Strona główna

Hufiec zhp ziemi Gliwickiej umowa wolontariacka


Pobieranie 12.56 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.56 Kb.


Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej


UMOWA WOLONTARIACKA
W SPRAWIE PEŁNIENIA FUNKCJI
……………………………………………Zawarta w dniu ……………………………… w Gliwicach pomiędzy Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Śląską Hufcem Ziemi Gliwickiej z siedzibą w Gliwicach przy Alei Przyjaźni 9, który reprezentują:zwanym dalej Hufcem,

a druhną/druhem ………………, zamieszkałą/ym w …………….. PESEL …………………………….. zwaną/ym dalej Wolontariuszem

o następującej treści:

1. Przedmiotem porozumienia jest pełnienie przez wolontariusza funkcji ……………………………... na zasadach wolontariatu, tzn. bez wynagrodzenia, ale świadomie i dobrowolnie.


2. W ramach pełnienia tej funkcji wolontariusz przyjmuje obowiązki …………………………… przewidziane przepisami ZHP. …………………………….:

 …………………………………………………………………


3. Wolontariusz zobowiązuje się:

 do wykonywania powierzonych zadań osobiście, przy czym korzystanie z pomocy innych osób nie zdejmuje z niego odpowiedzialności w zakresie podpisanej umowy,

 zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał w związku z pełnioną funkcją w szczególności danych osobowych oraz innych informacji związanych
z sytuacją materialną i rodzinną członków prowadzonej jednostki.
4. Hufiec zobowiązuje się:

 zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń,

 w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu Stron, do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w związku z wykonywaniem porozumienia,
w szczególności kosztów podróży służbowych i diet na zasadach wynikających
z odrębnych przepisów.

 do zapewnienia wolontariuszowi udziału w szkoleniach organizowanych przez Hufiec na korzystniejszych warunkach cenowych oraz, w razie potrzeby, do zapewnienia dofinansowania do szkoleń organizowanych poza Hufcem,

 po zakończeniu pełnienia funkcji wystawić pisemne zaświadczenie, które będzie zawierać informacje o wykonywanych zadaniach,

 wystawić zaświadczenie zawierające informacje o wykonywanych zadaniach


na żądanie wolontariusza.
5. Wolontariuszowi przysługuje zabezpieczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wymienionych w pkt. 2 Umowy, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
6. Za dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji …………………………….. uznaje się datę wydania rozkazu Komendanta Hufca ……………….. zawierającego mianowania na funkcje.
7. Umowa została zawarta na okres …
8. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
9. Porozumienie może być rozwiązane przez Hufiec bez zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wolontariusza przepisów prawa ZHP.
10. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
HUFIEC WOLONTARIUSZ

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość