Strona główna

Hydro-lew usługi Melioracyjne Czesław Lew 44-200 Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 17a/5 nip: 642-184-20-53 Tel. 508272103 projekt techniczny


Pobieranie 162.09 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar162.09 Kb.HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne

Czesław Lew

44-200 Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 17a/5

NIP: 642-184-20-53 Tel. 508272103


PROJEKT TECHNICZNY


Nazwa zadania :

Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu

rzeki Odry w km 61+000 – 80+900

w miejscowościach Łubowice, Roszowicki Las.

Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku


Część zadania :

Odcinek w km. 61+300 – 61+700

Obręb Łubowice, Gmina Rudnik, woj. śląskie


Inwestor :

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Sienkiewicza 2

44-100 GLIWICEBiuro projektowe:

Hydro – Lew Usługi Melioracyjne

Czesław Lew

ul. Kpt . L. Janiego 17a/5

44-200 Rybnik


Projektant:

mgr inż. Czesław Lew

ul. Janiego 17a/3

44-200 Rybnik


Sprawdzający:

inż. Augustyn Konieczny

ul . Rybnicka 50

44-240 Żory


Data opracowania

listopad 2012 roku

Egz. nr 1

Spis treści


1 Dane ogólne 10

1.1 Podstawa prawna i cel opracowania 10

1.2 Materiały wyjściowe 10

2 Warunki naturalne 13

2.1 Morfologia i hydrografia 13

2.2 Klimat 13

2.3 Dane hydrologiczne 143 Lokalizacja i stan własnościowy 16

4 Stan istniejący 18

5 Projektowane rozwiązania 18

5.1 Roboty przygotowawcze 19

5.2 Roboty towarzyszące 20

5.3 Roboty ziemne i ubezpieczeniowe 21

5.4 Roboty wykończeniowe 22

6 Technologia robót 23

6.1 Roboty przygotowawcze 23

6.2 Roboty towarzyszące 24

6.3 Roboty ubezpieczeniowe 24

6.4 Roboty wykończeniowe 26

7 Załączniki tekstowe 27

Zał. 1 Wypisy z ewidencji gruntów wraz z mapą ewidencyjną 27

Zał. 2 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 27

8 Załączniki graficzne 27

Rys. 1 Mapa sytuacyjna w skali 1:25 000 27

Rys. 2 Mapa zasadnicza 1:1 000 27

Rys. 3a – 3c Przekroje poprzeczne 27

Rys. 4 Profil podłużny 27

Rys. 5 Rozwiązania projektowe – ostrogi 27

Rys. 6 Rozwiązania projektowe – ubezpieczenia brzegu 27

Rys. 7 Rozwiązania projektowe – droga technologiczna 27

 1. Oświadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane [Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.] oświadczamy, że niniejsza dokumentacja techniczna dla zadania pn.:


Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry w km 61+000 – 80+900

w miejscowościach Łubowice, Roszowicki Las.

Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku
Odcinek w km. 61+300 – 61+700

Obręb Łubowice, Gmina Rudnik, woj. śląskie
została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

PROJEKTANT:

data: pieczęć i podpis:


 1. Uprawnienia Projektanta
 1. Zaświadczenie Projektanta o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej


 1. Oświadczenie Sprawdzającego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane [Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.] oświadczamy, że niniejsza dokumentacja techniczna dla zadania pn.:


Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry w km 61+000 – 80+900

w miejscowościach Łubowice, Roszowicki Las.

Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku
Odcinek w km. 61+300 – 61+700

Obręb Łubowice, Gmina Rudnik, woj. śląskie
została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

SPRAWDZAJĄCY:

data: pieczęć i podpis:


 1. Uprawnienia Sprawdzającego
 1. Zaświadczenie Sprawdzającego posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
1Dane ogólne
1.1Podstawa prawna i cel opracowania

Dokumentację opracowano na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Umowa Nr 29/1/EZ/NZO/2012 z dnia 01.10.2012 roku. Przedmiotowa dokumentacja techniczna dotyczy zadania o charakterze remontowym pod nazwą:Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry w km 61+000 – 80+900

w miejscowościach Łubowice, Roszowicki Las.

Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku
Odcinek w km. 61+300 – 61+700

Obręb Łubowice, Gmina Rudnik, woj. śląskie
Niniejsza dokumentacja stanowić będzie podstawę do zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane. W myśl art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych.

Ponadto wykonywanie nowych opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień rzek i potoków górskich, poza konstrukcjami oporowymi, również nie wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt.17).

W zakresie ustawy Prawo Wodne przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach utrzymania wód przez organ wykonujący prawa właścicielskie w odniesieniu do rzeki Odry. Zaprojektowane prace mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania rzeki Odry oraz bezpiecznego odprowadzenia wód, szczególnie wezbraniowych.


1.2Materiały wyjściowe

Dokumentację opracowano na podstawie następujących materiałów: 1. Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000 z dn. 2.10.2012.;

 2. Aktualna mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntów;

 3. Pomiary geodezyjne wykonane w październiku 2012 roku;

 4. Materiały fotograficzne wykonane w czasie wizji terenowych;

 5. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków – cz. II Rzeki nizinne – opracowany przez Hydroprojekt w 1989 roku;

następujących materiałów i publikacji ogólnodostępnych: 1. Podział Hydrograficzny Polski. Część I – Zestawienia liczbowo-opisowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 1983;

 2. Podział Hydrograficzny Polski. Część II – Mapa w skali 1:200 000, Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1983;

 3. Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000;

 4. Mapa topograficzna w skali 1:25 000;

 5. E. Jędryka, 2006: Proekologiczne budowle wodne – poradnik, Wydawnictwo IMUZ Falenty;

 6. A. Dubicki, H. Słota, J. Zieliński, 1998: Dorzecze Odry – monografia powodzi lipiec 1997, IMiGW Warszawa;

 7. Maciejowski M., Ostojski M., Tokarczyk T., 2011: Dorzecze Odry – monografia powodzi 2010, IMiGW Warszawa;

 8. Wstępna ocena ryzyka powodziowego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB.

oraz następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane [Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.] wraz z przepisami wykonawczymi;

 2. Ustawa z dnia 18.07.2001 roku Prawo Wodne [Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.] wraz z przepisami wykonawczymi;

 3. Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska [Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.] wraz z przepisami wykonawczymi;

 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.];

 5. Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych [Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.] wraz z przepisami wykonawczymi;

 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. U. 2007 Nr 86 poz. 579];

 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126];

 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462];

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397];

 10. Plan gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry [MP 2011 Nr 40 poz. 451].2Warunki naturalne
2.1Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Kondrackiego obszar planowanego zadania zlokalizowany jest w Kotlinie Raciborskiej (318.59). należącej do Niziny Śląskiej. Kotlina Raciborska prezentuje typ rzeźby płasko równinnej o różnicach wysokości dochodzących do 30 m. Urozmaicenia w rzeźbie wprowadzają liczne zagłębienia starorzeczy i podmokłych dolin.

W podłożu przeważają gleby bielicowe wykształcone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych oraz glin zwałowych. W dolinach rzek zalegają mady piaszczyste i piaski rzeczne, a miejscami kompleksy gleb mułowo-bagiennych.

Lokalizacja zadania


Rysunek 1. Fragment mapy hydrograficznej z zaznaczoną lokalizacją terenu robót. [MHP]


2.2Klimat

Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski, dokonanego przez Gumińskiego fragment zlewni Odry jest położony w obrębie podsudeckiej dzielnicy klimatycznej. Średnia roczna temperatura waha się od 7ºC do 9 ºC, a okres wegetacyjnego wynosi 210—220 dni, przeciętny czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 80 – 90 dni. W ciągu roku przeważają wiatry z sektorów: NW i S o prędkościach 2,3 – 3,3 m/s, w obrębie doliny Odry kierunek wiatrów nawiązuje do kierunku doliny.Najbliżej rozpatrywanego obszaru znajduje się stacja IMiGW w Raciborzu. W wieloleciu 1961 – 2000 średnia sumy opadów wynosi 664 mm. Roczna suma opadów w najsuchszym roku – 1983 – wyniosła 422 mm, a w najbardziej mokrym – 1977 – wyniosła 1002 mm. Przebieg opadów w ciągu roku nie jest zróżnicowany. Na miesiące letnie przypada najwięcej opadów, z maksymalnymi opadami w czerwcu – sierpniu.
Tabela 1. Zróżnicowanie opadów-stacja Racibórz (lata 1961-2000). [MHP-Mapa Hydrograficzna Polski]

Opady w roku:

Sumy opadów miesięcznych [mm]

Suma roczna [mm]

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

normalnym

45

35

30

28

35

45

76

81

96

78

54

41

664

suchym

16

21

22

32

47

29

76

64

38

33

41

23

422 (rok 1983)

wilgotnym

36

31

76

90

60

55

86

35

191

224

99

19

1002 (rok 1977)


2.3Dane hydrologiczne

Wielkości charakterystyczne dla danego odcinka rzeki przyjęto w oparciu o dane dla wodowskazu w na rzece Odrze w Raciborzu-Miedoni (powierzchnia zlewni 6744 km2) Jest to wodowskaz miarodajny dla całego odcinka rzeki Odry od Raciborza do profilu cofki powyżej węzła kozielskiego.


Tabela 2. Charakterystyczne przepływy miesięczne i roczne dla wod. Miedonia (m3/s) [MHP].

Rzeka

Profil

(lata)

Prze-pływ

Miesiące

Średni roczny

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

SSQ

41,0

52,7

47,9

58,7

83,5

89,5

66,0

63,2

68,0

54,5

39,4

36,9

58,4

SWQ

94,9

124

125

135

185

183

189

224

286

191

137

81,5

547

Odra

Miedonia

(1961-2000)

SNQ

26,3

30,2

28,7

34,0

41,3

50,8

35,1

29,0

25,1

25,3

24,3

25,0

17,2

SSQ

46,5

59,6

55,6

67,7

96,5

102

75,5

73,6

76,9

63,4

45,8

42,5

67,1

SWQ

110

145

145

161

218

212

219

261

315

220

157

95,7

600


Tabela 3. Przepływy powodziowe (wraz z rokiem 2010). [monografie powodzi]

Rzeka

Profil


WWW
WWQ

Data

WWW
WWQ

Data

Odra

Miedonia


1045 cm
3120 m3/s

9.07.1997

903 cm
2060 m3/s

19.05.2010

Po powodzi 1997 roku zaktualizowano wartości przepływów powodziowych o określonych prawdopodobieństwach i wynoszą one kolejno [wg Monografii powodzi z 1997 roku]:

Przepływ wod. Miedonia


 • Q50% 470 m3/s

 • Q1% 1846 m3/s

 • Q0,5% 2088 m3/s

 • Q0,2% 2406 m3/s

 • Q0,05% 2886 m3/s

Naturalne wezbrania rzeki Odry charakteryzują się zdecydowanie przewagą powodzi letnich, zarówno pod względem wielkości kulminacji jak i częstotliwości ich występowania. Wszystkie znane największe powodzie wystąpiły w tym rejonie w okresie od początku maja do początku września. Fala powodziowa Odry formuje się na obszarze górzystej części dorzecza, na terytorium Republiki Czeskiej. Sprzyja temu, oprócz wysokich opadów, koncentryczny układ sieci rzecznej. Decydujący wpływ na kształtowanie przepływów na Górnej Odrze mają dopływy – Opawa, Ostrawica, Olza. Przy czym wezbrania Odry i Ostrawicy najczęściej nakładają się synchronicznie, natomiast fala Opawy dopływa do Odry kilka godzin później. Drugie stadium formowania się fali odrzańskiej ma miejsce w rejonie ujścia Olzy. Fala z Olzy może spowodować podwyższenie kulminacji w Odrze, przesunięcie czasu kulminacji lub ukształtowanie dodatkowego wierzchołka, co zależy od przesunięć fazowych obu fal.

Zgodnie z innymi dokumentacjami robót remontowych na rzece Odrze poniżej Raciborza jako miarodajny dla umocnień dla niniejszego odcinka przyjęto przepływ średnioroczny SSQ i na taki zaprojektowano rzędną korony ubezpieczeń oraz ostróg. Zgodnie z krzywą konsumcyjną wodowskazu w Raciborzu – Miedoni dla tego przepływu przyjęto stan H=250 cm.

Dla rozpatrywanego odcinka przez analogię do wodowskazu w Miedoni przyjęto rzędną korony ubezpieczeń wynikającą z porównania pomiarów wykonanych w październiku 2012 roku. Ponadto na podstawie przekrojów geodezyjnych wykonanych w 2012 roku zweryfikowano przyjęte założenia i obliczono średni spadek zwierciadła wody na remontowanym odcinku I=0,45‰.


3Lokalizacja i stan własnościowy

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Łubowice. Rzeka Odra przepływa przez tereny rolne – głównie pola orne i łąki. Rzeka Odra w poprzednich stuleciach została całkowicie uregulowana – głównie poprzez likwidację meandrów i starorzeczu oraz ukierunkowanie nurtu ostrogami i ubezpieczeniami kamiennymi brzegów. Po II wojnie światowej budowle regulacyjne były remontowane, jednak po przejściu kolejnych powodzi ich stan ulegał pogorszeniu.Stan prawny nieruchomości stanowiących koryto uregulowany. Koryto rzeki jest wydzielone. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy Prawo Wodne „z dniem wejścia w życie ustawy stanowiące własność Skarbu Państwa wody oraz grunty pokryte tymi wodami, przechodzą w trwały zarząd odpowiednio – urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, parków narodowych, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt. 1-3”. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich działek stanowiących koryto rzeki Odry i z dniem wejścia w życie ustawy Prawo Wodne przeszły w trwały zarząd RZGW Gliwice.
Tabela 4. Stan własnościowy koryta rzeki Odry.

Lp.

Nr działki

Właściciel/Zarządca

jednostka ewidencyjna: Rudnik, obręb: Łubowice, km.: 1

1

1021/56

Skarb Państwa – Państwowy Fundusz Ziemi


2

620/58

Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

3

471/57

Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

4

705/58

Skarb Państwa – Starosta Raciborski, pl. Stefana Okrzei 4,
47-400 Racibórz


Tabela 5. Stan własnościowy terenów przyległych do koryta rzeki Odry.

Lp.

Nr działki

Właściciel/Zarządca

Droga dojazdowa

jednostka ewidencyjna: Rudnik, obręb: Łubowice, km.: 1

1

293

Gmina Rudnik – Wójt Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1,
47-411 Rudnik

2

647/56

Skarb Państwa – Starosta Raciborski, pl. Stefana Okrzei 4,
47-400 Racibórz

Dojazd wzdłuż brzegu rzeki Odry

jednostka ewidencyjna: Rudnik, obręb: Łubowice, km.: 1

1

658/56

Boczek Norbert

ul. Wolności 6, 47-411 Łubowice2

1020/56

Bozigórski Jerzy

ul. Wolności 14, 47-411 Łubowice3

645/56

Bozigórski Jerzy

ul. Wolności 14, 47-411 Łubowice4

644/56

Badurczyk Krzysztof

ul. Wolności 22, 47-411 Łubowice5

643/56

Przybyła Alfred i Maria

ul. Wolności 24, 47-411 Łubowice6

642/56

Kołodziej Helena

ul. Okrężna 17, 47-440 Łęg7

641/56

Lepiorz Mariusz

ul. Wolności 25, 47-411 Łubowice8

640/56

Piprek Gerard

ul. Wolności 1, 47-411 Łubowice9

1254/56

Matusz Jerzy i Maria

ul. Łąkowa 1, 47-411 Łubowice10

1255/56

Matusz Jerzy i Maria

ul. Łąkowa 1, 47-411 Łubowice11

1252/56

Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

12

1253/56

Bozigórski Jerzy

ul. Wolności 14, 47-411 Łubowice13

636/56

Mainczyk Jerzy i Gerlinda

ul. Odrzańska 18a, 47-411 Grzegorzowice14

1250/56

Kostyrok Marek

ul. Wolności 18, 47-411 Łubowice15

1251/56

Kostyrok Marek

ul. Wolności 18, 47-411 Łubowice16

1249/56

Piskalla Jan

ul. Wolności 4, 47-411 Łubowice17

1248/56

Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

18

633/56

Krybus Artur

ul. Asnyka 3, 47-411 Ligota Książęca


Wypisy z ewidencji gruntów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji.
4Stan istniejący

W wyniku przejścia powodzi w maju-czerwcu oraz wrześniu 2010 roku doszło do uszkodzeń budowli regulacyjnych.

Skarpa brzegu lewego niemal na całym przedmiotowym odcinku jest porośnięta odrostami wiklinowymi z ubezpieczenia brzegu. Powyżej i poniżej remontowanego odcinka w systemie ciągłym skarpa jest ubezpieczona wikliną, która wymaga wycinki. W związku z tym odrosty wiklinowe posiadają średnicę do 15 cm.

Na odcinku 240 mb powstała wyrwa. Fragmentami jest widoczna dalsza erozja brzegowa, uruchamiana zwłaszcza wraz z gwałtownym wzrostem stanu wody. Odcinek remontowany od wody górnej rozpoczyna się w km. 61+280, powyżej ostrogi (km. 61+293). Znajduje się ona w dobrym stanie technicznym – na koronie widoczny łańcuch gala. Częściowo jest ona zamulona. Następna ostroga w znacznym stopniu jest zniszczona i pozostał jedynie ślad – wymaga odtworzenia. Na dalszym odcinku nie stwierdzono ostróg, nawet na mapach archiwalnych.

Na odcinkach powyżej i poniżej koryto rzeki jest ustabilizowane. Powyżej wykonana jest tama podłużna i tamy poprzeczne z narzutu kamiennego, częściowo z łańcucha gala. Są one w dobrym stanie technicznym i nie wymagają działań remontowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki teren jest użytkowany rolniczo. Cały odcinek jest obwałowany, a na zawalu zlokalizowane są gospodarstwa rolne wsi Łubowice.
5Projektowane rozwiązania

Rzeka Odra na przedmiotowym odcinku ustawowo określona jest jako żeglowna (pomiędzy Raciborzem a Koźlem zaliczona jest do klasy Ia) co powoduje, że utrzymany zostaje system zabudowy regulacyjnej za pomocą ostróg oraz ubezpieczeń brzegowych.

Celem zadania jest remont istniejących ostróg oraz stabilizacja brzegu w miejscach powstałych wyrw za pomocą liniowych ubezpieczeń lewego brzegu. Zachowane zostaną istniejące linie brzegu, trasa koryta jak również spadek podłużny. Linia wyznaczająca długości ostróg została zaprojektowana w dostosowaniu do najlepiej zachowanych istniejących budowli regulacyjnych oraz do szerokości koryta rzeki umożliwiającej transport rzeczny i równolegle do przyjętej osi trasy regulacyjnej.

W celu dostosowania się do istniejącego stanu koryta rzeki projektuje się przekrój trapezowy o istniejącej szerokości od 30 m na odcinkach remontowanych ostróg, do 45-50 m na odcinkach bez ostróg. Brzeg prawy pozostawiony zostanie w stanie istniejącym, przy czym zauważyć należy konieczność usunięcia namułów z istniejących ostróg.

Projektowane rozwiązania mające na celu usunięcie szkód w istniejących ubezpieczeniach na przedmiotowym odcinku rzeki Odry obejmują:


 • wykonanie robót przygotowawczych w postaci wycinki odrostów wiklinowych oraz wytyczeniem geodezyjnym obiektów,

 • wykonanie robót towarzyszących w postaci dróg technologicznych i naprawy istniejących dróg dojazdowych po zakończeniu robót,

 • likwidację wyrwy i naprawę uszkodzonych budowli regulacyjnych (opaski brzegowej, brzegoskłonu faszynowego i dwóch ostróg) wraz z profilowaniem i obsiewem mieszanką traw skarp powyżej ubezpieczeń brzegowych,

 • wykonanie robót wykończeniowych w postaci porządkowania terenu, pomiaru geodezyjnego powykonawczego i odtworzenia punktów granicznych nieruchomości.5.1Roboty przygotowawcze

Na odcinku przewidzianym do remontu (2 ostrogi, opaska brzegowa, brzegosłon i obsiew mieszanką traw) należy wykonać wycinkę odrostów wiklinowych. Celem usprawnienia przepływu wody w rzece, wycinkę zaplanowano na odcinku 1235 mb od promu Grzegorzowice – Ciechowice (km. 62+235) w górę rzeki do km. 61+000. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że odrosty mają średnicę 10 – 15 cm i nie wymagają one uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, ponieważ nie osiągnęły wieku 10 lat. Do celów kosztorysowych przyjęto występowanie 3 odrostów na 1 m2.Powierzchnia wycinki wynosi 3980 m2. Na odcinku powstałej wyrwy należy wykonać koszenie porostów twardych na powierzchni 2400 m2 (odcinek 240 mb).

W ramach robót przygotowawczych wykonać należy karczowanie kęp wiklinowych i zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm na odcinku 400 mb licząc od km. 61+280. Humus powinno się składować w sposób umożliwiający jego powtórne wykorzystanie do rozplantowania po zakończeniu robót. Zastrzega się możliwość wykorzystania gruntu miejscowego z kształtowania skarp.

Następnie zakłada się wykonanie wytyczenia geodezyjnego w terenie trasy regulacyjnej i obrysu obiektów. Zgodnie z pomiarami w ustalaniu rzędnych budowli regulacyjnych przyjęto spadek 0,45 ‰ (wyliczony spadek). Przyjęto następujące rzędne budowli ubezpieczeniowych (w odniesieniu do wodowskazu Miedonia przy stanie 250 cm): • km. 61+280 177,00 m npm

 • km. 61+680 176,80 m npm

 • ostroga w km. 61+293 176,80 m npm

 • ostroga w km. 61+329 176,78 m npm5.2Roboty towarzyszące

Dojazd do placu budowy będzie odbywać się po istniejącej drodze lokalnej odchodzącej od drogi wojewódzkiej (DW 421) prowadzącej do promu na rzece Odrze w km. 62+235. Jest to droga gminna o długości 450 mb, przyjęto szerokość średnią 4,0 m (1800 m2). Od drogi gminnej do rzeki Odry odchodzi droga gruntowa (działka 293 i 647/56) na zawalu utwardzona kruszywem naturalnym. Przejazd przez wał również utwardzony jest kruszywem z kamienia łamanego. Droga gruntowa posiada długość 470 mb, dalej do miejsca robót konieczne jest wykonanie drogi na działce nr 641/56 o długości 130 mb.

W ramach wykonania umocnienia drogi dojazdowej do placu budowy zakłada się wykonanie drogi z płyt betonowych na powierzchni 1800 m2 (600 mb). Dodatkowo wzdłuż brzegu rzeki planuje się wykonanie drogi technologicznej z płyt betonowych na odcinku prowadzonych prac ubezpieczeniowych. Droga ta będzie posiadała powierzchnię 1200 m2 (400 mb). Na końcach zlokalizowane zostaną dwa place do nawracania o pow. 2x200 m2.

Droga technologiczna wykonana zostanie z drogowych prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 1,0 x 3,0 x 0,15 m, łącznie wraz z placami do nawracania powierzchnia płyt drogowych wyniesie 3400 m2. Zakłada się, że droga zostanie zlikwidowana po zakończeniu prac. Zakłada się wyrównanie powierzchni po drodze i wykonanie po śladzie drogi nawierzchni z kruszywa naturalnego na powierzchni 1410 m2 (na odcinku 470 mb). Pozostałe odcinki drogi technologicznej zostaną rozebrane, a teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego – zagospodarowanie rolne na powierzchni 1990 m2. Ponadto zakłada się wykonanie naprawy asfaltowej drogi dojazdowej (drogi gminnej) na powierzchni 1800 m2 (warstwa ścieralna grubości 4 cm).

Pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu nieodpowiadające przepisom, na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte
z terenu budowy. Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia nawierzchni spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt.


5.3Roboty ziemne i ubezpieczeniowe

W celu skoncentrowania przepływu w nurcie wybudowano ostrogi kamienne z głowicami. Zgodnie ze stanem istniejącym zakłada się naprawę dwóch ostróg: • ostroga w km. 61+293 o długości L=8,0 i wysokości H=3,92, znajdująca się w dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie uzupełnienia ubytków kamienia po obwodzie. Przyjęto wykonanie narzutu kamiennego w ilości 84 m3, tj. po obwodzie 21 mb w ilości 4 m3/mb;

 • ostroga w km. 61+329 o długości L=7,0 m i wysokości H=4,0 m, znajdująca się w bardzo złym stanie technicznym, wymaga generalnego remontu. Zgodnie z typowym projektem ostrogi planuje się wykonanie: faszynady – 368,8 m3, narzutu kamiennego – 343,6 m3, zaprawy cementowej (chudy beton) – 4,0 m3;

Ostrogi kamienne z głowicami posiadać będą następujące parametry:

 • rzędna korony głowicy na poziomie zwierciadła wody miarodajnej,

 • spadek podłużny głowicy od lądu w kierunku osi rzeki 1:50,

 • szerokość korony głowicy 2,0 m,

 • szerokość korony korpusu 1,5 m,

 • nachylenie skarp głowicy z narzutu kamiennego od 1:2 do 1:4,

 • nachylenie skarp korpusu od strony kierunku napływu wody w 1:2,

Ostrogi, z uwagi na niewielką długość, zaprojektowano faszynadowo-kamienne z obłożeniem z narzutu z kamienia łamanego. Korona wyłożona zostanie brukiem z kamienia naturalnego gr. 20 cm ułożona na zaprawie cementowej gr. 20 cm.

Skarpa zostanie ubezpieczona brzegosłonem faszynowym pasem 4,0 m oraz powyżej humusowaniem i obsiewem mieszanką traw. Stopa skarpy zostanie ubezpieczona opaską z narzutu kamiennego. W ramach ubezpieczeń liniowych stopy brzegu zaprojektowano umocnienie brzegu opaską brzegową z kamienia łamanego gr. 30-50 cm o szerokości korony 150 cm i nachyleniu skarpy 1:2, ułożonego na geowłókninie o gramaturze 400 g/m2.

Powyżej opaski brzegowej w celu umocnienia brzegu zaprojektowano brzegosłon faszynowy płaski o grubości 25 cm, pasem 4 m i nachyleniu 1:2.

Powyżej brzegosłonów projektuje się ubezpieczenie skarp przez humusowanie warstwą gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw dla średnich warunków gruntowych.

Do wykonania robót należy zastosować następujące materiały:


 • faszyna wiklinowa wg BN-69/8952-30,

 • kiszka faszynowa wg BN-69/8952-27,

 • kamień do robót hydrotechnicznych wg PN-EN 13383-1 o właściwościach:

  • uziarnienie grube, kategoria : CP 300/500 na narzuty podwodne i nadwodne,

  • CP 150/200 na podłoże pod narzut korony

  • kategoria kształtu LT20,

  • gęstość ρ>2.3 Mg/m3,

  • kategoria odporności na zniszczenie CS60,

  • kategoria odporności na ścieranie MDE30,

  • kategoria mrozoodporności FTA,

 • geowłóknina o parametrach:

  • maksymalna wielkość porów O90<80μm

  • minimalna grubość pod naciskiem 2 kN/m2 d>2,0 mm5.4Roboty wykończeniowe

W ramach prac wykończeniowych zakłada się wykonanie porządkowania terenu, plantowania powierzchni uszkodzonych przez sprzęt mechaniczny oraz obsiew mieszanką traw właściwą dla średnich warunków glebowych. Przyjęto powierzchnię 400 mb x 4,0 m = 1600 m2.

W ramach robót wykończeniowych zakłada się wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego i aktualizację mapy zasadniczej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W ramach prac geodezyjnych ujęto również odtworzenie linii granic 14 działek gruntowych na odcinku prowadzonych prac remontowych (przyjęto stabilizację 4 punktów granicznych na 1 działkę ewidencyjną).

6Technologia robót

Projektowany zakres robót przewidziany jest do wykonania z lądu, z zastosowaniem sprzętu od dalekim wysięgu (min. 14 m). Zakłada się pozyskanie materiału do ukształtowania skarp i zasypu wyrw ze strefy przybrzeżnej rzeki (makroniwelacja brzegu) oraz z dowozu z odległości do 5 km. Roboty muszą być prowadzone w okresie niskich stanów wody w oparciu o prognozy meteorologiczne.


Założono wykonywanie robót wg następującej kolejności technologicznej:

 • wykonanie robót przygotowawczych w postaci wycinki drzew i krzewów oraz wytyczeniem geodezyjnym obiektów,

 • wykonanie robót towarzyszących w postaci dróg technologicznych i naprawy istniejących dróg dojazdowych po zakończeniu robót,

 • likwidację wyrwy i naprawę uszkodzonych budowli regulacyjnych (opaski brzegowej, brzegosłonu i dwóch ostróg) wraz z profilowaniem i obsiewem mieszanką traw skarp powyżej ubezpieczeń brzegowych,

 • wykonanie robót wykończeniowych w postaci porządkowania terenu i pomiaru geodezyjnego powykonawczego.


6.1Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonywania robót zasadniczych należy wykonać następujące prace przygotowawcze na całym odcinku objętym projektem: • wykoszenie porostów twardych na powierzchni 2400 m2 (odcinek 1235 mb),

 • wycięcie odrostów wiklinowych na powierzchni 3980 m2 oraz ich usunięcie poza obręb przyszłych robót ziemnych (odcinek 995 mb),

 • oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy,

 • prace pomiarowe w zakresie wytyczenia trasy i obiektów budownictwa wodnego–0,5 km.6.2Roboty towarzyszące

W ramach robót towarzyszących zakłada się wykonanie następujących prac: • 600 mb na drogi technologicznej – dojazdowej – 1800 m2,

 • 400 mb na wzdłuż remontowanego brzegu oraz 2 place manewrowe o powierzchni 200 m2 – 1600 m2,

 • naprawę dróg dojazdowych w postaci wierzchniej warstwy asfaltowej na powierzchni 1800 m2.

Nawierzchnię dróg technologicznych należy układać z drogowych płyt żelbetowych o wymiarach 1,0x3,0x0,15 m. Płyty uszkodzone, pęknięte, z odkrytym zbrojeniem nie mogą być stosowane. Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych. Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża gruntowego lub podsypki). Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.

Po zakończeniu robót zasadniczych drogę z płyt betonowych należy rozebrać a teren przywrócić do stanu poprzedniego. W ramach prac naprawczych zakłada się odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego na powierzchni 1410 m2 oraz nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1800 m2 (warstwa ścieralna).6.3Roboty ubezpieczeniowe

Roboty ziemne zbilansowano uwzględniając grunt pochodzący z wykopów pod budowle regulacyjne, służący do zasypu istniejących wyrw. Grunt z wykopów zostanie wbudowany w zaprojektowane nasypy bez uzyskiwania specjalnego wskaźnika zagęszczenia, nadmiary zostaną rozplantowane w miejscach zniszczonych przez transport. Przewiduje się również do wykorzystania część materiału pochodzącego z rozbiórki istniejących budowli. Ponadto w celu zminimalizowania kubatury mas ziemnych zaleca się prowadzenie ubezpieczeń liniowych w miarę możliwości w polach międzyostrogowych (z wyłączeniem odcinków, na których planuje się wypełnienie wyrw) po istniejącej trasie stopy skarpy.


W zakresie wykonywania ostróg należy najpierw wykonać prace ziemne w celu uformowania dna i brzegu w miejscu zlokalizowania ostrogi.

Faszynadę należy układać systemem wyrzutkowym, warstwami od brzegu w kierunku osi regulacyjnej. Faszynadę należy wykonywać z uwzględnieniem osiadania układanych warstw faszyny. Nierówności wynikające z ukośnie zatapianych warstw faszynady, należy wyrównywać warstwą poziomą ścieli faszynowej. Wyrzutki należy układać z całych wiązek faszynowych wierzchołkami na wodę, w formie wachlarza, równolegle do osi budowli regulacyjnej, pasami wysuniętymi o 1/3 długości wiązki. Każdy pas należy umocować kiszkami ułożonymi prostopadle do kierunku układania wyrzutki w odstępach od 0,6 m do 1,0 rn. Zatopienie warstwy należy wykonać przez obciążenie jej zawózką materiału dennego grubości ok. 0,15 m z dodatkowym obciążeniem górnego rogu wachlarza kamieniem nienormowanym lub gruzem betonowym przy pomocy koparki. Wyściółki jako warstwy wyrównawcze góry korpusu budowli regulacyjnej, należy wykonywać z wikliny z rozwiązanych wiązek, układanych na przemian ukośnie do kierunku prądu wody, w ten sposób aby odziomki znajdowały się przy górnej skarpie.

Narzut kamienny (kamień atestowany hydrotechniczny) – wykonywany jest z brzegu, najlepiej przy pomocy koparki. W części podwodnej narzut formowany jest drągami, a w części nadwodnej formowany ręcznie. Stosować kamień ciężki o średnicy powyżej 50 crn, do klinowania o średnicy powyżej 30 cm. W części nadwodnej narzut kamienny układać ręcznie metodą brukarską z klinowaniem szczelin w przyjętym nachyleniu (do szablonu) i ułożeniem „ławeczki" szer. 1,50 m w koronie.
Przed przystąpieniem do robót ubezpieczeniowych na brzegu należy wykonać roboty ziemne – wykopy i nasypy – w celu właściwego uformowania dna i skarpy. Zasyp wyrwy i profilowanie skarp przewidziano do wykonania mechanicznie, przy niewielkim udziale wykonania ręcznego w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego.

Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. Wykop pod opaskę wykonać koparką do rzędnych zaznaczonych na przekrojach poprzecznych i profilu podłużnym z dokopem ręcznym głębokości 15 cm pod warstwę dolną. Układanie kamienia prowadzić do pełnej wysokości ubezpieczenia przewidzianego w danym przekroju do szablonu.

Wykopy pod ubezpieczenie skarpy brzegosłonem wykonać koparką do rzędnych zaznaczonych na przekrojach poprzecznych i profilu podłużnym z dokopem ręcznym. Podłoże, na którym będą wykonywane brzegosłony powinno być bez wystających korzeni, kamieni itp. Większe wyrwy należy uzupełnić narzutem kamiennym. Brzegosłony faszynowe płaskie należy wykonywać ze świeżej faszyny, aby nastąpił szybki wzrost wikliny. Składają się one ze ściółki faszynowej (luźne pędy) przybitej kiszkami za pomocą kołków i zasypanej dobrze ubitą ziemią.


6.4Roboty wykończeniowe

Teren przyległy oraz tereny uszkodzone w trakcie robót należy wyplantować ręcznie i obsiać mieszanką traw z gatunku niskopiennych, właściwych dla średnich warunków glebowych. Teren przyległy zostanie wyplantowany mechanicznie bez ręcznego wyrównania, zabronowany i obsiany mieszanką traw.

Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać prace pomiarowe w zakresie wytyczenia wykonanych obiektów. Zakłada się wykonanie pomiaru geodezyjnego na całym odcinku wraz z aktualizacją mapy zasadniczej w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W pracach geodezyjnych ujęto również potrzebę odtworzenia znaków granicznych 12 działek gruntowych.

Należy wykonać również szczegółową dokumentację fotograficzną obszaru robót w trakcie prac jak i po ich zakończeniu. Będzie to jeden z dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego.


7 Załączniki tekstowe

Do niniejszej dokumentacji dołączone zostały następujące dokumenty:Zał. 1 Wypisy z ewidencji gruntów wraz z mapą ewidencyjną

Zał. 2 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)


8Załączniki graficzne

Do niniejszej dokumentacji dołączone zostały następujące załączniki graficzne:Rys. 1 Mapa sytuacyjna w skali 1:25 000
Rys. 2 Mapa zasadnicza 1:1 000
Rys. 3a – 3c Przekroje poprzeczne
Rys. 4 Profil podłużny
Rys. 5 Rozwiązania projektowe – ostrogi
Rys. 6 Rozwiązania projektowe – ubezpieczenia brzegu
Rys. 7 Rozwiązania projektowe – droga technologiczna

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość