie Sprzedawcy, odbywa się na zasadach określonych w Umowie i IRiESD.

 2. PRZEDdystr. udostępnia Sprzedawcy dane pomiarowe dla tych URD, którzy wyrażą
  na to zgodę w umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych z PRZEDdystr.
  lub w przekazanym przez Sprzedawcę zgłoszeniu umowy sprzedaży, wskazanych
  w Załączniku nr 1 do Umowy.

 3. PRZEDdystr. wyznacza dane pomiarowe URD w cyklach zgodnych z okresem rozliczeniowym usług dystrybucji będących przedmiotem umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy PRZEDdystr., a URD, z zastrzeżeniem ust. 10.

 4. Strony, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, ustalają, że wyznaczanie danych pomiarowych dla URD opiera się na wskazaniach układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz zasadach zawartych w IRiESD i umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy PRZEDdystr. a URD wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

 5. Dla URD, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu obciążenia, dane pomiarowe będą wyznaczane przez skorelowanie zużycia energii wyznaczonego na podstawie okresowych wskazań układu pomiarowego
  ze standardowymi profilami zużycia zamieszczonymi w IRiESD.

 6. W przypadku awarii lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD, lub braku możliwości pozyskania przez PRZEDdystr. danych pomiarowych URD, PRZEDdystr. będzie wyznaczał dane pomiarowe w oparciu o szacunkowe wartości zgodnie z IRiESD. PRZEDdystr. ma prawo do dokonywania korekt danych pomiarowych URD zgodnie z IRiESD oraz korekt na RB w trybie przewidzianym w IRiESP.

 7. Sprzedawca ma prawo wystąpić do PRZEDdystr. z wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych, zgodnie z zapisami IRiESD.

 8. PRZEDdystr. udostępnia Sprzedawcy, pozyskane dane pomiarowe określające rzeczywistą wielkość zużycia energii elektrycznej (również w formie wskazań układu pomiarowego w przypadku, gdy PRZEDdystr. posiada możliwości udostępniania tych danych) lub dane pomiarowe określające szacunkową wielkość zużycia energii elektrycznej w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dla każdego URD, w terminach określonych w IRiESD, poprzez wystawienie ich na wskazany przez PRZEDdystr. serwer ftp w formacie określonym przez PRZEDdystr. lub przekazanie na adres e-mail, wyszczególniony w Załączniku nr 2 do Umowy lub udostępnienie poprzez system
  o którym mowa w § 13 ust. 3. Możliwy sposób udostępniania danych określa PRZEDdystr.

 9. PRZEDdystr. w przypadku zakończenia sprzedaży, udostępnia Sprzedawcy dane określające wielkość zużycia energii elektrycznej URD (również w formie wskazań układu pomiarowego, w przypadku, gdy PRZEDdystr. posiada możliwości udostępniania tych danych).

 10. W przypadku braku danych pomiarowych URD, PRZEDdystr. udostępnia Sprzedawcy dane pomiarowe niezwłocznie po ich uzyskaniu zgodnie z IRiESD.

 11. PRZEDdystr. udostępnia na wniosek Sprzedawcy, pozyskane w trakcie okresu rozliczeniowego, wstępne dane pomiarowe URD. Dotyczy to URD, których układy pomiarowo-rozliczeniowe zapewniają rejestrację profilu obciążenia i transmisję danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego PRZEDdystr. Dane
  te zostaną udostępnione Sprzedawcy w dobie n+1 za dobę n, w sposób określony
  w ust. 8 po implementacji systemu, o którym mowa w § 13 ust 3. Możliwy sposób udostępniania przedmiotowych danych określa PRZEDdystr.


§7

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do URD


 1. Wstrzymanie przez PRZEDdystr. dostarczania energii elektrycznej do URD może nastąpić
  w przypadkach, gdy:

  1. Sprzedawca złożył do PRZEDdystr. wniosek o wstrzymanie dostarczania do URD, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z przepisami Ustawy;

  2. URD zalega PRZEDdystr. z zapłatą za świadczone usługi dystrybucji, na warunkach
   i w terminach określonych w przepisach Prawa energetycznego,;

  3. przeprowadzona przez PRZEDdystr. kontrola ujawni, że instalacja znajdująca się
   u URD stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska;

  4. w wyniku przeprowadzonej przez PRZEDdystr. kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej;

  5. nastąpią inne okoliczności określone przepisami prawa.

 2. PRZEDdystr. może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej do URD w przypadku,
  o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 wyłącznie na pisemny wniosek Sprzedawcy, zgodny
  z wzorem formularza zamieszczonym w Załączniku nr 5 do Umowy.

 3. Sprzedawca oświadcza, iż przed złożeniem wniosku do PRZEDdystr., o którym mowa
  w ust. 1 pkt. 1, dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne.

 4. Sprzedawca przekazuje do PRZEDdystr. wniosek o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej do URD w formie pisemnej lub elektronicznej podpisany przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy. W przypadku wyboru formy elektronicznej wniosek o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej do URD wysłany zostaje na adres email osób wskazanych przez PRZEDdystr. w Załączniku nr 2 do Umowy.

 5. PRZEDdystr. ma prawo odrzucić wniosek Sprzedawcy dotyczący wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadku, gdy w skutek jego realizacji zagrożone będzie życie i zdrowie ludzkie bądź bezpieczeństwo państwa.

 6. Wznowienie przez PRZEDdystr. dostarczania energii elektrycznej do URD następuje niezwłocznie po:

  1. powzięciu przez PRZEDdystr., zgodnie z ust. 7, informacji od Sprzedawcy o ustaniu przyczyny wystawienia wniosku do PRZEDdystr., o którym mowa w ust. 1 pkt. 1);

  2. ustaniu przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt. 2) – 5).

 7. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia PRZEDdystr., na wzorze formularza określonego w Załączniku nr 5 Umowy, o ustaniu przyczyny wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD określonej w złożonym wniosku w ust. 1 pkt. 1). Powiadomienie to jest podstawą do wznowienia przez PRZEDdystr. dostarczania energii elektrycznej do URD.

 8. Sprzedawca jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia PRZEDdystr., nie później niż w następnym dniu, po którym otrzymał reklamację Odbiorcy na wstrzymanie dostawy energii, na wzorze formularza określonego w Załączniku nr 5 Umowy, o koniczności wznowienia dostarczania energii elektrycznej do URD ze względu na złożoną reklamację przez Odbiorcę. Powiadomienie to jest podstawą do wznowienia przez PRZEDdystr. dostarczania energii elektrycznej do URD.

 9. Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej przez PRZEDdystr.
  do URD, następuje niezwłocznie z uwzględnieniem możliwości technicznych
  i organizacyjnych PRZEDdystr., zgodnie z zapisami obowiązującego prawa oraz IRiESD,
  a w wymaganych przypadkach w uzgodnieniu z OSP i/lub sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych.

 10. Jeżeli wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej do URD nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od PRZEDdystr., to PRZEDdystr. niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę, wskazując przyczyny uniemożliwiające wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej.

 11. PRZEDdystr. jest zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy
  o wstrzymaniu dostarczania energii elektrycznej do URD wymienionych w Załączniku
  nr 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2)-5).

 12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu:

  1. wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD w przypadku nieuzasadnionego lub bezprawnego, z pominięciem procedur określonych
   w Umowie, a także wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, skierowania przez Sprzedawcę do PRZEDdystr. wniosku, o którym mowa w ust 1
   pkt 1),

  2. nie wznowienia dostarczania energii elektrycznej do URD w przypadku nie złożenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 i ust. 8.


§8

Ograniczenia w wykonaniu postanowień Umowy oraz odpowiedzialność Stron


 1. Strony dopuszczają ograniczenie lub wstrzymanie, w części lub w całości, świadczenia usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy, w przypadkach:

  1. wystąpienia siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków;

  2. aktów władzy państwowej, w tym stanu wojennego, stanu wyjątkowego, embarga, blokady itp. oraz wystąpienia działań wojennych, aktów sabotażu, aktów terrorystycznych;

  3. awarii w sieci dystrybucyjnej PRZEDdystr., awarii sieciowej lub awarii w systemie;

  4. ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów;

  5. zastosowania przez OSP ograniczeń w funkcjonowaniu RB zgodnie z IRiESP
   lub wprowadzenia ograniczeń w świadczeniu usług przesyłania świadczonych przez OSP na rzecz PRZEDdystr.;

  6. wprowadzenia przez PRZEDdystr. przerw i ograniczeń w świadczeniu usług dystrybucji dla URD objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z postanowieniami umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych przez PRZEDdystr. z tymi URD;

  7. wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD dokonanych zgodnie z § 7 Umowy;

  8. działań lub zaniechań POB wskazanego przez Sprzedawcę mających wpływ
   na realizację przez PRZEDdystr. przedmiotu Umowy;

  9. niedotrzymania przez wskazanego przez Sprzedawcę POB, warunków określonych
   w umowie o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 1 ust. 7 pkt. 4) Umowy;

  10. zakończenia obowiązywania którejkolwiek umowy wymienionej w § 1 ust. 7 Umowy;

  11. wystąpienia niezawinionych przez PRZEDdystr. awarii systemów informatycznych PRZEDdystr. w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków.

  12. istotnego naruszenia przez Sprzedawcę warunków określonych w Umowie
   lub w IRiESD.

 2. Ograniczenie lub wstrzymanie świadczenia usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, możliwe jest tylko w takim zakresie,
  w jakim zaistnienie danej przyczyny uniemożliwia jej realizację.

 3. Wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy przerwy lub ograniczenia
  w świadczeniu usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy, nie stanowią niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, a ewentualne szkody wynikające z przyczyn określonych w ust. 1 nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

 4. Cofnięcie ograniczenia lub wznowienie świadczenia usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy następuje niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technicznych, po ustaniu przyczyn podanych w ust. 1 i zlikwidowaniu ich skutków. Strony będą współdziałać i podejmować niezbędne czynności w celu minimalizacji skutków okoliczności przywołanych w ust. 1.

 5. Jeżeli ograniczenie w wykonaniu Umowy z przyczyn podanych w ust. 1, z wyłączeniem ust. 1 pkt. 6) i 7), będzie trwało dłużej niż 1 miesiąc, licząc od daty wystąpienia ograniczenia, Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji w sprawie dalszego obowiązywania Umowy, ustalenia warunków rozwiązania Umowy lub na temat dostosowania zapisów Umowy do nowych warunków.

 6. W przypadku ustanowienia przez którąkolwiek ze Stron, podmiotu realizującego
  w całości lub części przedmiot Umowy, Strona ta odpowiada za działania i zaniechania ustanowionego podmiotu, jak za działania i zaniechania własne.

 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli przy realizacji przedmiotu Umowy nastąpiła szkoda wskutek działania lub zaniechań drugiej Strony lub osoby trzeciej, za którą Strona nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Strony uwzględniając postanowienia ust. 3, odpowiadają wobec siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych (zasada winy), z zastrzeżeniem zdania drugiego. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również ewentualna odpowiedzialność deliktowa w przypadku zbiegu roszczeń, jest ograniczona do rzeczywistych szkód
  z wyłączeniem utraconych korzyści.


§ 9

Przekazywanie informacji i ich ochrona


 1. Zakres, format oraz miejsca i terminy wymiany informacji wynikających z realizacji Umowy są określone w IRiESD oraz Umowie. Strony zobowiązują się do zachowania formy pisemnej przekazywanych informacji, o ile Umowa lub IRiESD nie stanowią inaczej, z uwzględnieniem danych adresowych zawartych w Załączniku nr 2 do Umowy.

 2. Informacje przekazywane w związku z realizacją Umowy nie mogą być udostępniane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

 3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie wyżej wymienionej klauzuli przez jej pracowników i ewentualnych podwykonawców.

 4. Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. 2, nie będą stanowiły przeszkody
  dla którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji podmiotom działającym w:

 1. imieniu i na rzecz Strony przy wykonaniu Umowy,

 2. ramach grupy kapitałowej, o ile dane te dotyczą Stron,

z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych informacji. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających
na celu dochowanie wyżej wymienionych zasad przez te podmioty.

 1. Postanowienia ust. 2 ust. 3 i ust. 4 nie dotyczą informacji, które należą do informacji powszechnie znanych lub których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub których ujawnienie wymagane jest prawomocnym wyrokiem sądu, a także informacji, które zostaną zaaprobowane na piśmie przez drugą Stronę, jako informacje, które mogą zostać ujawnione.

 2. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe
  i handlowe drogą pocztową, w tym: listem poleconym lub przesyłką kurierską. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

 3. Strony wyrażają zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych
  i handlowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Informacje stanowiące tajemnicę Stron mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( tekst jednolity Dz. U. 2014.94 z późniejszymi zmianami), których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się
  z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  w tym odpowiedzialnością karną.

 5. Uzyskane informacje techniczne, technologiczne lub handlowe w wyniku realizacji Umowy, Strony zobowiązują się traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
  z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).


§10

Rozliczenia finansowe i fakturowanie


 1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty opłaty na rzecz PRZEDdystr.. za wykonane,
  na jego wniosek, wstrzymanie lub wznowienie dostaw energii elektrycznej. Opłaty wnoszone są w wysokości określonej w Cenniku Usług Pozataryfowych PRZEDdystr.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty należności na rzecz PRZEDdystr. za dodatkowe odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonane na żądanie Sprzedawcy.


 1. Strony ustalają, że opłata netto za wykonanie czynności wymienionej w ust. 2 będzie wyliczana zgodnie z algorytmem:

O = L x S
gdzie:

O - opłata netto [zł]

L - liczba dodatkowo odczytanych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonanych

na żądanie Sprzedawcy

S - jednostkowa stawka za dodatkowy odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego

dokonanego na żądanie Sprzedawcy zawarta w obowiązującym Cenniku Usług Pozataryfowych, lub w Taryfie, PRZEDdystr. dostępnym na jego stronie internetowej lub w siedzibie. 1. PRZEDdystr. zastrzega sobie prawo do zmiany cen za dodatkowe usługi świadczone przez PRZEDdystr. na rzecz Sprzedawcy, o których mowa w ust. 1. O zmianie cen PRZEDdystr. poinformuje na swojej stronie internetowej aktualnymi plikami.

 2. O zmianie stawki, o której mowa w ust. 2, PRZEDdystr. poinformuje na swojej stronie internetowej aktualnymi plikami.

 3. Do ceny stosowanej we wzajemnych rozliczeniach zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. PRZEDdystr. za wykonane usługi, o których mowa w ust. 1 wystawi Sprzedawcy fakturę VAT.

 5. W przypadku, gdy niezbędne będzie skorygowanie należności, PRZEDdystr. wystawi fakturę VAT korygującą.

 6. Płatności wynikające z Umowy, Sprzedawca będzie regulował przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT lub faktury VAT korygującej. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy PRZEDdystr.

 7. PRZEDdystr. i Sprzedawca oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT.

 8. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron przestała być podatnikiem podatku VAT
  ma ona obowiązek poinformowania o tym drugą Stronę.

 9. W przypadku opóźnienia w płatnościach należności za czynności wymienione w ust. 1 PRZEDdystr. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

 10. W przypadku opóźnienia w płatnościach w jakiejkolwiek części za usługi określone
  w ust. 1 ponad 30 dni, PRZEDdystr. ma prawo wstrzymać realizację Umowy w zakresie świadczeń określonych w ust. 1 do czasu dokonania przez Sprzedawcę wszystkich wymaganych płatności. Wstrzymanie realizacji Umowy może nastąpić po uprzednim powiadomieniu Sprzedawcy o zamiarze wstrzymania spełniania świadczeń określonych w ust. 1 - z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed datą wstrzymania świadczeń, pocztą elektroniczną na adres przedstawiciela Sprzedawcy wymieniony w treści Załącznika nr 2 do Umowy.

§11

Postępowanie reklamacyjne i tryb rozstrzygania sporów


 1. Reklamacje i skargi dotyczące spraw objętych postępowaniem reklamacyjnym opisanym
  w IRiESD, będą zgłaszane przez Sprzedawcę zgodnie z IRiESD.

 2. W przypadku wystąpienia sporów w sprawach, dla których w IRiESD przewidziano postępowanie reklamacyjne, Sprzedawca przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd wymieniony w ust. 5, jest zobowiązany do wyczerpania toku postępowania reklamacyjnego.

 3. W przypadku powstania sporu przy realizacji postanowień Umowy, nieobjętych postępowaniem reklamacyjnym zawartym w IRiESD, Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu w drodze wzajemnych negocjacji. Strony uznają, że negocjacje zakończyły się bezskutecznie, jeżeli nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 60 dni od dnia jego pisemnego zgłoszenia drugiej Stronie.

 4. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 3, żadna ze Stron nie skieruje sprawy
  na drogę postępowania sądowego, chyba, że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa.

 5. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w drodze rozstrzygnięcia reklamacji
  lub podjętych negocjacji, rozstrzygnięcia sporu dokonywać będzie właściwy dla siedziby PRZEDdystr. Sąd powszechny, chyba, że sprawa należeć będzie do właściwości Prezesa URE.

 6. Zgłoszenie reklamacji, wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy,
  albo zgłoszenie wniosku o renegocjacje Umowy, nie zwalnia Stron z dotrzymania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.


§12

Zmiany, renegocjacje oraz wypowiedzenie Umowy


 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 2. Zmiany Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie w formie Aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian jednoznacznie przywołanych
  w Umowie, dla których ustalano, że nie wymagają formy aneksu.

 3. Aneks do umowy nie jest wymagany w przypadku:

  1. zmian przepisów i dokumentów, na które Umowa się powołuje;

  2. zmian adresów, numerów telefonów i faksów i adresów e-mail reprezentantów, dokonanych w formie pisemnego powiadomienia za potwierdzeniem odbioru.

  3. aktualizacji listy osób upoważnionych przez Stronę do bieżących kontaktów w ramach Umowy, dokonanych w formie pisemnego powiadomienia.

 4. Zmiany w IRiESD lub IRiESP dokonane po wejściu w życie Umowy obowiązują Strony bez konieczności sporządzania Aneksu do Umowy. Nie wyłącza to obowiązku Stron do zawarcia Aneksu do Umowy w przypadku powołanym w ust. 7.

 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony niezwłocznie podejmą negocjacje
  w celu zastąpienia postanowień nieważnych innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel.

 6. Postanowienia ust. 2 stosuje się również, jeżeli po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy, na skutek, których jakiekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.

 7. W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego mających związek
  z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji po kątem dostosowania Umowy do nowych okoliczności.

 8. W przypadku wejścia w życie zmian IRiESD lub IRiESP, które będą powodowały konieczność zmian postanowień Umowy, jeśli Sprzedawca nie skorzystał z prawa wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 7, PRZEDdystr. przedłoży Sprzedawcy aneks
  do Umowy zmieniający jej stosowne postanowienia. Sprzedawca zobowiązuje się
  do podpisania aneksu do Umowy i jego wysłania do PRZEDdystr. w terminie 15 dni
  od daty jego otrzymania, pod warunkiem, że postanowienia aneksu nie będą wykraczały ponad zmiany wynikające ze zmian IRiESD lub IRiESP. Postanowienia aneksu obowiązują od daty wejścia w życie zmian IRiESD lub IRiESP.

 9. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 10 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie zmienionej IRiESD, jeśli nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi w IRiESD.

 10. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej zawiadomienia drugiej Strony. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy
  w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie.

 11. Każda ze Stron ma również prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem piętnastodniowego okresu wypowiedzenia w przypadkach:

  1. istotnego zawinionego naruszenia przez drugą Stronę warunków Umowy, jeśli przyczyny i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia żądania ich usunięcia zawierającego:

 1. stwierdzenia przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy,

 2. określenie istotnych szczegółów naruszenia,

 3. żądania usunięcia wymienionych naruszeń;

  1. niewypłacalnością drugiej Strony;

  2. nie zastosowania się przez którąkolwiek ze Stron do prawomocnego orzeczenia wydanego przez sąd przywołany w § 11 ust. 5 Umowy lub ostatecznej decyzji Prezesa URE, związanych z realizacją Umowy.

Prawo rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie przysługuje Stronie, która poprzez swoje umyślne działanie spowodowała istotne naruszenie postanowień Umowy. 1. PRZEDdystr. ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, niezależnie
  od ograniczenia lub wstrzymania świadczenia usług będących przedmiotem Umowy,
  do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  1. cofnięcia przez Prezesa URE lub upływu okresu obowiązywania koncesji przywołanej w § 1;

  2. zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług przesyłania pomiędzy Sprzedawcą, a OSP;

  3. zaprzestaniu działalności na RB, w rozumieniu IRiESP, przez wskazanego przez Sprzedawcę POB

  4. wydania przez właściwy sąd orzeczenia o wykreśleniu Strony z rejestru wobec przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

 2. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
  w przypadku cofnięcia przez Prezesa URE lub upływu okresu obowiązywania koncesji PRZEDdystr. na dystrybucję energii elektrycznej.

 3. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku, gdy Sprzedawca nie dokona
  w okresie dwóch lat od daty podpisania niniejszej Umowy, żadnego pozytywnego zgłoszenia umowy sprzedaży z URD przyłączonym do sieci PRZEDdystr.


§13

Postanowienia końcowe


 1. Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może przenieść na osobę trzecią praw
  i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony.

 2. Każda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających
  z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę cedującą określonych warunków.

 3. Strony ustalają, że po implementacji przez PRZEDdystr. systemu informatycznego umożliwiającego wymianę informacji, danych i dokumentów związanych z realizacją Umowy, system ten będzie podstawowym sposobem bieżącej realizacji zapisów Umowy, co stanowi wykluczenie obowiązku składania dokumentów w formie pisemnej wynikających z Umowy, o ile system to umożliwia. PRZEDdystr. zastrzega sobie również, iż wówczas ma prawo do zmiany formatu przesyłanych danych, zgodnego
  z zaimplementowanym systemem informatycznym. PRZEDdystr. poinformuje Sprzedawcę o dacie implementacji systemu oraz przekaże niezbędne informacje związane z wymaganiami dostępu do systemu i jego obsługą, w terminie najpóźniej
  do 30 dni przed datą implementacji tego systemu.

 4. PRZEDdystr. powiadomi Sprzedawcę o planowanej dacie zmiany formatu wystawienia danych pomiarowych na serwerze ftp, o którym mowa w § 6 ust. 8, oraz zmianie wzorów formularzy związanych z realizacją Umowy, o ile nie są zawarte w IRiESD,
  z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, co nie wymaga aneksowania Umowy.

 5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia zawarte w dokumencie wymienionym w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy.

 6. Umowa, z zastrzeżeniem ust. 7, wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje na czas nieokreślony.

 7. Jeżeli przydzielone przez OSP i należące do POB wskazanego przez Sprzedawcę, MB,
  o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy, nie zostały uaktywnione przez OSP przed dniem zawarcia Umowy, wówczas Umowa wchodzi wżycie z dniem uaktywnienia tych MB przez OSP, przypisanych do obszaru działania PRZEDdystr.

 8. Z dniem zawarcia niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają poprzednio zawarte generalne umowy dystrybucji zawarte między PRZEDdystr. a Sprzedawcą.

 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 10. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1

Wykaz URD oraz umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Sprzedawcę z tymi URD, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej PRZEDdystr.
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3Kody identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji przedmiotu Umowy.

Zakres formularza powiadamiania PRZEDdystr. o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży z URD


Załącznik nr 4

Zakres formularza powiadamiania PRZEDdystr. o zmianie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy

Załącznik nr 5


Wzór wniosku o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej dla URD.
Załącznik nr 6

Wzór formularza powiadamiania PRZEDdystr. przez Sprzedawcę
o kontynuowaniu sprzedaży do URD dla których został zakończony proces zmiany Sprzedawcy.
Załącznik nr 7

Lista kodów, którymi PRZEDdystr. informuje Sprzedawcę o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży energii elektrycznej.
Załącznik nr 8

Aktualne na dzień podpisania Umowy odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego każdej ze stron oraz pełnomocnictwo o ile Strona działa przez pełnomocnika.

PRZEDdystr. Sprzedawca

Załącznik nr 1
do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr …………….
zawartej pomiędzy
Alchemia S.A. Oddział HBT

a ……………………..
WYKAZ UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ
Z URD PRZYŁĄCZONYMI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PRZEDdystr.
1.

Nazwa URD
1.1

Adres URD
1.2.

Dane kontaktowe URD (tel., fax, e-mail)
1.3.

Okres obowiązywania umowy


2.

Nazwa URD
2.1

Adres URD
2.2.

Dane kontaktowe URD (tel., fax, e-mail)
2.3.

Okres obowiązywania umowy
PRZEDdystr.


SprzedawcaZałącznik nr 2

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ………….

zawartej pomiędzy

Alchemia S.A. Oddział HBT

a ……………………..
KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY


 1. Kod identyfikacyjny Sprzedawcy nadany przez PRZEDdystr. (tożsamy z kodem nadanym przez OSP) na potrzeby realizacji Umowy: …………………..:

Kod JG na Rynku Bilansującym: …………………………;

Kod OR na Rynku Bilansującym: ………………………………;

Kod MBo na Rynku Bilansującym: ……………………………………………;

 1. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy:

  1. PRZEDdystr :

………………………….

ul. ………………………,

…………, ………………………

tel.: +48 ………………………

fax: +48 ………………………

e-mail ………………………  1. Sprzedawca:

………………………

ul. ………………………,

………., ………………………

Tel. +48 ………………………

Fax +48 ………………………

e-mail: ……………………… 1. Osoby wyznaczone przez strony do dokonywania bieżących uzgodnień związanych
  z realizacją Umowy:

  1. PRZEDdystr.
Tel.
Fax
E-mailTel.
Fax
E-mail


  1. Sprzedawca

1

2

3 1. Dane kontaktowe osób ze strony PRZEDdystr przekazujących dane pomiarowe oraz raporty:

 1. Osoby, o których mowa w ust. 3 i 4 nie mają prawa zmieniania Umowy, ani prawa rozporządzania prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron, za wyjątkiem zaciągania w imieniu Sprzedawcy, zobowiązań określonych w ust. 3 i 4 zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i IRiESD. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku,
  gdy którakolwiek z wymienionych w ust. 3 i osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności.
 1. Zmiana danych, wyszczególnionych w ust. 3 i 4 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie Aneksu
  do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązują się
  do przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej.
 1. Wymiana informacji obejmuje w szczególności:

   1. zgłaszanie umów sprzedaży

   2. udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych

   3. aktualizacje wykazu URD

   4. zgłaszanie wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD 1. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 7 odbywa się w terminach i na zasadach określonych
  w IRiESD i w Umowie.


PRZEDdystr Sprzedawca
Załącznik nr 3

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ………….

zawartej pomiędzy

Alchemia S.A. Oddział HBT

a ………………………


FORMULARZ POWIADAMIANIA PRZEDdystr O ZAWARTEJ PRZEZ
SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZEDAŻY Z URD 1. Sprzedawca powiadamia PRZEDdystr. o zawarciu umowy sprzedaży z URD poprzez wypełnienie poniższego formularza „Zgłoszenie zmiany sprzedawcy”.
 1. Przekazany do PRZEDdystr. formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 ust. 3 p. 2) do Umowy.
 1. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę na adres wskazany w Załączniku nr 2 ust. 2 p. 1).

PRZEDdystr.


Sprzedawca

  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość