Strona główna

Gmina miasto biłgoraj program funkcjonalno-użytkowy


Pobieranie 1.44 Mb.
Strona2/8
Data18.06.2016
Rozmiar1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Zakres zamówienia
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbędnej do zainstalowania kompletnego zestawu solarnego na potrzeby przygotowania C.W.U dla użytkowników prywatnych -3 kpl w wersji papierowej + 1 elektroniczna.

 2. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbędnej do zainstalowania kompletnego zestawu solarnego na potrzeby przygotowania C.W.U dla budynku użyteczności publicznej (jeżeli wymagana), 3 kpl w wersji papierowej + 1 elektroniczna.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową:

- Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.

- Przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji,

-Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

- Instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń.


 1. Wykonanie niezbędnych ekspertyz

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykonana własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od Zamawiającego:

- wykaz osób i budynków objętych realizacją przedmiotu umowy (zamówienia),

- ankiety doboru instalacji solarnej.

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego.
 1. Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej

Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia


w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych jak również przygotowania projektu.


 1. Wykonanie projektu konstrukcji pod kolektory słoneczne
 1. Wykonanie projektów elektrycznych oraz AKPiA
 1. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
 1. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 1. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na montażu kompletnych systemów solarnych
 1. Podłączenie do istniejącej instalacji C.W.U., C.C.W. i Z.W.
 1. Podłączenie drugiego źródła ciepła (źródeł ciepła jeżeli istnieją inne) do górnej wężownicy zasobnika solarnego w oparciu o wykonaną dokumentację.

Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.


C) Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia


 1. Zalecenia inwestora,

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072
  z późniejszymi zmianami),

 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

 4. Ankiety dotyczące poszczególnych instalacji użytwników indywidualnych (do wglądu
  u Zamawiającego).

 5. Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych i grzejnych min:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu
  i formy projektu budowlanegod) Gwarancja
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji solarnych w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 2 razy w ciągu roku bezpłatnych przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:

- roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, , liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,

- kolektory solarne – minimum 12 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat

- na podgrzewacz wody-10 lat

- na pozostały osprzęt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji

- na sterowniki 5 lat gwarancji • Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji.

 • Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji .

 • W okresie gwarancji Wykonawca przynajmniej jeden raz wymieni płyn solarny w każdej instalacji.

Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek oraz przeglądów serwisowych.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela (mieszkańca ) budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów


o parametrach niegorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiającego


w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji solarnych, jak również wykona pierwszy rozruch instalacji.


A.1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Opis stanu istniejącego:
Projekt „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez monaż instalacji solarnych w Biłgoraju” jest planowany do realizacji
w granicach administracyjnych Miasta Biłgoraj.

Teren powiatu biłgorajskiego charakteryzuje się swoistym mikroklimatem, należy do bardziej nasłonecznionych miejsc w kraju – nasłonecznienie wynosi ok. 1500 godzin rocznie i jest wyższe niż


w miejscowościach uzdrowiskowych, średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2 o C
(w lipcu śr. 18 o C, zaś w styczniu śr. 4,2 o C), roczna śr. suma opadów atmosferycznych – wynosi 537 mm.

Liczba zamontowanych kolektorów waha się w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę oraz ilości użytkowników od 2 do 4.
Liczba osób korzystających z c.w.u

Liczba kolektorów (sztuki)

Wielkość zbiornika (litry)

0-4

2

200

5-6

3

300

7 i więcej

4

400

Dodatkowo 20 szt. paneli solarnych zostanie zamontowanych na budynku OSiR w Biłgoraju. Zostaną wykorzystane do podgrzewania CWU na potrzeby obiektów sportowych oraz hali sportowo-widowiskowej OSiR.

Na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zostanie zamontowane 45 szt. paneli solarnych.

Wszystkie elementy projektu zostana zainstalowane na i w budynkach stanowiących własność gminy lub osób fizycznych, do których gmina posiada prawo do dysponiwania na podstawie dokumentu własności lub pisemnej zgody własciciela wyrazonej w zawartej z gminą umowie.

Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich Zamawiającemu muszą zostać skosztorysowane i uzgodnione z włascicielem nieruchomości


i potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiazanie techniczne.
Warunki środowiskowe
Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Miasta Biłgoraj. Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 w wielkościach wynikających z symulacji dobranych instalacji solarnych oraz NOx, SOx, pyłów do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 października 2008 r.


o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z przepisów: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 ) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz


o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian


w środowisku.


Warunki przestrzenne
Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, które objęte są przedmiotem zamówienia to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o mało skomplikowanych konstrukcjach połaci dachowych. W obiektach tych przygotowanie c.w.u. odbywa się
z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest głównie z węgla kamiennego, drewna, oleju lub energii elektrycznej.

Montaż kolektorów przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynków. Dopiero po wykluczeniu możliwości montażu na dachach (również z powodów niekorzystnej orientacji połaci dachowych względem stron świata), możliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na elewacji budynku, balkonie, tarasie. W niektórych przypadkach przewiduje się montowanie kolektorów na gruncie z posadowieniem ich na fundamentach. W szczególności montaż zestawów solarnych na dachach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne dachów.

2) Kąt azymutu kolektorów słonecznych – maksymalne odchylenie kolektora od kierunku południowego (azymut): +/- 45°.

3) Kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale: 35 - 45°.

4) Wykonawca winien dostosować konstrukcyjne systemy solarne do montażu
w poszczególnych budynkach mieszkalnych uwzględniając miejsce i sposób montażu kolektorów słonecznych.

5) Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu c.w.u. powinna wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe to kolektory słoneczne, uchwyty montażowe pod kolektory, zasobniki c.w.u., pompy, armatura itp. Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać w sposób zapewniający jak największą trwałość instalacji solarnej.A.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.2.1. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie w/w instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy.
Wartość mocy zainstalowanej Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu sukcesywnie w miarę postępu robót, w protokole odbioru częściowego. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy zainstalowanej i ilości zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca projektując i wykonując montaż zestawów solarnych ma obowiązek zapewnić współdziałanie instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u z instalacjąsolarną. Rozwiązanie to powinno być zawarte w projekcie. Użytkownik musi mieć zapewnioną c.w.u w okresach niekorzystnych warunków pogodowych niemożliwiających pracę kolektorów.
A.2.2. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego instalacji
Zamawiający przewiduje montaż instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania podgrzewu C.W.U . W tym względzie należy wykonać dokumentację techniczno-wykonawczą planowanych prac zawierającą m.in.: lokalizację posadowienia kolektorów słonecznych, rozprowadzenie oraz regulację instalacji glikolowej, niezbędne przeróbki instalacji technologii C.W.U., dobór odpowiednich wymienników C.W.U oraz wymienników typu glikol-woda, pomp
i pozostałej armatury w taki sposób aby ww. układ kolektorów słonecznych osiągnął kompromis pomiędzy odpowiednią sprawnością a pokryciem zapotrzebowania energii na podgrzew ciepłej wody użytkowej. Ponadto opracowanie to powinno zawierać obliczenia szczegółowe co do zabezpieczeń oraz doboru stabilizatorów ciśnienia oraz jeżeli jest taka potrzeba elementów chłodzących na wypadek przegrzewu instalacji.

Wykonawca powinien w dokumentacji zawrzeć także rozwiązanie układu uzupełniania płynu solarnego oraz wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz oświadczenia projektantów określone prawem. Dokumentacja powinna zostać opracowana w języku polskim.
Liczba kolektorów na budynku będzie dostosowana do ilości osób korzystających z C.W.U. oraz zapotrzebowania na C.W.U.


osoby

liczba instalacji

liczba paneli

zbiornik (L)

liczba paneli

0-4

1239

2

200

2478

5-6

517

3

300

1551

7 i więcej

74

4

400

296

razem

18304325

Wspólnota mieszkanowa

1

45

3000

45

OSIR

1

20

2000

20
18324390

Zestaw solarny składa się z następujących elementów:

a. Kolektory słoneczne płaskie,

b. Uchwyty/konstrukcje do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem 45 st,

c. Dwuwężownicowy podgrzewacz solarny (zasobnik ciepłej wody użytkowej), wraz z grzałką elektryczną,

d. Hydrauliczna grupa solarna.

e. Automatyka.

f. Odpowietrzenie.

g. Naczynie wzbiorcze solarne,

h. Termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody użytkowej,

i. Pompę obiegową do drugiego źródła ciepła zabezpieczoną zaworami odcinającymi i zwrotnym
(w tym podłączenie elektryczne pompy; max. długość kabla elektrycznego do 5m.),

j. Reduktor ciśnienia zimnej wody wraz z naczyniem przeponowym.

k. Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,

l. Nośnik ciepła (płyn solarny).

Konstrukcja zestawów nie może wykluczać ich rozbudowy, a więc zwiększenia mocy
(np. w przypadku rozbudowy budynku).
A.2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe elementów instalacji
Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zmawiającego terenu robót/budowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót.


Główny zakres robót do wykonania w przypadku kolektorów solarnych to:
- wykonanie konstrukcji (stelażu) pod kolektory słoneczne (jeżeli jest wymagana),

- montaż kolektorów solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelażu),

- montaż zasobników C.W.U.,

- montaż grup pompowych,

- montaż instalacji rurowych między kolektorami a zasobnik-iem/ami,

- wykonanie rurociągu solarnego zbiorczego,

- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji solarnej,

- czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementów stalowych,

- izolacja termiczna instalacji,

- napełnienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie,

- montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu solarnego,

- montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku,

- wykonanie włączenia do istniejącego układu,

- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,

- wypełnieniu i zatynkowaniu otworów oraz części tynków naruszonych na skutek prowadzenia przewodów instalacji solarnej,

- odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzących z materiałów ceramicznych.A.2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Do wykonania robót budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych urządzeń, materiałów i odczynników niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
w szczególności:
Wymagane elementy instalacji kolektorów słonecznych :
Stosownie do indywidualnych uwarunkowań budynków w skład każdej instalacji do podgrzewu C.W.U., powinny się znaleźć co najmniej następujące elementy o parametrach:
a) Kolektor słoneczny

  • Budowa kolektora – musi być zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN EN-12975-1:2007, PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem (EN 12975-1:2006 i EN 12975-2:2006). Do oferty należy dołączyć:

- Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.

lub


- Aktualny europejski certyfikat na znak ”SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą

  • Ponadto kolektory powinny spełniać dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.L 11 z 15.01.2012). Dyrektywa ta wdrożona została do polskiego prawa Ustawą z 13 stycznia 2007 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U nr 35, poz. 214). Określa ona  wymagania, jakie muszą spełniać wyroby, aby mogły być dopuszczane do swobodnego obrotu na terenie UE.

  • Wymagane parametry sprawności energetycznej:

   • Sprawność optyczna apertury - nie mniejszy niż 82%

   • Współczynnik strat a1 apertury - nie większy niż 4,2 W/m²K

   • Współczynnik strat a2 apertury - nie większy niż 0,016 W/m²K2

   • Absorpcja nie mniejsza niż 95 ± 2%

   • Emisja nie większa niż 5± 2%

  • Ciężar kolektora bez cieczy nie większy niż 50 kg

  • Absorber kolektora miedziany lub aluminiowy z pokryciem selektywnym typu TINOX, BluTec, SunSelekt lub równoważny z dołączoną gwarancją trwałości pokrycia wydana przez producenta kolektorów – nie mniej niż 10 lat.

  • Budowa kolektora absorbera powinna zabezpieczać nośnik ciepła przed jego niszczącym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji trwającej dłużej niż 1 dzień bez konieczności wyposażania instalacji we własne źródło zasilania elektrycznego.

  • Temperatura stagnacji maksimum 200°C

  • Obudowa kolektorów aluminiowa lakierowana lub anodowana izolowana cieplnie wełną mineralną.

  • Szyba ze szkła hartowanego o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego antyrefleksyjna, gradoodporna, atestowana

  • Układ hydrauliczny kolektorów – harfa składająca się z rurek pionowych lub układ meandryczny wykonany z miedzi z czterema drożnymi króćcami przyłączeniowymi

  • W przypadku zastosowania różnych materiałów do wykonania płyty i orurowania absorbera ich wzajemne połączenie powinno zabezpieczać je przed ich wzajemnym negatywnym oddziaływanie (np. połączenia spawane laserowo lub zgrzewane ultradźwiękowo)

  • Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora nie mniejsza niż 1,8 m2


Uchwyty mocujace:

Należy zastosować oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta kolektorów


z materiałów niekorodujących (np. aluminium, stal nierdzewna) lub materiałów ocynkowanych, lakierowane w kolorze kolektora. Elementy połączeniowe, tj. śruby nakrętki, podkładki, itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Do oferty dołączyć kartę katalogową.


Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry:

 • Zbiornik i wężownice zabezpieczone emalią ceramiczną oraz anodą tytanową

 • Płaszcz zewnętrzny sky lub PCV,

 • Izolacja z bezfreonowej pianki PU,

 • Dwie wężownice jedna dla układu solarnego druga dla układu istniejącego c. w. u.

 • Grzałka elektryczna na 3kW,

 • Ciśnienie robocze: zasobnik 6 bar, wężownica 10 bar,

 • Temperatura robocza 95 st.C,

1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość