Strona główna

Historia polski tematy prac kontrolnych


Pobieranie 266.89 Kb.
Strona2/3
Data18.06.2016
Rozmiar266.89 Kb.
1   2   3

8.Pierwsze polskie arcybiskupstwo powstało w (podkreśl poprawną odp.):

a/ Poznaniu

b/ Krakowie

c/ Gnieźnie

0 – 1 p.

9. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej, zaczynając najdawniejszego.

a/ przeniesienie głównego ośrodka władzy do Krakowa

b/ wyprawa Mieszka II na Saksonię

c/ koronacja Bolesława Śmiałego

d/ bunt ludowy

e/ konflikt króla z biskupem krakowskim

f/ najazd Brzetysława

1 ……. , 2 …… , 3 …… , 4 ……. , 5 …… , 6 …….

0 – 6 p.

10. Drzwi Gnieźnieńskie – jeden z najpiękniejszych zabytków sztuki romańskiej w Polsce – zawierają sceny z życia jednego ze świętych .Jest to święty ( podkreśl właściwą odp.):

a/ Stanisław

b/ Wacław

c/ Wojciech

0 – 1p.

11 Napisz krótkie wypracowanie ( nie mniej niż 1 strona , nie więcej niż 2 strony - na odwrocie lub dołączonej kartce) na temat: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej.(Przyczyny, przebieg, skutki)

0 – 20 p.


Skala ocen:

Ocena

Liczba uzyskanych punktów

Niedostateczny

0 – 26

Dopuszczający

27 – 37

Dostateczny

38 – 52

Dobry

53 – 65

Bardzo dobry

66 – 74

Celujący

75 - 76


Klasa I

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z historii
semestr II, praca nr 4
1.Jakie były powody najazdu Brzetysława na Polskę w latach 1038 – 1039 ? Dlaczego jednym z celów było Gniezno?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

0 - 8 p.

2. Uzupełnij zdanie.

W latach ……………………………. Bolesław Krzywousty podporządkował Polsce

Pomorze Zachodnie, zmuszając do złożenia hołdu zachodniopomorskiego księcia

………………………………………………

0 – 2 p.

3.Otton z Bambergu był ( zaznacz poprawną odp.):

a/ ojcem cesarza Ottona III,

b/ biskupem chrystianizującym Pomorze Zachodnie,

c/ autorem pierwszej kroniki polskiej.

0- 1 p.
4.Przedstaw podział kraju i wyjaśnij zasady , na jakich oparty został testament Bolesława Krzywoustego.

a/ Podział kraju …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

b/ Zasady ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

0 – 8 p.


5.Uzupełnij poniższy tekst:

Pierwszym seniorem po śmierci Bolesława Krzywoustego został ……………………………..

Któremu jako dziedziczna przypadła dzielnica …………….. …….. W roku …………. został

wygnany przez zbuntowanych przeciwko jego władzy młodszych braci, a jego miejsce zajął

…………………………………….. . Wypędzony książę zwrócił się o pomoc do cesarza

…………………………….. , który podjął w roku ………. wyprawę przeciwko Polsce. Nie

przyniosła ona jednak spodziewanego rezultatu. Na czele kolejnej interwencji zbrojnej w

obronie praw wygnanego seniora stanął w roku ………… cesarz ……………………. . W

wyniku tej wyprawy polski książę ………………………………………….. złożył cesarzowi

hołd lenny w ………………………… , ale wygnaniec nie powrócił na tron.

0 – 10 p.

6. Na podstawie wiadomości z geografii historycznej uzupełnij poniższą tabelę.


Ziemia

Rok

Status tej ziemi

Mazowsze


965
1045
1139
0 – 3 p.

7.Uzupelnij tabelę, wpisując po jednym dokonaniu wymienionych władców w polityce wewnętrznej i zagranicznej pierwszych Piastów.Władca

Polityka wewnętrzna

Polityka zagraniczna

Mieszko I
Bolesław

Chrobry
Mieszko II
Bezprym
Kazimierz

Odnowiciel

Bolesław

Śmiały
Władysław

Herman
Bolesław

Krzywousty

0 – 16 p.
8. Napisz krótkie wypracowanie ( nie mniej niż 1 strona , nie więcej niż 2 strony - na odwrocie lub dołączonej kartce) na temat: Stosunki polsko – niemieckie w latach 960 -1138.

0 – 20p.Skala ocen:

Ocena

Liczba uzyskanych punktów

Niedostateczny

0 – 23

Dopuszczający

24 – 33

Dostateczny

34 – 46

Dobry

47 – 58

Bardzo dobry

59 – 66

Celujący

67 – 68


Klasa I

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z historii
semestr II, praca nr 5
1/ Uzupełnij zdanie.
Syn Henryka ………………….., Henryk …………………….. ,poniósł śmierć w bitwie z
……………………………….. pod ……………………………..… w roku ………………….
0 – 5 p.
2/ Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania (w odpowiedzi nie cytuj tekstu).
„W imię świętej i niepodzielnej Trójcy .Ja Konrad , z Bożego miłosierdzia książę Mazowsza i Kujaw (….) podaję do wiadomości , że z uwagi na nagrodę niebieską i zbawienie duszy mojej oraz dla obrony wiernych, za zgodą Agafii , żony mojej , i synów mych Bolesława, Kazimierza, Ziemowita i Ziemomysła , nadałem Marii św. i braciom Zakonu Niemieckiego całe terytorium chełmińskie niepodzielnie ze wszystkimi przynależnościami od tego miejsca, gdzie Drwęca opuszcza granice Prus, wzdłuż rzeki aż do Wisły, a Wisłą aż do Ossy i biegiem Ossy aż do granic Prus , na wieczyste posiadanie z całym pożytkiem i wszelką wolnością … obiecałem też , że gdyby ktokolwiek pomienionym braciom czynił przeszkody w posiadaniu tej ziemi , to ja z całą mą potęgą będę ich bronił. Owi zaś bracia przyrzekli też mnie i wszystkim moim dziedzicom , że z całą wiernością wraz z nami walczyć będą każdego czasu stosownie do woli Bożej i wedle swej możności przeciw wrogom Chrystusa i naszym, mianowicie przeciw wszystkim poganom ,(a czynić to będą ) bez jakiegokolwiek podstępu lub fałszu , nawet gdyby tylko jeden z nich pozostał przy życiu. Świadkami tego nadania i przyrzeczeń są Michał, biskup kujawski, Chrystian, biskup Prus, Pakosław starszy , komes Dzierżykraj (i) ….. Działo się roku pańskiego 1230 .Ja, Gunter ,biskup mazowiecki podpisuję.”
a/ Kto jest wystawcą powyższego dokumentu ?……………………………………………….
b/ W jaki sposób według wystawcy podjęta została decyzja streszczona w tym akcie?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
c/ Do czego zobowiązywał się w tym dokumencie wystawca ? …………................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
d/ Jakie obowiązki wystawca nakładał na Krzyżaków? ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
e/ Dlaczego ziemię chełmińską nadano Najświętszej Marii Pannie ? …………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
f/ Jak według aktu miały być regulowane stosunki między księciem i Krzyżakami po przejęciu przez nich ziemi chełmińskiej?
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
0 – 10 p.
3/ Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania ( w odpowiedzi nie cytuj tekstu).
„ W imię Pańskie. Amen. My Albert ,z przyzwolenia Bożego opat konwentu św. Wincentego

we Wrocławiu , wszystkim wiernym w Chrystusie , tak obecnym jak i przyszłym ,którzy ten dokument oglądać będą , (życzymy) zbawienia w Zbawcy wszystkich. Wiadomość o dziełach dokonanych powierza się pismu, ażeby z biegiem czasu nie wypadły z pamięci. Dlatego postanowiliśmy podać do wiadomości wszystkich wiernych , że za zgodą kapituły naszej daliśmy i udzieliliśmy panu Lambertowi z Tyńca i jego dziedzicom dwór nasz w Zabłociu i ziemię , która do niego przynależy, celem osadzenia tamże Niemców na prawie i wolności niemieckiej, jak mu się będzie korzystniej wydawało, na tej zasadzie mianowicie, że on i jego dziedzice posiadać będą wieczyście trzy małe łany ,wolne od płacenia wszelkiego czynszu i dziesięciny; z reszty zaś łanów , ile ich tylko tamże będzie , mają płacić oni , względnie ci, których oni osadzą ,rocznie wiardunek srebra ( wiardunek = czwartak = średniowieczna moneta) na św. Marcina i trzy korce targowe czworakiego zboża , mianowicie trzy miary pszenicy, 3 żyta, 3 jęczmienia i 3 owsa, które przed Bożym Narodzeniem, lub najpóźniej przed Oczyszczeniem Panny Marii przywieźć mają na własnych wozach do naszego klasztoru. Zaś księciu panu obowiązani będą w tymże samym czasie przywozić do dworu jego w Leśnicy 2 miary z każdego małego łanu ,jedną pszenicy, a drugą owsa , za udzieloną im wolność .Od owej zaś opłaty dziesięciny i czynszu uwalniamy ich , nadając im wolniznę na trzy lata najbliższe , po sobie następujące, z wyjątkiem ziemi już przypisanej , z której czynsz i dziesięcinę mają płacić już pierwszego roku po jej objęciu . Daliśmy także jemu i jego dziedzicom prawo sołtysa i trzecią część wszystkich dochodów , jakie mogą wynikać z sądownictwa , wyjąwszy sprawy główne , które przez samego księcia są odsyłane, z których my otrzymywać będziemy trzecią część , on zaś (tj. sołtys) i jego dziedzice z naszej części otrzymywać będzie trzecią część .

By zaś to nasze nadanie ,zarazem i zarządzenie ,przestrzegane były niezmiennie , utwierdziliśmy je świadectwem niniejszego dokumentu i przywieszeniem pieczęci, mianowicie naszej i kapitulnej. Działo się to w r. 1240 , w obecności etc.
a/ Kto jest wystawcą dokumentu ? ……………………………………………………………
b/ Jakie prawa i korzyści zostały nadane Lambertowi z Tyńca? ………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
c/ Jakie obowiązki przyjął na siebie Lambert ? ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
d/ Jakie obowiązki i korzyści przewiduje dokument dla przyszłych osadników ? …………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
0 – 14 p.
4/ Uzupełnij zdanie.
Władcę tego zamordowano w roku …………… na polecenie …………………………….;
władzę w Wielkopolsce przejął wówczas książę brzesko – kujawski ………………………..
…………………………., jednak odebrał mu ją król Czech …………………………………;
który koronował się na króla Polski w roku ………………..

0 – 5 p.
5/ Podkreśl, który z niżej wymienionych władców Polski nie był z dynastii Piastów:


a/ Wacław II
b/ Przemysław II
c/ Kazimierz Wielki
d/ Władysław Herman
0 – 1 p.
6/ Dopasuj pojęcia do podanych definicji.
tympanom, bazylika, rotunda, portal , absyda, filar, prezbiterium
……………………….. ozdobne obramowanie otworu wejściowego
……………………….. pionowa podpora architektoniczna
……………………….. budowla założona na planie koła
……………………….. półkoliste lub ostrołukowe pole pomieszczone nad portalem
……………………….. część kościoła wokół głównego ołtarza przeznaczona dla kleru
……………………….. półkoliste lub wieloboczne zakończenie nawy lub prezbiterium
……………………….. kościół ,w którym nawa główna jest wyższa od pozostałych
0 – 7 p.
7/ Uzupełnij zdanie.
Wojna Władysława Łokietka z Krzyżakami trwała w latach …………………….. ; jej
kulminacją była stoczona w roku 1331 nierozstrzygnięta bitwa pod ……………………..
0 – 2 p.
8/ Podkreśl nazwy ziem, które utracił Władysław Łokietek w czasach swojego panowania.
a/ Wielkopolska d/ Kujawy
b/ Ziemia Dobrzyńska e/ Pomorze Gdańskie
c/ Śląsk f/ Pomorze Zachodnie

0 – 3 p.
9/ Podkreśl wydarzenia związane z panowaniem Kazimierza Wielkiego.


a/ Pokój w Kaliszu
b/ Zjazd w Wyszehradzie
c/ Bitwa pod Płowcami
d/ Przyłączenie do Polski Lwowa
0 – 3 p.
10. Z punktu widzenia interesów państwa polskiego oceń postanowienia pokoju zawartego w 1343 roku w Kaliszu.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

0 – 3 p.


11.Podane niżej cechy podziel na dwie grupy w zależności od tego ,czy dotyczą monarchii patrymonialnej , czy stanowej.

a/ państwo jest własnością panującego,

b/ udział reprezentacji społeczeństwa w rządach,

c/ kontrola polityki fiskalnej władcy

d/ podziały dynastyczne państwa

Monarchia stanowa ……………………….. Monarchia patrymonialna ……………………..

0 – 4 p.

12.Napisz krótkie wypracowanie ( nie mniej niż 1 strona , nie więcej niż 2 strony - na odwrocie lub dołączonej kartce) na temat. Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego

0 – 20 p.

Skala ocen:


Ocena

Liczba uzyskanych punktów

Niedostateczny

0 – 26

Dopuszczający

27 – 37

Dostateczny

38 – 52

Dobry

53 – 65

Bardzo dobry

66 – 75

Celujący

76 – 77


Klasa I

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z historii

semestr II, praca nr 6

1/ Czy należało zawrzeć unię z Litwą. Uzupełnij tabelę wpisując po jednym argumencie.


Tak

Nie

Korzyści

Zagrożenia

Korzyści

Zagrożenia0 – 4 p.
2/Przyjrzyj się zamieszczonemu w podręczniku portretowi Władysława Jagiełły autorstwa Jana Matejki . Podobnie jak w innych obrazach z cyklu „Poczet królów i książąt polskich” została w nim zawarta opinia wielkiego malarza o władcy .Jakie treści wyraża – Twoim zdaniem – ten obraz ?


…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

0 – 5 p.


3/ Podkreśl zdania prawdziwe ,dotyczące unii Polski z Litwą.
a/ w Krewie - wcielała Litwę do Polski
b/ w Horodle – pierwsza unia z Litwą
c/ w Lublinie- zawarta za panowania Zygmunta Augusta
d/ w Brześciu – ustalała zasady współistnienia obu państw.
0 – 2 p.
4/ Uzupełnij zdanie.
Władysław Jagiełlo wydał w roku 1422 przywilej …………………………………………. ,
Gwarantujący szlachcie ………………………………………………………………………,
zaś w 1430 – 1433 przywileje ………………………………………………………………. ,
gwarantujące szlachcie ………………………………………………………………………..
0 – 4 p.
5/Na podstawie podręcznika i literatury uzupełnij tabelę dotyczącą życia codziennego w dobie średniowiecza.


W rodzinie

…………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Na dworze i zamku

……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

W mieście

……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Na wsi

……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

0- 24 p.


6/ Przeczytaj uważnie fragment II pokoju toruńskiego (1466 r.) i na podstawie wiedzy źródłowej i pozaźródłowej odpowiedz na pytania.
„ Ziemia chełmińska z całą ziemia michałowską i całe Pomorze do nas i do królestwa naszego polskiego będą należały i patrzyły; prócz tego zamek i miasto Malbork , miasto Sztum, miasto Elbląg i miasto Christburg.

Wielkiego mistrza na księcia królestwa naszego polskiego przyjęliśmy, a przedniejszych komturów na członków naszej rady koronnej. Będzie zaś wielki mistrz zobowiązany w sześć miesięcy po wyborze osobiście przed nami się stawić i przysięgę winnej wierności złożyć. Którego to wielkiego mistrza i ziemie wszystkie pruskie , i teraz przezeń posiadane i później nabyte , do królestwa naszego polskiego po wieczne czasy przyłączamy, spajamy i wcielamy, tym warunkiem i sposobem , aby z tym królestwem stanowiły jedno nierozdzielne ciało , jeden lud, jeden naród w przyjaźni ,związku i unii,nikogo innego, prócz Ojca Świętego i nas ,

i królestwo polskie za swoją głowę i przełożeństwo nie uznając.

Biskupstwo zaś chełmińskie do Kościoła gnieźnieńskiego ma powrócić ,warmińskie zaś pod naszą , naszych następców i królestwa polskiego władzą , podległością i opieką będzie pozostawało .

Na przyszłość do Zakonu Niemieckiego Najświętszej Marii Panny w Prusach mają być przyjmowane osoby sposobne także z poddanych wszelakich królestwa naszego polskiego i ziem jemu podległych, tak jednak, że powyżej połowy z nich przyjmować nie będzie zakon obowiązany.”
a/ Jakie terytoria tracił zakon krzyżacki na rzecz Polski ? ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b/ Które z tych terenów należały wcześniej do Polski , a które opanowane zostały po raz

pierwszy?..................................................................................................................................


……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
c/ Wymień największe i najbogatsze miasta znajdujące się na obszarze przyłączonym do
Polski ……………………………………………………………………………………….
d/ Jak uregulowano stosunek państwa zakonnego do królestwa polskiego ? W jakim celu uznano wielkiego mistrza za księcia królestwa polskiego , a komturów za członków rady królewskiej ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
e/ Jak i w jakim celu zmieniono organizację kościelną na zdobytych terytoriach ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
f/ Dlaczego w układzie znalazło się postanowienie o przyjmowaniu do zakonu krzyżackiego poddanych króla polskiego ? Której ze stron nadym zależało ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

0 – 18 p.


1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość