Strona główna

I międzyszkolny konkurs wiedzy o wielkiej brytanii


Pobieranie 58.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar58.88 Kb.
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

IMIĘ I NAZWISKO:

SZKOŁA: PUNKTACJA:
KLASA:
The test consists of 30 questions. There is 1 point for each correct answer. The answers can be written in English or Polish language. Good luck!
Test składa się z 30 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź możesz otrzymać

1 punkt. Odpowiedzi mogą być napisane w języku angielskim lub polskim. Życzymy powodzenia!
 1. Co wchodzi w skład Wielkiej Brytanii?.........................................................

 2. Jak nazywa się najsłynniejszy podnoszony most w Londynie?.....................

 3. Które miasto jest siedzibą najstarszego uniwersytetu w Anglii?...................

 4. Jakie miasto jest stolicą Walii?......................................................................

 5. Jak nazywa się tradycyjny ubiór szkocki dla mężczyzn?..............................

 6. Jak nazywa się słynna budowla w Londynie pilnowana przez strażników zwanych Beefeaters?......................................................................................

 7. Jaki kwiat jest symbolem Anglii?..................................................................

 8. Co można zobaczyć w Madame Tussaud’s Gallery?..........................................................

 9. Gdzie miesza królowa Elżbieta II?.................................................................

 10. Ile żon miał Henryk VIII?..............................................................................

 11. Podaj tytuł hymnu Wielkiej Brytanii?............................................................

 12. Jakie miasto jest stolicą Anglii?............................

 13. Jak nazywa się brytyjska flaga?.....................................................................

 14. Kto jest głową kościoła w Anglii?....................................................

 15. Z jakich dwóch Izb składa się Parlament Angielski?.....................................

 16. W którym z londyńskich muzeum można obejrzeć starożytne dzieła Egiptu, Grecji i Rzymu?.................................................................................

 17. W którym wieku miał miejsce wielki pożar Londynu? Można pomylić się o jeden wiek………………………………………………………………...

 18. Jak nazywa się największa na świecie konstrukcja megalityczna, składająca się z ogromnych słupów kamiennych ustawionych w kręgi i częściowo przykrytych kamiennymi płytami?...............................................

 19. Co się stanie – według legendy – kiedy z twierdzy Tower w Londynie znikną wszystkie kruki?.................................................................................

 20. W centrum Królewskiego Herbu Wielkiej Brytanii znajdują się emblematy królewskie, oznaczające różne części państwa – proszę je wymienić…………………...

………………………………………………………………………………….

 1. Który członek królewskiej rodziny w Wielkiej Brytanii nosi tytuł ‘Książę Edynburga’?...................................................................................................

 2. Skąd wzięła się nazwa Big Ben?....................................................................

 3. W którym roku Wilhelm Zdobywca najechał Wielką Brytanię – można pomylić się o 50 lat?.......................................................................................

 4. Wymień 3 tytuły popularnych gazet w Wielkiej Brytanii?.........................................................................................................

 5. Jakie słowa (po angielsku) wypowiadają dzieci chodząc od domu do domu podczas święta Halloween?..................................................................

 6. Jaką nazwę nosi drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii?.........................................................................................................

 7. Jak nazywa się najdalej na zachód wysunięta część Wielkiej Brytanii?........

…………………………………………..

 1. Jak nazywał się magiczny miecz Króla Artura?............................................

 2. Jaka rzeka przepływa przez Londyn?.............................................................

 3. W którym roku koronowano Elżbietę II?......................................................


KLUCZ ODPOWIEDZI DO KONKURSU WIEDZY O GB 1. Anglia, Szkocja, Walia

 2. Tower Bridge/London Bridge

 3. Oxford

 4. Cardiff

 5. Kilt

 6. Twierdza Tower

 7. róża

 8. figury woskowe znanych postaci

 9. Buckingham Palace

 10. 6

 11. Boże chroń królową – God save the Queen

 12. Londyn/London

 13. The Union Jack

 14. królowa

 15. Izba Lordów, Izba Gmin

 16. The British Museum

 17. XVII wiek

 18. Stonehenge

 19. Nastąpi upadek królestwa brytyjskiego

 20. Trzy lwy Anglii, lew Szkocji i harfa Irlandii

 21. mąż królowej, książę Filip

 22. od nazwiska głównego wykonawcy – Benjamina Halla

 23. 1066

 24. The Times, The Guardian, The Daily Telegraph, The Financial Times, The Independent

 25. trick or treat

 26. Boxing Day

 27. Kornwalia

 28. Excalibur

 29. Tamiza

 30. 1953


I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAMATYCZNO – LEKSYKALNY

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

IMIĘ I NAZWISKO: PUNKTACJA:

SZKOŁA:

KLASA:
The test consists of 40 questions. There are 3 answers to each question a, b or c but there is only one answer which is correct. Circle the right answer. There is one point for each right answer. Good luck!Test składa się z 40 pytań. Do każdego pytania podane są 3 odpowiedzi a, b lub c, z czego tylko jedna jest prawidłowa. Zaznacz prawidłową odpowiedź zaznaczając ją w kółko. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt.

Życzymy powodzenia!
 1. This is Tom. ……….is my brother.

 1. she

 2. he

 3. you
 1. Are you ten?

 1. I not

 2. You aren’t

 3. I’m not
 1. ………..at school?

 1. Is he

 2. You are

 3. I am
 1. She is Irish. She is from ………..

 1. British

 2. Polish

 3. Ireland
 1. Tom and I are friends. ……….’re in class II. ………….teacher is Mr Green.

 1. Our, Their

 2. We, Our

 3. He, She 1. Is there……….stereo in your sitting room?

 1. an

 2. a

 3. a lot of
 1. Are there ………..posters on the wall?

 1. some

 2. a

 3. any
 1. I can see a………..in the kitchen.

 1. toilet

 2. sink

 3. apple
 1. A………… is an animal.

 1. goat

 2. desk

 3. cousin

10. 13:58

a. It’s ten to ten

b. It’s two to two

c. It’s eight to two
11.He………….green eyes and blond hair.


 1. haven’t got

 2. has got

 3. have got

12.…………your knees. 1. touch

 2. open

 3. stand

13.………….I have a lemonade? 1. Does

 2. Please

 3. Can

14.I don’t like this colour. It’s ………… 1. dirty

 2. cool

 3. ugly

15.I love these photos. They are………. 1. boring

 2. horrible

 3. really great

16.………you play the piano? No, I ……….. 1. Does, do

 2. Do, don’t

 3. Do, doesn’t

17.………does your cousin have breakfast? 1. where

 2. what

 3. what else

18.The wind is blowing. It’s really……….. 1. sunny

 2. hot

 3. windy

19.What are you doing? ………………. 1. She is playing football.

 2. I’m sleepy.

 3. I’m making sandwiches.

20.They are…………late for school. 1. every day

 2. never

 3. play

21.My brother prefers………..computer games. 1. use

 2. play

 3. playing

22.He rarely ………T – shirts. 1. have

 2. wearing

 3. wears

23.I’ve got……….jam. 1. any

 2. a

 3. some

24.There’s……….traffic in London. 1. many

 2. a lot of

 3. an

25.I like these gloves. They are……… 1. my

 2. her

 3. mine

26.Where………you on holiday? 1. was

 2. is

 3. were

27.She……….her jacket yesterday. 1. see

 2. found

 3. have

28.……………they travel by plane last year? 1. Does

 2. Have

 3. Did

29.When………..she born? 1. are

 2. is

 3. was

30.William Shakespeare is a very important person. He …………..a lot of famous plays. 1. writing

 2. ride

 3. wrote
 1. I………………..to you from Miami. We……………….at a wonderful hotel by the beach.

 1. write, stay

 2. am writing, are staying

 3. writes, staying
 1. Yesterday we………….to Disneyworld where we ……………..a great time and we……………….a lot of souvenirs for everyone at home.

 1. went, had, buy

 2. go, having, buying

 3. went, had, bought
 1. Mum and Dad……………. us to Epcot Centre tomorrow.

 1. going

 2. are taking

 3. took
 1. We usually…………………the mornings on the beach. The sea…………….warm and clear.

 1. live, was

 2. spends, is

 3. spend, is 1. That’s all our news. I …………………….you’re well. See you soon.

 1. am

 2. hope

 3. am hoping
 1. In this picture Jerry is sitting………………Alex and Ted.

 1. among

 2. between

 3. from
 1. The train is going…………………the tunnel now.

 1. from

 2. behind

 3. through
 1. Be careful as you walk …………….the street.

 1. across

 2. between

 3. by
 1. Hurry up! Our bus leaves……………an hour.

 1. on

 2. in

 3. at
 1. It’s better to stay at home………..a rainy night.

 1. in

 2. on

 3. over


KLUCZ DO TESTU GRAMATYCZNO – LEKSYKALNEGO  1. he

  2. I’m not

  3. Are you

  4. Ireland

  5. We, our

  6. a

  7. any

  8. sink

  9. goat

  10. It’s two to two

  11. hasn’t got

  12. touch

  13. can

  14. ugly

  15. really great

  16. Do, don’t

  17. Where

  18. windy

  19. I’m making sandwiches

  20. never

  21. playing

  22. wears

  23. some

  24. a lot of

  25. mine

  26. were

  27. found

  28. did

  29. was

  30. wrote

  31. am writing, are staying

  32. went, had, bought

  33. are taking

  34. spend, is

  35. hope

  36. between

  37. through

  38. across

  39. in

  40. on


REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

GRAMATYCZNO – LEKSYKALNEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Folwarczna 2, Świdnica
Organizator konkursu: mgr Dorota Kubak Rzepecka, mgr Beata Jankiewicz przy współpracy z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego

Cele:


 1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji.

 2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

 3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

 4. Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.


Zasady konkursu:


 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas VI.

 2. Nauczyciele języka angielskiego typują jednego ucznia z klasy VI i zgłaszają go do konkursu.

 3. W konkursie może uczestniczyć jedna osoba z danej szkoły.

 4. Przedmiotem oceny konkursowej będą wiadomości i umiejętności leksykalno – gramatyczne uczniów szkół podstawowych w zakresie materiału gramatyczno – leksykalnego klasy czwartej, piątej i I półrocza klasy szóstej objęte podstawą programową.

 5. Konkurs będzie trwał 60 minut.

 6. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie testu gramatyczno – leksykalnego wielokrotnego wyboru.

 7. Sprawdzenia testów konkursu dokona powołana przez organizatora komisja.

 8. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 27 listopada 2009 roku. W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją na adres szkoły.

Przebieg konkursu:


 1. Konkurs odbędzie się 7 stycznia 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 105

w Świdnicy przy ulicy Folwarcznej 2 w sali nr 17 (parter)

o godzinie 12.00.

REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Folwarczna 2, Świdnica
Organizator konkursu: mgr Dorota Kubak Rzepecka, mgr Beata Jankiewicz przy współpracy z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego

Cele:


 1. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat Wielkiej Brytanii, jej historii, kultury i tradycji oraz życia codziennego mieszkańców.

 2. Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego.

 3. Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego.

 4. Kształtowanie tolerancji i szacunku do dziedzictwa kulturowego innych narodów.

 5. Integracja środowiska nauczycieli – anglistów i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami.

 6. Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą kulturową na temat Wielkiej Brytanii.Zasady konkursu:


 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas VI.

 2. Nauczyciele języka angielskiego typują jednego ucznia z klasy VI i zgłaszają go do konkursu.

 3. W konkursie może uczestniczyć jedna osoba z danej szkoły.

 4. Przedmiotem oceny konkursowej będą wiadomości i umiejętności uczniów klas VI szkół podstawowych w zakresie wiedzy kulturowej o Wielkiej Brytanii, tradycji i zwyczajów jej mieszkańców, najistotniejszych wydarzeń historycznych i elementów geografii.

 5. Zadaniem uczniów będzie udzielenie odpowiedzi na podane pytania.

 6. Konkurs będzie trwał 60 minut.

 7. Sprawdzenia testów konkursu dokona powołana przez organizatora komisja.

 8. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 27 listopada 2009 roku. W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją na adres szkoły.Przebieg konkursu:


 1. Konkurs odbędzie się 7 stycznia 2010 w Szkole Podstawowej nr 105

w Świdnicy przy ulicy Folwarcznej 2 w sali nr 17 (parter)

o godzinie 12.00.


REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

ANGIELSKIEJ POEZJI DZIECIĘCEJ


Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Folwarczna 2, Świdnica
Organizator konkursu: mgr Dorota Kubak Rzepecka, mgr Beata Jankiewicz przy współpracy z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego

Cele:


 1. Pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej.

 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.

 3. Zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną.

 4. Zachęcenie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.


Zasady uczestnictwa:


 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.

 2. Nauczyciele języka angielskiego typują w danej szkole uczniów i zgłaszają ich do konkursu.

 3. W konkursie mogą uczestniczyć 2 osoby z każdej szkoły.

 4. Każdy uczeń przygotowuje prezentację jednego wiersza w języku angielskim.

 5. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych takich jak: mimika, gesty, ruch, strój czy inne rekwizyty.

 6. Prezentowany wiersz powinien być dostosowany do wieku uczestników.

 7. Uczestnicy recytują w języku angielskim.

 8. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

 9. Kartę zgłoszenia uczestników oraz wiersze do prezentacji należy przesłać najpóźniej do 27 listopada 2009


Kryteria oceny:


 1. Prezentowane wiersze ocenia jury uwzględniając dobór repertuaru, interpretację, pamięciowe opanowanie tekstu oraz wrażenia artystyczne.


Przebieg konkursu:


 1. Pierwszy etap eliminacji powinien odbyć się indywidualnie we wszystkich szkołach podstawowych bez określenia terminu.

 2. Drugi etap odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 105 przy ulicy Folwarcznej 2 (sala gimnastyczna) w dniu 14 stycznia 2010 roku o godzinie 10.00.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość