Strona główna

Historia – (Średniowiecze) – powszechna I polski


Pobieranie 38.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.4 Kb.

HISTORIA – (ŚREDNIOWIECZE) – POWSZECHNA I POLSKI

Imię i nazwisko ................................................................................................................................. kl....

161. Po klęsce pod Grunwaldem państwo krzyżackie odbudował:
 1. Konrad von Jungingen

 2. Albrecht Hohenzollern

 3. Henryk von Plauen

162. Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim został powołany przez:
 1. Kazimierz Wielki

 2. Wacław II

 3. Władysław Łokietek

163. Statut warcki (1423) zezwolił szlachcie na: 1. wykupywanie ziem w obrębie miast królewskich

 2. wypowiadanie królowi posłuszeństwa

 3. wywłaszczanie sołectw (przymusowy wykup)

164. Wyrobem uzbrojenia zajmowali się mieszkańcy: 1. Skotnik

 2. Szczytnik

 3. Świątnik

165. Władysław, najstarszy syn Kazimierza Jagiellończyka, nie był królem: 1. Polski

 2. Czech

 3. Węgier

166. Rozkwit architektury romańskiej w Polsce przypada na wiek: 1. XI-XII

 2. XII-XIII

 3. XIII-I pół. XIV

167. W roku 1039 Brzetysław oderwał od Polski: 1. Śląsk i Małopolskę

 2. Śląsk i Wielkopolskę

 3. Śląsk

168. Lędzianie zamieszkiwali: 1. nad Sanem i Wieprzem

 2. w środkowym biegu Odry

na Kujawach
169. Tyniec i Mogilno to:

 1. kasztelanie stanowiące uposażenie biskupa krakowskiego

 2. siedziba najstarszych w Polsce klasztorów benedyktyńskich

 3. siedziba najstarszych w Polsce klasztorów franciszkańskich

170. W wielkiej wojnie z Krzyżakami w 1410 roku główne uderzenie wojsk polsko-litewskich zostało skierowane na:

 1. Pomorze Gdańskie

 2. Prusy

 3. Kujawy

171. W dzielnicach dziedzicznych dochody z tytułu tzw. ciężarów prawa książęcego przypadały:

 1. książętom tych dzielnic

 2. seniorowi

 3. po połowie księciu danej dzielnicy i seniorowi

172. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza jest przykładem sztuki:

 1. późnogotyckiej

 2. renesansowej

 3. romańskiej

173. Zakon Krzyżacki uzyskał potwierdzenie nadania ziemi chełmińskiej przez papieża i cesarza w roku :

 1. 1226

 2. 1235

 3. 1237

174. W 966 roku Mieszko l przyjął chrześcijaństwo za pośrednictwem:

 1. Konstantynopola

 2. Niemiec

 3. Czech

175. W roku 1413 Polska i Litwa zawarty unię w:

 1. Krewię

 2. Horodle

 3. Brześciu

176. W XI wieku najwyższym urzędnikiem po księciu był:

 1. wojewoda

 2. kasztelan

 3. włodarz

177. Pierwsze biskupstwo dla Polski powstało w:

 1. Gnieźnie b) Poznaniu c) Kołobrzegu

178. Zawarcie pokoju z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim w roku 1435 miało miejsce za panowania: 1. Władysława Jagiełły

 2. Władysława III Warneńczyka

 3. Jana Olbrachta

179. Władysław III Warneńczyk objął tron węgierski w roku:

a) 1435 b) 1440 c) 1442


180. Kazimierz Wielki zawarł pokój z Krzyżakami:

a) na warunkach zaproponowanych w roku 1339

przez Jana Luksemburskiego i Karola Roberta

b) po kolejnym zlupieniu Wielkopolski przez

Krzyżaków

c) po odbiciu Kujaw

181. Polska pierwszych Piastów liczyła około:


 1. jednego miliona ludności

 2. trzech milionów ludności

 3. pięciu milionów ludności

182. Do procesu polsko-krzyżackiego w Warszawie doszło w roku:

a) 1339 b) 1348 c) 1351

183. Dagome iudex to:


 1. pierwsze słowa kroniki Wincentego Kadłubka

 2. pierwsze słowa dokumentu, w którym opisane zostały granice państwa Mieszka l

c) potoczna nazwa relikwii św. Wojciecha

184. W roku 1339 w Kazimierz Wielki zawarł układ, na mocy którego w razie swojej bezpotomnej śmierci koronę polską dziedziczyć mięli władcy z dynastii: 1. Andegawenów

 2. Luksemburgów

 3. Ludolfingów

185. Wyprawa misyjna czeskiego biskupa Wojciecha z roku 997 miała na celu chrystianizację:

a) Wieletów b) Prusów c) Obodrytów


211. W zamian za złożony w Merseburgu hołd (cesarzowi Lotarowi III), Bolesław Krzywousty otrzymał: a) zatwierdzenie praw do Pomorza b) pomoc wojskową w wyprawie na Pomorze Zachodnie c) pomoc wojskową w wyprawie na Ruś

212. Skierowany przeciw Husytom Edykt wieluński został wydany za panowania: 1. Władysława Warneńczyka

 2. Władysława Jagiełły

 3. Aleksandra Jagiellończyka

213. Sojusznikiem Władysława Łokietka był:

 1. Albrecht Habsburg

 2. Jan Luksemburski

 3. Karol Robert Andegaweński

214. Kazimierz Odnowiciel opłacał trybut: 1. z Pomorza na rzecz cesarza

 2. ze Śląska na rzecz cesarza

 3. ze Śląska na rzecz Czech

215. Władysław Łokietek rozpoczął karierę polityczną jako dziedziczny władca: 1. księstwa brzesko-kujawskiego

 2. księstwa kalisko-gnieźniehskiego

 3. księstwa żagańskiego

216. W roku 1296 król Polski Przemysł II: 1. został wygnany

 2. został zamordowany

 3. zginął podczas polowania

219. Na mocy Testamentu Krzywoustego, jego najmłodszy syn otrzymał: 1. grody w ziemi łęczyckiej

 2. część Kujaw

 3. nic nie otrzymał

217. Najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej znajduje się w:

a) Pradze b) Krakowie c) Tybindze

218. Dzielnica senioralna według tzw. Testamentu Krzywoustego miała być dziedziczona zawsze przez:


 1. najstarszego z synów poprzedniego seniora

 2. najstarszego przedstawiciela dynastii piastowskiej

 3. pozostawała pod wspólnym zarządem władców poszczególnych dzielnic

203. W konflikcie pomiędzy papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV Bolesław Śmiały stanął po stronie papieża dzięki czemu uzyskał jego poparcie i w 1075 roku:

a) koronował się na króla


 1. uzyskał fundusze na wyprawę skierowaną przeciw Węgrom

c) przywrócił arcybiskupstwo w Gnieźnie

204. Bolesław Śmiały koronował się na króla w roku:

a)1075 b) 1076 c) 1077

205. Następcą Bolesława Szczodrego na tronie polskim był: 1. Władysław Herman

 2. Bolesław IV Kędzierzawy

 3. Bolesław III Krzywousty

206. Przemysł II koronując się 26 czerwca 1295 roku na króla miał władzę nad: 1. Wielkopolską i Pomorzem

 2. Małopolską i Mazowszem

 3. Wielkopolską i Śląskiem

207. Na mocy pierwszego pokoju toruńskiego Polska i Litwa odzyskały:

 1. Żmudź i ziemię dobrzyńską

 2. Pomorze Gdańskie

 3. ziemię chełmińską

208. Leszek Biały zginął podczas napadu dokonanego przez Świętopełka Pomorskiego i Władysława Odonica na zjeździe w 1227 roku w:

a) Łęczycy b) Gąsawie c) Cieni

209. W latach 1116-1122 Bolesław Krzywousty podjął szereg wypraw wojennych na:


a) Śląsk b) Pomorze c) Ruś Kijowską

210. Władysław Laskonogi wydał w 1228 roku w Cieni przywilej, w którym:

a) określał prerogatywy możnych urzędników dzielnicowych w wydawaniu

praw i potwierdzał odrębności ziem

b) ograniczał prerogatywy urzędników

książęcych

c) ustalał zasady wolnego dziedziczenia dóbr

przez feudałów świeckich i duchownych bez

prawa ingerencji księcia
195. Przywilej czerwiński wydany w 1422 roku przez Władysława Jagiełłę:


 1. przywiązywał chłopa do ziemi

 2. zabraniał konfiskaty lub zajmowania majątków szlacheckich bez wyroku sądowego

 3. zwalniał szlachtę od ceł za przewożone towary pochodzące z własnych dóbr lub sprowadzane na własne potrzeby

196. Mieszko II rozpoczynając w 1030 wojnę z Niemcami, napadł na Saksonię w przymierzu z: a) Wieletami b) Jaćwingami c) Awarami

197. Kronika Wincentego Kadłubka powstała: 1. na przełomie XIII i XIV wieku

 2. w drugiej połowie XIII wieku

 3. w pierwszej połowie XIII wieku

198. Stolica państwa polskiego została przeniesiona z Gniezna do Krakowa za panowania:

 1. Mieszka II

 2. Kazimierza Odnowiciela

 3. Bolesława Szczodrego

199. W roku 1399 wojska litewskie doznały druzgocącej porażki w bitwie z:

a) Krzyżakami b) Tatarami c) Rusią


200. W roku 1054 na zjeździe w Kwedlinburgu cesarz Henryk III przyznał Polsce prawa do:

a) Moraw b) Śląska c) Małopolski


201. Kazimierz Odnowiciel zorganizował wyprawę na zajęty przez Czechów Śląsk w roku: a)1050 b)1047 c)1054
202. Wyprawa kijowska podjęta przez Bolesława Śmiałego na rzecz Izasława i ponowne przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski miały miejsce w roku:

a)1054 b)1069 c)1075

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość