Strona główna

Historia klasa III


Pobieranie 143.19 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar143.19 Kb.
  1   2   3   4
HISTORIA - KLASA III
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności:


KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA (I półrocze)


ROZDZIAŁ I: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA

 • poprawnie posługuje się terminami: oświecenie, klasycyzm

 • przedstawia dokonania postaci: Izaaka Newtona, Karola Monteskiusza, Woltera, Jamesa Watta

 • właściwie określa ramy czasowe epoki oświecenia

 • podaje rok ogłoszenia Prus królestwem –1701 r.

 • wskazuje na mapie Rosję, Austrię i Prusy;

 • wymienia dynastie panujące w XVIII w. w Austrii, Prusach i Rosji

 • poprawnie posługuje się terminami: wojna północna, Sejm Niemy

 • wskazuje na mapie zasięg terytorialny Rzeczypospolitej za panowania Sasów

 • podaje lata wydarzeń: 1697 r. – koronacja Augusta II Mocnego, 1699 r. – pokój w Karłowicach, 1717 r. – Sejm Niemy, 1763 r. – śmierć Augusta III Sasa

 • poprawnie posługuje się terminami: wojna północna, Sejm Niemy

 • przedstawia dokonania postaci: Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa, Stanisława Leszczyńskiego

 • wskazuje na mapie zasięg terytorialny Rzeczypospolitej za panowania Sasów

 • podaje datę elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego;

 • wymienia państwa uczestniczące w pierwszym rozbiorze Polski;

 • wskazuje na mapie tereny utracone przez Polskę w wyniku pierwszego rozbioru i podaje jego datę;

 • wyjaśnia pojęcia: rozbiór, anarchia.

 • wyjaśnia pojęcia: mecenat, obiady czwartkowe;

 • podaje jeden przykład zmian w gospodarce w czasach stanisławowskich;

 • wymienia jedno nazwisko malarza związanego z dworem Stanisława Augusta;

 • wskazuje przykład stylu stanisławowskiego w architekturze.
ROZDZIAŁ II: CZAS WIELKICH ZMIAN

 • podaje daty wydarzeń: ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki, uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych

 • poprawnie posługuje się terminami: “bostońskie picie herbaty", stany , konstytucja, prezydent

 • przedstawia dokonania postaci: Jerzego Waszyngtona, Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego

 • wymienia najważniejsze postanowienia konstytucji USA

 • wymienia trzy stany, z których składało się społeczeństwo francuskie;

 • podaje lata wydarzeń: 1789 r. – wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 1791 r. – uchwalenie konstytucji francuskiej

 • poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, monarchia konstytucyjna, republika,

 • wymienia trzy ustroje panujące we Francji w czasach rewolucji: monarchię absolutną, monarchię konstytucyjną i republikę.

 • wymienia skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej

 • podaje lata wydarzeń: 1791 r. – uchwalenie Konstytucji 3 maja, 1793 r. – drugi rozbiór Polski

 • poprawnie posługuje się terminami: Sejm Wielki, konfederacja targowicka, drugi rozbiór Polski

 • przedstawia dokonania postaci: Stanisława Małachowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja

 • wymienia co najmniej jedno z postanowień Konstytucji 3 maja.

 • wskazuje na mapie zmiany terytorialne po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej

 • podaje daty wydarzeń: 24 marca 1794 r. – wybuch powstania kościuszkowskiego, 1795 r. – trzeci rozbiór Rzeczypospolitej

 • poprawnie posługuje się terminami: naczelnik, insurekcja, kosynierzy,

 • przedstawia dokonania Tadeusza Kościuszki,

 • wymienia państwa zaborcze i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po trzecim rozbiorze

 • definiuje określenie rozbiór Polski;

 • podaje daty wydarzeń: 1787 r. – uchwalenie konstytucji USA, 1791 r. – Konstytucja 3 maja, 3 września 1791 r. – konstytucja francuska

 • poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, ustawa zasadnicza, monarchia konstytucyjna

 • przedstawia dokonania postaci: Karola Ludwika Monteskiusza, Benjamina Franklina
ROZDZIAŁ III: EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW

 • określa ogólną przyczynę przejęcia władzy we Francji przez Napoleona;

 • wyjaśnia pojęcia: zamach stanu i kodeks;

 • nazywa ustrój polityczny, wprowadzony przez Napoleona we Francji.

 • przedstawia najważniejsze dokonania Napoleona Bonapartego

 • podaje lata wydarzeń: 1804 r. – koronacja cesarska Napoleona Bonapartego, 1805 r. – bitwa pod Austerlitz, 1813 r. – bitwa pod Lipskiem

 • podaje lata wydarzeń: 1797 r. – powstanie Legionów Polskich we Włoszech, 1807 r. – utworzenie Księstwa Warszawskiego

 • przedstawia dokonania postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, księcia Józefa Poniatowskiego

 • wskazuje na mapie Księstwo Warszawskie, Raszyn

 • podaje lata wydarzeń: 1814 r. – zwołanie kongresu w Wiedniu, 1815 r. – bitwa pod Waterloo

 • poprawnie posługuje się terminami: restauracja, równowaga europejska, legitymizm,

 • wymienia decyzje kongresu w sprawie polskiej

 • wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolitą Krakowską

 • podaje ogólną przyczynę rewolucji przemysłowej;

 • podaje znaczenie określenia wynalazek;

 • wymienia najważniejsze osiągnięcia techniczne i wynalazki II poł. XIX w.;

 • przedstawia ogólnie w jaki sposób rozwój przemysłu wpłynął na życie polityczne i codzienne społeczeństw w państwach europejskich.

 • podaje nazwy nurtów politycznych ukształtowanych w drugiej połowie XIX w.;
ROZDZIAŁ IV: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU

 • podaje datę utworzenia Królestwa Polskiego,

 • poprawnie posługuje się terminami: ziemie zabrane, Królestwo Kongresowe, Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, uwłaszczenie, romantyzm

 • charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego

 • podaje datę rozpoczęcia powstania listopadowego

 • przedstawia dokonania postaci: Waleriana Łukasińskiego, Piotra Wysockiego, Józefa Chłopickiego,

 • wymienia przyczyny wybuchu powstania listopadowego

 • poprawnie posługuje się terminami: rusyfikacja, Wielka Emigracja,

 • przedstawia dokonania postaci: Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza

 • wymienia bezpośrednie skutki powstania listopadowego

 • podaje lata wydarzeń: 1846 r. – powstanie krakowskie, 1848 r. – wybuch Wiosny Ludów

 • poprawnie posługuje się terminem rabacja

 • przedstawia dokonania Edwarda Dembowskiego,

 • prezentuje przyczyny i skutki rabacji galicyjskiej


KLASYFIKACJA ROCZNA

(obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza)


ROZDZIAŁ V: ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU

 • określa ogólną przyczynę dążenia Włochów do zjednoczenia;

 • podaje lata wydarzeń: 1861 r. – powstanie Królestwa Włoskiego, 1871 r. – ogłoszenie Rzymu stolicą Włoch

 • omawia stosunek Francji i Austrii do procesu zjednoczenia Włoch

 • podaje datę powstania cesarstwa niemieckiego (II Rzeszy Niemieckiej)

 • przedstawia dokonania postaci: Ottona von Bismarcka, Wilhelma I Hohenzollerna

 • podaje lata wydarzeń: 1861–1865– wojna secesyjna w USA,

 • poprawnie posługuje się terminami: Północ, Południe, secesja,

 • przedstawia dokonania Abrahama Lincolna,

 • poprawnie posługuje się terminami: kolonializm, protektorat, dominium

 • wskazuje na mapie największe mocarstwa i ich kolonie

 • charakteryzuje dokonania postaci: Karola Darwina, Dmitrija Mendelejewa, Pierre’a Curie i Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Pasteura, Wilhelma Roentgena, Grahama Bella, Thomasa Alvy Edisona

 • wymienia najważniejsze odkrycia i wynalazki drugiej połowy XIX w. oraz początku XX w.

 • poprawnie posługuje się terminami: anarchizm, socjaldemokracja, nacjonalizm, chadecja,

 • przedstawia dokonania postaci: Claude’a Moneta, Pierre’a de Coubertina
ROZDZIAŁ VI: ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW

 • podaje datę wybuchu powstania styczniowego – 22 stycznia 1863 r. –,– dekret o uwłaszczeniu

 • poprawnie posługuje się terminami: Czerwoni, Biali, branka, partie, uwłaszczenie

 • przedstawia dokonania postaci: Jarosława Dąbrowskiego, Aleksandra Wielopolskiego, Romualda Traugutta

 • podaje 2 przyczyny powstania styczniowego

 • ogólnie omawia przebieg powstania styczniowego

 • wskazuje na mapie zasięg powstania styczniowego

 • podaje datę strajku we Wrześni –1901 r.

 • poprawnie posługuje się terminami: rusyfikacja, germanizacja, rugi pruskie

 • przedstawia dokonania postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego

 • wymienia bezpośrednie następstwa powstania styczniowego

 • opisuje metody rusyfikacji oraz germanizacji

 • przedstawia dokonania postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego,

 • poprawnie posługuje się terminami: pozytywizm, Młoda Polska
ROZDZIAŁ VII: I WOJNA ŚWIATOWA

 • podaje lata wydarzeń: 1882 r. – powsta­nie trójprzymierza, 1907 r. – powstanie trójporozumienia

 • poprawnie posługuje się terminami: trójprzymierze, państwa centralne, entente cordiale, ententa, trójporozumienie,

 • wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w. oraz lokalizuje je na mapie

 • podaje daty wydarzeń: 28 czerwca 1914 r. — zamach w Sarajewie, 1916 r. – bitwa pod Verdun, 11 listopada 1918 r. – kapitulacja Niemiec

 • poprawnie posługuje się terminami: wojna pozycyjna, gazy bojowe

 • podaje daty wydarzeń: 11 listopada 1918 r. – zakończenie I wojny światowej, 28 czerwca 1919 r. – podpisanie traktatu wersalskiego

 • wymienia skutki I wojny światowej

 • podaje datę roczną rewolucji październikowej

 • poprawnie posługuje się terminami: dwuwładza, bolszewicy,

 • przedstawia rolę postaci: Mikołaja II, Włodzimierza Lenina

 • wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 r.

 • omawia okoliczności przejęcia przez bolszewików władzy w Rosji

 • podaje datę utworzenia Legionów Polskich – 1914 r.

 • poprawnie posługuje się terminami: orientacja prorosyjska, orientacja proaustriacka, Kompania Kadrowa, kryzys przysięgowy

 • przedstawia dokonania postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego,

 • podaje datę 28 czerwca 1919 r. – traktat wersalski
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość