Strona główna

Gry dyskusyjne. Materiały pomocnicze do pracy z grupą


Pobieranie 48.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar48.46 Kb.
Kanon dydaktyczny
Autor

Elżbieta Tyralska – Wojtycza – wieloletni nauczyciel i doradca metodyczny ds. biologii i edukacji ekologicznej. Nauczyciel dyplomowany oraz ekspert i edukator MENiS. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma: „Aura”, „Biologia w Szkole”, „Euroeko”. Autorka licznych artykułów i prac zwartych w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Prezes Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krakowie, Członek Zarządu IGU – Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji i Wychowania Ekologicznego. Kierownik Pracowni Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie.

Wstęp


Edukacja powinna obejmować szerokie spektrum problematyki środowiskowej. Nie wystarczy jednak wiedzieć, że istnieją jakieś problemy środowiskowe, trzeba umieć przekazać te informacje, przekonać uczniów/odbiorców o możliwości a nawet konieczności podejmowania tych działań przez nich samych a także nauczyć samodzielnie działać i spowodować, że będą to robić w ich życiu codziennym.

Jednak od teorii do praktyki droga nie zawsze jest prosta, dlatego potrzebne są dobre materiały dydaktyczne, które umożliwią przetransponowanie teorii i praktyki na odpowiedni poziom edukacyjny. Temu właśnie służy niniejszy kanon dydaktyczny, w którym oprócz pozycji ogólno dydaktycznych znajdziemy także szereg dobrych rozwiązań praktycznych związanych z poszczególnymi dziedzinami edukacji dla zrównoważonego rozwoju.


 1. Baer Ulrich. Gry dyskusyjne. Materiały pomocnicze do pracy z grupą. Lublin 1997, Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy „KLANZA”.

Publikacja jest zbiorem metod i technik wspierających kształtowanie umiejętności dyskusji w trakcie w pracy z grupą a tym samym edukacji społecznej i demokracji.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Batko Anna. Jak osiągnąć sukces w nauce? Poradnik dla uczących się i podejmujących pracę. Kraków 1998, Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”.

Autorka analizuje m.in. zewnętrzne i wewnętrzne warunki uczenia się, prezentuje techniki pracy umysłowej, daje wskazówki praktyczne dotyczące kształcenia osobowości oraz porady dla przepracowanych.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz młodzież.


 1. Borzęcki Adam, Okraszewski Kazimierz, Rakowiecka Barbara, Szmidt Krzysztof J. Podręcznik eksperymentalny. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości. Część 1. Warszawa 1996, WSiP.

Podręcznik ten zawiera kilkadziesiąt ćwiczeń podzielonych na kategorie: Poznajemy siebie. Dostrzegamy i definiujemy problemy. Rozwiązujemy problemy. Poznajemy oryginalność naszego myślenia. Rozwijamy umiejętność współpracy w grupie. Ćwiczymy ekspresje twórczą. Rozwijamy zaradność i przedsiębiorczość. Twórczo obserwujemy naszą epokę. Do podręcznika został osobno przygotowany przewodnik metodyczny dla nauczycieli oraz program edukacyjny.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą, sami uczniowie oraz szerokie grono odbiorców zainteresowanych twórczym rozwojem.


 1. Brudnik Edyta, Moszyńska Anna, Owczarska Beata. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce 2000, Zakład Wydawniczy SFS.

Praca zawiera opis kilkudziesięciu aktywizujących metod/technik pracy z uczniem z uwzględnieniem informacji nt. ram organizacyjnych , wariantów realizacji, mocnych i słabych stron każdej z nich.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
 1. Brunner Wolfgang, Horning Eric, Jönsson Bodil, Malmberg Claes, Olsson Anders, Skoglund Gösta, Strömberg Stefan. Eko – Logi! Edukacja ekologiczna. Metody i przykłady. Gdańsk 1999, Polski Klub Ekologiczny.

Ten poradnik dla nauczyciela zawiera szereg informacji teoretycznych popartych przykładami aktywizujących ćwiczeń dla uczniów. Jego celem jest pomóc uczniom zdobyć pewien poziom świadomości ekologicznej, zasób wiedzy i stać się aktywnymi obywatelami.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Brzeg twojej rzeki (na podstawie „The River Bank Pack”). Praca zbiorowa. Ojców 1996, Ojcowski Park Narodowy.

Jest to propozycja projektu badań fauny i flory żyjących u brzegu rzek. W pracy zamieszczono też informacje i powstawaniu brzegów rzek ich zagrożeniach i ochronie. Pakiet obejmuje broszurę informacyjną, zeszyt ćwiczeń i dodatkowe arkusze ćwiczeń.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych.


 1. Czaińska Zdziałsawa, Wojtkowicz Zofia. Aktywne metody w edukacji geograficznej. Propozycja metodyczna do pracy z uczniem w gimnazjum. Cz. 1 i 2. Toruń 1999, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Zawarto tu propozycję podziału aktywnych metod nauczania oraz zaprezentowano ponad dwadzieścia z nich. Do omawianych metod autorki dołączyły także propozycje zdań geograficznych.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Dolina twojej rzeki (na podstawie „The River Valley Pack”). Praca zbiorowa. Ojców 1996, Ojcowski Park Narodowy.

Jest to propozycja projektu, którego celem jest poznanie doliny rzeki, sposobów użytkowania ziemi w obrębie zlewni oraz zwrócenie uwagi na możliwości udziału uczniów w ochronie doliny rzeki. Pakiet obejmuje broszurę informacyjną, zeszyt ćwiczeń i arkusze dodatkowe do ćwiczeń.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych.


 1. Ekologiczna edukacja przedszkolna. Pod redakcją Jaszczyszyn Elżbiety. Białystok 2003, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”.

W książce przedstawiono założenia programowe ekologicznej edukacji przedszkolnej, zbiór scenariuszy przybliżających dziecko przdszolne do natury poprzez zabawę i emocjonalne zaangażowanie oraz przykłady działań przyrodniczych i ekologicznych w przedszkolu.
 1. Hamer Hanna. Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 1994, Wydawnictwo „Veda”.

Jest to kompendium wiedzy na temat, co zrobić ze sobą, żeby stać się bardziej efektywnym nauczycielem oraz w jaki sposób efektywnie pracować z uczniami poparte kilkudziesięcioma ćwiczeniami.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Internet w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Pod redakcją Anny Batorczak, Jolanty Mańskiej, Elżbiety Tyralskiej – Wojtycza. Warszawa 2002, Centrum badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego/ Ośrodek Doskonalenia Instruktorów Edukacji Ekologicznej.

Zamieszczono tu podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem internetu, scenariusze kilkunastu zajęć z wykorzystaniem internetu, informacje jak tworzy c własne scenariusze zajęć o zasoby internetu oraz przydatne adresy stron internetowych. Książka wydana została także w formie CD, płytkę dołączono do książki.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Jak sobie radzić z powodzią. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Pod redakcją Małgorzaty Siudak, Wojtycza Elżbiety - Tyralskiej –. Kraków 2003, Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Praca zwiera materiały informacyjne i dydaktyczne nt. powodzi. Część informacyjna przeplata się z odpowiadającymi jej testami i odpowiedziami do nich. Ponad to zamieszczono tu zestaw niezależnych warsztatów o tematyce powodziowej, scenariuszy zajęć dydaktycznych i propozycje programowe włączenia tematyki powodziowej do różnych przedmiotów.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Kraszewski Kazimierz, Rakowiecka Barbara, Szmidt Krzysztof J. Podręcznik eksperymentalny. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości. Część 2. Warszawa 1996, WSiP.

Książka jest kontynuacją treści zawartych w części pierwszej podręcznika. Przeważają tu jednak zagadnienia matematyczno – przyrodnicze. Rozważania teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami, poprzez które autorzy zachęcają do pokonywania barier, twórczego rozwiązywania problemów, głoszą pochwałę niekonwencjonalnego myślenia, wyjaśniają impulsy i bodźce naszej pomysłowości. Do podręcznika został osobno przygotowany przewodnik metodyczny dla nauczycieli oraz program edukacyjny.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą, sami uczniowie oraz szerokie grono odbiorców zainteresowanych twórczym rozwojem.


 1. Krzyżewska Jadwiga. Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. 1 i 2. Suwałki 1998, Wydawnictwo „AU OMEGA”.

Praca zawiera wybrane teoretyczne podstawy aktywizującego procesu nauczania, dokonuje podziału metod nauczania oraz omawia aktywizujące metody i techniki nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Malmberg Claes, Olsson Andres. Cztery pory roku. Interaktywne metody nauczania przyrody. „EkoLogik”. Gdańsk 2000, Polski Klub Ekologiczny.

Jest to poradnik metodyczny przeznaczony dla nauczycieli poszukujących aktywizujących metod nauczania przyrody, autorzy prezentują w niej metody nauczania wyjaśniające dzieciom zasady zamkniętego obiegu w przyrodzie.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi przedszkolnymi i w nauczaniu zintegrowanym.


 1. Malmberg Claes, Olsson Andres. Kręci się kręci koło za kołem. Nauczanie dla zrównoważonego rozwoju. „Ekologik”. Gdańsk 2002, Polski Klub Ekologiczny.

Zamiarem autorów książki jest zwrócenie uwagi na pracę nauczyciela związaną z upowszechnieniem wiedzy na temat środowiska naturalnego oraz zamieszczenie podpowiedzi w jaki sposób z perspektywy dziecka można stworzyć skuteczną strategię działania na rzecz środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Malmberg Claes, Olsson Andres. Zielona alternatywa. Interaktywne metody nauczania przyrody. „EkoLogik”. Gdańsk 2001, Polski Klub Ekologiczny.

To poradnik metodyczny dla nauczycieli poszukujących interaktywnych metod nauczania dla zrównoważonego rozwoju. Zaproponowane tematy ćwiczeń maja na celu uwrażliwienie uczniów na współczesne problemy ochrony środowiska – zanieczyszczenie wody, powietrza, kłopoty z motoryzacją, wykazanie zależności między zakupami a wytwarzanymi w domu odpadami.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Műller Johannes, Stawiński Wiesław. Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Ekologia i ochrona środowiska. Warszawa 1993, WSiP.

Praca obejmuje teoretyczne podstawy i założenia prowadzenia obserwacji i doświadczeń w dziedzinach określonych w tytule. Poza tym: słowno – graficzne instrukcje do obserwacji i ćwiczeń, informacje dotyczące ćwiczeń i zadań kontrolnych, zadania i instrukcje w wersji opisowej a także zestawienie sprzętu, odczynników i materiałów do ćwiczeń.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Pakiet edukacyjny – Woda (na podstawie „The Water Sourcebook”). Kraków 2003, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Pakiet obejmuje szeroką gamę scenariuszy o problematyce wodnej, zaczynając od


zagadnień dotyczących typologii wód, poprzez uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, zajęcia związane z wodami powierzchniowymi, gruntowymi, terenami podmokłymi/przybrzeżnymi, na faktach o wodzie i zestawieniu możliwych osiągnięć ucznia jako efektu realizacji proponowanych tu zajęć.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych.
 1. Rozwój zrównoważony w edukacji szkolnej. Jak nauczać zgodnie z ideami Szczytu Ziemi. Pod redakcją Witolda Lenarta, Krzysztofa Kafla. Warszawa 1996, WSiP.

Czytelnik znajdzie tu rozważania nt. rozwoju zrównoważonego i jego związku z celami edukacji, wskazówki dla autorów scenariuszy, informacje o miejscu edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego w programie nauczania, przykładowe scenariusze zajęć.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Papst Susanne, Braun Christian. Wychowanie ekologiczne w szkole i poza nią z artykułami Ulrike Unterbruner. Wiedeń 1991, ARGE Umwelterziehung.

W pracy zawarte są refleksje nt. teorii wychowania ekologicznego oraz ćwiczenia ilustrujące wychowanie ekologiczne w praktyce realizowane w klasie, wokół szkoły, w naturze.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych.


 1. Smith Alistar. Przyspieszone uczenie się w klasie. Katowice 1997, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Książka odnosi zasady przyspieszonego uczenia się do klasy szkolnej: bazując na nowej wiedzy nt. sposobów uczenia się, łącząc teorię z praktyką, koncentruje się na tym w jaki sposób uczą się uczniowie. Książka zawiera m.in. opis wielorakiej inteligencji; wskazówki jak lepiej wykorzystać swój umysł do efektywniejszego uczenia się; praktyczne wskazówki zastosowania w klasie proponowanych rozwiązań.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz inni odbiorcy zainteresowani procesem uczenia się.


 1. Szmidt Krzysztof J. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości. Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości. Warszawa 1996, WSiP.

Praca składa się z trzech części: filozoficzne i psychologiczne podstawy pedagogiki twórczości; twórczość w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz zasady, metody i środki psychodydaktyki kreatywności.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą
 1. Schmollgruber Christa, Mitterbauer Eva. Uczyć się – wiedzieć – działać. Metody wychowania ekologicznego. Część 1,2,3. Wiedeń 1995, 1996, 1997, ARGE Umwelterziehung.

Ta trzyczęściowa praca zwiera szeroka gamę teoretycznych i praktycznych propozycji zajęć dydaktycznych kształtujących aktywne postawy ucznia w stosunku do środowiska przyrodniczego i innych zagadnień składających się na szeroko rozumianą edukację dla zrównoważonego rozwoju.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Soida Dorota. Bądź mistrzem – przyjacielem, czyli edukacja ekologiczna na wesoło. Kraków 1994, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Niniejsze opracowanie to zestaw gier i zabaw przeznaczonych do edukacji ekologicznej opartych na emocjonalnym poznawaniu przyrody. Autorka zamieściła tu także sugestie metodyczne dla nauczycieli o tym „Jak być Mistrzem – Przyjacielem?”.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz sami uczniowie.


 1. Soida Dorota. Jak z klocków edukację budować. Zasady i techniki edukacji ekologicznej. Kraków 1996, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Jest to kontynuacja książki tej samej autorki pt. Bądź mistrzem – przyjacielem .... To także zbiór gier i zabaw opartych na emocjonalnym poznawaniu przyrody – oczywiście nowych. Czytelnicy znajdą tu także rozdział nt. zasad efektywnego nauczania oraz wyboru metod. komunikacji.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz sami uczniowie.


 1. Soida Dorota, Kotynia Teresa. Edukacja środowiskowa w terenie. Pomysły i pomoce. Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Praktyczny przewodnik do edukacji w terenie, którego treścią są zabawy, gry i ćwiczenia ukierunkowane na przeżywanie i doświadczenia. Do pracy dołączono pomoce do zajęć dydaktycznych.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Stawicka Bogna, Ruciński Sławomir. Ekologia mieszczucha. Atrakcyjne metody prowadzenia edukacji ekologiczne w szkole. Łódź 1998, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Poza prezentacją kilku metod aktywizujących autorzy zamieszczają kilkadziesiąt szkiców scenariuszy zajęć własnych oraz uczestniczek warsztatów – nauczycielek nauczania zintegrowanego.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi w nauczaniu zintegrowanym.


 1. Taraszkiewicz Małgorzata. Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa 1999, Wydawnictwo Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Autorka przypomina czym jest uczenie się, zachęca do refleksji nad własnym warsztatem racy nauczyciela, prezentuje materiały i metody pracy aktywizujące proces nauczania młodzieżą.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


 1. Tyralska – Wojtycza Elżbieta, Kaj Romeyko – Hurko. Błękitny monitoring. Kraków 2003, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Praca obejmuje część informacyjno – teoretyczną dotyczącą zasobów wody w Polsce, gospodarowania wodą i jej zagrożeń oraz część dydaktyczną, która obejmuje pojedyncze ćwiczenia, gry, zabawy, scenariusze zajęć, propozycje inscenizacji, badania czystości wód lokalnych wraz z tablicami biowskaźników naszych wód, które kształtują postawy racjonalnego gospodarowania wodą. Praca zawiera także opis programu komputerowego do gromadzenia, przetwarzania i prezentacji wyników prowadzonych badań czystości lokalnych zbiorników wodnych – z możliwością otrzymania od wydawcy jego wersji elektronicznej a także wybrane akty prawne nt. wody.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych.


 1. Tyralska – Wojtycza Elżbieta, Stojak – Ślęczek Ewa. Ekospotkanie. Propozycje gier dydaktycznych. Kraków 1995, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Jest to zbiór gier i zabaw związany z zagadnieniami dotyczącymi środowiska przyrodniczego i gospodarowania zasobami przyrody we własnym domu. Może być realizowany w trakcie pojedynczych zajęć w szkole, tworzyć cykl gier np. z okazji „Dnia Ziemi” jak również w ramach tzw. „Zielonych szkół”.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych.


 1. Tyralska – Wojtycza Elżbieta. Energia w Twoim domu. Zestaw dydaktyczny. Kraków 1999, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Niniejszy pakiet składa się z części informacyjnej, w której zamieszczono wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z energią, zasygnalizowano problemy środowiskowe wynikające ze stosowania konwencjonalnych źródeł energii oraz przedstawiono korzyści ze stosowania alternatywnych źródeł energii. Cześć dydaktyczna to szereg zadań praktycznych dotyczących racjonalnego gospodarowania energią w domu.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych.


 1. Tyralska – Wojtycza Elżbieta. Szkło i jego recykling. Jarosław 1999, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Jest to opracowanie przybliżające bogatą historię szkła, jego cechy artystyczne, użytkowe i chemiczne a na tym tle problemy środowiskowe, możliwości recyklingu i związane z tym korzyści środowiskowe.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


 1. Tyralska – Wojtycza Elżbieta. Śmieci mniej - Ziemi lżej! Pakiet edukacyjny. Kraków 2003, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Praca zawiera program edukacyjny oraz propozycje kilkudziesięciu gier, zabaw i innych form aktywności dotyczących racjonalnego gospodarowania odpadami. Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych a nawet ponadgimnazjalnych. Praca zawiera plakat graficznych symboli ekologicznego oznakowania towarów stosowanych w kraju i za granicą.
 1. Tyralska – Wojtycza Elżbiet. Transport. Zestaw dydaktyczny. Kraków 1996, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Niniejszy pakiet edukacyjny, składa się z części informacyjno – teoretycznej dotyczącej struktury transportu i zagrożeń środowiska spowodowanych przez motoryzację oraz z części dydaktycznej będącej ofertą gier, obserwacji, ćwiczeń i doświadczeń związanych z motoryzacją.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


 1. Tyralska – Wojtycza Elżbieta. „Zielona szkoła” - Poznaj swoje środowisko. Program i propozycje ćwiczeń. Kraków 2001, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Praca zawiera program „Zielonej szkoły”, oraz zestaw ponad sześćdziesięciu ćwiczeń przeznaczonych do samodzielnego wykonywania przez dzieci i młodzież w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Ćwiczenia dotyczą nie tylko zagadnień przyrodniczych lecz również kulturowych, regionalnych, artystycznych.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.


 1. Woda w twojej rzece (na podstawie opracowania opracowania „The River Water Pack”). Praca zbiorowa). Ojców 1995, Ojcowski Park Narodowy.

Jest to propozycja projektu; zamieszczono charakterystykę wód rzecznych, ich zagrożeń, informacje i faunie i florze rzek oraz propozycje badań czystości wody. Pakiet obejmuje broszurę informacyjną, oraz arkusze dodatkowe do ćwiczeń.

Odbiorca – głównie nauczyciele, trenerzy/instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych.


 1. Zielony pakiet. Książka dla nauczycieli. Praca zbiorowa. Warszawa 2003, Polskie Biuro regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią.

Praca ta to zestaw scenariuszy przeznaczonych do edukacji ekologiczne. Obejmuje on takie składniki środowiska jak: powietrze, woda, gleba i różnorodność biologiczna. Tematyka drugiej grupy scenariuszy dotyczy antropogenicznych zagrożeń środowiska, działalności człowieka, globalnych wyzwań oraz wartości. Pakiet wzbogacony został o film video, płytkę CD, karty pracy i plakaty formatu A3.Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość