Strona główna

I etap edukacyjny: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna


Pobieranie 101.91 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar101.91 Kb.
I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształ­cenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna opisana jest poprzez: 1. zestaw celów kształcenia i wynikających z nich ogólnych zadań szkoły;

 2. wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I i ucznia kończącego klasę III;

 3. opis szczegółowych zadań szkoły związanych z realizacją poszczególnych obszarów treści nauczania.

Powodem wyodrębnienia klasy I jest podkreślenie ciągłości procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu i kontynuowanego w szkole podstawowej. Chodzi też o uwzględnienie możli­wości rozwojo­wych ucznia klasy I, a także właściwe rozmieszczenie treści kształcenia w ra­mach I etapu edukacyjnego. Edukacja wczesnoszkolna jest procesem rozłożonym na 3 lata nauki szkolnej. Oznacza to, że wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie
I będą powta­rzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III.

Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej ustalono tak, by nauczyciel mógł je zrealizować z uczniami o prze­ciętnych możliwościach. Jest to waż­ne założenie, gdyż wia­do­mości i umiejętności ukształ­­to­wa­ne w kla­sach I-III szkoły podstawowej stanowią bazę i  punkt wyjścia do nauki


w klasach IV-VI szkoły podstawowej. W sprzyjających warunkach edukacyjnych można kształcenie zorganizować tak, by ucznio­wie w ciągu I etapu edukacyjnego nauczyli się znacznie więcej. Z drugiej strony, niektórym ucz­niom trzeba udzielić specjalis­tycz­­nej pomocy (zajęcia reedukacyjne, korekcyjno-wyrównaw­cze itp.), aby byli w stanie sprostać wymaganiom określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Cele kształcenia ­– wymagania ogólne
Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektu­alnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgo­dzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Należy zadbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dąży się do ukształ­towania sys­te­mu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły pod­stawowej.
Zadaniem szkoły jest:

 1. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indy­wi­du­al­nym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

 2. respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;

 3. rozwijanie predyspozycji i zdol­ności poznaw­czych dziecka;

 4. kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania cieka­wości w po­znawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

 5. poszanowanie godności dziecka; zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i za­ba­wy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpo­wie­­dzial­ności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycz­nej i ru­cho­wej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

 6. wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytu­acjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązy­waniu problemów;

 7. dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozu­mie­nia świata, w tym zagwarantowania mu dostępu do różnych źródeł informacji i możli­wości korzystania z nich;

 8. sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycz­nego uczestnictwa w życiu społecznym.  • Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej
 1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umie­jęt­ności wypowiadania się w małych formach teatralnych. Uczeń kończący klasę I:

 1. w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kul­turę języka:

  1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozu­mieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, po­trze­by, odczucia,

  2. w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dosto­sowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,

  3. uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkol­nym, także inspirowane literaturą;

 2. w zakresie umiejętności czytania i pisania:

  1. rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji (lub przekazów słownych); odczytuje uprosz­czone rysun­ki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,

  2. zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,

  3. pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i pop­raw­ność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),

  4. posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,

  5. interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

  6. korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;

 3. w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

  1. uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zacho­wa­nia bohatera literackiego lub wymyślonego,

  2. rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgry­wanej scence,

  3. odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.
 1. Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę I:

 1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

 2. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

 3. recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;

 4. rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.
 1. Edukacja muzyczna. Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie i muzy­ko­wanie, słuchanie i rozumienie. Uczeń kończący klasę I:

 1. powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, wykonuje śpie­wanki i rymowanki;

 2. odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i cha­rakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);

 3. realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała);

 4. wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

 5. świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i nie­wer­balnie;

 6. kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.
 1. Edukacja plastyczna. Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie własnych myś­li i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z me­dial­nych środków przekazu. Uczeń kończący klasę I:

 1. wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przes­trzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura;

 2. ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opo­wia­daniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;

 3. wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu,
  w którym mieszka;

 4. rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieloni), ma­lar­stwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.
 1. Edukacja społeczna. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i doro­sły­mi. Uczeń kończący klasę I:

 1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;

 2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;

 3. wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny, jakie są relacje między naj­bliż­szymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;

 4. ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;

 5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;

 6. wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;

 7. potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwró­cić o pomoc;

 8. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Euro­pie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Euro­pejskiej.
 1. Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej. Uczeń kończący klasę I:

 1. w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:

  1. rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrod­niczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),

  2. zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,

  3. wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domo­wym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodo­wle i upra­wy (w szczególności w kąciku przyrody),

  4. wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżo­wnice,

  5. zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzu­­canie odpa­dów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, sza­nu­je rośliny, zacho­wuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,

  6. zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia,

  7. wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu czło­wieka, roślin i zwierząt,

  8. wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań eko­lo­­gicznych;

 2. w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

  1. obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,

  2. wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji i sto­suje się do podanych informacji o pogodzie np. ubiera się odpowiednio do pogody,

  3. nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku, podej­muje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

  4. zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
 1. Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado­mości i umiejętności matematycznych dzieci. Uczeń kończący klasę I:

 1. w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

  1. ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,

  2. układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wy­biera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,

  3. klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubra­­nia,

  4. w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,

  5. wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnaj­do­wać informacje (np. w lewym górnym rogu), i rysować strzałki we właściwym kierunku,

  6. dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);

 2. w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

  1. sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu li­cze­nia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),

  2. wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje) manipulując obiektami lub ra­chując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,

  3. radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wyma­ga dodawania lub odejmowania,

  4. zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkret­nej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

 3. w zakresie pomiaru:

  1. długości: mierzy długość posługując się np. linijką; porównuje długości obie­któw,

  2. ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,

  3. płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,

  4. czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w ta­kim za­kre­sie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

 4. w zakresie obliczeń pieniężnych:

  1. zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł.; zna wartość nabyw­czą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,

  2. zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.
 1. Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę I:

 1. posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzy­stając z myszy i klawiatury;

 2. wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;

 3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
 1. Zajęcia techniczne. Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsłu­giwanie i sza­no­­wanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci. Uczeń kończący klasę I:

 1. w zakresie wychowania technicznego:

  1. wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (np. latawce, wiatraczki, tratwy),

  2. zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odku­rzacza, ze­ga­ra), posługuje się nimi, nie psując ich,

  3. buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu np. szałas, na­miot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia tech­niczne z gotowych zestawów do montażu np. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

 2. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

  1. utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,

  2. zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,

  3. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i ko­rzy­stać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sy­tuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.
 1. Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę I:

   1. uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regu­łami;

   2. potrafi:

    1. chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,

    2. pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,

    3. wykonywać ćwiczenia równo­­ważne;

   3. dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;

   4. wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szcze­pienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przes­trzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;

   5. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin);

   6. wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.


 1. Etyka. Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opo­­wiadań, a także obserwacji życia codziennego. Uczeń kończący klasę I:

 1. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współpracuje w zaba­wach i w sytuacjach zadaniowych) i w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.);

 2. wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych; nie  niszczy otoczenia;

 3. zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, stara się przeciw­sta­wiać kłamstwu i obmowie;

 4. wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o odda­waniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;

 5. niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych;

 6. wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogac­twem, ani dokuczać dzieciom, które wychowuja się w trudniejszych warunkach.  • Treści nauczania – wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej
 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:

 1. korzysta z informacji:

  1. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

  2. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym i wy­cią­ga z nich wnioski,

  3. wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii dostosowanych do potrzeb edukacji wczesno-szkolnej,

  4. zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notat­ka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

 2. analizuje i interpretuje teksty kultury:

  1. przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

  2. w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

  3. czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

  4. ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,

  5. pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;

 3. tworzy wypowiedzi:

  1. w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opo­wia­­da­nie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,

  2. dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecz­nych,

  3. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,

  4. dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pyta­jącym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,

  5. dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

  6. pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o popraw­ność gramatyczną, ortogra­ficzną oraz interpunkcyjną,

  7. przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie reali­zuje pisemne zadania domowe.

 1. Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

   1. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);

   2. reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;

   3. rozumie wypowiedzi ze słuchu:

 1. rozróżnia znaczenie wyrazów o podob­nym brzmieniu,

 2. rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,

 3. rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za po­mo­cą obrazów, gestów,

 4. rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagra­niach audio i video);

   1. czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

   2. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wier­sze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych);

   3. przepisuje wyrazy i zdania;

   4. potrafi korzystać w nauce języka obcego nowożytnego ze słowniczków obrazkowych, książe­czek, środków multimedialnych;

   5. współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 1. Edukacja muzyczna. Uczeń kończący klasę III:

 1. w zakresie odbioru muzyki:

  1. zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:

 • śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w ro­ku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,

 • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melo­dycznych (proste melodie i akompaniamenty),

 • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),

 • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,

  1. rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwię­ku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),

  2. aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespo­łowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodza­jach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (forte­pian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpo­znaje podsta­wowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

 1. w zakresie tworzenia muzyki:

  1. tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz impro­wi­za­cje ruchowe do muzyki,

  2. improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,

  3. wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

 1. Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III:

 1. w zakresie percepcji sztuki:

  1. określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dzie­ła­mi sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym
   i lo­kal­nym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnie­niu placówek kultury działających na ich rzecz,

  2. korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wy­two­ry w  swojej działalności twórczej (zgodnie z podstawowymi zasadami prawa autorskiego);

 2. w zakresie ekspresji przez sztukę:

  1. podejmuje działalność twórczą posługując się takimi środkami wyrazu plas­tycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w prze­strzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plas­tyczne),

  2. realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształ­towaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kul­tury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory prze­kazów medialnych);

 3. w zakresie recepcji sztuki:

  1. rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: archi­tek­tura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artys­tyczne i sztukę ludową,

  2. rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do pol­skiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakte­rystyczne posługując się podstawowymi terminami właści­wymi dla tych dziedzin działalności twórczej.

 1. Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III:

   1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzyw­dzi słabszych i pomaga potrzebującym;

   2. identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;

   3. wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

   4. jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że ludzie mają te same prawa niezależnie od np. wyglądu, koloru skóry;

   5. zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

   6. zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;

   7. zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia histo­ryczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;

   8. wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego naj­bliżsi i znajomi; czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;

   9. zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagro­żeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

 1. Edukacja przyrodnicza. Uczeń kończący klasę III:

 1. obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przy­czynę ze skutkiem;

 2. opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbior­ni­kach wodnych;

 3. nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;

 4. wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;

 5. wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;

 6. podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);

 7. zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:

  1. wpływ świa­tła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,

  2. znaczenie powietrza i wody dla życia,

  3. znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgiel i glina);

 8. nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);

 9. zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontro­lowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;

 10. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź, itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

 1. Edukacja matematyczna. Uczeń kończący klasę III:

 1. liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby
  w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;

 2. zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;

 3. porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);

 4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

 5. podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;

 6. rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);

 7. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);

 8. wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych wymagających takich umiejętności;

 9. mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumia­no­wa­nych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytu­acjach ży­cio­­wych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);

 10. waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wyko­nu­je łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu­mianowanych w obliczeniach formalnych);

 11. odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

 12. odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera );

 13. odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

 14. podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chrono­logicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

 15. odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);

 16. rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, poło­żone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);

 17. rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

 1. Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III:

 1. umie obsługiwać komputer:

  1. posługuje się myszą i klawiaturą,

  2. popraw­nie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;

 2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zaintere­so­wa­nia; korzysta z opcji w pro­gra­mach;

 3. wyszukuje i korzysta z informacji:

  1. przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),

  2. dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,

  3. odtwarza animacje i prezentacje multi­me­dialne;

 4. tworzy teksty i rysunki:

  1. wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,

  2. wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

 5. zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

  1. wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,

  2. ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anoni­mowości kontaktów i po­dawania swojego adresu,

  3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 1. Zajęcia techniczne. Uczeń kończący klasę III:

 1. zna środowisko techniczne na tyle, że:

  1. orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domo­wego,

  2. rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (kompu­ter, laptop, telefon komór­ko­wy); orientuje się w rodzajach budowli (budyn­ki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń ele­ktrycz­nych (latarka, prądnica rowerowa),

  3. określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytko­waniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);

 2. realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

  1. przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,

  2. rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywi­du­alnej i zespołowej,

  3. posiada umiejętności:

   • odmierzania potrzebnej ilości materiału,

   • cię­cia papieru, tektury itp.,

   • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z pros­tych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje la­tawce, makiety domów, mostów, modele samo­cho­dów, samolotów i statków,

   • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów;

 3. dba o bezpieczeństwo własne i innych:

  1. utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

  2. właściwe używa narzędzi i urządzeń technicznych,

  3. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze)
   i korzystać ze środków komunikacji; wie jak się zachować w sytuacji wypadku.

 1. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę III:

 1. w zakresie sprawności fizycznej:

 1. realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,

 2. umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego od­cin­ka kręgosłupa;

 1. w zakresie treningu zdrowotnego:

 1. przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,

 2. skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,

 3. wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przy­rządzie;

 1. w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:

 1. posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,

 2. jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania po drogach,

 3. bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach spor­to­wych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,

 4. wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z poraż­kami w miarę swoich możliwości;

 1. w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:

 1. dba o higienę osobistą i czystość odzieży,

 2. wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,

 3. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,

 4. dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,

 5. przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

 6. potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 1. Etyka. Uczeń kończący klasę III:

 1. rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wy­glądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny; okazuje szacunek starszym;

 2. zastanawia się na tym, na co ma wpływ, na czym mu zależy, do czego może dążyć, nie krzywdząc innych; stara się nieść pomoc potrzebującym;

 3. wie na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, opowiadań, legend, komiksów;

 4. wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara się tego przestrze­gać; wie, że należy naprawić wyrządzoną szkodę; dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, legend, komiksów nie przestrzegają reguły „nie kradnij”;

 5. starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości;

 6. wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia . 1. Język mniejszości narodowej lub etnicznej. Uczeń kończący klasę III:

 1. odbiera wypowiedzi:

  1. uważnie słucha przekazywanych informacji i korzysta z nich,

  2. czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne dostępne na I etapie edukacyjnym,

  3. wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście,

  4. wyszukuje w tekście potrzebne informacje, stara się korzystać ze słowni­ków i ency­klopedii,

  5. stosuje i zna rolę form użytkowych (np. życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki) i grzecznościowych w kontaktach między­ludzkich;

 2. tworzy wypowiedzi:

  1. wypowiada się w różnych formach języka mówionego i pisanego (kilku­zda­niowa wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list, życzenia, zaprosze­nie),

  2. przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twór­czoś­cią dla dzieci; tworzy, przekształca i rozwija swoje wypowiedzi,

  3. dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

  4. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie,

  5. zna alfabet: rozróżnia litery, głoski i znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na syla­by; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgod­nie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji),

  6. pisze czytelnie i estetycznie,

  7. przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie reali­zuje pisemne zadania domowe,

  8. rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z testami literackimi i innymi tekstami kultury;

 3. analizuje i interpretuje teksty kultury:

  1. w tekście literackim wybiera określone fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

  2. czyta i recytuje z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

  3. wykorzystuje teksty literackie do tworzenia wypowiedzi kreatywnych,

  4. czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat,

  5. jest przygotowany do w miarę samodzielnego korzystania z podręczników i ze­szytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych.

 1. Język regionalny – język kaszubski. Uczeń kończący klasę III:

 1. poznaje elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej Kaszub (podczas zajęć i podczas wycieczek):

  1. buduje swoją świadomość językową w zakresie języka kaszubskiego,

  2. wie, że ludzie posługują się różnymi językami,

  3. wie, że Kaszuby to region o bogatej historii, charakterystycznej przyrodzie, ciekawym ukształtowaniu geograficznym;

 2. odbiera wypowiedzi w języku kaszubskim i wykorzystuje pod kierunkiem nauczy­ciela informacje w nich za­war­te; rozumie proste i krótkie wypowiedzi ust­ne o te­ma­tyce związanej z życiem codziennym:

  1. obdarza uwagą rówieśników i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zro­zumieć, co przekazują,

  2. rozumie sens pisania oraz czytania i orientuje się w oznaczeniach: uprosz­czone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, strzałki,

  3. interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (baśni, opowiadań, wierszy, krótkich historyjek),

  4. rozumie proste polecenia w języku kaszubskim i właściwie na nie reaguje,

  5. rozumie sens opowiedzianych w języku kaszubskim historyjek, gdy są wspie­rane obrazkami, gestami, przedmiotami,

  6. uważnie słucha przekazywanych informacji i korzysta z nich,

  7. rozumie wypowiedzi ze słuchu: rozróżnia dźwięki w wyrazach o podob­nym brzmieniu; rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień; rozumie ogól­ny sens krótkich oraz łatwych opowiadań i baśni kaszubskich przed­sta­wio­nych za po­mocą obrazów, gestów i przedmiotów; rozumie sens pros­tych dialogów w his­toryjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);

 3. powtarza słowa i proste wypowiedzi w języku kaszubskim; posługuje się podsta­wo­wym zasobem środków językowych:

  1. mówi tak, aby inni rozumieli to, co chce powiedzieć,

  2. posiada umiejętność pisania i czytania w zakresie wszystkich liter alfabetu kaszub­skiego,

  3. czyta proste, krótkie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym,

  4. pisze proste, krótkie zdania, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i po­prawności graficznej pisma,

  5. zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o języku, jak: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, alfabet: rozróżnia litery i głoski; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z ele­mentarnymi zasadami ortografii i interpunkcji),

  6. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,

  7. czyta ze zrozumieniem proste teksty literackie przewidziane na I etapie edu­ka­cyjnym,

  8. przepisuje teksty, pisze z pamięci,

  9. rozszerza zasób słownictwa;

 4. ilustruje usłyszany tekst:

  1. uczestniczy w dramie, ilustruje zachowania bohatera literackiego lub wy­myś­lonego – mimiką, gestem, ruchem,

  2. rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgry­wanej scence,

  3. tworzy ilustracje do przeczytanego tekstu;

 5. wygłasza z pamięci krótkie teksty w języku kaszubskim:

  1. recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,

  2. czyta i recytuje teksty kaszubskie z uwzględnieniem interpunkcji i into­nacji.

Zadania szkoły na I etapie edukacyjnym. Uwagi o realizacji.
 1. Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej o­bo­wiązani są znać Podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 2. Należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bez­pieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci.

 3. Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.

 4. Wskazane jest, aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się
  w zespołach rówieś­niczych liczących nie więcej niż 26 osób.

 5. Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci, treści kształcenia powinny narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym tzn. że w każ­dym na­stępnym roku edukacji wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia mają być powta­rzane i po­głębiane, a potem rozszerzane.

 6. W klasach I-III edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Prowadzenie zajęć
  z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycz­nego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożyt­nego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej można powierzyć specjaliście z zakresu zdrowia publicznego lub dietetyki, pielęgniarce lub higienistce szkolnej.

 7. Edukacja polonistyczna. W początkowym okresie kontynuowany jest, rozpo­czę­ty w przed­szkolu, proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisa­nia. Umiejętności te kształtuje się według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Trzeba też pamiętać o tym, że klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umie­jętności te są intensywnie kształtowane w klasie II i III, tak aby uczniowie kończący klasę III wykazali się umiejętnościami podanymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

 8. Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czy­tel­­nictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utwo­rach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej). Dobór utworów ma uwzględnić następu­jące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komi­ksy - przy wyborze należy kierować się realnymi umiejętnościami czytelniczymi dzieci, a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. Dzieci powinny uczyć się na pamięć wierszy, fragmentów prozy, tekstów piosenek itp.

 9. Edukacja matematyczna. W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmio­tami, np. liczmanami. Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny. Dzieci mogą korzystać z zeszy­tów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matema­tyczną. Przy układaniu i rozwią­zywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matema­tyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne manipulując przed­miotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie.

 10. Wiedza przyrodnicza nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie pakie­tów edukacyjnych, informacji z Internetu oraz z innych tego typu źródeł. Edukacja przyrodnicza powinna być reali­zo­wana także w naturalnym środowisku poza szkołą. W sali lekcyjnej powinny być kąciki przyrody. Jeżeli w szkole nie ma warunków do prowadzenia hodowli roślin i zwie­rząt, trzeba organizować dzieciom zajęcia w ogrodzie botanicznym, w gospo­darstwie rol­nym itp.

 11. Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowa­dzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpo­wiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I-III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I-III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Każdy uczeń powinien mieć tam do dyspozycji osobny komputer.

 12. Język obcy nowożytny. Zalecane jest organizowanie dzieciom również innych, pozalek­cyjnych form nauki ję­zy­ka obcego nowożytnego np. zajęć w szkolnym klubie, spotkań czy­telniczych w bibliotece, seansów filmowych w świetlicy szkolnej itp.

 13. Edukacja muzyczna. Oprócz zajęć typowo muzycznych zaleca się włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych jako tło tematu, przy organizacji aktywności ruchowej,
  w celu wyciszenia itp.

 14. Wychowanie fizyczne. Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w sali gimnastycznej itp. Czas realizacji tego obszaru kształcenia ma być przeznaczony na rozwijanie sprawności fizycznej uczniów.

 15. Etyka. Ze względu na specyfikę dziecięcego rozumowania w trakcie zajęć z etyki zaleca się analizę zachowania postaci literackich (z baśni, bajek, opowiadań itp.), filmowych i tele­wizyjnych. Uniknie się wówczas kłopotów wychowawczych wynikających z na­d­­­miernej, nieuzasadnionej i pochopnej nieraz krytyki wydarzeń z udziałem rówieś­ników.

 16. Doceniając rolę edukacji zdrowotnej, treści z tego zakresu zostały umieszczone w wielu obszarach kształcenia, np. w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przy­rodniczej i społecznej. Ze względu na dobro uczniów należy zadbać, aby rozumieli oni konieczność oraz mieli nawyk dbania o zdrowie swoje i innych. Powinni także wiedzieć do kogo się zwrócić w razie konieczności udzielania pierwszej pomocy.

 17. Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwa­rzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.

 18. Szkoła organizuje:

  1. zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędza­nie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo; 

  2. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dla uczniów, którzy mają szczególne potrzeby edukacyjne (np. wada wymowy, wada postawy) lub mają trudności w nauce i nie potrafią sprostać wymaganiom stawianym im na zajęciach szkolnych;

  3. zajęcia rozwijające szczególne zdolności i zainteresowania uczniów.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość