Strona główna

Grenzüberschreitung in soziologischer Perspektive VIII


Pobieranie 22.66 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar22.66 Kb.
Program międzynarodowej konferencji naukowej

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VIII


Programm der internationalen wissenschaftlichen Konferenz

Grenzüberschreitung in soziologischer Perspektive VIII


Migracje przymusowe w Europie
Zwangsmigrationen in Europa

Zielona Góra, 16-17 listopada 2010

Grünberg, 16.-17. November 2010


Wtorek, 16. listopada 2010 / Dienstag, 16. November 2010
9.00-9.30 Rejestracja uczestników konferencji / Anmeldung der Teilnehmer der Konferenz
Godz. 9.30 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

Eröffnung der Konferenz und Begrüßung der Teilnehmer:


Prof. dr hab. Maria Zielińska, Dyrektor Instytutu Socjologii

Elżbieta Polak, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

Prof. dr hab. Hans-Peter Müller, Kierownik Zakładu Socjologii Zbiorowości Terytorialnych

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Józef Korbicz, Prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego

Wprowadzenie merytoryczne / Inhaltliche Einleitung:Prof. dr hab. Czesław Osękowski, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego / Rektor der Universität Zielona Góra: Historyczne uwarunkowania ruchów ludnościowych na Ziemiach Zachodnich / Historische Bedingtheit der Bevölkerungsbewegungen in den Westgebieten
Prof. dr Manfred Kittel, Dyrektor-założyciel berlińskiej fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie“ / Gründungsdirektor der Berliner Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“:

Wollen die Deutschen wirklich die Geschichte umschreiben? / Czy Niemcy rzeczywiście chcą na nowo napisać historię?

Otwarty wykład uniwersytecki połączony z dyskusją / Hochschulöffentlicher Vortrag mit Diskussion


Posiedzenie / Sitzung 1: Ujęcia teoretyczne / Theoretische Zugänge

Godz. 11.30: Prof. dr Stefan Troebst (Lipsk) Vom Bevölkerungstransfer zum Vertreibungsverbot? Eine europäische Erfolgsgeschichte? / Od transferu ludnościowego do zakazu wypędzenia? Europejska historia sukcesu?

Godz. 11.50: Prof. dr hab. Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski) Przymus dziejowy i poczucie ciągłości. Społeczno-kulturowy kontekst kształtowania się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1918 – 2004 / Historischer Zwang und das Gefühl der Kontinuität. Gesellschaftlich-kultureller Kontext der Gestaltung von Migrationspolitik in Polen 1918-2004

Godz. 12.10: Prof. dr Michael Schwartz (Instytut Historii Współczesnej, Berlin) Zwangsmigrationen als Deutungsproblem: Wissenschaftliche Modelle und öffentliche Geschichtsbilder / Migracje przymusowe jako problem interpretacyjny: modele naukowe i publiczne wątki historyczne

Godz. 12.30: Dyskusja / Diskussion
Godz. 13.00: Obiad / Mittagessen
Posiedzenie / Sitzung 2: Pamięć i Perspektywy I / Erinnerung und Perspektiven I

Godz. 14.00: Prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Migracje polityczne - dyskusja na przykładzie przymusowych przemieszczeń w Europie środkowej w XX wieku / Politische Migration – Diskussion am Beispiel der Zwangswanderungen in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert

Godz. 14.20: Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (Warszawa, Mainz) Przymusowa migracja Polaków i Niemców w polskiej pamięci zbiorowej po 1945 / Zwangsmigration von Polen und Deutschen in der polnischen kollektiven Erinnerung nach 1945

Godz. 14.40: Prof. dr Matthias Weber (Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej, Oldenburg) Gemeinsame Geschichte – geteilte Erinnerung / Wspólna historia – podzielona pamięć

Godz. 15.00: Dyskusja / Diskussion
Godz. 15.30: Przerwa na kawę / Kaffeepause
Posiedzenie / Sitzung 3: Pamięć i Perspektywy II / Erinnerung und Perspektiven II

Godz. 16.00: Dr Matej Spurný (Praga) Tschechische Erinnerung(en) an die Zwangsaussiedlung der Deutschen (1947-2010) / Czeskie wspomnienia na temat przymusowych wysiedleń Niemców

Godz. 16.20: Prof. dr hab. Ewa Nowicka (Uniwersytet Warszawski) Przymusowi emigranci i dobrowolni reemigranci. Grecka repatriacja końca XX wieku / Zwangsauswanderung und freiwillige Remigration. Griechische Repatriierung im 20. Jahrhundert

Godz. 16.40: Dyskusja / Diskussion


Posiedzenie / Sitzung 4: Fakty i Wyniki badań I / Fakten und Forschungsergebnisse I

Godz. 17.10: Prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni, Poznań) Przymusowe migracje Niemców i Ukraińców na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej – próba porównania / Zwangsmigration der Deutschen und Ukrainer im Ermland und in Masuren nach dem 2. Weltkrieg – Versuch eines Vergleichs

Godz. 17.30: Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke (Uniwersytet Zielonogórski) Miejsce wysiedleń ludności niemieckiej z Polski we współczesnej polskiej polityce pamięci / Die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen in der heutigen polnischen Erinnerungspolitik

Godz. 17.50: Dyskusja / Diskussion


Godz. 18.30: Koniec pierwszego dnia konferencji / Ende des ersten Konferenztags

Godz. 20.00: Bankiet Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego / Bankett des Rektors der Universität Zielona Góra / GrünbergŚroda, 17. listopada 2010 / Mittwoch, 17. November 2010

Posiedzenie / Sitzung 5: Fakty i Wyniki badań II / Fakten und Forschungsergebnisse II

Godz. 9.00: Dr Dorota Bazuń, Dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Dr Magdalena Pokrzyńska (Uniwersytet Zielonogórski) Deportacja ludności polskiej na tereny Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej / Die Deportation der polnischen Bevölkerung in die Gebiete der Sowjetunion während des 2. Weltkrieges

Godz. 9.20: Dr Beata Halicka (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą) Druga wojna światowa i przymusowe migracje na terenie Nadodrza – doświadczenie i pamięć Polaków i Niemców / 2. Weltkrieg und Zwangsmigration im Odergebiet. Erfahrung und Erinnerung von Polen und Deutschen

Godz. 9.40: Dr Beata Kozaczyńska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce) Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego w latach 1942-1943 / Schicksale der im Rahmen der Aktion Zamość in den Distrikt Warschau in den Jahren 1942-1943 ausgesiedelten Kinder

Godz. 10.00: Dyskusja / Diskussion


Godz. 10.30: Przerwa na kawę / Kaffeepause
Posiedzenie / Sitzung 6: Kwestia wypędzonych w Niemczech / Die Vertriebenenfrage in Deutschland

Godz. 10.45: Dr Heike Amos (Instytut Historii Współczesnej, Berlin) Der Umgang der SED mit dem Vertriebenenproblem 1949-1989 und die offiziellen Beziehungen DDR-Polen in diesem Zusammenhang / Stosunek Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności do problemu wypędzonych 1949-1989 i związane z tym oficjalne relacje NRD-Polska

Godz. 11.05: Prof. dr Hans-Peter Müller (Uniwersytet Zielonogórski) Die westdeutsche Bundesrepublik – eine politische Vertriebenenrepublik? Bemerkungen zum westdeutschen Staatsverständnis / Zachodnioniemiecka Republika Federalna – polityczna republika wypędzonych? Spostrzeżenia dotyczące zachodnio-niemieckiego rozumienia państwa

Godz. 11.25: Prof. dr Manfred Wilke (Berlin) Stalins Deutschlandpolitik und die Vertreibungsfrage / Polityka Stalina wobec Niemiec a kwestia wypędzenia

Godz. 11.45: Dr Ingo Eser (Uniwersytet w Kolonii) “Jahrhundert der Vertreibungen”? Zur Debatte um Flucht und Vertreibung in Deutschland / Stulecie wypędzeń”? Głos w debacie o ucieczce i wypędzeniu w Niemczech

Godz. 12.05: Dyskusja / DiskussionGodz. 12.35 Panel dyskusyjny – podsumowanie konferencji: Debata o przeszłości – Debatą dla przyszłości? /

Podiumsdiskussion - Abschluss-Diskussion : Debatte um die Vergangenheit – Debatte für die Zukunft?
Godz. 13.35: Zakończenie konferencji / Abschluss der Konferenz
Godz. 13.35: Lunch


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość