Strona główna

Grafik spotkań maj 2012’


Pobieranie 89.45 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar89.45 Kb.
GRAFIK SPOTKAŃ MAJ 2012’

Dzień


Godz.
SpotkanieProwadzenie


Przedstawiciel MPiPS

Obsługa

Miejsce
Sala
Tematyka spotkania

09 Śr

11.00

Część I – wspólne posiedzenie ZP: ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Część II – posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych


Przewodn.

H. Nakonieczny Przewodn.

A. Malinowski


Przewodn.

H. Nakonieczny


Podsekretarz Stanu

R. MleczkoM. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl
E. Dziedzic

Tel. 22 661 16 02

Elzbieta.Dziedzic@mpips.gov.pl

M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl


CPS


A

Część I:


 1. Dyskusja nad tematami zgłoszonymi przez partnerów społecznych i MPiPS, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w ekspertyzie – ustalenie zakresu przedmiotowego ekspertyzy nt. płacy minimalnej.

Część II:
 1. Dyskusja dotycząca mechanizmu ochrony odbiorców wrażliwych w krajach Unii Europejskiej – materiał przekazany przez Ministerstwo Gospodarki.

 2. Przegląd transferów społecznych – kontynuacja dyskusji z dnia 1 marca br.

a) Stanowisko Związku Zawodowego Twórców Kultury wobec rządowego projektu ustawy o zm. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidującego ograniczenie przysługującego twórcom prawa do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu – dyskusja.

10 Czw

14.30

ZT ds. ochrony zdrowia

Współprzewodn.

Sekretarz Stanu w MZ

J. Szulc

E. Piotrowska – obserwator

Tel. 22 661 16 33

Ewa.Piotrowska@mpips.gov.pl

MZ


s. Kinowa

 1. Omówienie aktualnej sytuacji i planowanej przyszłości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 2. Omówienie tematyki lecznictwa uzdrowiskowego.

11 Pt

11.00

Posiedzenie Prezydium TK

Przewodn.

Minister


W. Kosiniak-Kamysz
M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

CPS


B

 1. Wniosek Przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Adama Dimera w sprawie utworzenia w ramach Komisji Trójstronnej specjalnego zespołu, który zajmie się problemami pracowników zatrudnionych w Grupie Alchemia S.A. ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Huty Batory.

 2. Wniosek Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. współpracy z MOP Radosława Mleczko Podsekretarza Stanu w MPiPS dot. skierowania do prac w zespołach TK – właściwych merytorycznie w danych zagadnieniach – przeglądu zgłoszonych konwencji pod kątem możliwości ich ewentualnej ratyfikacji oraz dokonania przeglądu realizacji zapisów ratyfikowanych konwencji w Polsce.

 3. Wniosek Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zygmunta Mierzejewskiego podtrzymujący wniosek o poszerzenie do siedmiu przedstawicieli TK do Komitetu Monitorującego mechanizm finansowy EOG 2009-2014 i norweski mechanizm finansowy.

11 Pt

12.00

Posiedzenie Plenarne TK

Przewodn.

Minister

W. Kosiniak-Kamysz

M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

CPS


A

 1. Informacja na temat wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

 2. Dyskusja.

 3. Informacja na temat deregulacji dostępu do zawodów.

 4. Dyskusja.

 5. Sprawy różne.

 6. Zakończenie posiedzenia i przyjęcie komunikatu.

16 Śr

10.00

Spotkanie Sekretarzy Prezydium TKM. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

Pałac Lubomirskich

 1. Wypracowanie propozycji w jakiej formule będą dyskutowane zagadnienia wchodzące w zakresie prac Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej.

17 Czw

11.00

ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Przewodn.

H. Nakonieczny


M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

CPS


A

 1. Dyskusja nad przedstawioną przez stronę rządową wstępną propozycją wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013.

 2. Próba wypracowania wspólnej propozycji strony pracowników i pracodawców w sprawie wzrostu w 2013 r.: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę; emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 3. Informacja Ministerstwa Gospodarki w sprawie prac nad Projektem założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych (zgodnie z decyzją Prezydium TK) w obszarze następujących ustaw: o świadczeniach rodzinnych (773;778); o pomocy społecznej (814); o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (845); o statystyce publicznej (1208).

18 Pt

11.30

ZP ds. rozwoju dialogu społecznego

Przewodn.

Z. Żurek

M. Sobczyk

Tel. 22 661 16 45

Maria.Sobczyk@mpips.gov.pl

CPS


A

 1. Zadania dla Zespołu w kontekście ustaleń z posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (TK) z dnia 13 kwietnia br.

 2. Inicjatywy dotyczące zmian w ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

 3. Informacja BCC na temat podejmowanych inicjatyw w zakresie dialogu społecznego.

 4. Wstępna dyskusja na temat wniosku strony samorządowej o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do tego, aby samorządy jako największy pracodawca w Polsce, miały stałego przedstawiciela w TK.

 5. Wstępna dyskusja w obszarze następujących ustaw: (realizacja ustaleń posiedzenia Prezydium TK w dniu 13 kwietnia br. obejmujących swym zakresem prace prowadzone przez Ministerstwo Gospodarki nad projektem założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych)

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (756),

- Ustawa o związkach zawodowych (795),

- Ustawa o organizacji pracodawców (849),

- Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (1891),

- Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli (1898),

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (2121),

- Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (2135),

- Ustawa o radiofonii i telewizji (2232),

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (2249).


21 Pon

12.00

ZT ds. Przemysłu Lekkiego

Współprzewodn.

Podsekretarz Stanu w MG

G. Henclewska


Podsekretarz Stanu

Cz. OstrowskaB. Piętakiewicz-Schultz

Tel. 22 661 16 06

Barbara.Pietakiewicz-Schultz@mpips.gov.pl

CPS


A

 1. Omówienie stanu przygotowań do powołania Zespołu Roboczego ds. Zamówień Publicznych.

 2. Omówienie stanu prac legislacyjnych, dotyczących terminów zapłaty w transakcjach handlowych.

 3. Omówienie przyszłości Zakładów ENKEV POLSKA S.A. w kontekście przygotowywanych decyzji władz miasta Łodzi, dotyczących planów innego zagospodarowania terenów, na których położone jest to przedsiębiorstwo.

22 Wt

11.00

ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Przewodn.

A. Malinowski


E. Dziedzic

Tel. 22 661 16 02

Elzbieta.Dziedzic@mpips.gov.pl

CPS


A

 1. Dyskusja na temat limitu wwozu paliwa z krajów trzecich do Polski w standardowym zbiorniku samochodu ciężarowego.

 2. Dyskusja na temat wypierania polskich przewoźników z rynku Federacji Rosyjskiej.

 3. Rozpatrzenie wniosku OPZZ dotyczącego podjęcia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i zarazem Przewodniczącego TK działań na rzecz zmiany stawek tzw. Kilometrówki określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

23 Śr

11.00

ZP ds. usług publicznych

Przewodn.

S. Broniarz


M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

CPS


A

 1. Informacja MG w sprawie prac nad Projektem założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych (zgodnie z decyzją Prezydium TK) w obszarze następujących ustaw:

  • o zawodach pielęgniarki i położnej (854);

  • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (905);

  • o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (1016);

  • o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (1132);

  • o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (1153).

25 Pt

11.30

ZP ds. Europejskiej Zrewidowanej Karty Społecznej

Przewodn.

Sekretarz Stanu

J. Duda

S. Krajewska

Tel. 22 661 16 09

Sylwia.Krajewska@mpips.gov.pl

MPiPS


103

 1. Omówienie konkluzji negatywnych dotyczących artykułów: 2.2, 4.2, 4.4, 5, 13.3 Europejskiej Karty Społecznej z udziałem przedstawicieli:

   1. Departament Prawa Pracy w MPiPS (art. 2.1, 4.2, 4.4);

   2. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MPiPS (art. 5);

   3. Departament Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS (art. 13.3);

   4. Departament Służby Cywilnej w KPRM (art. 4.2, 5).

2. Dyskusja przedłożonych informacji.

29 Wt

11.00

ZT ds. Społeczno-Gospodarczych, Restrukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki

Współprzewodn.

Sekretarz Stanu w MG

T. Tomczykiewicz


Podsekretarz Stanu

Cz. OstrowskaA. Mgrzyk

Tel. 22 661 16 05

Andrzej.Magrzyk@mpips.gov.pl

CPS


F

 1. Aktualna sytuacja I problemy w zakładach:

 1. sprzedaż akcji i prywatyzacja KiZChS „Siarkopol” S.A. w Grzybowie,

 2. przekazania 100% akcji Kopalni Siarki „Machów” S.A. w Tarnobrzegu, samorządowi Miasta Tarnobrzeg,

 3. zasadności zlecenia nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem państwowym w likwidacji organom władzy samorządowej. Dotyczy KiZPS „Siarkopol” w likwidacji.

29 Wt

11.00

ZT ds. ochrony zdrowia

Współprzewodn.

Sekretarz Stanu w MZ

J. Szulc

E. Piotrowska - obserwator

Tel. 22 661 16 33

Ewa.Piotrowska@mpips.gov.pl

MZ


s. Kinowa

1. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 1. Omówienie kwestii projektu rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

 2. Omówienie kwestii kontraktacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego na rok 2012 w kontekście sytuacji podmiotów publicznych niewyłonionych w toku postępowań konkursowych.

31 Czw

11.00

ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Przewodn.

H. Nakonieczny


M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

CPS


A

 1. Przegląd transferów społecznych i zwolnień podatkowych – kontynuacja dyskusji z dnia 1 marca br.

 2. Propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych – dyskusja.

 3. Propozycja weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej – dyskusja.
Terminy wstępne, nie potwierdzone©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość