Strona główna

Gminy ciechanowiec


Pobieranie 0.57 Mb.
Strona1/16
Data20.06.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 105/XVI/04 z dnia 30.06.2004 r.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINY CIECHANOWIEC


ZESPÓŁ WYKONAWCÓW
dr Grzegorz Dobrzański – wykonawca

dr Bożena M.Dobrzańska – wykonawcaMarzec 2004 r.
SPIS TREŚCI


WPROWADZENIE 3

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY CIECHANOWIEC 13

2. ZASOBY ŚRODOWISKA 19

Nazwa złoża 22

3. STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 32

4. TECHNICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 40

5. ANALIZA SWOT 44

6. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY CIECHANOWIEC 47

7. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 56

SPIS TABEL 68

SPIS SCHEMATÓW 68

LITERATURA 69
WPROWADZENIE
1. Podstawa prawna opracowania


Konieczność opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Ciechanowiec wynika z obowiązku nałożonego na samorząd gminny zapisem Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami.

2. Założenia

Niniejszy „Program Ochrony Środowiska Gminy Ciechanowiec” wykonano przyjmując następujące założenia wyjściowe: 1. Program musi zostać opracowany w zgodzie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju, tzn. określone w nim działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych nie mogą być jedynie celem samym w sobie, ale muszą uwzględniać wymagania i potrzeby społeczne i gospodarcze.

 2. Program musi uwzględniać zasady polityki ekologicznej państwa, a w szczególności (obok zasady zrównoważonego rozwoju):

 • zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

   • zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT),

   • recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,

   • zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC),

   • wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care itp.

  • zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

 1. Struktura Programu powinna nawiązywać do ustaleń art. 14 i 17 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, a więc powinien on określać:

  • cele ekologiczne, priorytety ekologiczne oraz rodzaj i harmonogram działań proekologicznych w zakresie:

   • poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne, zapobieganie poważnym awariom),

   • ochrony dziedzictwa przyrodniczego (m.in.: ochrona przyrody i bioróżnorodności ochrona krajobrazu, ochrona lasów),

   • racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (zmniejszanie materiałochłonności, energochłonności i wodochłonności gospodarki, racjonalna eksploatacja lasów, ochrona zasobów kopalin);

   • zadań o charakterze systemowym (przyszłościowy rozwój społeczno-gospodarczy w kontekście ochrony środowiska, w tym systemy zarządzania środowiskowego i włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, współpraca ponadlokalna).

  • narzędzia i instrumenty realizacji programu (wzmocnienie instytucjonalne, ramy prawa – w zakresie prawa lokalnego i decyzji organów samorządowych, planowanie przestrzenne, powiązania formalne i merytoryczne z analogicznym programem niższego i wyższego szczebla administracyjnego w celu zapewnienia regionalnej spójności programów, mechanizmy finansowania ochrony środowiska, dostęp do informacji i udział społeczeństwa);

  • nakłady na realizację programu (wielkość nakładów i źródła finansowania) i jednostki odpowiedzialne za wykonanie zadań;

  • sposoby kontroli realizacji programu (procedury kontroli, mierniki realizacji programu, procedury weryfikacji programu).

 2. Określone w Programie cele muszą być kompatybilne z celami ochrony środowiska na szczeblu krajowym i regionalnym oraz zaleceniami Unii Europejskiej.

 3. Gminne programy ochrony środowiska muszą spełniać warunki pozyskania po akcesji wsparcia finansowego z Unii Europejskiej tj. z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które w głównej mierze udzielane będzie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację inwestycji ekologicznych. Z tego też względu programy te muszą być zgodne z dokumentami programowymi, które będą stanowiły podstawę otrzymania takiego wsparcia, a więc z:

 • Komponentem środowiskowym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

 • Dokumentem programowym dla Funduszu Spójności w części dotyczącej środowiska.

 1. Program ochrony środowiska powinien być skoordynowany ze:

 • sporządzanymi na szczeblu gminy programami sektorowymi;

 • gminnymi programami rozwoju infrastruktury (jeśli są): mieszkalnictwa, transportu, zaopatrzenia w wodę, itd.;

 • gminnym planem gospodarowania odpadami sporządzonym zgodnie z ustawą o odpadach.

 1. Program musi być skorelowany z programem ochrony środowiska powiatu.

 2. Program musi być skorelowany z programami ochrony środowiska w ościennych jednostkach samorządowych w dziedzinie: ochrony wód (w układzie zlewniowym), w zakresie ochrony powietrza, wdrażania systemu Natura 2000.

 3. Program powinien być dokumentem pozwalającym na podejmowanie racjonalnych działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody przez władze gmin i podmioty gospodarcze.

 4. Program zostanie opracowany w perspektywie czasowej roku 2011 i w zgodzie art. 14 i 17 ustawy Prawo ochrony środowiska, wyodrębnione zostaną podokresy 2004-2007 dla którego zostanie opracowany plan operacyjny oraz 2008-2011 obejmujący działania perspektywiczne.

 5. Plan operacyjny na lata 2004-2007, będący częścią Programu, powinien zawierać:

  • zadania własne gminy czyli przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy,

  • zadania koordynowane czyli pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych,


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość