Strona główna

I. organizacja szkołY


Pobieranie 75.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar75.44 Kb.KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Jana Pawła II w Dąbrowie n. Czarną

na rok szkolny 2013/2014.

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

Nazwa szkoły obejmuje: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie n. Czarną.

Siedziba szkoły: Dąbrowa n. Czarną 60, 26 – 337 Aleksandrów, powiat piotrkowski, woj. łódzkie.

Szkoła posiada 147 letnią tradycję, powstała bowiem w 1866 roku z inicjatywy mieszkańców Dąbrowy i okolicznych wiosek.

Organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów k. Opoczna.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Delegatura w Piotrkowie Trybunalski Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Szkoła liczy sześć jednociągowych klas, tj. klasy I – VI oraz jeden oddział przedszkolny. Od 1 września 2000 w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie funkcjonuje Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną. Do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie uczęszcza aktualnie 107 uczniów, łącznie z oddziałem przedszkolnym. Są to uczniowie, którzy dochodzą lub dojeżdżają z 12 wiosek zgodnie z ustalonym obwodem. W Szkole Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną pracuje 12 nauczycieli, 2 pracowników obsługi.

Od 18 maja 1998 roku szkoła posiada imię, sztandar i hymn szkolny. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w nowym obiekcie oddanym do użytku 1 września 1997 r.II. BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie n. Czarną zlokalizowana jest w nowoczesnym obiekcie oddanym do użytku 1 września 1997 roku. Teren szkoły ma 2 ha z czego 1/3 stanowi budynek, parking, drogi dojazdowe, zieleń ozdobna i oczyszczalnia ścieków. Około 1 ha przeznaczona jest na boisko szkolne.

W budynku znajduje się 7 sal dydaktycznych SP i 8 pracowni przedmiotowych PG w tym:


 • pracownie nauczania zintegrowanego (3),

 • pracownię wychowania przedszkolnego,

 • pracownie klas IV – VI – w tym pracownia językowa (3).

Pracownie nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego usytuowane są na parterze szkoły, co stwarza korzystne warunki dla bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkoły.

Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają z pracowni informatycznej Gimnazjum podłączonej do Internetu.

Ponadto szkoła posiada bibliotekę z czytelnią. Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają z sali gimnastycznej powstałej przy Gimnazjum. Ze względu na obładowanie sali przez gimnazjalistów zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również w sali adaptowanej z sali gimnastyki korekcyjnej.

W szkole znajduje się duże zaplecze kuchenne oraz stołówka. Codziennie uczniowie mogą skorzystać z ciepłego posiłku w postaci zupy. Ok. 40 uczniów korzysta z posiłku refundowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie. Szkoła jest ogrzewana olejem opałowym, posiada ekologiczną zautomatyzowaną kotłownię oraz oczyszczalnię ścieków.

Pracownie wyposażone są dość dobrze w pomoce dydaktyczne. Niektóre sale posiadają telewizor i odtwarzacz DVD lub rzutnik multimedialny (tablicę interaktywną) i ekran projekcyjny. Ogromną zaletą bazy dydaktycznej jest fakt posiadania pracowni internetowej, mającej 24 stanowiska. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych z zastosowaniem komputera. Szkoła posiada pracownię językową na 20 stanowisk z tablicą interaktywną.

III. MISJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie n. Czarną kształci i wychowuje uczniów w duchu wartości moralnych, powszechnie akceptowanych, zawartych w dekalogu.

Szkoła dąży, we współpracy z rodzicami i samorządem terytorialnym, do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju intelektu, osobowości i motoryki ucznia. Zaspokaja wiedzę z różnych dziedzin życia i nauki, przygotowując ucznia do napisania sprawdzianu kompetencyjnego. Daje możliwość atrakcyjnego i kulturalnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku.

IV. WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła: • przygotowuje uczniów do kolejnego etapu kształcenia a także do życia w społeczeństwie,

 • uczy rozumieć świat i rozwiązywać swoje problemy,

 • rozwija zainteresowania wszystkich uczniów,

 • wychowuje ludzi twórczych, otwartych na świat, a jednocześnie świadomych swojej tożsamości narodowej i lokalnej,

 • wykorzystuje w procesie nauczania i uczenia się technologię informatyczną,

 • dba o rozwój fizyczny i intelektualny każdego dziecka.

Zmierzamy do tego aby nasz wychowanek kierował się w życiu najważniejszymi wartościami, między innymi: • uczciwością,

 • patriotyzmem,

 • tolerancją,

 • przyjaźnią,

 • sprawiedliwością,

 • kulturą osobistą.V. STRATEGIA DZIAŁANIA.

Zarządzanie i organizacja.

Zagadnienie 1. Warunki działania szkoły.
Cele do osiągnięcia.

Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych i możliwość osiągnięcia wysokiej jakości pracy.
Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Rozbudowa bazy dydaktycznej szkoły.

Doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy.
Zakup środków audiowizualnych i innych pomocy dydaktycznych w ramach potrzeb i możliwości.
Wzbogacenie księgozbioru biblioteki.


Dyrektor Szkoły
Dostęp do bazy dydaktycznej szkoły.

Organizacja zajęć pozwalająca na korzystanie z pracowni informatycznej i multimedialnej przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.
Biblioteka szkolna jest dostępna w porach dogodnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele

Zagadnienie 2. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy.
Cele do osiągnięcia.

Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki.
Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

Współpraca z pielęgniarka szkolną.

Wszyscy nauczyciele
Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

Systematyczne przeprowadzanie próbnej ewakuacji szkoły.
Systematyczna diagnoza przeprowadzana wśród uczniów i rodziców dotycząca poczucia bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły

Wychowawcy


Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole poprzez urozmaicenie aranżacji wnętrz i terenów przyszkolnych.

Utrzymanie ładu i porządku w szkole i jej otoczeniu.
Przygotowywanie dekoracji sal lekcyjnych, korytarza, systematyczne uaktualnianie gazetek.
Utrzymanie porządku na terenach zielonych wokół szkoły.

Pracownicy obsługi

Wszyscy nauczyciele


Pracownicy obsługi


Zagadnienie 3. Nauczyciele, ich rozwój zawodowy.
Cele do osiągnięcia.

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Systematycznie doskonalą warsztat pracy poprzez udział w kursach i warsztatach metodycznych. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami.

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Plan doskonalenia nauczycieli.

Lider WDN
Nadzorowanie, obserwacje i ocenianie pracy nauczycieli, gromadzenie informacji o jakości pracy.

Plan nadzoru.

Harmonogram hospitacji i obserwacji.Dyrektor Szkoły


Kształcenie.

Zagadnienie 1. Programy nauczania.
Cele do osiągnięcia.

Programy nauczania poszczególnych zajęć są tak wybrane lub skonstruowane, aby zapewnić każdemu z uczniów osiąganie systematycznych postępów. Programy nauczania dla klasy 0, I – III i IV są opracowane zgodnie z nową podstawą programową.

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Gromadzenie opinii o szkolnym zestawie programów nauczania.

Bieżący monitoring, wywiady z nauczycielami i rodzicami pod kątem zbieżności SZPN z możliwościami i potrzebami szkoły.

Dyrektor Szkoły
Opracowanie zestawu programów nauczania dla klas 0, I – III, IV - VI

Programy nauczania.

Wszyscy nauczyciele

Zagadnienie 2. Organizacja i przebieg procesu kształcenia.

Cele do osiągnięcia.

Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Zapewnia każdemu uczniowi szansę rozwoju oraz przygotowuje go do następnego etapu edukacyjnego. Umożliwia zwiększenie jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych oraz służy rozbudzeniu i rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, talentów.
Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Realizacja programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.

Realizacja zajęć zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły.

Dyrektor Szkoły
Poprawa wyników nauczania uczniów słabszych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Powołanie zespołów w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kierowanie uczniów na badania w PPP
Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy


Rozwijanie zainteresowań uczniów.

Rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów.
Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Wszyscy n-le


Wdrażanie uczniów do aktywnego uczenia się.

Stosowanie aktywizujących metod nauczania,
Prowadzenie lekcji z różnych przedmiotów z wykorzystaniem komputera, programów multimedialnych itp.

Realizacja projektu y POKLu – „Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów”.Wszyscy n-le

Wszyscy nauczycieleProjekt z POKLu realizowany będzie przez cały rok szkolny 2013/2014.Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów zgodnie z nową podstawą programową.

Opracowanie przez nauczycieli systemu oceniania i wymagań na zasadzie umiejętności, jakie uczeń powinien posiadać po zrealizowaniu danej partii materiału.

N-le uczący zgodnie z nową podstawą programową
Promocja osiągnięć uczniów.

Galeria prac uczniowskich.
Prezentacja osiągnięć na korytarzu szkolnym i na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy n-le
Dyrektor Szkoły

Zagadnienie 3. Poprawa wyników sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej.

Cele do osiągnięcia.

Szkoła opracowuje program naprawczy, którego realizacja powoduje podniesienie wyników sprawdzianu po klasie szóstej.Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Systematyczne diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Analizowanie wyników uwzględniające mierzenie ‘na wejściu’ i ‘na wyjściu’ umożliwiające określenie faktycznego przyrostu wiedzy ucznia.

Przeprowadzanie i analiza wyników sprawdzianów wiedzy i kompetencji uczniów na początku roku szkolnego w klasach I - VI.

Przeprowadzanie i analiza sprawdzianów ‘na wyjściu’, w klasach I, III, V.

Przeprowadzanie większej ilości sprawdzianów próbnych w klasie szóstej, oraz sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty.


Wszyscy nauczyciele

Zespół do analizy wyników sprawdzianu po klasie szóstej


Stworzenie systemu „szybkiego reagowania’ na trudności i niepowodzenia w nauce.

Zwiększenie dpowiedzialności rodziców w monitorowaniu osiągnięć ich dzieci.Systematyczne analizowanie postępów poszczególnych uczniów przez nauczycieli przedmiotu i wychowawcę, ustalenie przyczyn trudności i natychmiastowe nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu uzgodnienia sposobu i formy pracy stosowanej przez dom rodzinny.

Wszyscy n-leStworzenie możliwości wyrównania braków wiedzy.

Zajęcia wyrównawcze

Język polski, klasa IV - VI

Matematyka , klasa IV – VI

Język angielski, klasa IV-VI

Kształcenie zint. (Ed. Matematyczna i polonistyczna) – klasy I-III


Nauczyciele tych przedmiotów
Stworzenie możliwości rozwijania uzdolnień dzieci

Koło języka angielskiego

Koło informatyczne

Koło matematyczne


Nauczyciele tych przedmiotów

Wychowanie i opieka.

Zagadnienie 1. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły.

Cele do osiągnięcia.

Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla siebie i innych, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są spójne i jednolite.
Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Zapoznanie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym całej społeczności szkolnej.

Przygotowanie i zatwierdzenie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
Udostępnienie programów w bibliotece szkolnej i na stronie WWW szkoły.

Rada Rodziców

Dyrektor Szkoły


Opracowanie programów wychowawczych dla poszczególnych klas.

Opracowanie klasowych programów wychowawczych.
Gromadzenie dokumentacji przez wychowawców.

Wychowawcy
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.

Rozmowy, wywiady środowiskowe.

Współpraca z GOPSWychowawcy

Dyrektor Szkoły


Pogadanki, przedstawienia

Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeów.Spotkania, kontakty z policją

Wykorzystywanie doświadczeń Policji do rozwiązywania problemów wychowawczych.

Dyrektor Szkoły

Wszyscy n-le


Podejmowanie działań służących integracji wszystkich podmiotów szkoły.

Organizacja akademii i uroczystości szkolnych.
Organizacja dyskotek i innych imprez szkolnych.
Współpraca z Radą Rodziców.

Wszyscy n-le

Wszyscy n-le

Dyrektor Szkoły

Rozwijanie samorządności.

Wybory opiekuna i członków SU.
Budowanie i realizacja planu pracy SU.

Opiekun SU


Zagadnienie 2. Praca opiekuńcza szkoły.

Cele do osiągnięcia.

Szkoła rozpoznaje potrzeby w zakresie opieki nad uczniami i zapewnia dostępne formy pomocy uczniom.

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Działalność świetlicy szkolnej.

Opracowanie i realizacja planu pracy świetlicy szkolnej.

Dyrektor Szkoły

Nauczyciele


Wyjazdy, wycieczki

Rozpoznanie potrzeb uczniów i organizowanie wyjazdów na wycieczki jednodniowe i zieloną szkołę.

Wychowawcy

VI. EWALUACJA.

Wdrażanie Koncepcji Pracy Szkoły jest na bieżąco monitorowane i analizowane przez dyrektora szkoły i dwóch nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły. Koncepcja może być modyfikowana, jeżeli będą ku temu przesłanki.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość