Strona główna

Grupa a Mapa świata. Ludność i urbanizacja


Pobieranie 96.09 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar96.09 Kb.
grupa a Mapa świata. Ludność i urbanizacja ... ..................................................... imię i nazwisko Poniższy test składa się z 10 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ...................

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 20 punktów. klasa

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj państwa i podaj ich nazwy. Następnie zaznacz te kraje odpowiednimi literami na mapie. (0–2 p.)

A. Najmłodsze państwo Europy. Ogłosiło niepodległość


w 2008 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Kraj sąsiadujący z Polską powstały w wyniku aksamitnego rozwodu. Najwyższym szczytem jest Gerlach (2655 m n.p.m.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Najmniejsze i najbardziej na północ wysunięte państwo nadbałtyckie powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Położony na południowym zachodzie trzeci co do wielkości kraj Wspólnoty Niepodległych Państw, będący współgospodarzem Euro 2012.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Przeanalizuj dane zawarte w tabeli, a następnie wpisz w odpowiednie rubryki właściwe nazwy wybrane spośród podanych. (0–2 p.)

Indie, Polska, Wielka Brytania

Nazwa państwa

Struktura zatrudnienia (%)

rolnictwo

przemysł

usługi
1,4

18,2

80,4
60,0

12,0

28,0


3. Na podstawie danych zawartych w tabeli wykonaj następujące polecenia. (0–3 p.)


Nazwa państwa

Liczba ludności

Urodzenia

Zgony

(tys.)

Ukraina

46 222

513

758

a) Oblicz współczynnik urodzeń.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Oblicz współczynnik zgonów.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Na podstawie poniższych danych statystycznych oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w Nigrze i we Francji, a następnie podaj, w której fazie rozwoju demograficznego znajdują się te kraje. (0–2 p.)

Nazwa państwa

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

Faza rozwoju demograficznego

(na 1000 os.)

Niger

50,5

14,4Francja

12,9

8,5


Obliczenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Podkreśl trzy nazwy państw emigracyjnych. (0–1 p.)

Kanada, Turcja, Wielka Brytania, Indonezja,

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Polska

6. Wyjaśnij znaczenie terminu drenaż mózgów. (0–1 p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Pogrupuj wymienione niżej regiony geograficzne według gęstości zaludnienia i przyporządkuj je czynnikom sprzyjającym koncentracji ludności lub barierom osadniczym. (0–4 p.)
1 – wyspy Arktyki, 2 – Nizina Gangesu,
3 – Półwysep Arabski, 4 – Himalaje,
5 – wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, 6 – Jawa

A. Regiony o dużej gęstości zaludnienia:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Regiony o małej gęstości zaludnienia:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czynniki sprzyjające koncentracji ludności:

a) wysoki poziom rozwoju gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) żyzne gleby (mady) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) żyzne gleby wykształcone na tufach wulkanicznych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bariery osadnicze:

d) wysokościowa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) termiczna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) wodna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Podanemu w tabeli etapowi urbanizacji przyporządkuj: (0–2 p.)

a) literę, którą oznaczono ten etap na wykresie,

b) odpowiadający mu opis wybrany z podanych poniżej,

c) numer odpowiadający regionowi, na którego obszarze ten proces występuje.Opisy wybranych etapów urbanizacji:

a) Polega na odnowie centralnych dzielnic i ponownym wzroście liczby ludności śródmieść (city).

b) Odznacza się szybkim wzrostem liczby mieszkańców przedmieść prowadzącym w biednych krajach do powstawania dzielnic nędzy i spadkiem liczby mieszkańców zamieszkujących centra miast.

c) Polega na przenoszeniu się ludności z dzielnic śródmiejskich na obszary znacznie oddalone od centrów miast.

Wybrane regiony świata:

1. Francja, 2. wschodnie wybrzeże USA, 3. Indie


Nazwa etapu urbanizacji

Literowe oznaczenie na wykresie

Literowe oznaczenie opisu procesu

Nazwa regionu

Suburbanizacja9. Na mapie zaznaczono wybrane państwa różniące się dominującą religią. Przyporządkuj religiom, których nazwy zamieszczono w tabeli: (0–2 p.)

a) odpowiadający im opis wybrany z podanych poniżej,

b) numer, którym oznaczono na mapie państwo, gdzie dana religia dominuje,

c) nazwę państwa.Opisy religii:

A. Wyznawcy tej religii nie uznają bogów. Ich celem jest osiągnięcie nirwany, czyli stanu oświecenia, całkowitego spokoju i braku cierpień.

B. Jest to najstarsza religia monoteistyczna (opierająca się na wierze w jednego Boga). Jej świętymi księgami są Tora i Talmud.

C. Wyznawcy tej religii zobowiązani są do publicznego wyznania wiary, modlitwy, postu, jałmużny i pielgrzymki do świętego miasta.

D. Religia monoteistyczna, której fundamentem jest wiara w jednego Boga w trzech Osobach oraz zbawienie i życie wieczne dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Nazwy państw:

Chiny, Iran, Rosja, Indonezja, Myanmar, Indie,
Arabia Saudyjska, Izrael


Nazwa religii

Opis religii (litera)

Numer na mapie

Nazwa państwa

Islam


Buddyzm10. Podaj nazwę typu fizjonomicznego miasta opisanego poniżej. (0–1 p.)
Miasto charakteryzuje się występowaniem starówki otoczonej terenami przemysłowymi oraz położonymi na obrzeżach nowoczesnymi dzielnicami i centrami handlowymi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .grupa b Mapa świata. Ludność i urbanizacja ................................................... imię i nazwisko Poniższy test składa się z 10 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ...................

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 20 punktów. klasa

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj państwa i podaj ich nazwy. Następnie zaznacz te kraje odpowiednimi literami na mapie. (0–2 p.)

A. Kraj sąsiadujący z Polską powstały w 1991 r., odznaczający się niskim poziomem demokracji. Jedno z trzech państw założycielskich Wspólnoty Niepodległych Państw.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Kraj sąsiadujący z Polską powstały w 1993 roku, którego najwyższym szczytem jest Śnieżka (1602 m n.p.m.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Wielonarodowościowe i wieloreligijne państwo powstałe na skutek rozpadu Jugosławii. Jego stolicą jest Sarajewo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Największy kraj nadbałtycki powstały w 1991 roku, o wielowiekowych związkach historycznych z Polską.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Przeanalizuj dane zawarte w tabeli, a następnie wpisz w odpowiednie rubryki właściwe nazwy wybrane spośród podanych. (0–2 p.)

Stany Zjednoczone, Polska, Chiny

Nazwa państwa

Struktura zatrudnienia (%)

rolnictwo

przemysł

usługi
43,0

25,0

32,0
0,6

22,6

76,8

3. Na podstawie danych zawartych w tabeli wykonaj następujące polecenia. (0–3 p.)


Liczba ludności Polski

Urodzenia żywe

Zgony

Imigracja

Emigracja

(tys.)

38 115

414

379

15

30

a) Oblicz przyrost naturalny.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Oblicz saldo migracji.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Oblicz przyrost rzeczywisty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Na podstawie poniższych danych statystycznych oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w Brazylii oraz na Ukrainie, a następnie podaj, w której fazie rozwoju demograficznego znajdują się te kraje. (0–2 p.)

Nazwa państwa

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

Faza rozwoju demograficznego

(na 1000 os.)

Brazylia

17,8

6,4Ukraina

9,6

15,8


Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Podkreśl trzy nazwy państw imigracyjnych. (0–1 p.)

Australia, Pakistan, Kuwejt, Meksyk, Tunezja, Niemcy, Filipiny

6. Wyjaśnij znaczenie terminu rewitalizacja. (0–1 p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Pogrupuj wymienione niżej regiony geograficzne według gęstości zaludnienia i przyporządkuj je czynnikom sprzyjającym koncentracji ludności lub barierom osadniczym. (0–4 p.)

1 – Półwysep Apeniński, 2 – zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, 3 – Sahara, 4 – Alaska, 5 – Delta Nilu,
6 – Wyżyna Tybetańska

A. Regiony o dużej gęstości zaludnienia:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Regiony o małej gęstości zaludnienia:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czynniki sprzyjające koncentracji ludności:

a) dostęp do rozbudowanej infrastruktury oraz kultury i rozrywki – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dostęp do wody – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) łagodny klimat śródziemnomorski – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bariery osadnicze:

d) wysokościowa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e) termiczna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) wodna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Podanemu w tabeli etapowi urbanizacji przyporządkuj: (0–2 p.)

a) literę, którą oznaczono ten etap na wykresie,

b) odpowiadający mu opis wybrany z podanych poniżej,

c) numer odpowiadający krajowi, na którego obszarze ten proces występuje.Opisy wybranych etapów urbanizacji:

a) Odznacza się szybkim wzrostem liczby mieszkańców przedmieść, prowadzącym w biednych krajach do powstawania dzielnic nędzy, i spadkiem liczby mieszkańców zamieszkujących centra miast.

b) Polega na odnowie centralnych dzielnic i ponownym wzroście liczby ludności śródmieść (city).

c) Polega na przenoszeniu się ludności z dzielnic śródmiejskich na obszary znacznie oddalone od centrów miast.

Wybrane kraje świata:

1. Uganda, 2. Wielka Brytania 3. Brazylia


Nazwa etapu urbanizacji

Literowe oznaczenie na wykresie

Literowe oznaczenie opisu procesu

Nazwa kraju

Dezurbanizacja


9. Na mapie zaznaczono wybrane państwa różniące się dominującą religią. Przyporządkuj religiom, których nazwy zamieszczono w tabeli: (0–2 p.)

a) odpowiadający im opis wybrany z podanych poniżej,

b) numer, którym oznaczono na mapie państwo, gdzie dana religia dominuje,

c) nazwę państwa.Opisy religii:

A. Wyznawcy tej religii nie uznają bogów. Ich celem jest osiągnięcie nirwany, czyli stanu oświecenia, całkowitego spokoju i braku cierpień.

B. Jest to religia politeistyczna opierająca się na wierze w wielu bogów, w reinkarnację i przeznaczenie (karmę).

C. To religia monoteistyczna, której fundamentem jest wiara w jednego Boga w trzech Osobach oraz zbawienie i życie wieczne dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

D. Wyznawcy tej religii zobowiązani są do publicznego wyznania wiary, modlitwy, postu, jałmużny i pielgrzymki do świętego miasta.

Nazwy państw:

Mongolia, Chiny, Iran, Rosja, Turcja, Myanmar,
Indie
, Japonia


Nazwa religii

Opis religii (litera)

Numer na mapie

Nazwa państwa

Chrześcijaństwo


Hinduizm10. Podaj nazwę typu fizjonomicznego miasta opisanego poniżej. (0–1 p.)
Miasto ma chaotyczny układ przestrzenny z położonym centralnie starym miastem (mediną), na którego obszarze znajdują się liczne meczety.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość