Historia – (Średniowiecze) – powszechna I polskiPobieranie 38.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.4 Kb.

HISTORIA – (ŚREDNIOWIECZE) – POWSZECHNA I POLSKI

Imię i nazwisko ................................................................................................................................. kl....

161. Po klęsce pod Grunwaldem państwo krzyżackie odbudował:
 1. Konrad von Jungingen

 2. Albrecht Hohenzollern

 3. Henryk von Plauen

162. Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim został powołany przez:
 1. Kazimierz Wielki

 2. Wacław II

 3. Władysław Łokietek

163. Statut warcki (1423) zezwolił szlachcie na: 1. wykupywanie ziem w obrębie miast królewskich

 2. wypowiadanie królowi posłuszeństwa

 3. wywłaszczanie sołectw (przymusowy wykup)

164. Wyrobem uzbrojenia zajmowali się mieszkańcy: 1. Skotnik

 2. Szczytnik

 3. Świątnik

165. Władysław, najstarszy syn Kazimierza Jagiellończyka, nie był królem: 1. Polski

 2. Czech

 3. Węgier

166. Rozkwit architektury romańskiej w Polsce przypada na wiek: 1. XI-XII

 2. XII-XIII

 3. XIII-I pół. XIV

167. W roku 1039 Brzetysław oderwał od Polski: 1. Śląsk i Małopolskę

 2. Śląsk i Wielkopolskę

 3. Śląsk

168. Lędzianie zamieszkiwali: 1. nad Sanem i Wieprzem

 2. w środkowym biegu Odry

na Kujawach
169. Tyniec i Mogilno to:

 1. kasztelanie stanowiące uposażenie biskupa krakowskiego

 2. siedziba najstarszych w Polsce klasztorów benedyktyńskich

 3. siedziba najstarszych w Polsce klasztorów franciszkańskich

170. W wielkiej wojnie z Krzyżakami w 1410 roku główne uderzenie wojsk polsko-litewskich zostało skierowane na:

 1. Pomorze Gdańskie

 2. Prusy

 3. Kujawy

171. W dzielnicach dziedzicznych dochody z tytułu tzw. ciężarów prawa książęcego przypadały:

 1. książętom tych dzielnic

 2. seniorowi

 3. po połowie księciu danej dzielnicy i seniorowi

172. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza jest przykładem sztuki:

 1. późnogotyckiej

 2. renesansowej

 3. romańskiej

173. Zakon Krzyżacki uzyskał potwierdzenie nadania ziemi chełmińskiej przez papieża i cesarza w roku :

 1. 1226

 2. 1235

 3. 1237

174. W 966 roku Mieszko l przyjął chrześcijaństwo za pośrednictwem:

 1. Konstantynopola

 2. Niemiec

 3. Czech

175. W roku 1413 Polska i Litwa zawarty unię w:

 1. Krewię

 2. Horodle

 3. Brześciu

176. W XI wieku najwyższym urzędnikiem po księciu był:

 1. wojewoda

 2. kasztelan

 3. włodarz

177. Pierwsze biskupstwo dla Polski powstało w:

 1. Gnieźnie b) Poznaniu c) Kołobrzegu

178. Zawarcie pokoju z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim w roku 1435 miało miejsce za panowania: 1. Władysława Jagiełły

 2. Władysława III Warneńczyka

 3. Jana Olbrachta

179. Władysław III Warneńczyk objął tron węgierski w roku:

a) 1435 b) 1440 c) 1442


180. Kazimierz Wielki zawarł pokój z Krzyżakami:

a) na warunkach zaproponowanych w roku 1339

przez Jana Luksemburskiego i Karola Roberta

b) po kolejnym zlupieniu Wielkopolski przez

Krzyżaków

c) po odbiciu Kujaw

181. Polska pierwszych Piastów liczyła około:


 1. jednego miliona ludności

 2. trzech milionów ludności

 3. pięciu milionów ludności

182. Do procesu polsko-krzyżackiego w Warszawie doszło w roku:

a) 1339 b) 1348 c) 1351

183. Dagome iudex to:


 1. pierwsze słowa kroniki Wincentego Kadłubka

 2. pierwsze słowa dokumentu, w którym opisane zostały granice państwa Mieszka l

c) potoczna nazwa relikwii św. Wojciecha

184. W roku 1339 w Kazimierz Wielki zawarł układ, na mocy którego w razie swojej bezpotomnej śmierci koronę polską dziedziczyć mięli władcy z dynastii: 1. Andegawenów

 2. Luksemburgów

 3. Ludolfingów

185. Wyprawa misyjna czeskiego biskupa Wojciecha z roku 997 miała na celu chrystianizację:

a) Wieletów b) Prusów c) Obodrytów


211. W zamian za złożony w Merseburgu hołd (cesarzowi Lotarowi III), Bolesław Krzywousty otrzymał: a) zatwierdzenie praw do Pomorza b) pomoc wojskową w wyprawie na Pomorze Zachodnie c) pomoc wojskową w wyprawie na Ruś

212. Skierowany przeciw Husytom Edykt wieluński został wydany za panowania: 1. Władysława Warneńczyka

 2. Władysława Jagiełły

 3. Aleksandra Jagiellończyka

213. Sojusznikiem Władysława Łokietka był:

 1. Albrecht Habsburg

 2. Jan Luksemburski

 3. Karol Robert Andegaweński

214. Kazimierz Odnowiciel opłacał trybut: 1. z Pomorza na rzecz cesarza

 2. ze Śląska na rzecz cesarza

 3. ze Śląska na rzecz Czech

215. Władysław Łokietek rozpoczął karierę polityczną jako dziedziczny władca: 1. księstwa brzesko-kujawskiego

 2. księstwa kalisko-gnieźniehskiego

 3. księstwa żagańskiego

216. W roku 1296 król Polski Przemysł II: 1. został wygnany

 2. został zamordowany

 3. zginął podczas polowania

219. Na mocy Testamentu Krzywoustego, jego najmłodszy syn otrzymał: 1. grody w ziemi łęczyckiej

 2. część Kujaw

 3. nic nie otrzymał

217. Najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej znajduje się w:

a) Pradze b) Krakowie c) Tybindze

218. Dzielnica senioralna według tzw. Testamentu Krzywoustego miała być dziedziczona zawsze przez:


 1. najstarszego z synów poprzedniego seniora

 2. najstarszego przedstawiciela dynastii piastowskiej

 3. pozostawała pod wspólnym zarządem władców poszczególnych dzielnic

203. W konflikcie pomiędzy papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV Bolesław Śmiały stanął po stronie papieża dzięki czemu uzyskał jego poparcie i w 1075 roku:

a) koronował się na króla


 1. uzyskał fundusze na wyprawę skierowaną przeciw Węgrom

c) przywrócił arcybiskupstwo w Gnieźnie

204. Bolesław Śmiały koronował się na króla w roku:

a)1075 b) 1076 c) 1077

205. Następcą Bolesława Szczodrego na tronie polskim był: 1. Władysław Herman

 2. Bolesław IV Kędzierzawy

 3. Bolesław III Krzywousty

206. Przemysł II koronując się 26 czerwca 1295 roku na króla miał władzę nad: 1. Wielkopolską i Pomorzem

 2. Małopolską i Mazowszem

 3. Wielkopolską i Śląskiem

207. Na mocy pierwszego pokoju toruńskiego Polska i Litwa odzyskały:

 1. Żmudź i ziemię dobrzyńską

 2. Pomorze Gdańskie

 3. ziemię chełmińską

208. Leszek Biały zginął podczas napadu dokonanego przez Świętopełka Pomorskiego i Władysława Odonica na zjeździe w 1227 roku w:

a) Łęczycy b) Gąsawie c) Cieni

209. W latach 1116-1122 Bolesław Krzywousty podjął szereg wypraw wojennych na:


a) Śląsk b) Pomorze c) Ruś Kijowską

210. Władysław Laskonogi wydał w 1228 roku w Cieni przywilej, w którym:

a) określał prerogatywy możnych urzędników dzielnicowych w wydawaniu

praw i potwierdzał odrębności ziem

b) ograniczał prerogatywy urzędników

książęcych

c) ustalał zasady wolnego dziedziczenia dóbr

przez feudałów świeckich i duchownych bez

prawa ingerencji księcia
195. Przywilej czerwiński wydany w 1422 roku przez Władysława Jagiełłę:


 1. przywiązywał chłopa do ziemi

 2. zabraniał konfiskaty lub zajmowania majątków szlacheckich bez wyroku sądowego

 3. zwalniał szlachtę od ceł za przewożone towary pochodzące z własnych dóbr lub sprowadzane na własne potrzeby

196. Mieszko II rozpoczynając w 1030 wojnę z Niemcami, napadł na Saksonię w przymierzu z: a) Wieletami b) Jaćwingami c) Awarami

197. Kronika Wincentego Kadłubka powstała: 1. na przełomie XIII i XIV wieku

 2. w drugiej połowie XIII wieku

 3. w pierwszej połowie XIII wieku

198. Stolica państwa polskiego została przeniesiona z Gniezna do Krakowa za panowania:

 1. Mieszka II

 2. Kazimierza Odnowiciela

 3. Bolesława Szczodrego

199. W roku 1399 wojska litewskie doznały druzgocącej porażki w bitwie z:

a) Krzyżakami b) Tatarami c) Rusią


200. W roku 1054 na zjeździe w Kwedlinburgu cesarz Henryk III przyznał Polsce prawa do:

a) Moraw b) Śląska c) Małopolski


201. Kazimierz Odnowiciel zorganizował wyprawę na zajęty przez Czechów Śląsk w roku: a)1050 b)1047 c)1054
202. Wyprawa kijowska podjęta przez Bolesława Śmiałego na rzecz Izasława i ponowne przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski miały miejsce w roku:

a)1054 b)1069 c)1075
: Testy
Testy -> Chyba Dokładnie 1 początek, dokładnie jeden koniec, dokładnie 1 zakończenie przepływu Diagram przypadków użycia: graficzne przedstawienie przypadków użycia aktorów i związków między nimi Każdy przypadek użycia można opisać za pomocą następujących
Testy -> Młodsza grupa wiekowa. Pytania testowe. Część I. Zestaw I
Testy -> Harmonogram zajęĆ dla klas I – III
Testy -> Konkurs matematyczny w szkole podstawowej – 2010/2011 – Etap szkolny
Testy -> Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka angielskiego w szkołach podstawowych etap rejonowy 18. 01. 2012 kod ucznia
Testy -> 3 Podstawowe pojęcia chemiczne. Budowa atomu. Układ okresowy
Testy -> Kierunek prawo (rok 2002/2003) I zestaw w którym roku Karol Wielki koronował się na cesarza I gdzie
Testy -> Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla Gimnazjów etap rejonowy
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy