Strona główna

Geologia Kod przedmiotu: 07. 3-wilś- bud- geo- ia04


Pobieranie 30.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.28 Kb.
Geologia

Kod przedmiotu:

07.3-WILŚ- BUD- GEO- IA04
Typ przedmiotu:

obowiązkowy
Wymagania wstępne:

Podstawy geografii na poziomie liceum, znajomość mapy fizycznej Polski
Język nauczania:

polski
Odpowiedzialny za przedmiot:

dr Andrzej Kraiński

Zakład Geotechniki i Geodezji


Prowadzący:

dr Andrzej Kraiński

dr Agnieszka Gontaszewska


Forma
zajęć


Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Semestr

Forma
zaliczenia


Punkty
ECTS


Studia stacjonarne

5

Wykład

15

1

I

zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia


Laboratorium

30

2

zaliczenie na ocenę

Seminarium


Warsztaty


Projekt


Studia niestacjonarne

Wykład

10

1

I

zaliczenie na ocenę”

Ćwiczenia


Laboratorium

20

2

zaliczenie na ocenę

Seminarium


Warsztaty


Projekt


Zakres tematyczny przedmiotu:

Miejsce Ziemi we wszechświecie. Podstawowe wiadomości o wszechświecie. Geneza wszechświata. Powstanie Ziemi. Układ Słoneczny.


Budowa Ziemi. Fizyczno – chemiczna charakterystyka Ziemi. Hipsometria. Budowa wnętrza Ziemi. Wiek Ziemi. Metody określania wieku skał, datowania.

Historia Ziemi. Podział stratygraficzny. Charakterystyka okresów geologicznych. Powstanie życia. Ewolucja. Powstanie człowieka.

Procesy endogeniczne. Procesy magmowe. Wulkanizm i plutonizm. Trzęsienia ziemi. Metamorfizm. Powstawanie skał magmowych i metamorficznych. Dyslokacje. Teoria tektoniki płyt. Pionowe i poziome ruchy skorupy ziemskiej.

Procesy egzogeniczne. Wietrzenie. Działaność wód płynących i mórz. Procesy eoliczne. Działalność lodowców i lądolodów. Powstawanie skał osadowych. Powstawanie gruntów w wyniku różnych procesow egzogenicznych.


Zarys budowy geologicznej Polski. Budowa geologiczna Ziemi Lubuskiej. Historia geologiczna obszaru Polski ze szczególnym uwzględnieniem plejstocenu i holocenu. Surowce mineralne. Wpływ człowieka na środowisko geologiczne.

Geologia inżynierska. Geneza i wiek gruntów. Podział gruntów. Podstawowe parametry geologiczno – inżynierskie gruntów. Dokumentacje geologiczno – inżynierskie. Elementy prawa geologicznego i górniczego.

Hydrogeologia. Wody podziemne. Pojęcia poziomu i warstwy wodonośnej. Strefa aeracji i saturacji. Przepływ wody przez grunty, filtracja. Studnie.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia i kompetencje w zakresie: rozpoznawania skał i minerałów, rozumienia procesów geologicznych, oceny stratygrafii i litologii terenu, wykonywania przekrojów, korzystania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, rozpoznawania budowy geologicznej terenu i identyfikacja procesów geologicznych wpływających na niego.Warunki zaliczenia:

Wykład – uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego.

Laboratorium – uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium i praktycznego rozpoznawania skał i minerałów oraz wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji..

Literatura podstawowa:

 1. Kołodziejczyk U. Kraiński A. „Zarys geologii” Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2003

 2. Kołodziejczyk U. Kraiński A. „Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy geologicznej” Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 200

 3. Kotowski J., Kraiński A. „Geologia inżynierska” Zielona Góra, 2000

 4. Książkiewicz M. „Geologia dynamiczna” Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1979

 5. Stanley „Historia Ziemi” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

 6. Klimaszewski M. „Geomorfologia”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996


Literatura uzupełniająca:

 1. Bolewski A., Manecki A. „Mineralogia szczegółowa” Wyd. PAE, 1993

 2. Kozłowski T. „Surowce skalne Polski” Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990

 3. Mannion A. „Zmiany środowiska Ziemi” , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.

 4. Stankowski W. Geologia kenozoiku ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski, Wyd. UAM, Poznań, 1996

 5. Macioszczyk A. (red) „Podstawy hydrogeologii stosowanej”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007

 6. Pazdro Z. „Hydrogeologia ogólna”, Wyd. Geologiczne, 1977

 7. Pisarczyk S. „Gruntoznawstwo inżynierskie” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Kierunek: Budownictwo

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość