Strona główna

Gmina wejherowo


Pobieranie 434.75 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar434.75 Kb.
  1   2   3   4   5GMINA WEJHEROWO

S T A T U T

S A M O R Z Ą D O W E J S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J

im. Alojzego Nagla

W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM .


ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół

( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; z późniejszymi zmianami).

 • Postanowienia ogólne i przepisy definiujące

 • Rozdział I – Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

 • Rozdział II – Cele i zadania Szkoły

 • Rozdział III – Organy Szkoły i ich kompetencje

 • Rozdział IV – Organizacja Szkoły

 • Rozdział V – Nauczyciele Szkoły i inni pracownicy Szkoły

- zakres ich obowiązków

 • Rozdział VI - Uczniowie Szkoły – prawa i obowiązki

 • Rozdział VII – Wewnątrzszkolny system oceniania WSO

 • Rozdział VIII – Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w szkole podstawowej

 • Rozdział IX – Zasady rozwiązywania konfliktów

 • Rozdział X – Postanowienia końcowePOSTANOWIENIA OGÓLNE

  

Przepisy definiujące  

I. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

określenia o:

    1) Szkole – należy przez to rozumieć Samorządową Szkołę

Podstawową im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze

Wejherowskim.

    2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67,

poz. 329 z późniejszymi zmianami),
    3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

    4) Dyrektorze , Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim,

Radzie Rodziców  - należy przez to rozumieć organy

działające w Szkole,

    5) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
    6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego

szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden

z oddziałów w Szkole,
    7) organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Wejherowo, 

    8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą

lub Kuratorze – należy przez to rozumieć, działającego

w imieniu Wojewody Pomorskiego Kuratora Oświaty 

w Gdańsku,

    9) poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to

rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub

instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną

pomoc.

II. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowaniaadministracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych

przez Dyrektora szkoły w sprawach z zakresu obowiązku

szkolnego, jest Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział I
NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1


1. Nazwa szkoły brzmi: Samorządowa Szkoła Podstawowa

im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim.

2. Szkoła jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Gminę Wejherowo.

3. Siedziba szkoły znajduje się we wsi Nowy Dwór Wejherowski przy

ulicy Szkolnej 1.

4. Szkoła posiada imię Alojzego Nagla. Imię szkoły jest zgodne z kierunkiem

pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły.

5. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego,

wychowawczego i opiekuńczego sprawuje nad Szkołą Pomorskie

Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

6. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu

sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności

zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad

działalnością szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych,

określają odrębne przepisy.

7. Organy, o których mowa w ust. 2 i 5 mogą ingerować w działalność Szkoły

wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
§ 2

1. Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz działalnością

opiekuńczą dzieci od 5 roku życia do ukończenia szkoły, tj. VI klasy.

2. Nauka w szkole trwa 6 lat. W ostatnim roku nauki przeprowadza się

sprawdzian, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Edukacja i wychowanie dzieci odbywa się w dwóch etapach:

a) pierwszy etap obejmuje klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna)

b) drugi etap obejmuje klasy IV – VI (nauczanie blokowe).

4. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna w ramach podstaw

programowych ustalonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

przy zastosowaniu zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów opracowanych na podstawie

rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

5. Jedynie zajęcia pozalekcyjne mogą być odpłatne.

§ 3


1. W szkole realizuje się roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci

zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza jej obwodem. Wiek dziecka

uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa ustawa.

2. Realizacja programu wychowania przedszkolnego odbywa się w oddziałach

przedszkolnych.

3. Praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu

o podstawę programową wychowania przedszkolnego dopuszczoną przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

4. Dzieci oddziału przedszkolnego są przyprowadzane i odbierane przez

rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku

bezpieczeństwo.

5. Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty dzieci oddziału przedszkolnego są

objęte bezpłatnymi dowozami. Opiekę nad dziećmi w trakcie dowozów

sprawuje wychowawca grupy. Zasady dowozów i sprawowanej opieki określa

Regulamin dowozów uczniów do szkoły.

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Czas trwania zajęć nauki

religii dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi 30 minut.

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym

określają odrębne przepisy.

8. Zakres zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego obejmuje prowadzenie

obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

9. Przed rozpoczęciem obowiązku przedszkolnego i na zakończenie rocznego

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przeprowadzana jest diagnoza

dojrzałości przedszkolnej i szkolnej przez wychowawcę grupy

i pedagoga szkolnego.

10. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala szczegółowy rozkład dnia

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

11. Dzienny czas pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 5 godzin

– tygodniowo 25 godzin.

12. Liczba dzieci w jednej grupie oddziału przedszkolnego nie może przekraczać

25 osób.


13. Celem oddziału przedszkolnego jest:

a) objęcie opieką zapisanych dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz

optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju

b) stymulowanie rozwoju wychowanków

c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi

i otaczającego świata

d) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

e) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.


INNE INFORMACJE O SZKOLE
§ 4

1. Dokumentami, które wyznaczają pracę Szkoły są:

1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania

2. Szkolny Program Wychowawczy

3. Szkolny Program Profilaktyczny

4. Program Rozwoju Szkoły


§ 5

1. Ustalona nazwa Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagla

w Nowym Dworze Wejherowskim używana jest przez Szkołę

zasadniczo w pełnym brzmieniu.

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy

Szkoły SSP im. A. Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim.

3. Dla celów inwentaryzacyjnych i ewidencyjnych używany jest skrót

literowy szkoły – SSPND.

4. Szkoła używa pieczęci urzędowych i stempli zgodnie z odrębnymi

przepisami.

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych

w odrębnych przepisach – zgodnie z opracowaną na ich podstawie i

obowiązującą w Szkole Instrukcją kancelaryjną i archiwizacyjną.

6. Szkoła ma własny hymn, godło - logo, sztandar i ceremoniał.


§ 6


1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. W Szkole mogą być tworzone środki dochodów własnych pochodzące z:

a) wpłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,

b) wpłaty na rzecz placówki oświatowej – spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej, odszkodowania, i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie

będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,

c) opłat za wykorzystanie pomieszczeń.

3. Środki dochodów własnych mogą być przeznaczone na:

a) zajęcia o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym dla uczniów szkoły,

b) zakup pomocy szkolnych i sprzętu szkolnego,

c) zakup środków żywności na przygotowanie posiłków w stołówce

szkolnej.

4. Obsługę finansowo – administracyjną Szkoły sprawuje Główna Księgowa.

5. Obsługę kadrowo – płacową Szkoły sprawuje Inspektor do spraw

kadrowo – płacowych.

6. Inspektor do spraw kadrowo – płacowych dodatkowo wykonuje zadania

w sekretariacie Szkoły.
§ 7

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych,

sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz

zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.


Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 8

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty

i rozporządzeń wydanych na jej podstawie, koncentrując się na

prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz

opiekuńczej.

2. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów,

uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także

ich możliwości psychofizyczne.

§ 9

1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:a) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez

organizowanie kół przedmiotowych i kół zainteresowań, imprez

sportowych oraz konkursów,

c) zapewnia pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

organizując zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczno-wyrównawcze,

terapię pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

d) umożliwia uczniom korygowanie wad postawy na zajęciach

gimnastyki korekcyjnej,

e) umożliwia uczniom naukę języka regionu kaszubskiego,

f) systematycznie omawia przepisy ruchu drogowego, prowadzi

wychowanie komunikacyjne oraz przeprowadza egzamin na kartę

rowerową.

§ 10


1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:

a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

b) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia

sprawiedliwości,

c) kształtuje i pielęgnuje uczucia miłości do Ojczyzny, do jej tradycji,

dorobku i do ludzi zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską,

d) kształtuje poczucie więzi z “małą Ojczyzną” – Kaszubami;

kultywuje tradycje regionu kaszubskiego, przybliża uczniom dzieje

i język regionu kaszubskiego,

e) sprzyja działaniom proekologicznym, poprzez udział uczniów

w różnych akcjach, realizację programów i projektów, uczestnictwo

w zajęciach o charakterze ekologicznym,

f) promuje zdrowie w szerokim zakresie począwszy od profilaktyki,

poprzez podstawową higienę, a na usportowieniu kończąc.

3. Szkoła umożliwia uczniom naukę religii i budowanie uczuć religijnych

poprzez: 1. zorganizowanie w ramach planu dydaktycznego nauki religii lub etyki

dla uczniów, których rodzice wyrażą pisemnie takie życzenie, składane

na początku pierwszego roku nauki tego dziecka w Szkole,

b) odmawianie przed i po lekcjach modlitwy,

c) zawieszenie w pomieszczeniach krzyży jako symbolu wielu wyznań.

4. Uczniowie nie objęci nauką religii lub etyki, mają zapewnioną opiekę

w świetlicy, lub są zwalniani z ostatniej lekcji do domu.

5. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze i sposoby ich realizacji są ujęte

w Szkolnym Programie Wychowawczym i planach zadań

wychowawczych klas uwzględniających postać patrona Szkoły,

§ 11


1. W zakresie działalności opiekuńczej szkoła w szczególności realizuje zadania

opiekuńcze oparte na następujących zasadach:

a) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych,

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący

te zajęcia


 1. za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym regulaminem

i planem dyżurów. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych

uczniowie mogą spędzać przerwy na świeżym powietrzu. 1. Opiekę nad uczniem, u którego nastąpiło nagłe pogorszenie zdrowia sprawuje, osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły , która została przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają nauczyciele zgodnie z regulaminem wyjazdów i wycieczek.

 1. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny osobistej i pracy umysłowej.

 2. W celu pełnego zagwarantowania bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i gościom Szkoły przeprowadzana jest w każdym roku szkolnym próbna ewakuacja zgodnie z obowiązującą w Szkole Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

 3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przebywających w szkole uczniów, obiekt szkoły wraz z otoczeniem jest stale monitorowany systemem kamer wewnętrznych i zewnętrznych.

§ 12
1. Opieka nad uczniami dojeżdżającymi do Szkoły,

a) dzieci z klas O – III należące do obwodu naszej Szkoły, których

droga z domu do Szkoły przekracza trzy kilometry, korzystają z

bezpłatnego transportu, a dzieci objęte rocznym przygotowaniem

przedszkolnym mają dodatkowo zapewnioną opiekę w czasie przewozu

do i ze Szkoły,

b) dzieci z klas IV – VI należące do obwodu Szkoły, których droga

z domu do Szkoły przekracza cztery kilometry, korzystają z

bezpłatnego transportu,

c) odpowiedzialność za organizację przewozów ponosi

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w

Wejherowie a opiekę nad dziećmi klas I – VI, podczas przewozów powinni

zapewnić ich rodzice.

2. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna umożliwiająca spożycie ciepłego

posiłku i wypicie gorącego napoju (herbata) w higienicznych

warunkach oraz zajmująca się dystrybucją dostarczanego do Szkoły mleka

i owoców dla uprawnionych uczniów

a) posiłki przygotowywane przez kuchnię mogą kupować uczniowie

i pracownicy Szkoły. Dzieci z rodzin korzystających z pomocy

opieki społecznej otrzymują posiłki bezpłatnie. Ich koszt pokrywany

jest ze środków finansowych GOPS w Wejherowie. 1. wnioski dla ucznia w sprawie bezpłatnego dożywiania mogą

składać do GOPS rodzice, pedagog szkolny, wychowawca klasy.

c) decyzję o przyznaniu uczniowi bezpłatnego posiłku podejmuje

pracownik socjalny GOPS zgodnie z odrębnymi przepisami.

d) odpłatność za korzystanie z posiłków i ciepłego napoju ustala

Dyrektor Szkoły w porozumieniu organem prowadzącym szkołę

i Radą Rodziców.

e) dzieci klas I – III, w ramach dożywiania otrzymują darmowy kartonik

białego mleka i owoce.

§ 13

1. W szkole działa sklepik uczniowski, którego dochody przeznacza się napotrzeby Samorządu Uczniowskiego i Szkoły.

§ 14


1. Rodzice mają możliwość ubezpieczenia w Szkole swojego dziecka od

następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej oraz wariantu ubezpieczenia

podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

3. Nauczyciel ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych

wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

§ 15

1. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę uczniowiepozostają pod opieką osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły.

2. Wyznaczeni nauczyciele dyżurują podczas przerw. Zakres i ilość dyżurów

w czasie przerw lekcyjnych oraz zasady ich pełnienia określa Dyrektor

Szkoły zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną

Regulaminem pełnienia dyżurów w szkole.

3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie

wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele,

oraz dodatkowo za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

4. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji i wycieczek

może być tylko nauczyciel naszej Szkoły.

5. Zasady organizowania opieki w czasie trwania wycieczek ujęte zostały

w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych.


§ 16

1. Szkoła poprzez swoje organy wspiera organizowane przez uczniów

spontaniczne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących rówieśników.

  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość