Strona główna

History of science and engineering


Pobieranie 78.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar78.58 Kb.Nazwa przedmiotu:

Historia techniki


(History of science and engineering)

Kierunek:

Inżynieria Biomedyczna

Kod przedmiotu:

InżBM. F. O.2


Rodzaj przedmiotu:

Nietechniczny, obieralny

Poziom studiów: studia I stopnia

forma studiów:

studia stacjonarne

Rok: I

Semestr: IRodzaj zajęć:

Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Liczba godzin/tydzień:

1, 0, 0, 1, 0

Liczba punktów:

2 ECTS


PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I KARTA PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie wiedzy historycznej z zakresu odkryć naukowych i wynalazczości oraz ich wpływu na przyspieszenie rozwoju cywilizacji.

C2. Zrozumienie dróg dochodzenia do nowoczesnych technologii.

C3. Reinterpretacja dziejów ludzkości z perspektywy narzuconej przez aktualny etap jej rozwoju.C4. Zrozumienie znaczenia postępu technicznego w kształtowaniu przemian w życiu ludzi

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

 1. Podstawowa wiedza z historii, fizyki, chemii i podstaw techniki z zakresu szkoły średniej.

 2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym czasopism popularnonaukowych oraz instrukcji i dokumentacji technicznej.

 3. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

 4. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.


EFEKTY KSZTAŁCENIA


EK 1 – posiada wiedzę historyczną o odkryciach i wynalazkach oraz ich wpływu na poziom rozwoju cywilizacyjnego na danym etapie,

EK 2 – potrafi ocenić negatywne i pozytywne efekty wdrażania odkryć i wynalazków,

EK 3 – zna osiągnięcia i perspektywy rozwoju współczesnej techniki,

EK 4 – umie zgromadzić i wybrać fakty historyczne niezbędne do udowodnienia stawianej tezy; potrafi przygotować prezentację multimedialną i przedstawić ją w postaci referatu.
TREŚCI PROGRAMOWE


Forma zajęć – WYKŁADY

Liczba godzin

Semestr I
W 1 – Program i cel przedmiotu. Zalecana literatura. Wymagania stawiane studentom. Początki nauki, najstarsze ślady działalności człowieka, początki astronomii, „obserwatoria astronomiczne”.

1

W 2 – Nauka, filozofia i technika państw starożytnych. Budownictwo wojenne i sakralne. Maszyny Herona.

1

W 3 – Rozwój poglądów na pochodzenie i budowę materii; natura wszechświata.

1

W 4 – Technika w budownictwie starożytnym i średniowiecznym. Budownictwo romańskie i gotyckie

1

W 5 – Nauka, filozofia i technika starożytnych Chin.

1

W 6 – Powstanie uniwersytetów. Precyzyjne odlewnictwo J. Gutenberga - „odkrycie druku”. Książka jako „masowy” zapis (i przekaz) informacji.

1

W 7 – Początki masowej produkcji żelaza. Maszyna parowa. Transport kolejowy na ziemiach polskich i w świecie

1

W 8 – Elektryczność: odkrycia Volty, Faradaya i Tesli. Elektryfikacja.

1

W 9 – Produkcja masowa towarów. Rewolucja naukowo techniczna XVIII i IX wieku

1

W 10 – Technika i technologia wojna jako czynnik destrukcji i rozwoju.

1

W 11Prawa Maxwella, doświadczenia Hertza, Branly’go, Marconiego i innych. Radio i telewizja -„skrócenie” czasu i przestrzeni.

1

W 12 – Odkrycie tranzystora. Obwody scalone. Procesory. Powszechna informatyzacja. Internet. „Skurczenie” świata. Rewolucja informatyczna.

1

W 13 – Transport lotniczy. Loty kosmiczne. Nakłady finansowe i korzyści.

1

W 14 – Współczesna inżynieria materiałowa: nadprzewodniki, półprzewodniki, włókna karbonowe itp.

1

W 15 – Energetyka jądrowa; blaski i cienie, korzyści i obawy.

1Forma zajęć – seminarium

Semestr I

Liczba godzin

S 1 – Wprowadzenie do zajęć seminaryjnych, wybór (przydział) tematów referatów

1

S 2-S 14 – Studenci wybierają temat, przygotowują prezentację multimedialną i wygłaszają 2 referaty z poniższej listy (student może również zaproponować własny temat, temat powiniem być zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia):

 1. Piramidy; przeznaczenie, rozmiary, stosowane technologie

 2. Świątynie greckie

 3. Heron i jego maszyny

 4. Maszyna z Antykithiry

 5. Łuk w budownictwie. Mosty i akwedukty.

 6. Styl romański,

 7. Budownictwo gotyckie,

 8. Słynne katedry gotyckie; zastosowane rozwiązania konstrukcyjne – przykłady,

 9. Produkcja żelaza; historia i współczesność. Stal jako materiał strategiczny,

 10. Maszyna parowa i jej wpływ na rozwój cywilizacji.

 11. Transport kolejowy; historia i perspektywy,

 12. Transport lotniczy. Współczesne samoloty - wymagania technologiczne

 13. Loty kosmiczne. Nakłady finansowe i korzyści,

 14. Transport rakietowy,

 15. Promy kosmiczne; założenia i realizacja, ekonomika przedsięwzięcia,

 16. Cement. Cementy wulkaniczne (wykorzystanie w starożytności); produkcja współczesna.

 17. Energia elektryczna jako lokomotywa postępu. Elektrownie węglowe.

 18. Odnawialne źródła energii elektrycznej.

 19. Słynne wieże; rozwiązania technologiczne

 20. Transport morski. Współczesne transportowce, przykłady rozwiązań,

 21. Słynne kanały wodne. Przykłady i zastosowane rozwiązania,

 22. Słynne tunele. Technologie drążenia.

 23. Historia radia

 24. Historia telewizji

 25. Początki elektroniki. Lampy radiowe.

 26. Półprzewodniki; odkrycie tranzystora. Miniaturyzacja w elektronice. Obniżenie kosztów produkcji, masowa produkcja - dostępność sprzętu.

 27. Historia procesora.

 28. Technika komputerowa; jej wpływ na dynamikę rozwoju i jakość życia,

 29. Wojna jako czynnik destrukcji i rozwoju,

 30. Energia jądrowa. Bomba atomowa i termojądrowa.

 31. Energetyka jądrowa - argumenty na NIE,

 32. Energetyka jądrowa – argumenty na TAK,

 33. Sprzężenie zwrotne dodatnie. Przykłady odkryć decydujących o przyspieszeniu cywilizacyjnym,

 34. Zapis informacji - nośniki informacji,

 35. Internet – „jaki jest każdy widzi”,

 36. Fotografia analogowa i cyfrowa,

 37. Nanomateriały i nanotechnologie,

13

S 15 – Zaliczanie zajęć seminaryjnych, możliwość wygłoszenia referatu niewykonanego z przyczyn usprawiedliwionych

1


NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Środki audiowizualne, prezentacje multimedialne

2. Podręczniki

3. Czasopisma popularno – naukowe i branżowe

4. Zasoby internetowe

5 EncyklopedieSPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. –ocena samodzielnego przygotowania prezentacji multimedialnej

F2. - ocena sposobu wygłoszenia referatu

P1. – ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym

P2. – ocena uśredniona z przygotowania się do seminarium i za wygłoszone referaty


OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe z prowadzącym

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych

Przygotowanie prezentacji

Przygotowanie do końcowego kolokwium zaliczeniowego


15W 15 Sem  30h

5 h


10 h

10 h


5 h

Suma

 60 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

DLA PRZEDMIOTU2 ECTS


LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1.

Kalendarium dziejów świata, PWN Warszawa 2006

2.

Andrzej Kajetan Wróblewski, Historia fizyki, PWN, Warszawa 2007

3.

Kwartalnik historii nauki i techniki www.wiw.pl

4.

Cywilizacja, Multimedialna encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002

5.

Nauka, Encyklopedia multimedialna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002

6.

Technika, Multimedialna encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002

7.

Bolesław Orłowski, Powszechna historia techniki, Oficyna wydawnicza „Mówią wieki” 2010

8.

Czasopisma popularno – naukowe (miesięczniki): „Świat Nauki” i „Wiedza i Życie”

PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

1. dr Andrzej Ślęzak - aslezak@wip.pcz.pl


MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Efekt kształcenia

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Cele przedmiotu

Treści programowe

Narzędzia dydaktycz-ne

Sposób oceny

EK 1 – posiada wiedzę historyczną o odkryciach i wynalazkach oraz ich wpływu na poziom rozwoju cywilizacyjnego na danym etapie

K_W19, K_U01, K_U16, K_K01, K_K02,


C1

C2


W

S


1, 2, 3, 4

F1

P1

P2EK 2 – potrafi ocenić negatywne i pozytywne efekty wdrażania odkryć i wynalazków

K_W19, K_U01, K_U16, K_K01, K_K02,


C2,

C3


S

2, 3, 5

F1, P1

EK 3 – zna osiągnięcia i perspektywy rozwoju współczesnej techniki

K_W19, K_U01, K_U16, K_K01, K_K02,


C2,

C4


W

2, 3, 4

P1,

P2


EK 4 – umie zgromadzić i wybrać fakty historyczne niezbędne do udowodnienia stawianej tezy

K_W19, K_U01, K_U16, K_K01, K_K02,


C3

S

2, 3, 4,5

F1,

F2II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

na ocenę 2

na ocenę 3

na ocenę 4

na ocenę 5

EK 1 – posiada wiedzę historyczną o odkryciach i wynalazkach oraz ich wpływu na poziom rozwoju cywilizacyjnego na danym etapie

Student nie ma wiedzy historycznej o odkryciach i wynalazkach oraz ich wpływu na poziom rozwoju

Student posiada powierzchowną wiedzę historyczną o odkryciach i wynalazkach oraz ich wpływu na poziom rozwoju

Student posiada uporządkowaną wiedzę historyczną o odkryciach i wynalazkach oraz ich wpływu na poziom rozwoju

Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę historyczną o odkryciach i wynalazkach oraz ich wpływu na poziom rozwoju

EK 2 – potrafi ocenić negatywne i pozytywne efekty wdrażania odkryć i wynalazków

Student nie potrafi ocenić negatywnych i pozytywnych efektów wdrażania odkryć i wynalazków

Student ma fragmentaryczną wiedzę na temat oceny negatywnych i pozytywnych efektów wdrażania odkryć i wynalazków

Student ma pełną wiedzę na temat oceny negatywnych i pozytywnych efektów wdrażania odkryć i wynalazków

Student ma pełną i pogłębioną wiedzę na temat negatywnych i pozytywnych efektów wdrażania odkryć i wynalazków

EK 3 – zna osiągnięcia i perspektywy rozwoju współczesnej techniki

Student nie zna osiągnięć i perspektyw rozwoju współczesnej techniki

Student zna niektóre osiągnięcia i perspektywy rozwoju współczesnej techniki

Student w pełni zna osiągnięcia i perspektywy rozwoju współczesnej techniki

Student sposób pełny i pogłębiony zna osiągnięcia i perspektywy rozwoju współczesnej techniki

EK 4 – umie zgromadzić i wybrać fakty historyczne niezbędne do udowodnienia stawianej tezy; potrafi przygotować prezentację multimedialną i przedstawić ją w postaci referatu

Student nie potrafi gromadzić i dobierać faktów historycznych niezbędnych do udowodnienia stawianej tezy

Student potrafi w bardzo ograniczonym zakresie gromadzić i wybierać fakty historyczne niezbędne do udowodnienia stawianej tezy

Student potrafi trafnie zgromadzić i wybrać fakty historyczne niezbędne do udowodnienia stawianej tezy

Student potrafi w pełni gromadzić i trafnie dobrać fakty historyczne z wielu źródeł niezbędne do udowodnienia stawianej tezy rozwiązywać wszystkie zadania rachunkowe dotyczące zastosowania praw fizykiIII. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE


 1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna wraz z:

 • programem studiów,

 • harmonogramem odbywania zajęć

dostępne są na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej wydziału: www.wip.pcz.pl

 1. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć z danego
  przedmiotu.

 2. Przydział tematów do wygłoszenia na zajęciach seminaryjnych odbędzie się na pierwszych zajęciach

 3. Konsultacje z przedmiotu wtorek 12.00 – 14.00 pokój A31
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość