Strona główna

Historia literatury polskiej 1918-1945


Pobieranie 31.81 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.81 Kb.
Historia literatury polskiej 1918-1945

dr hab. prof. UŁ Tomasz Bocheński

Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Typ studiów


trzyletnie licencjackie

Semestr studiów


zimowy

Rok akademicki


2011/2012

Nazwa przedmiotu


Historia literatury polskiej 1918-1945

Rodzaj zajęć


wykład

Specjalizacja

Prowadzący


dr hab. prof. UŁ Tomasz Bocheński

Punkty ECTS

Forma zaliczenia


obecność na wykładzie

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


do wyboru

Cel i zadania przedmiotu:opisać najważniejsze dzieła międzywojnia; scharakteryzować najważniejsze wydarzenia artystyczne; przedstawić najwybitniejsze postaci życia literackiego

Treści programowehistoria futuryzmu, awangardy i Skamandra; powieść psychologiczna międzywojnia; twórczość Witkacego, Schulza i Gombrowicza; poezja Leśmiana; Miłosz, Czechowicz i druga awangarda; „Bal w operze” i „Bal u Salomona”; poezja Baczyńskiego i Gajcego

Wykaz literaturyLektury podstawowe zaznaczono:

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wstęp i komentarz Z. Jarosiński, wybór i przygotowanie tekstu H. Zaworska, Wrocław 1978, BN I 230;

Andrzej Lam, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917–1923, t. 1–2, Kraków 1969;Krzysztof Kamil Baczyński, Wybór poezji, oprac. J. Święch, wyd. trzecie przejrzane, Wrocław 2007, BN I 265;

Michał Choromański, Zazdrość i medycyna, Poznań 1979 (i wyd. nast.);

Józef Czechowicz, Wybór poezji, oprac. T. Kłak, wyd. drugie, Wrocław 1985, BN I 199; albo wybrane wiersze w: tenże, Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstępem poprzedziła M. Jakitowicz, Toruń 1997;

Marek Zaleski, Przygoda drugiej awangardy, Wrocław 1984.Maria Dąbrowska, Noce i dnie, posłowie E. Korzeniewska, t. 1–4, Warszawa 1972;

Maria Dąbrowska, Opowiadania, oprac. W. Maciąg, Wrocław 1972, BN I 208;Tadeusz Gajcy, wybrane wiersze z dowolnej antologii lub w: tenże, Wybór poezji. Misterium Niedzielne, oprac. S. Bereś, Wrocław 1992, BN I 283;

Konstanty Ildefons Gałczyński, wybrane wiersze z dowolnej antologii lub w: tenże, Wybór poezji, oprac. M. Wyka, wyd. piąte uzupełnione, Wrocław 1983, BN I 189;

Witold Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda, Ferdydurke, w: Dzieła, red. naukowa tekstu J. Błoński, wyd. drugie, t. 1–11, Kraków 1987–1988 (t. 12: Varia, wyd. pierwsze, Kraków 1995);

Witold Gombrowicz, Bakakaj, w: Dzieła, red. naukowa tekstu J. Błoński, wyd. drugie, t. I–XI, Kraków 1987–1988 i nast.;

Jan Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994;

Janusz Margański, Gombrowicz wieczny debiutant, Kraków 2001;Stefan Grabiński, Utwory wybrane, [wstęp] A. Hutnikiewicz, Kraków 1980, t. 1: Nowele (4 nowele z tomu Demon ruchu i z tomu Niesamowita opowieść);

Karol Irzykowski, Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. W. Głowala, Wrocław 1975, BN I 222 (po 2 teksty z tomów: Lżejszy kaliber i Walka o treść);

Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane wiersze z dowolnej antologii lub w: tenże, Poezje, wybrał i wstępem opatrzył B. Zadura, Lublin 1989;

Jarosław Iwaszkiewicz, Brzezina, Panny z Wilka, Młyn nad Utratą, w: Opowiadania wybrane, oprac. A. Zawada, Wrocław 2001, BN I 303;

Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911–1955, oprac A. i R. Papiescy, Warszawa 2007;

Jerzy Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1975;

German Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, Kraków 1999;Juliusz Kaden-Bandrowski, Generał Barcz, oprac. M. Sprusiński, Wrocław 1975, BN I 223;

Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka, Warszawa 1984;

Bolesław Leśmian, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, wyd. trzecie, Wrocław 1991, BN I 217; albo wybrane wiersze w: tenże, Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstępem opatrzyła M. Jakitowicz, wyd. trzecie przejrzane, Toruń 2000;

Michał Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981;Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, pod red. T. Cieślaka i B. Stelmaszczyk, Kraków 2000;

Rafał Malczewski, Pępek świata, wyd. ob.

Bolesław Miciński, Pisma. Eseje, artykuły, listy, Kraków 1970;

Czesław Miłosz, Trzy zimy, w: Dzieła zebrane. Wiersze, t. 1, Kraków 2001;

Stanisław Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów, Warszawa 1990;

Jan Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 1998;

Renata Gorczyńska [E. Czarnecka], Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków 1992 i wyd. nast.;Zofia Nałkowska, Niecierpliwi, Warszawa 1978;

Zofia Nałkowska, Dzienniki, wstęp i komentarz H. Kirchner, t. 1–6, Warszawa 1975–2000;Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, wybrane wiersze z dowolnej antologii lub w: taż, Wybór poezji, oprac. J. Kwiatkowski, wyd. czwarte rozszerzone, Wrocław 1980, BN I 194;

Tadeusz Peiper, Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979;Julian Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, oprac. E. Balcerzan, Wrocław 1985, BN I 266;

J. Sławiński, Koncepcje języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław 1965;Bruno Schulz, Opowiadania, wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, wyd. drugie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 1989, BN I 264;

Czytanie Schulza, red. J. Jarzębski, Kraków 1994;

Antoni Słonimski, Kroniki tygodniowe, Warszawa 1956 lub w wyd. pełnym z 2001 r.Leopold Staff, Wybór poezji, wyboru dokonał i wstępem poprzedził M. Jastrun, przypisy oprac. M. Bojarska, Wrocław 1963, BN I 181 i wyd. nast.;

Jerzy Stempowski, Szkice literackie, wybór i oprac. J. Timoszewicz, Warszawa 1988 albo Eseje dla Kassandry, Gdańsk 2005;

Andrzej Strug, Wielki dzień, Warszawa 1957;

Jerzy Szaniawski, Żeglarz, w: Wybór dramatów, oprac. A. Hutnikiewicz, Wrocław 1988, BN I 263;

Dramat polski. Interpretacje. Cz.2: Po roku 1918, red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski, Gdańsk 2001;

Stefan Themerson, Wykład profesora Mmaa, Warszawa 1958 i nast.;

Julian Tuwim, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, wyd. czwarte rozszerzone, Wrocław 1986, BN I 184 i wyd. nast.;

Janusz Stradecki, W kręgu Skamandra, Warszawa 1977;

Zbigniew Uniłowski, Wspólny pokój i inne utwory, oprac. B. Faron, Wrocław 1976, BN I 224;

Aleksander Wat, wybrane wiersze z dowolnej antologii lub w: tenże, Poezje zebrane, w oprac. A. Micińskiej i J. Zielińskiego, Kraków 1992;

Aleksander Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz, do druku przygotowała L. Ciołkoszowa, cz. 1–2, Warszawa 1990;

T. Venclova, Aleksander Wat obrazoburca, przełożył J. Goślicki, Kraków 1997;

Szkice o poezji A. Wata, pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych, Warszawa 1999;

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Mątwa, Wariat i zakonnica, Szewcy, w: tenże, Dzieła zebrane. Dramaty I–III, oprac. J. Degler, Warszawa 1996-2004;

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Pożegnanie jesieni, oprac. A. Micińska, Warszawa 1992;

S. I. Witkiewicz, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, oprac. J. Degler, Warszawa 1976;

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nienasycenie, wyd. ob.

Jan Błoński, Witkacy na zawsze, Kraków 2002;

Janusz Degler, Witkacego portret wielokrotny, Warszawa 2009;

Tomasz Bocheński, Witkacy i reszta świata, Łódź 2010;Józef Wittlin, Sól ziemi, oprac. E. Wiegandt, Wrocław 1991, BN I 278;

Tadeusz Żeleński (Boy), Reflektorem w mrok, oprac. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1984.

Stefan Żeromski, Przedwiośnie, oprac. Z. J. Adamczyk, Wrocław 1982, BN I 242;
Wiersze W. Broniewskiego, T. Czyżewskiego, B. Jasieńskiego, J. Lieberta, J. Lechonia, A. Słonimskiego, K. Wierzyńskiego, J. Wittlina z wyboru wierszy danego poety lub z antologii (podanej w spisie).

oraz:


Jerzy Kwiatkowski, Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku), wybór i wstęp M. Podraza-Kwiatkowska i A. Łebkowska, posłowie M. Stala, Kraków 1995;

Maria Delaperriere, Polskie awangardy a poezja europejska. Przeł. A. Dziadek, Katowice 2004;

Alina Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 1981;

Podręczniki

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1918–1939, Warszawa 1996;

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002;

J. Święch, Literatura polska w latach drugiej wojny światowej, Warszawa 1997;A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914–1944, Warszawa 1997;

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992;©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość