Strona główna

Gmina miasto biłgoraj program funkcjonalno-użytkowy


Pobieranie 1.44 Mb.
Strona4/8
Data18.06.2016
Rozmiar1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Wymagania odnośnie rurociągów i armatury:

Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami, w instalacjach kolektorów słonecznych należy wykonać z rur o odpowiednich średnicach zapewniających zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Jako materiał rurociągów solarnych należy zastosować stal nierdzewną lub miedź łączoną odpowiednim rodzajem lutu. Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Pozostałe rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych lub ocynkowanych, ewentualnie materiałów z jakich wykonane są już istniejące instalacje w danym obiekcie.

Armatura zamontowana na instalacjach powinna być dobrana odpowiednio do średnic rurociągów, ciśnień, przepływów i warunków panujących w instalacji oraz powinna być odporna na wysokie temperatury i właściwości fizyko-chemiczne krążącej w instalacji mieszanki glikolowej.

Armatura powinna być tak zamontowana, aby możliwa była jej bezproblemowa obsługa i konserwacja.

Do armatury przewidzianej do tego typu instalacji należy zaliczyć minimum takie elementy jak:


 • pompy obiegowe,

 • zawory odcinające,

 • zawory zwrotne,

 • zawory odpowietrzające, spustowe i separatory powietrza,

 • zawory bezpieczeństwa,

 • naczynia wzbiorcze,

 • termometry i manometry.

Wszystkie materiały kontaktujące się z wodą pitną muszą posiadać atest PZH lub równoważny.


Wymagania odnośnie izolacji:

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Izolację należy zaprojektować i zamontować o grubościach oraz w ilościach gwarantujących należytą izolację wszystkich rurociągów, występujących w danym systemie.


Jakość wykonania:

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją techniczną


z poszanowaniem materiałów i terenu wykonania.

Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia.

Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.
Kontrola jakości robót:
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994 r., poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień Umowy z Wykonawcą. Jednym z obszarów działalności inspektorów nadzoru będzie kontrola prowadzonych robót i protokolarne potwierdzanie jej wyników.

Kontroli będą podlegały w szczególności:


 • rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy,

 • stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU,

 • stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w PFU,

 • jakość i dokładność wykonania prac,

 • prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

 • sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z PFU i umową.

Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów: • odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

 • odbiór częściowy,

 • odbiór końcowy,

 • odbiór gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.

W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki:


 • zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

 • zgłosić pisemne zakończenie robot objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej,

 • zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych,

 • przekazać protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji,


Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia:

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak


w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić
z właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych


z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie dotyczy to uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada właściciel/użytkownik obiektu.


Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu:

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi
  z innych przepisów.


Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

 1. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których zostaną wykonane instalacje solarne, dysponuje tymi nieruchomościami na cele budowlane.  1. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane
i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).
Przepisy prawne:
1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623
z późn. zm);

2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.


z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm);

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.


z 2004r.Nr92,poz.881 z późn. zm.);

4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.


z 2008r. , nr 25, poz. 150 z późn. zm);

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego


(Dz. U. z 2004r.nr202, poz.2072 z późn. zm);

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w systemie oceny zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.


z 2004r. Nr 195, poz.2011);

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.
z 2003r. Nr47, poz. 401);

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa


i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263);

12) EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne;

13) EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań.
Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:
1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

a) Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny urządzeń instalacji solarnych oraz wykonania ich instalacji;

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż kolektorów słonecznych lub
z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów ich instalacji

w budynku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu;

Poprzez prawidłowy montaż kolektorów słonecznych rozumie się:


 • nachylenie kolektora względem poziomu pomiędzy 35-45°,

 • maksymalne odchylenie kolektora (azymut) od PD nie może przekroczyć +/-60°,

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, w przypadku gdy właściciel/właściciele budynku zrezygnują z uczestnictwa w projekcie.

e) miejsca połączeń blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi kolektorów słonecznych winny zostać zabezpieczone pod kątem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione przed wpływem wody opadowej,

f) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2) Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robót do wykonania przez właścicieli budynków, w których zostaną wykonane instalacje solarne
a) w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej)

 • instalacji wody zimnej,

 • instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia. Zakłada się, że instalacja elektryczna została doprowadzona do ww. pomieszczeń, jeżeli puszka połączeniowa przewodów instalacji elektrycznej znajduje się w pomieszczeniu, w którym Wykonawca będzie instalował gniazda elektryczne do zasilania urządzeń,

Do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzeń poprzez:

 • zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia,

 • wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie montowany zbiornik c.w.u.,

 • zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5°C,

b) w gestii właściciela budynku pozostaje także:

 • udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach wyposażony,

 • wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji solarnej,

 • udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych.


Załącznik: „Lista lokalizacji inwestycji”:

Adres (ulica instalacji i nr)

Nr działki

"Wira" Bartoszewskiego 23

dz. 113 ark. 56

"Wira" Bartoszewskiego 4

dz. 155 ark. 56

"Wira" Bartoszewskiego 43

dz. 152 ark. 56

"Wira" Bartoszewskiego 43a

dz. 152 ark. 56

"Wira" Bartoszewskiego 8

dz. 157 ark. 56

„Studenta” Henryka Żelezika 12

dz. 43 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 16

dz. 41/2 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 16

dz. 41/1 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 1a

dz. 37 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 2

dz. 51 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 5

dz. 34 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 5a

dz. 35 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 6

dz. 49 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 7

dz. 33/2 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 8

dz. 48/1 ark. 24

„Studenta” Henryka Żelezika 9

dz. 32/2 ark. 24

„Wacek” Wasilewskiej 8

dz. 6 ark. 39

„Wira” Bartoszewskiego 37

dz. 134 ark. 56

„Wira” Bartoszewskiego 6

dz. 156 ark. 56

11 Listoapda 46

dz. 190 ark. 38

11 Listopada 104

dz. 31 ark. 37

11 Listopada 23c

dz. 139 ark. 38

11 Listopada 23e

dz. 141 ark. 38

11 Listopada 25

dz. 161 ark. 38

11 Listopada 25

dz. 161 ark. 38

11 Listopada 27

dz. 162 ark. 38

11 Listopada 29

dz. 163 ark. 38

11 Listopada 35

dz. 166 ark. 38

11 Listopada 36

dz. 183/1 ark. 38

11 Listopada 39

dz. 168 ark. 38

11 Listopada 42

dz. 186 ark. 38

11 Listopada 43

dz. 170 ark. 38

11 Listopada 44

dz. 188 ark. 38

11 Listopada 48

dz. 191 ark. 38

11 Listopada 52

dz. 193 ark. 38

11 Listopada 54

dz. 194 ark. 38

11 Listopada 58

dz. 202/1 ark. 38

11 Listopada 70

dz. 208/1 ark. 38

11 Listopada 78

dz. 212/2 ark. 38

11 Listopada 80

dz. 213/2 ark. 38

11 Listopada 82

dz. 214 ark. 38

11 Listopada 82A

dz. 214/2 ark. 38

11 Listopada 86

dz. 22 ark. 37

11 Listopada 92

dz. 25 ark. 37

3 Maja 25

dz. 98 ark. 39

3 Maja 37

dz. 110 ark. 39

3 Maja 43

dz. 116/1 ark. 39

3 Maja 5

dz. 149 ark. 30

3 Maja 5

dz. 149 ark. 30

3 Maja 56

dz. 77 ark. 39

3 Maja 74

dz. 127 ark. 49

3 Maja 87

dz. 140/6 i 150/2 ark. 39

3 Maja 87a

dz. 150/1 ark. 39

3 Maja 9

dz. 106 ark. 30

3 maja 90

dz. 17 ark. 49

3 Maja 95

dz. 25 ark. 49

Adama Asnyka 12

dz. 167 ark. 12

Adama Gorajskiego 14

dz. 67 ark. 32

Adama Gorajskiego 16

dz. 68 ark. 32

Adama Gorajskiego 17

dz. 182 ark. 32

Adama Gorajskiego 18

dz. 69 ark. 32

Adama Gorajskiego 21

dz. 195 ark. 32

Adama Gorajskiego 23

dz. 196 ark. 32

Adama Gorajskiego 24

dz. 72 ark. 32

Adama Gorajskiego 28

dz. 74 ark. 32

Adama Gorajskiego 32

dz. 76 ark. 32

Adama Gorajskiego 34

dz. 77 ark. 32

Adama Gorajskiego 40

dz. 80 ark. 32

Adama Gorajskiego 7

dz. 165 ark. 32

Adama Gorajskiego 9

dz. 166 ark. 32

Agaty Mróz 3

dz. 136 ark. 30

Akacjowa 11

dz. 138 ark. 26

Akacjowa 15

dz. 129 ark. 26

Akacjowa 17

dz. 128 ark. 26

Akacjowa 21

dz. 126 ark. 26

Akacjowa 23

dz. 125/1 ark. 26

Akacjowa 6

dz. 137 ark. 26

Akacjowa 7

dz. 139 ark. 26

Akacjowa 7

dz. 140 ark. 26

Aleja 400 lecia

dz. 775 ark. 30

Aleja 400 lecia

dz. 72 ark. 38

Aleja 400 lecia 116

dz. 2/1 ark. 34

Aleja 400 lecia 122

dz. 3/2 ark. 34

Aleja 400 lecia 27

dz. 788 ark. 30

Aleja 400 lecia 28

dz. 128 ark. 38

Aleja 400 lecia 30

dz. 127 ark. 38

Aleja 400 lecia 36

dz. 124 ark. 38

Aleja 400 lecia 44

dz. 71 ark. 38

Aleja 400 lecia 47

dz. 120/7 ark. 30

Aleja 400 lecia 53

dz. 85 ark. 31

Aleja 400 lecia 55

dz. 84 ark. 31

Aleja 400 lecia 57

dz. 83 ark. 31

Aleja 400 lecia 58

dz. 307 ark. 31

Aleja 400 lecia 59

dz. 82 ark. 31

Aleja 400 lecia 60

dz. 306 ark. 31

Aleja 400 lecia 61

dz. 81 ark. 31

Aleja 400 lecia 66

dz. 278 ark. 31

Aleja 400 lecia 68

dz. 269 ark. 31

Aleja 400 lecia 72

dz. 241 ark. 31

Aleja 400 lecia 76

dz. 231 ark. 31

Aleja 400 lecia 82

dz. 155 ark. 31

Aleja 400 lecia 84

dz. 154 ark. 31

Aleja 400 lecia 86

dz. 153 ark. 31

Aleja Jana Pawła II

dz. 17/3 ark. 58

Aleja Jana Pawła II 21

dz. 57/3 ark. 58

Aleja Jana Pawła II 23

dz. 55 ark. 28

Aleja Jana Pawła II 29

dz. 49 ark. 58

Aleja Jana Pawła II 31

dz. 45, 47 ark. 58

Aleja Jana Pawła II 7A

dz. 78/6 ark. 58

Aleja Jana Pawła II 7B

dz. 78/5 ark. 58

Aleja Młodości 1

dz. 53 ark. 26

Aleja Młodości 13

dz. 59 ark. 26

Aleja Młodości 17

dz. 2, 3 ark. 26

Aleja Młodości 18

dz. 29 ark. 26

Aleja Młodości 22

dz. 39 ark. 26

Aleja Młodości 25

dz. 7 ark. 26

Aleja Młodości 26

dz. 41 ark. 26

Aleja Młodości 27

dz. 8 ark. 26

Aleja Młodości 30

dz. 43 ark. 26

Aleja Młodości 32

dz. 44 ark. 26

Aleja Młodości 35

dz. 13 ark. 26

Aleja Młodości 37

dz. 14 ark. 26

Aleja Młodości 41

dz. 16 ark. 26

Aleja Młodości 43

dz. 17 ark. 26

Aleja Młodości 45

dz. 18 ark. 26

Aleja Młodości 47

dz. 20 ark. 56

Aleja Młodości 5

dz. 55 ark. 26

Aleja Młodości 6

dz. 60 ark. 26

Aleja Młodości 8

dz. 24 ark. 26

Aleja Młodości 9

dz. 57 ark. 26

Aleksandra Fredry

dz. 101/10 ark. 12

Aleksandra Fredry 5

dz. 101/11 ark. 12

Aleksandra Fredry 7

dz. 101/12 ark. 12

Antoniego Radzika „Orkisz” 12

dz. 52 ark. 55

Antoniego Radzika „Orkisz”a 8

dz. 43/5 ark. 55

Armii Krajowej 11

dz. 54/4 ark. 54

Armii Krajowej 14

dz. 9/1 ark. 62

Armii Krajowej 15

dz. 46/1 ark. 54

Armii Krajowej 15

dz. 46/1 ark. 54

Armii Krajowej 15A

dz. 46/2 ark. 54

Armii Krajowej 18

dz. 12/7 ark. 62

Armii Krajowej 2

dz. 2/7 ark. 62

Armii Krajowej 2

dz. 2/21 ark. 62

Armii Krajowej 2

dz. 2/19 ark. 62

Armii Krajowej 20

dz. 12/1 ark. 62

Armii Krajowej 28

dz. 6/2 ark. 53

Armii Krajowej 2A

dz. 2/16 ark. 62

Armii Krajowej 30a

dz. 7 ark. 53

Armii Krajowej 4

dz. 2/1 ark. 62

Armii Krajowej 50

dz. 17/1 ark. 53

Armii Krajowej 52

dz. 18/1 ark. 53

Armii Krajowej 6

dz. 3/1 ark. 62

Armii Krajowej 9

dz. 53/2 ark. 54

Armii Kraków 19A

dz. 48 ark. 57

Armii Kraków 20b

dz. 3/1 ark. 57

Armii Kraków 20d

dz. 6/1 ark. 57

Armii Kraków 22

dz. 8/3 ark. 57

Armii Kraków 24b

dz. 9/1 ark. 57

Armii Kraków 29

dz. 59 ark. 57

Armii Kraków 32

dz. 13/2 ark. 57

Armii Kraków 33A

dz. 61 ark. 57

Armii Kraków 36

dz. 15/1 ark. 57

Armii Kraków 36

dz. 15/2 ark. 57

Armii Kraków 38

dz. 16 ark. 57

Armii Kraków 38A

dz. 16 ark. 57

Armii Kraków 40

dz. 17 ark. 57

Armii Kraków 41

dz. 95 ark. 57

Armii Kraków 42

dz. 18 ark. 57

Armii Kraków 49

dz. 100 ark. 57

Armii Kraków 56

dz. 27/2 ark. 57

Armii Kraków 58

dz. 59 ark. 57

Armii Kraków 6

dz. 61 ark. 50

Armii Kraków 60

dz. 30 ark. 57

Armii Kraków 66

dz. 34 ark. 57

Armii Kraków 72

dz. 37 ark. 57

Armii Kraków 74

dz. 38 ark. 57

Armii Kraków 76

dz. 39/3 ark. 57

Armii Kraków 88

dz. 43 ark. 68
1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość