Strona główna

Historia polski tematy prac kontrolnych


Pobieranie 266.89 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar266.89 Kb.
  1   2   3HISTORIA POLSKITematy prac kontrolnych

uzupełniający plan nauczaniaKlasa

I liceum ogólnokształcącego

/wg programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

decyzją Nr DKOS-4015-90/02/.

Warszawa 2008I. PROGRAM NAUCZANIA
HISTORIA – program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum ; Wydawnictwo OPERON, Gdynia 2004. Nr dopuszczenia do użytku szkolnego – DKOS – 4015 – 90/02

II. PODRĘCZNIKI
1.Bogumiła Burda ,Bohdan Halczak ,Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak

Historia 1 Część I. Od dziejów najdawniejszych do schyłku starożytności. Zakres

podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i

technikum. Wydawnictwo OPERON.


2. Bogumiła Burda ,Bohdan Halczak ,Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak

Historia 1. Część II. Średniowiecze. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo OPERON.


III.MATERIAŁY POMOCNICZE, SŁOWNIKI I LITERATURA

UZUPEŁNIAJĄCA

1. J.Wróbel , Odnaleźć przeszłość. Historia od starożytności do 1815 roku. Część I.

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum.

Kształcenie w zakresie podstawowym. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

Warszawa 2002.

2.T.Cegielski , W. Lengauer ,M. Tymowski,Ludzie – społeczeństwo – cywilizacje. Historia. Starożytność i średniowiecze.

Część I. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego

i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne, Warszawa 2002

3.E. Wipszycka, H. Manikowska, A. Manikowski, W. Mędrzycki –Historia dla każdego. Podręcznik historii do rewolucji francuskiej.

Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy. Wydawnictwa Szkolne PWN,

Warszawa 2002
1. Atlasy, encyklopedie, słowniki, wydawnictwa źródłowe:
- Atlas historyczny Polski, red. W. Czapliński , T. Ładogórski, Warszawa 1999;

- Atlas historyczny świata, red. J. Wolski, Warszawa – Wrocław 1998;

- Atlas historyczny od starożytności do współczesności, red .J. Tazbir, Wydawnictwo

DEMART , Warszawa 2001.;

- Historia .Encyklopedia szkolna, WSiP, Warszawa 1999;

- B. Snoch, Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, WSiP, Warszawa 1998;

2.Opracowania:

- J. Aldebert i In. Historia Europy, Warszawa 1995;

- T. Cegielski, K. Zielińska, Historia. Dzieje nowożytne, WSiP, Warszawa 1991;

- A. Chwalebna , Historia Polski, Kraków 2000

- N. Davies , Boże Igrzysko, T.I , Kraków 1989;

- M. Grant, Krótka historia cywilizacji klasycznej, Poznań 1998;

- G. Henderson, Wczesne średniowiecze, Warszawa, 1989;

- Historia Europy, pr. zbior. Pod redakcją A. Mączka, Wrocław- Warszawa- Kraków 1997;

- J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1989;

- T. Jurek , Dzieje średniowieczne, WSiP , Warszawa 1999

- L. Mroziewicz, Starożytność, Poznań 1999

- T. Nałęcz, H. Samsonowicz, J. Tazbir, T. Łupkowski, Polska. Losy państwa i narodu.

Warszawa 1992;

- H. Samsonowicz, Historia Polski do 1795 r. ,Warszawa 1992;

- H. Samsonowicz, Północ – Południe, Wrocław- Warszawa – Kraków(Seria: Zrozumieć

Europę );

- K. Szelągowska, Wykłady z historii powszechnej dla szkoły średniej, WSiP, Warszawa

1994


- E. Wipszycka, Cywilizacja starożytna, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1998;

- B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze

Europy pokarolińskiej, Warszawa 1996;

- A. Ziółkowski , Dzieje starożytne, WSiP, Warszawa 1999,

3. Wydawnictwa multimedialne :
- Multimedialna encyklopedia PWN, Warszawa 1999;

- Multimedialna historia Polski na tle Europy 950 – 1991, Warszawa 2000IV. PRACE KONTROLNE.

Uwaga
uczeń rozwiązuje ( obowiązkowo) w każdym semestrze trzy załączone sprawdziany wiadomości i umiejętności.
Klasa I

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z historii

Semestr I

Praca nr 1


1.Uporządkuj wg kolejności, rozpoczynając od najstarszej ery dziejów Ziemi:
a/ paleozoik, b/ archaik, c/ kenozoik , d/ mezozoik , e/ proterozoik
1 ……………. 2 ………. 3 …………… 4 ………… 5 …………

0 – 5 p.
2. Trzeciorzęd to okres ery ( zaznacz poprawną odp.) :

a/ mezozoicznej

b/ kenozoicznej

0 – 1 p.

3. Wyjaśnij pojęcia :

a/ antropogeneza ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

b/ hominizacja …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

c/ rewolucja neolityczna ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

0 – 3 p.
4.Posługując się tekstem podręcznika uzupełnij poniższą tabelę .
Faza

AntropogenezyCechy: - wzrost

- objętość mózguUmiejętności

Tereny

Występowania

0 – 10 p.
5.Uporządkuj wg kolejności, rozpoczynając od najstarszej epoki rozwoju kultury materialnej :
a/ żelazo ,

b/ mezolit ,

c/ brąz ,

d/ neolit ,

e/ paleolit
1. …………. 2. …………. 3. ……………… 4. …………… 5. …………..

0 – 5 p.


6.Na podstawie w tekstu podręcznika i atlasu uzupełnij poniższą tabelę .


Epoka rozwoju

kultury materialnejDatowanie

Osiągnięcia epoki

Strefy

geograficzne


0 – 10 p.7.Wyjasnij pojęcia :
a. kulty lunarne ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
b. kulty solarne ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
c. krąg megalityczny ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
d. „Wielka Matka” ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

0 – 4 p.


8. Wymień cywilizacje starożytnego Wschodu „znad wielkich rzek”.
a. ………………………………………….
b. ………………………………………….
c. ………………………………………….
d. ………………………………………….
e. ………………………………………….

0 – 5 p.
9.Uzupelnij tabelę, wpisując we właściwe miejsca litery poprzedzające wymienione niżej pojęcia :
Państwo

Postać

Dokonania


Zjednoczenie plemion i utworzenie państwaHammurabiIndiea/ stworzenie zespołu norm etycznych – religii


b/ Persja
c/ Cyrus II Wielki
d/ Siddhartha Gautama
e/ spisanie i ujednolicenie praw
f/ Chiny
g/ Babilonia

0 – 6 p.
10.Podaj współczesne znaczenie poniższych zwrotów i napisz z jaką postacią , miastem lub wydarzeniem się wiążą :


a/ pytyjska odpowiedź - ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
b/ przekroczyć Rubikon - ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
c/ drakońskie prawa - …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
d/ bieg maratoński - …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
e/ lakoniczna odpowiedź - ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

0 – 5 p.


11.Określ , które z podanych zdań są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w wykropkowane miejsca „prawda” lub „fałsz”.
a/ Ostracyzm był demokratyczną formą wyboru urzędników w starożytnej Grecji . …………
b/ Dowódcy wojskowi w armii Aleksandra Macedońskiego nazywani byli dytyrambami.
………………..

c/ Demagog to polityk, człowiek o dużych umiejętnościach panowania nad tłumem. …………


d/ Helota to ciężkozbrojny grecki piechur. …………………
e/ W powstałym w Aleksandrii panoptikum mieściła się wystawa rzeźb i wyrobów
ceramicznych starożytnych Greków. ……………….

0 – 5 p.


12. Kultura grecka i rzymska stanowi jedną z podstaw cywilizacji. Napisz krótkie wypracowanie ( nie mniej niż 1 strona , nie więcej niż 2 strony - na odwrocie lub dołączonej kartce) w którym uzasadnisz powyższą tezę.

0 – 20 p.

Skala ocen:

Ocena

Liczba uzyskanych punktów

Niedostateczny

0 – 27

Dopuszczający

28 – 40

Dostateczny

41 – 54

Dobry

55 – 67

Bardzo dobry

68- 77

Celujący

78 -79Klasa I

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z historii

Semestr I

Praca nr 2

1.Przeczytaj poniższe teksty źródłowe i odpowiedz na pytania.
A/ „Swoje ważne sprawy rozstrzygają na zgromadzeniu w drodze wspólnej narady i , aby przywieść jakąś sprawę do skutku , muszą wszyscy wyrazić zgodę. Jedli jakiś tubylec sprzeciwia się na zgromadzeniu już powziętym decyzjom , okładają go kijami , a jeśli stawia jawny opór poza zgromadzeniem , wówczas albo pozbawiają go majątku, konfiskując go w całości lub podpalając , albo tez płaci on należną według stanu sumę pieniędzy”
Kronika Thietmara

B/ „Sklawinowie i Antowie nie podlegają władzy jednego człowieka , lecz od dawna żyją w ludowładztwie i dlatego zawsze wszystkie pomyślne i niepomyślne sprawy załatwiane bywają na ogólnym zgromadzeniu”


Prokop z Cezarei „Wojna gocka”

a/ Jak można by nazwać ustrój społeczny Słowian ?


…………………………………………………………………………………………………

0 – 1 p.


b/ Jakie kary groziły opornym członkom wspólnoty słowiańskiej ?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

0 – 3 p.


c/ Jaką rolę spełniał wiec plemienny u Słowian ?
…………………………………………………………………………………………………..

0 – 1 p.
2.UIzupełnij poniższy tekst:


Religia Słowian była ………………………. . Czcili oni głównie ………………………….

w których widzieli początek wszelkiego bytu. Kult słońca wyrażał się w czci oddawanej bogu …………….. . U Słowian zachodnich i wschodnich zwany on był …………………..

lub ……………………. Ważnym bóstwem był też ……………………. bóg wiatru i urodzaju. Występował on też jako ………………….. lub ……………………….
0 – 4 p.

3.Uzupełnij zdania dotyczące pochodzenia Słowian.

Słowianie to lud pochodzenia ……………………..………………… .Prasiedziby Słowian znajdowały się ……………………… …….. Około …… wieku Słowianie podzielili się na trzy grupy ( Słowian………………………….. , ……………………………. i …………………………..).

.Grupę zachodniosłowiańską tworzyły plemiona przodków dzisiejszych ……………………,

…………………………….. , ……………………………….. oraz …………………………,

…………………………….. i …………………………….. .

0 – 6 p.
4.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.


(….)„Rozdz. 14. Miał też Metody dar proroczy i wiele się spełniło z jego przepowiedni, z których jedną tylko lub dwie tu wymienimy. Pogański książę , bardzo potężny ,siedząc w Wiśle (Wiślech) urągał chrześcijanom i szkody im wyrządzał .Posławszy więc do niego ,kazał mu powiedzieć : „Dobrze by było synu ,abyś się dał ochrzcić dobrowolnie na swej ziemi, bo inaczej będziesz w niewolę wzięty i zmuszony przyjąć chrzest na ziemi cudzej. Wspomnisz moje słowo!” Tak też się stało.”(…)

a/ Do jakich faktów odwołuje się opowieść o proroctwie św. Metodego?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

b/ Co oznaczał chrzest dla wspomnianego w tekście potężnego pogańskiego księcia?

…………………………………………………………………………………………………..

c/ Gdzie mogło leżeć państwo tego pogańskiego władcy ?

…………………………………………………………………………………………………..

0 – 5 p.


5.Wyjasnij poniższe pojęcia:

a/ wiec plemienny …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

b/ opole ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

c/ immunitet …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

d/ lenno …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

e/ beneficjum ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

f/ commendatio ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

0 – 6 p.


6.Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego .Uzupełnij umieszczone poniżej zdania.

„Co się tyczy ziemi (…) to jest ona największą z ich ziem. Obfituje w zboże i mięso , i miód, i ryby. I ma on trzy tysiące pancernych , to są wojownicy , których secina równa się dziesięciu secinom u innych . Wydaje on tym ludziom odzież i oręż, i konie,i wszystko ,czego potrzebują.”

a/ Tekst ten jest fragmentem relacji arabskiego podróżnika ……………………………………

b/ Wspomniany władca to ……………………………………………………………………..

0 – 2 p.

7. Obok faktów z czasów panowanie Mieszka I zapisz ich daty:

a/ Małżeństwo z księżniczką Dobrawą …………………………………………………………

b/ Przyjęcie chrztu ………………………………………………………………………………

c/ Zwycięska bitwa z margrabią Hodonem

0 – 3 p.

8.Niżej podane wydarzenia uporządkuj chronologicznie, rozpoczynając od najstarszego:

a/ wyprawa Bolesława Chrobrego na Kijów

b/ przyjęcie chrztu przez Mieszka I

c/ koronacja Ottona I na cesarza

d/ utworzenie biskupstwa misyjnego w Poznaniu

1. ……. , 2. …… , 3. …… , 4. ……

0 – 4 p.
9.Dagome Iudex są to ( zaznacz poprawną odp.) :

a/ pierwsze słowa kroniki Galla Anonima ;

b/ pierwsze słowa dokumentu , w którym opisane zostały granice państwa Mieszka I;

c/ potoczna nazwa dokumentu zawierającego nadania dla benedyktynów w Tyńcu.

0 – 1 p.

10.Struktura administracyjna państwa wczesnopiastowskiego opierała się na organizacji grodowej. Najwyższym urzędnikiem rezydującym w grodzie był( zaznacz poprawną odp.) :

a/ kasztelan

b/ wojewoda

c/ starosta

0 -1 p.

11. Na bramie którego miasta zdobytego przez Bolesława Chrobrego , miał zostać wyszczerbiony miecz koronacyjny królów polskich ( zaznacz poprawną odp.)?

a/ Pragi;

b/ Przemyśla;

c/ Kijowa.

0 – 1 p.

12.Wymień ziemie podległe Mieszkowi I na początku jego panowania,; ziemie które należały do niego przejściowo, i te , które pozyskał w ostatnim okresie rządów.

a/ początek panowania - ………………………………………………………………………

b/ przejściowo - ……………………………………………………………………………….

c/ koniec panowania - ………………………………………………………………………….

0 – 7 p.

13.Wymień skutki zjazdu gnieźnieńskiego .

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

0 – 5 p.
14.Napisz krótkie wypracowanie ( nie mniej niż 1 strona , nie więcej niż 2 strony - na odwrocie lub dołączonej kartce) na temat: Zmiany terytorialne państwa polskiego w okresie panowania Bolesława Chrobrego.( Uwzględnij wojny ,które prowadził. Podaj postanowienia pokoju w 1018 r.)

0 – 20 p.


Skala ocen:

Ocena

Liczba uzyskanych punktów

Niedostateczny

0 – 23

Dopuszczający

24 - 34

Dostateczny

35 – 47

Dobry

48 – 60

Bardzo dobry

61 – 68

Celujący

69 – 70


Klasa I

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z historii

semestr I, praca nr 3

1. W latach 963 - 1138 na ziemiach polskich odbyły się koronacje ( zaznacz poprawną odp.) :

a/ dwóch władców;

b/ trzech władców ;

c/ czterech władców.

0 – 1 p.

2.Uzupełnij poniższy tekst.

Następcą Bolesława Szczodrego na tronie polskim był ………………………………. . Faktyczna władzę w kraju przez długi okres czasu jego rządów sprawował jego palatyn

………………………. . W kraju w tym czasie doszło do poważnych konfliktów między księciem a jego synami - …………………………. i ……………………………………… ,

popieranymi przez grupy możnych. W wyniku tych sporów został dokonany podział kraju :

Bolesław otrzymał w zarząd …………..……… , jego brat ………….… …….. – Kujawy

i ……………………. ich ojciec miał zaś rządzić …………………….. . Po śmierci księcia

rozpoczęły się między synami walki o władzę. Jeden z braci - ……………………….. został

wygnany . Udał się po pomoc do cesarza …………………… , który pod pretekstem

przywrócenia mu władzy podjął w roku ………….. wyprawę na Polskę. Opór wojsk polskich

zmusił cesarza do wycofania się .Podczas tego odwrotu jeden z oddziałów niemieckich został,

według legendy , rozbity w bitwie rozegranej w miejscu zwanym ……………………………

0 – 12 p.3. Podaj daty :

a/ śmierci św. Wojciecha,

b/ powstania ludowego,

c/ koronacji Bolesława Śmiałego

d/ śmierci Mieszka II.

0 – 4 p.


4.Ustal stopień pokrewieństwa pomiędzy;

a/ Bolesławem Śmiałym i Władysławem Hermanem;

b/ Władysławem Hermanem i Kazimierzem Odnowicielem;

c/ Bezprymem i Dąbrówką;

d/ Bolesławem Chrobrym i Lambertem.

0 – 4 p.


5.Ktora z linii władców jest właściwa ( zaznacz poprawną odp.):

a/ Mieszko II – Bezprym – Kazimierz Odnowiciel - Bolesław Śmiały – Władysław Herman;

b/ Mieszko II – Bolesław Śmiały – Kazimierz Odnowiciel – Władysław Herman

c/ Mieszko II – Kazimierz Odnowiciel – Bezprym – Władysław Herman – Bolesław Śmiały

0 – 1 p.

6. Kim byli :

a/ Warcisław ……………………………………………………………………………………

b/ Rycheza ……………………………………………………………………………………..

c/ Jordan ……………………………………………………………………………………….

d/ Ibrahim ibn Jakub …………………………………………………………………………..

e/ Henryk Kietlicz………………………………………………………………………………

f/ Jacek Odrowąż ……………………………………………………………………………….

0 – 6 p.


7.Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego i odpowiedz na zamieszczone niżej pytania.

Kronika polska Galla Anonima

Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony; a dla sławy jego i chwały w zupełności wystarczy : że za jego czasów i przez niego Światłość niebiańska nawiedziła królestwo polskie. Z tej to bowiem błogosławionej niewiasty spłodził sławnego Bolesława , który po jego śmierci po męsku rządził królestwem i za łaską Bożą w taką wzrósł cnotę i potęgę, iż ozłocił - że tak powiem- całą Polskę swą zacnością. Któż bowiem zdoła godnie opowiedzieć jego mężne czyny i walki stoczone z narodami okolicznymi, a cóż dopiero na piśmie przekazać pamięci? Czyż to nie on ujarzmił Morawy i Czechy, a w Pradze stolec książęcy zagarnął i swym następcom go poruczył? (…) Nieposkromionych zaś Saksonów z taką mocą poskromił ,że w środku ich ziemi żelaznymi słupami w rzece Sali oznaczył granice Polski (…).On to również , gdy przybył doń św. Wojciech, doznawszy wielu krzywd w długiej wędrówce ,wędrówce od własnego buntowniczego ludu czeskiego – przyjął go z wielkim uszanowaniem i wiernie wypełniał jego pouczenia i zarządzenia. Święty zaś męczennik płonąc ogniem miłości i pragnieniem głoszenia wiary, skoro spostrzegł ,że już nieco rozkrzewiła się w Polsce wiara i wzrósł Kościół święty, bez trwogi udał się do Prus i tam męczeństwem dopełnił swego zawodu. Później zaś ciało jego Bolesław wykupił na wagę złota od owych Prusów i umieścił z należytą czcią w siedzibie metropolitalnej w Gnieźnie. Również i to uważamy za godne przekazania pamięci ,że za jego czasów cesarz Otto (…) przybył do grobu św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania , a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława.

a/ Czy anonimowy kronikarz mógł uczestniczyć osobiście w wydarzeniach , które w tym fragmencie opisał? Odpowiedź uzasadnij.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

b/ Jakie wydarzenia historyczne opisał w cytowanym fragmencie kronikarz? Wypisz je i uszereguj pod względem chronologicznym.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

c/ O jakich faktach historycznych z czasów panowania Bolesława Chrobrego brak informacji w cytowanym fragmencie?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

d/ Jak kronikarz oceniał panowanie Bolesława Chrobrego? Czy zgadasz się z tą opinią? Odpowiedź uzasadnij.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

0 - 20 p.


  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość