Strona główna

I. literatura


Pobieranie 34.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar34.95 Kb.
EGZAMIN MATURALNY 2014
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze
TEMATY DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

I.LITERATURA


1. Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu cierpienia w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

2. Człowiek walczący ze złem. Ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów literatury wojennej.

3. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach w literaturze polskiej.

4. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.

5. Porównaj różne ujęcia motywu wesela w literaturze i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.

6. Rozmowy człowieka z Bogiem. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

7. Kraina dzieciństwa w twórczości wybranych prozaików i poetów. Dokonaj analizy wybranych utworów.

8. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

9. Stereotyp kobiecości w literaturze dwóch różnych, odległych czasowo epok. Omów na wybranych przykładach.

10. Dziecko jako bohater literacki. Przedstaw różne ujęcia tematu na dowolnie wybranych utworach różnych epok.

11. Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego, np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

12.Literacki obraz matki. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach.

13. Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

14.Człowiek – istota nieznana. Analizując utwory literackie o tematyce wojennej, przedstaw przemiany postaw bohaterów w sytuacji zagrożenia.

15. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej i współczesnej.

16. Fantastyka naukowa – opowieść o przyszłości i teraźniejszości. Analiza wybranych powieści.

17. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

18. Groteska jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku. Jak ukazywane są w niej absurdalność i tragizm istnienia? Omów na przykładzie wybranych dzieł.

19. Jak literatura przedstawia człowieka dążącego do osiągnięcia kariery? Przedstaw na wybranych przykładach.

20. Kamienny, zadżumiony, inny świat ukazany w literaturze XX wieku. Na wybranych przykładach omów literackie próby ukazywania zła.

21. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.


 1. „Czarny charakter” w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.

 2. Anioły i demony. Przedstaw najciekawsze portrety kobiet, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

 3. Doświadczenie nicości i absurdu życia w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Zanalizuj przyczyny i skutki postawy dekadenckiej na stosownie wybranych przykładach.

 4. Przedstaw różne sposoby ujęcia motywu miłości występujące w utworach wybranych epok literackich.

 5. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 6. Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, listów. Scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje ich osobowości.

 7. Rozważ problem powinności rządzących wobec narodu na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego i Czesława Miłosza.

 8. Motywy oniryczne w literaturze, ich różnorodne ujęcie i funkcje. Omów na wybranych przykładach.

 9. Walory literatury autobiograficznej. Zaprezentuj zagadnienie na materiale wybranej epoki.

 10. Wizja Warszawy i jej mieszkańców. Przedstaw na podstawie tekstów różnych epok.

 11. Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych przykładów.

 12. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok.

34.Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Dokonaj analizy postaw wybranych bohaterów literackich.

35.Zaprezentuj mężczyznę jako typ bohatera literackiego, od średniowiecznego rycerza do współczesnego macho, na podstawie analizy wybranych utworów literackich.

36. Czego boi się człowiek? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane przez ciebie utwory literackie XX wieku

37. Problem Holocaustu w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie celowo wybranych utworów.

38.Literackie fascynacje, czyli teksty, które chciałbyś ocalić od zapomnienia. Rozwiń problem, analizując wybrane utwory z różnych epok. Uzasadnij swój wybór.

39.Tradycja barokowa oraz estetyka brzydoty i ich funkcje w twórczości Stanisława Grochowiaka. Omów, analizując wybrane utwory.

40. Moralne konsekwencje II wojny światowej w utworach literackich współczesnych twórców. Przedstaw je, analizując wybrane teksty.

41.Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je na podstawie analizy wybranych dzieł literatury obozowej.

42. Miasto – miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos, przestrzeń destrukcji… Omów różne sposoby widzenia miasta w literaturze, analizując wybrane dzieła.

43. Różne oblicza zniewolenia. Omów problem na podstawie wybranych tekstów literackich.

44. Przyroda ojczysta jako temat, motyw i źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, analizując znane ci utwory literackie.

45. Galeria literackich portretów polskiego inteligenta. Porównaj ich świat wartości, aspiracje i cele, analizując wybrane teksty literackie i publicystyczne.

46. Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcje w wybranych dziełach.

47.Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka. Przedstaw problem, analizując wybrane teksty literackie.

48. Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj sylwetki wybranych bohaterów literackich.

49. Obraz życia rodzinnego w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury XIX i XX wieku.

50. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.

51. Omów, sięgając do przykładów, funkcjonowanie symboli i alegorii w literaturze polskiej i obcej.

52. Literatura XX wieku wobec doświadczeń totalitaryzmu. Omów zagadnienie w świetle wybranych utworów.

53. Władza jako temat literacki. Zanalizuj temat w kontekście wybranych utworów z różnych epok.

54. Żart i kpina jako narzędzia walki z ludzkimi wadami. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

55. „ Być albo mieć” to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek. Scharakteryzuj bohaterów literackich, którzy zmuszeni byli dokonać takich wyborów.

56. Samotność bohatera romantycznego i współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych utworów literatury romantycznej i współczesnej.

57. Motyw wędrówki w literaturze. Omów jego sens dosłowny i metaforyczny na podstawie wybranych utworów.

58. Porównaj istotę symbolicznego wykorzystania motywu drogi krzyżowej w literaturze romantycznej i współczesnej, odwołując się do wybranych utworów.

59. „Niektórzy lubią poezję...”. Rozważania poetów naszych czasów na temat współczesnej poezji. Omów temat, wykorzystując celowo dobrane przykłady literackie.

60. Ewolucja dramatu od momentu powstania tego gatunku do czasów współczesnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.

61. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory różnych epok.

62. Dwór szlachecki w literaturze polskiej. Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw sposoby wykorzystywania motywu i omów jego funkcje.

63. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach literackich z różnych epok – serio i parodystycznie. Przedstaw na wybranych przykładach.

64. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładach wybranych utworów różnych epok.

65. Pary kochanków literackich. Omów sposoby ich przedstawiania w utworach wybranych epok literackich.

66. Motyw vanitas w literaturze. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok.


 1. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

67. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Jak literatura, film i malarstwo ukazują to zagadnienie. Omów, wykorzystując wybrane utwory.

68. Księga nad księgami jako inspiracja. Nawiązanie do Biblii w literaturze, sztuce i filmie. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury.

69. Portret Madonny w tekstach literackich i malarstwie. Omów, analizując wybrane dzieła.

70. Kobiety święte i demoniczne. Na wybranych przykładach przedstaw wielkie kreacje bohaterek literackich i filmowych.

71. Dramat czytany, dramat oglądany. Przedstaw dwie wybrane inscenizacje dramatycznych utworów romantycznych. Omów sposób ich realizacji.

72. Baśniowe światy w poezji Bolesława Leśmiana i sztuce młodopolskiej. Omów sposoby przedstawiania rzeczywistości, odwołując się do wybranych przez siebie dzieł literackich i malarskich.

73. Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystywane przez literaturę i film.

74. Zjawiska paranormalne, surrealizm i oniryzm w literaturze i sztuce. Omów temat na podstawie wybranych tekstów kultury.

75. Analizując wybrane dzieła , porównaj artystyczne interpretacje wybranego powstania narodowego w literaturze i malarstwie.

76. Syberia – polskie piekło. Analizując wybrane utwory, nie tylko literackie, przedstaw różne ujęcia tego zagadnienia.

77. Egzorcyzmy w literaturze i filmie. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

78. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.

79. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację.

80. Motyw renesansowej Arkadii w utworach polskich poetów i w malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

81. Personifikacja zła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

82. Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

83. Różne sposoby wykorzystania motywu podróży w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

84. Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów na podstawie analizy wybranych tekstów kultury.

85. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury.

86.Różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy wybranych tekstów kultury.

87. Dawne i współczesne wzory rodziny. Omów zagadnienie na podstawie literatury, filmu i serialu telewizyjnego.

88. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

89. Motyw oblężonej twierdzy w literaturze, sztuce i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do odpowiednich przykładów.

90. Obraz PRL w literaturze i innych tekstach kultury. Przedstaw na wybranych przykładach.

91. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na odpowiednich przykładach.

92. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

93. Starość - piękne zamknięcie życia czy przekleństwo? Omów na podstawie wybranych dzieł literatury i innych tekstów kultury.

94. Sztuka i polityka - wzajemne przenikanie w dziejach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

95. Powieść historyczna w obiektywie kamery. Omów walory artystyczne wybranych ekranizacji.

96. Portrety buntowników w literaturze i filmie. Odwołaj się do konkretnych przykładów literackich i filmowych.

97. Na wybranych przykładach dzieł literackich i innych dzieł sztuki przedstaw różne wizerunki diabła.

98. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i malarskich modernizmu.

99. Kicz w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

100. Najsłynniejsze adaptacje filmowe i teatralne dzieł W. Szekspira. Porównaj i oceń wybrane teksty kultury.

101. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

102. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne.

103. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

104. Literackie i malarskie deformacje świata. Oceń ten sposób kreacji rzeczywistości na podstawie wybranych tekstów.

105. Literackie i malarskie lub filmowe sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów problem na wybranych przykładach.

106. Porównaj obraz dziecka w wybranych dziełach literackich i malarskich.

107. Parodia jako sposób wyrazu w literaturze i filmie. Określ jej funkcje na podstawie wybranych utworów.

108. Porównaj sposoby przejawiania się konwencji klasycyzmu w utworach literackich i w malarstwie epoki odrodzenia i oświecenia.

109. W oparciu o wybrane przykłady z literatury i filmu przedstaw wpływ totalitaryzmu na jednostkę i społeczeństwo.

110. Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich i filmowych.

111. Apokalipsa polskich Żydów w przekazach literackich i filmowych. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów.

112. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Omów na przykładach literackich i malarskich doby oświecenia i romantyzmu.

113. Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

114. Awangarda i awangardowość w sztuce XX wieku. Zaprezentuj wybrane propozycje artystyczne na podstawie literatury, plastyki i filmu.

115. Dokument literacki i filmowy. Omów, analizując wybrane przykłady.

116. Literackie i filmowe wizje Litwy – Ojczyzny. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

117. Postaci historyczne w literaturze i malarstwie. Porównaj sposób kreacji wybranych postaci.

118. Tchórzostwo i heroizm - postawy bohaterów w sytuacji zagrożenia. Omów na wybranych przykładach z literatury i filmu.

119. Obrazy rewolucji w literaturze i malarstwie. Analiza wybranych utworów literackich i malarskich: porównanie, ocena, wnioski.

120. Adaptacja utworów literackich jako sposób ich interpretacji przez reżysera, scenarzystę. (próba porównania dzieła literackiego i jego wersji filmowej; język filmu i język literatury).

121. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Porównaj je, odwołując się do literatury i sztuki różnych epok.

122. Miasto jako przestrzeń kontrastów: nędzy i bogactwa. Omów problem na wybranych przykładach z literatury, malarstwa i filmu.

123. Z. Herbert i K. Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice w przedstawieniu tematu przez twórców.

II.JĘZYK

124. Analizując zgromadzony materiał językowy, dokonaj charakterystyki gwary Twojego regionu.

125. Błąd językowy jako źródło komizmu. Analiza wybranego materiału językowego, np. tekstów zapożyczonych, zeszytów uczniowskich, tekstów kabaretowych i in.

126. Bogactwo środków artystycznego wyrazu w poezji barokowej nurtu dworskiego. Przedstaw ich różnorodność i funkcje.

127. Cechy języka bestsellerów a normy językowe współczesnej polszczyzny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

128. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

129. Frazeologia dziennikarstwa sportowego. Omów na przykładach.


 1. Frazeologia na usługach reklamy. Analiza zgromadzonych przykładów, sformułowanie hipotezy, wnioskowanie.

131. Graffiti – sztuka czy wandalizm? Rozwiń temat, opierając się na wybranych przykładach.

132. Hip hop jako wyraz ekspresji współczesnego pokolenia nastolatków. Omów na wybranych przykładach.

133. Jakie błędy językowe popełniamy najczęściej? Udziel odpowiedzi, prezentując porady językowe wybranych językoznawców (np. Bralczyka, Miodka, Puzyniny, Bąby lub innych).

134. Język instrukcji. Analiza wybranych fragmentów tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności, komunikatywności, itp.

135. Język tytułów prasowych. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

136. Scharakteryzuj język Twoich rówieśników, analizując zgromadzony materiał językowy.

137. Język wyznań miłosnych. Rozważ temat na wybranych przykładach tekstów literackich.

138.Językowe środki perswazji w reklamie. Zaprezentuj wybrane przykłady z masowych środków przekazu.

139.Kryteria poprawności językowej współczesnej polszczyzny. Omów problem, analizując teksty zaczerpnięte z publicystyki, filmu, języka mówionego.

140. Manipulacja językowa w tekstach propagandowych lat pięćdziesiątych i współczesnych. Analiza przykładów.

141. Manipulacja językowa w wypowiedziach polityków. Scharakteryzuj problem, analizując wybrane przykłady.

142. Moda czy potrzeba? Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów na przykładach.

143. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.

144. Omów, przywołując odpowiednie przykłady, pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

145. Perswazyjne funkcje języka na przykładzie tekstów propagandowych. Analiza przykładów.

146. Przysłowia mądrością narodu. Omów ich funkcje językowe, odwołując się do wybranych przykładów.

147. Różne środowiska – różne sposoby komunikowania się, np. gwara uczniów szkół średnich, kibiców sportowych, informatyków – komputerowców, miłośników wędkowania itp. Omów na wybranych przykładach.

148. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury współczesnej.

149. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

150. Tak mówią znani Polacy. Scharakteryzuj język dwóch – trzech przedstawicieli świata polityki, kultury lub sportu na podstawie analizy zgromadzonego materiału (teksty prasowe i/lub nagrania).

151. Zanalizuj język piosenek jednego z zespołów lat dziewięćdziesiątych, wyjaśniając zasadność doboru środków wyrazu.

Opracowała:Teresa Bakuła

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość