Strona główna

I. opis techniczny 2 podstawa opracowania: 2 przedmiot opracowania 2


Pobieranie 55.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar55.05 Kb.

I. OPIS TECHNICZNY 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 2

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2

3. DANE OGÓLNE OBIEKTU 2

4. ZAKRES OPRACOWANIA 2

5. DANE WYJŚCIOWE WG TECHNOLOGII 2

6. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 2

7. OGÓLNY OPIS SYSTEMÓW CHŁODZENIA 3

8. OPIS DZIAŁANIA KLIMATYZACJI 4

9. INSTALACJE CZYNNIKA ZIĘBNICZEGO 5

10. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN 5

11. WYTYCZNE BRANŻOWE 6

11.1. Branża architektoniczna i budowlano – konstrukcyjna 6

11.2. Branża wod. – kan. 6

11.3. Branża elektryczna 6

11.4. Branża AKPiA 6

12. WYTYCZNE BHP INSTALACJI 7

13. UWAGI OGÓLNE 7

II. ZAŁĄCZNIKI 8

Załącznik nr 1 –Wytyczne Inwestora danych urządzeń dla pomieszczeń 8

Załącznik nr 2 –Zestawienie zysków ciepła dla pomieszczeń 8

III. OBLICZENIA 8

Raport z obliczeń z zestawieniem materiałów firmy Samsung 8IV. SPECYFIKACJE 8

Specyfikacja urządzeń i elementów 8V. RYSUNKI 8

Rzut parteru skala 1:50 nr rys 1 8

Rzut I piętra skala 1:50 nr rys 2 8

Rzut dachu skala 1:50 nr rys 3 8
 1. OPIS TECHNICZNY
 1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

 1. Zlecenie Inwestora

 2. Podkłady architektoniczno-budowlane

 3. Warunki i uzgodnienia z głównym projektantem,

 4. Warunki, wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

 5. Równolegle opracowywane projekty pozostałych instalacji,

 6. Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

 7. Wizja lokalna 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny instalacji chłodzenia za pomocą klimatyzatorów dla adaptowanych pomieszczeń na potrzeby pomieszczeń biura prognoz meteorologicznych i stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych w budynku „B” IMGW w Krakowie. 1. DANE OGÓLNE OBIEKTU

Budynek jest istniejący dwukondygnacyjny. Adaptowane pomieszczenia znajdują się na parterze od strony południowej budynku i na piętrze nad wejściem do budynku - na parterze pokój 111, 112 i socjalny z aneksem kuchennym, na piętrze 208 i 209. 1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swym obejmuje instalacje klimatyzacji ( chłodzenia ) pokoi 111, 112 oraz 208 i 209.

Projekt zamienny wykonano uwzględniając ograniczenia Inwestora dot. obniżenia kosztów instalacji.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje swoim zakresem: • zasilania energią elektryczną urządzeń

 • robót budowlanych wraz z konstrukcjami pod urządzenia.

 • wentylacji pomieszczeń 1. DANE WYJŚCIOWE WG TECHNOLOGII

Wszystkie pomieszczenia wymagają schłodzenia powietrza przez cała dobę.

Dla wszystkich pomieszczeń z chłodzeniem przewiduje się jednakową temperaturę obliczeniową +25oC  1K. w lecie.

Zestawienie mocy ( zysków ciepła ) urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach przekazane od przedstawicieli Inwestora załączono za opisem technicznym.

W pomieszczeniu serwerowni 209 wymagane są oddzielne 2 układy redundantne, praca całoroczna , restart automatyczny po max 30 sek .

 1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

- strefa klimatyczna II

- temperatura zewnętrzna tzl = 30 oC

- wilgotność względna zl = 45%

- zawartość wilgoci xzl = 11,9g/kg

- entalpia izl = 60,7 kJ/kg
Obliczenia zysków ciepła przeprowadzono przy założeniu następujących parametrów dla przegród:

- dla okien współczynnik przenikania U = 1,6 W/m2K

- dla ścian zewn. współczynniki przenikania U = 0,3 W/m2K

- dla stropodachu współczynnik przenikania U = 0,4 W/m2K

Założono wyposażenie okien w zasłony ( żaluzje ) wewnętrzne.
Zyski technologiczne przyjęto zgodnie z wytycznymi Inwestora. Uwzględniono założone rezerwy przy ograniczeniu rezerwy max 700W w p.112. Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych zostały ograniczone wielkościowo i ilościowo( pozostają 3szt. ) z zastrzeżeniem jednak pewnego zmniejszenia komfortu ich pracy ( zwiększony hałas i prędkość nawiewanego powietrza ). W przypadku przyszłościowego zwiększenia wyposażenia ponad podaną wyżej rezerwę będzie możliwość "dołożenia" małej jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej , w ramach tego systemu bez jego przeróbek, w sytuacji znacznych przekroczeń temperatury w pomieszczeniu.
Założenia dla pomieszczeń :


 1. Pokój 111

Lato 25oC  1K, wilgotność wynikowa dla tz= 30oC. 45%

Jednostka wewnętrzna podsufitowa 1. Pokój 112

Lato 25oC  1K, wilgotność wynikowa dla tz= 30oC. 45%

Jednostka wewnętrzna podsufitowa. 1. Pokój 208

Lato 25oC  1K, wilgotność wynikowa dla tz= 30oC. 45%

Jednostka wewnętrzna podsufitowa 1. Pokój 209 serwerownia

Lato 24oC  1K, wilgotność wynikowa dla tz= 30oC. 45%
t max 30oC

Redundantne 2 jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-stronne z zaślepieniem 2 wylotów

Praca całoroczna , restart automatyczny po max 30 sek, praca zamienna np co pół roku, nastawa 24oC, po przekroczeniu 29oC włączenie drugiego układu.

 1. OGÓLNY OPIS SYSTEMÓW CHŁODZENIA

 • Instalacje chłodnicze systemu ze zmiennym przepływem czynnika ziębniczego

Schłodzenie powietrza wewnętrznego w pokojach 111, 112, 208.

Urządzenia schładzające powietrze składają się z : • 3 jednostek wewnętrznych

 • 1 jednostki zewnętrznej

 • instalacji rurowej czynnika ziębniczego.

Urządzenia pracują na czynniku R 410A.

Jednostka zewnętrzna umieszczona jest na poziomie dachu.
Dla pomieszczenia 209 serwerowni zaprojektowano 2 oddzielne układy redundantne systemu split.

Urządzenia schładzające powietrze pracujące w systemie split składają się z : • 2 jednostek wewnętrznych

 • 2 jednostek zewnętrznych

 • instalacji rurowych czynnika ziębniczego.

Urządzenia pracują na czynniku R 410A.

Jednostki zewnętrzne umieszczone są na poziomie dachu.


Instalacje zaprojektowano uwzględniając założenie Inwestora - braku sufitów podwieszonych w pomieszczeniach.

Lokalizacja jednostek wewnętrznych i agregatów zewnętrznych została uzgodniona z przedstawicielami Inwestora i głównym projektantem . 1. OPIS DZIAŁANIA KLIMATYZACJI

Schłodzenie powietrza wewnętrznego w pokojach komputerowych zaprojektowano w oparciu o system ze zmienną ilością czynnika ziębniczego.

Schłodzenie powietrza wewnętrznego ze względu na brak sufitów podwieszonych w pokojach odbywa się urządzeniami podsufitowymi z własną obudową .

Temperatura powietrza wewnętrznego będzie ustalana w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych pomieszczeń. Każdy z nich ma możliwość indywidualnej nastawy temperatury wewnętrznej poprzez sterownik z termostatem z zadajnikiem umieszczonym w każdym pomieszczeniu lub za pomocą zdalnego sterownika (pilota).

Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych, uwzględniając ograniczenia Inwestora dot. obniżenia kosztów instalacji, zostały ograniczone wielkościowo i ilościowo z zastrzeżeniem jednak pewnego zmniejszenia komfortu ich pracy
( zwiększony hałas i prędkość nawiewanego powietrza ). W przypadku przyszłościowego zwiększenia wyposażenia technologicznego ponad założoną rezerwę będzie możliwość "dołożenia" małej jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej , w ramach tego systemu bez jego przeróbek, w sytuacji znacznych przekroczeń temperatury w pomieszczeniu.
Dla pomieszczenia serwera zaprojektowano oddzielne układy systemu split z urządzeniami sufitowymi kasetonowymi 4-stronnymi z zaślepionymi 2 wylotami i z urządzeniami zewnętrznymi umieszczonymi na poziomie dachu.
Jednostka zewnętrzna dla pokoi komputerowych i jednostki zewnętrzne dla serwerowni posadowione będą na wspólnej konstrukcji stalowej na dachu. Konstrukcja stalowa ujęta w oddzielnym opracowaniu.

Wysokość montażu jednostek zewnętrznych ok. 60 cm nad poziomem dachu. 1. INSTALACJE CZYNNIKA ZIĘBNICZEGO


Przewody instalacji chłodniczych wykonać z rur miedzianych twardych wg EN1057 o odpowiednim stopniu twardości zgodnie z wymogiem producenta urządzeń. Połączenia rur, połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać łącznikami miedzianymi do lutu twardego. Połączenia lutowane wykonywać w osłonie gazowej z azotu. Uchwyty podtrzymujące przewody chłodnicze nie powinny bezpośrednio obejmować przewodu, powinny mieć wkładki gumowe lub przewód należy owinąć taśmą zapobiegającą ocieraniu się. Poza przewidzianymi spadkami przewody należy prowadzić dokładnie poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku lub średnicy przewodu należy wykonywać przy użyciu odpowiednich kształtek miedzianych. Połączenia przewodów rurowych powinny być łatwo dostępne do sprawdzenia.
Przewody instalacji czynnika ziębniczego winny zostać zaizolowane izolacją zimnochronną AC/Armaflex firmy Armacell - grubość izolacji:

 • wewnątrz budynku min 10 mm’

 • na zewnątrz budynku min 20 mm.

Izolacje rurociągów prowadzonych po dachu zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej.
Kolejność montażu powinna być następująca:

- instalacja jednostek wewnętrznych

- instalacja agregatu skraplającego

- instalacja przewodów rurowych

- sprawdzenie szczelności połączeń

- osuszenie i sprawdzenie szczelności przy podciśnieniu

- napełnienie urządzenia chłodniczego

- uruchomienie urządzenia chłodniczego

- sprawdzenie i wyregulowanie działania urządzenia chłodniczego

 1. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie skroplin ze wszystkich jednostek wewnętrznych.

Skropliny z projektowanych urządzeń podstropowych w pokojach komputerowych na parterze odprowadzone zostaną przewodami skroplinowymi prowadzonymi w bruzdach ściennych ( lub zostaną obudowane ) do pomieszczenia kuchennego i pod parapetem doprowadzone pod zlew i wpięte przed syfon zlewu.

Skropliny z projektowanych urządzeń podstropowych w pomieszczeniach na piętrze odprowadzone zostaną przewodami skroplinowymi prowadzonymi w bruzdach ściennych ( lub zostaną obudowane ) a następnie nad sufitem podwieszanym do pomieszczenia sanitarnego, doprowadzone pod umywalkę i wpięte przed syfon umywalki. W przypadku braku możliwości włączenia odprowadzenia skroplin przed syfon umywalki na I piętrze proponuje się odprowadzenie ich nad umywalkę lub nad kratkę.

Prowadzenie przewodów skroplinowych, zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody skroplinowe należy wykonywać z rur plastikowych zgrzewanych 32m prowadzonych ze spadkiem min. 1,5%. Połączenie tacki skroplinowej przy jednostce wewnętrznej z przewodami skroplinowymi poprzez elastyczny wężyk zbrojony 25mm.


 1. WYTYCZNE BRANŻOWE

   11.1. Branża architektoniczna i budowlano – konstrukcyjna

 • Należy wykonać konstrukcje pod posadowienie na dachu agregatów skraplających – jednostek zewnętrznych. Wysokość montażu ok. 60 cm nad dachem.

 • Należy wykonać otwory w ścianach dla przeprowadzenia rurociągów.

 • Należy zapewnić wolny istniejący kanał wentylacyjny dla przeprowadzenia instalacji rurowych na dach. Kanał nie może być wykorzystywany do celów wentylacji.

 • Zapewnić odpowiednie wejście na dach dla obsługi agregatów.

 • Okna wyposażyć w zasłony ( żaluzje ) wewnętrzne.

 • W sufitach podwieszanych przewidzieć rewizje do obsługi elementów.

   11.2. Branża wod. – kan.

 • Należy zapewnić odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych.

 • Skropliny proponuje się odprowadzić przed syfon zlewu i umywalki. W przypadku braku możliwości włączenia odprowadzenia skroplin przed syfon umywalki na I piętrze proponuje się odprowadzenie ich nad umywalkę lub nad kratkę.   11.3. Branża elektryczna

 • Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych takich jak agregat skraplający – jednostkę zewnętrzną, jednostki wewnętrzne systemu ze zmienną ilością czynnika ziębniczego oraz jednostki zewnętrzne i jednostki wewnętrzne systemu split.

 • Urządzenia należy zasilić prądem elektrycznym wg wytycznych producenta.

 • Lokalizację urządzeń pokazano na rzucie parteru, pietra i dachu.

 • Urządzenia elektryczne powinny być wyposażone w instalację ochrony od porażeń.   11.4. Branża AKPiA

 • Układ automatycznej regulacji ma za zadanie utrzymywanie założonych parametrów powietrza w pomieszczeniach oraz spełniać funkcje zabezpieczające i alarmowe.

 • Poszczególne układy klimatyzacji są wyposażone w kompletne układy automatyki.

 • Należy wykonać okablowanie do poszczególnych urządzeń i elementów.

 • Urządzenia dla serwerowni wyposażone w układ automatyki realizujący funkcje: :

Redundantne układy JZ1z JZ2,

Restart automatyczny po max 30 sek,

Praca zamienna np co pół roku,

REGULACJA TEMPERATURY - nastawa 24oC, po przekroczeniu 29oC włączenie drugiego układu,

Praca całoroczna ,


 1. WYTYCZNE BHP INSTALACJI

Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994 r w sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Ustaw nr 75 z dn. 2002 r z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem BHP


 1. UWAGI OGÓLNE

 1. Rodzaj urządzeń jak również sposób połączeń oraz działanie poszczególnych instalacji przedstawiono na schematach raportu z obliczeń firmy Samsung oraz w specyfikacji.

 2. Usytuowanie urządzeń, elementów oraz trasy rurociągów przedstawiono na załączonych rysunkach.

 3. Lokalizacja urządzeń na dachu została uzgodnione z przedstawicielem Inwestora i głównym projektantem.

 4. Automatyka i sterowanie winno być wykonane zgodne z wytycznymi DTR systemu oraz wymaganiami dostawcy.

 5. W sufitach podwieszanych przewidzieć rewizje do obsługi elementów.

 6. Zyski technologiczne przyjęto zgodnie z wytycznymi Inwestora. Uwzględniono założone rezerwy przy ograniczeniu rezerwy max 700W w p.112. Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych uwzględniając ograniczenia Inwestora dot. obniżenia kosztów instalacji zostały ograniczone wielkościowo i ilościowo( pozostają 3szt. ) z zastrzeżeniem jednak pewnego zmniejszenia komfortu ich pracy ( zwiększony hałas i prędkość nawiewanego powietrza ). W przypadku przyszłościowego zwiększenia wyposażenia ponad podaną wyżej rezerwę będzie możliwość "dołożenia" małej jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej , w ramach tego systemu bez jego przeróbek, w sytuacji znacznych przekroczeń temperatury w pomieszczeniu.

 7. Projektant proponuje rozważenie wprowadzenia wentylacji mechanicznej pomieszczeń.KLAUZULA

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające ze zmiany rozwiązań funkcjonalnych, zmiany wyposażenia oraz zmian obciążeń urządzeń wprowadzonych przez Inwestora. 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 –Wytyczne Inwestora danych urządzeń dla pomieszczeń

Załącznik nr 2 –Zestawienie zysków ciepła dla pomieszczeń
 1. OBLICZENIA

Raport z obliczeń z zestawieniem materiałów firmy Samsung
 1. SPECYFIKACJE

Specyfikacja urządzeń i elementów
 1. RYSUNKI

Rzut parteru skala 1:50 nr rys 1

Rzut I piętra skala 1:50 nr rys 2

Rzut dachu skala 1:50 nr rys 3


Opracowałamgr inż. Małgorzata Wicher

Strona z 8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość