Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń WielkiPobieranie 1.38 Mb.
Strona1/25
Data17.06.2016
Rozmiar1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Gmina Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki
Tytuł opracowania:

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrzeń Wielki
na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2009 - 2012

Tom I. Program Ochrony Środowiska

Wykonane przez:ZAKŁAD SYSTEMÓW EKOLOGICZNYCH

CMG KOMAG
Skład zespołu autorskiego:
Prowadzący zadanie: mgr inż. Marta Pyzik

Zespół współpracujący mgr inż. Aneta Augustyn

mgr inż. Marek Jedziniak

dr inż. Ewa Pietrasik

mgr inż. Waldemar Salbert

mgr inż. Zbigniew Szkudlarek

Zatwierdził:

Kierownik Zakładu: dr inż. Tomasz Zacharz

Gliwice, listopad 2005 r.


Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2009 - 2012


Tom I. Program Ochrony Środowiska

Spis treści:Rozdział I. WSTĘP 10

I.1. Przedmiot i cel opracowania 10

I.2. Zakres i metodyka wykonania opracowania 10

I.3. Podstawy formalno – prawne 12

V.4.1. Krajowe przepisy prawne 12

V.4.2. Programy rządowe 14

V.4.3. Programy rangi regionalnej i lokalnej 20

I.4. Materiały wejściowe 21

Rozdział II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
DOBRZEŃ WIELKI 22

II.1. Położenie administracyjne gminy 22

II.2. Powierzchnia i zagospodarowanie terenu 24

II.3. Sytuacja demograficzna i stan zatrudnienia 25

II.4. Rolnictwo 26

II.5. Przemysł 27

II.6. Infrastruktura techniczna 28

II.7. Transport i komunikacja 33

II.8. Turystyka i rekreacja 34

II.9. Przynależność do związków międzygminnych 35

II.10. Strategiczne założenia rozwoju Gminy 36

Rozdział III. CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO


STANU ŚRODOWISKA W GMINIE DOBRZEŃ WIELKI 38

III.1. Położenie geograficzne i typy środowiska przyrodniczego 38

III.2. Klimat 38

III.3. Budowa geologiczna 39

III.4. Zasoby kopalin 41

III.5. Rzeźba terenu i typy krajobrazu 41

III.6. Gleby 42

V.4.4. Rodzaje i jakość gleb 42

V.4.5. Zagrożenia gleb i powierzchni ziemi 46

III.7. Wody powierzchniowe i podziemne 47

V.4.6. Zasoby wód powierzchniowych 47

V.4.7. Zasoby wód podziemnych 48

V.4.8. Zaopatrzenie w wodę 50

V.4.9. Odprowadzanie ścieków 56

V.4.10. Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych 70

V.4.11. Ochrona przed powodzią i suszą 73

III.8. Gospodarka odpadami 73

V.4.12. Odpady komunalne 73

V.4.13. Odpady pochodzące z podmiotów gospodarczych (przemysłowe) 78

V.4.14. Odpady niebezpieczne 81

III.9. Powietrze atmosferyczne 83

V.4.15. Stan jakości powietrza atmosferycznego 83

V.4.16. Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 84

III.10. Klimat akustyczny 93

V.4.17. Stan klimatu akustycznego 93

V.4.18. Źródła hałasu 94

III.11. Promieniowanie elektromagnetyczne 95

III.12. Ochrona przyrody 98

III.13. Poważne awarie, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne oraz
klęski żywiołowe 106

Rozdział IV. CELE, PRIORYTETY I ZADANIA OCHRONY


ŚRODOWISKA W GMINIE DOBRZEŃ WIELKI 109

IV.1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 109

V.4.19. Regulacje prawne 109

V.4.20. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi 111

V.4.21. Cele krótkookresowe do 2008 roku 111

V.4.22. Cele średniookresowe do 2012 roku 112

IV.2. Gospodarka wodno-ściekowa 112

V.4.23. Regulacje prawne 112

V.4.24. Identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 117

V.4.25. Cele krótkookresowe do 2008 roku 121

V.4.26. Cele średnioookresowe do 2012 roku 121

IV.3. Gospodarka odpadami 122

V.4.27. Regulacje prawne 122

V.4.28. Identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki odpadami 125

V.4.29. Cele krótkookresowe do 2008 roku 127

V.4.30. Cele średniookresowe do 2012 roku 127

IV.4. Ochrona powietrza atmosferycznego 127

V.4.31. Regulacje prawne 127

V.4.32. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 129

V.4.33. Cele krótkoterminowe do 2008 roku 132

V.4.34. Cele średniookresowe do 2012 roku 133

IV.5. Ochrona przed hałasem 134

V.4.35. Regulacje prawne 134

V.4.36. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem 135

V.4.37. Cele krótkoterminowe do 2008 roku 136

V.4.38. Cele średniookresowe do 2012 roku 136

IV.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 136

V.4.39. Regulacje prawne 136

V.4.40. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym 138

V.4.41. Cele krótkoterminowe do 2008 roku 138

V.4.42. Cele średniookresowe do 2012 roku 139

IV.7. Ochrona przyrody 139

V.4.43. Regulacje prawne 139

V.4.44. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przyrody 140

V.4.45. Cele krótkookresowe do 2008 roku 140

V.4.46. Cele średniookresowe do 2012 roku 141

IV.8. Ochrona przed skutkami poważnych awarii oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne 141

V.4.47. Regulacje prawne 141

V.4.48. Identyfikacja potrzeb w zakresie poważnych awarii 142

V.4.49. Cele krótkoterminowe do 2008 roku 143

V.4.50. Cele średniookresowe do 2012 roku 143

IV.9. Edukacja ekologiczna 144

V.4.51. Regulacje prawne 144

V.4.52. Identyfikacja potrzeb w zakresie edukacji ekologicznej 144

V.4.53. Cele krótkookresowe do 2008 roku 150

V.4.54. Cele średniookresowe do 2012 roku 150

Rozdział V. PROGRAM WYKONAWCZY 151

V.1. Instytucje odpowiedzialne 151

V.2. Narzędzia realizacji programu 151

V.3. Źródła finansowania 155

V.4.55. Finansowanie ochrony środowiska w gminie 155

V.4.56. Państwowe Fundusze Ekologiczne 158

V.4.57. Instytucje i programy pomocowe 160

V.4.58. Rynki finansowe 165

V.4.59. Partnerstwo publiczno-prawne 168

V.4.60. Fundusze Unii Europejskiej 168

V.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania programu 171

V.4.61. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 172

V.4.62. Gospodarka wodno-ściekowa 173

V.4.63. Gospodarka odpadami 176

V.4.64. Ochrona powietrza atmosferycznego 178

V.4.65. Ochrona przed hałasem 181

V.4.66. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 182

V.4.67. Ochrona przyrody 183

V.4.68. Ochrona przed skutkami poważnych awarii 184

V.4.69. Edukacja ekologiczna 185

V.5. Monitoring i ocena realizacji programu 187  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy