Strona główna

I otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał otwarcia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gubinie


Pobieranie 67.55 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar67.55 Kb.


Protokół nr XXXIV.2012

z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gubinie,

która odbyła się dnia 28 grudnia 2012 r.

I Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał otwarcia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gubinie.


Obecnych 13 radnych na stan 15 (nieobecny radny W.Galewski, R.Woszak).
● Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o wycofanie z porządku sesji projektu uchwały nr 200

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gubina i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w celu przeprowadzenia dalszej dyskusji.

Istnieje jeszcze szereg wątpliwości w stosunku do tej uchwały a Rada ma jeszcze miesiąc czasu na jej podjęcie, stąd taka propozycja.

● Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na sesji radni otrzymali projekt uchwały nr 196 zawierający zmiany.

Radni nie wnieśli innych uwag do porządku sesji. W wyniku przeprowadzonego glosowania porządek sesji ze zmianą zaproponowaną przez Burmistrza został przyjęty jednogłośnie

/13 osób-za, 0 osób-przeciw, 0 osób- wstrzymało się od głosu/.II Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres od 30 listopada 2012r. do 27 grudnia 2012 r. stanowi załącznik do protokołu.

III Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności

Komisji w okresie między sesjami.


Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej:

Komisja spotykała się przede wszystkim analizując projekt budżetu na 2013 rok.


Przewodniczący Komisji osobiście uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych, które opiniowały projekt budżetu na przyszły rok. Komisja Finansów zgodnie z procedurą uchwalania budżetu zapoznała się z projektem, przeanalizowała go, zapoznała się z opiniami pozostałych komisji Rady Miejskiej oraz opracowała własną opinię.

Komisja w dniu 11 grudnia odbyła spotkanie z udziałem Kierownika MZUK, Komendanta Straży  Miejskiej, Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunalnego i Inwestycji oraz dwóch podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W związku ze skargami tych osób na inne podmioty zajmujące się handlem obwoźnym zapoznano się z procedurą poboru opłaty targowej. W toku przeprowadzonej dyskusji poproszono o sporządzenie opinii prawnej.  Taka opinia została sporządzona i przedstawiona na kolejnym spotkaniu. W toku dyskusji ustalono, że zgodnie z obowiązującym prawem organ jakim jest burmistrz może wyznaczyć w drodze zarządzenia miejsca, w których handel jest zakazany. Gdyby takie zarządzenie weszło w życie ograniczyłoby handel w centrum miasta zarówno na terenach miejskich jak i prywatnych.  Zarówno Zastępca Burmistrz, która była obecna na posiedzeniu komisji, jak i członkowie komisji są przeciwni wprowadzaniu takich ograniczeń. Obecnie handel poza targowiskiem miejskim wzdłuż ulicy Obrońców Pokoju czy w okolicy dyskontu „Netto” nie wpływa znacząco na estetykę w centrum a zabezpiecza pracę kilkudziesięciu osobom. Ponadto Komisja odbyła spotkanie z p.Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej w sprawie wysokości bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Mając na uwadze przede wszystkim dochody bieżące Komisja stoi na stanowisku utrzymania  bonifikaty z tytułu przekształcenia na obecnym poziomie. Komisja ustaliła termin spotkania związanego z pracami na temat regulaminu utrzymania porządku

i czystości na terenie Gubina.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska:

W dniu 3 grudnia Komisja odbyła posiedzenie dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. W spotkaniu brali udział: Burmistrz, p.Miłosz Jasek, Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji, inspektor obrony cywilnej, przedstawicieli „Wiadomości Gubińskich”. Po dyskusji zapronowano wybór jednej z przedstawionych koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta, jednak przed ostateczną decyzją temat będzie jeszcze omówiony.

W dniu 12 grudnia Komisja zapoznała się z projektem budżetu na rok 2013 i zaopiniowała go pozytywnie.

W dniu 20 grudnia Komisja zapoznała się z projektami uchwał, które są w porządku dzisiejszej sesji.


Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty:

Od ostatniej sesji Komisja zajmowała się głownie sprawami związanymi z projektem budżetu miasta na rok 2013 oraz opiniowaniem projektów uchwał. Odbyło się też spotkanie dotyczące dofinansowania opieki pielęgniarskiej w placówkach oświatowych.


IV Interpelacje i wnioski radnych.

H.Wojnicz:

Mieszkańcy są zaniepokojeni o swoje bezpieczeństwo w ostatnich latach. Dla przypomnienia: pobicie naszego mieszkańca ze skutkiem śmiertelnym przez naszych mieszkańców, morderstwo na cmentarzu naszej mieszkanki przez naszego mieszkańca, ostatnio wydarzenia na dyskotece też naszych mieszkańców. Niedawno spotykaliśmy się jako miasta nadgraniczne, spotkanie dotyczyło naszego bezpieczeństwa. Po tym spotkaniu padły takie wnioski: jesteśmy miastem przygranicznym i przepływ przez to miasto różnych ludzi z różnych zakątków kraju jest ogromne, stąd ta przestępczość. Nie tylko te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce ale też nie radzimy sobie z niektórymi sprawami w naszym mieście. Przede wszystkim mamy jedną jedyną dyskotekę (co by było gdyśmy ich mieli trzy), gdzie mają miejsce takie zdarzenia, po każdej dyskotece jest zdemolowane centrum miasta. Młodzież „serwuje” nam takie przyjemności, że sprzątamy to nieraz tygodniami i podatnicy nasi wydają swoje pieniądze. Jak wypowiada się młodzież na łamach prasy, nudzą się, żadne instytucje kultury nie zapewniają im miłego spędzenia czasu, z czym się nie zgadza. Samo zabezpieczenie dyskoteki- jeżeli to miejsce ma być przeznaczone dla młodzieży, aby spędzała tam mile czas, to wobec tego, co możemy zrobić, aby nie było tak jak jest. Pomija takie rzeczy jak: palenie samochodów, narkotyki, okradanie mieszkańców w biały dzień, atakowanie mieszkańców na schodach. Chciałaby zapytać Burmistrza, jak ocenia bezpieczeństwo mieszkańców i co należy zrobić ponadto, aby nie było, tak jak było.


U.Kondracik:

Z wielką „pompą” zostało otwarte Trangrasniczne Centrum Marketingu i cisza, nic o nim nie słychać. Rozmawiała z młodymi ludźmi, jak wyglądają szkolenia, czy są zadowoleni, skrzywili się… Nie wiadomo, jakie są efekty. Dlatego stawia wniosek, aby na następnej sesji osoba prowadząca Centrum zdała relację z oferty Centrum: co z informacją turystyczną, bezpłatnymi poradami prawnymi, ile było osób, jakich porad udzielał, usługi doradcze (ilu ludziom, w jakim zakresie, jakie efekty), informacje o dostępnych na rynku środkach europejskich, czy były jakieś szkolenia, kursy. Należałoby się tym zająć, poza tym interesuje nas jak to Centrum działa.


D.Andrzejewska:

Ostatnie opady śniegu pokazały nam jak radzą sobie mieszkańcy ze śniegiem. Chciałaby obronić Prezesa PUM, że nie wszystko należy do niego należy. Mamy regulamin mówiący o tym, że każdy mieszkaniec lub zarządca powinien przy swojej posesji odśnieżyć swój kawałek chodnika. Proponuje, aby pójść wzorem innych miast i tak jak burmistrz Sauter nie odśnieża miasta i ma zaoszczędzone środki. Może i my tak zróbmy, może odśnieżać tylko te drogi, które muszą być przejezdne a resztę niech każdy na swój rachunek ośnieży koło swojego domu i naprawdę będzie dobrze.


A.Białek:

W nawiązaniu do interpelacji z poprzedniej sesji dotyczącej wymiany oświetlenia ulicznego chciałby poinformować, że złożył w sekretariacie symulację kosztów. Do wymiany pozostało 718 lamp, jest to koszt 255 tys. zł netto. Oszczędności w opłatach za energię elektryczną za cały rok to kwota 99 tys. zł. Pomysł i symulację kosztów przygotował Z.Bołoczko- myśli, że jako osoba biegła w tej materii zrobił to bardzo dobrze.


Z.Gwizdalski:

1. Chciałby przekazać wyrazy uznania za sprawne, o czasie, dokładne odśnieżanie. Gdyby to połączyć z wywożeniem zgromadzonego na poboczu śniegu, to byłoby super. Było odśnieżanie głównych ulic ale też i bocznych, bo tam też mieszkają mieszkańcy naszego miasta.

2. Chciałby wyrazić też uznanie dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 za dbałość o zieleń na terenie szkoły oraz przede wszystkim za to, ze na terenie tej szkoły nie parkują pojazdy samochodowe.

3.Oddana została ul.Konopnickiej, szkoda, że nie pamiętano o prośbach mieszkańców, bowiem niejednokrotnie na tej sali słyszeliśmy skargi na wysokie krawężniki, utrudniające przejście przez ulicę niepełnosprawnym i ludziom starszym. Krawężniki co prawda obniżono ale dla niepełnosprawnych10 czy 20 cm to tak samo duża przeszkoda. Czy jest to brak myślenia projektanta, wykonawcy, nadzorującego czy odbierającego prace? Jest to duży minus tej inwestycji. Gdyby projekt przed przyjęciem przedstawiono Radzie byłoby mniej wad i usterek, nie tylko przy tej inwestycji.

4.Mamy przyjąć budżet na rok 2013, budżet z ograniczonymi możliwościami, ważne więc będzie mądre i oszczędne gospodarowanie posiadanymi. Niestety, jak wynika z pobieżnej analizy wydatków za rok obecny, wydatki niemałych sum zostało zrealizowane niezgodnie z założeniami np. wydatki na zieleń miejską. Pieniądze przeznaczono niemałe a efekt jaki jest, każdy widzi. Środki zostały ryczałtem przekazane dla PUM-u bez kontroli ich wydatkowania. Opiera się tylko na analizie wydatków na zieleń za miesiąc maj, winien być to miesiąc najaktywniejszych prac. Przekaże, co przedstawiono, na posiadanym przez radnego zestawieniu: podlewanie, plewienie, montowanie donic z kwiatami- dwie osoby przepracowały na zieleni 16 dni (miesiąc ma trochę więcej dni). Do rozliczeń doszły sumy za przewóz i wywóz oraz sprzęt, w sumie koszt zestawienia niecałe 3 tys. zł. Po przemnożeniu prze 8 miesięcy (tyle trwa praca nad zielenią). Daje to 24 tys. zł, tyle poszło na utrzymanie zieleni. Jeżeli na inne prace (koszenie, przycinanie żywopłotów, usuwanie suchych gałęzi itp.) przeznaczyć 5 tys. zł miesięcznie to razy 8 miesięcy – daje 40 tys. zł rocznie. Razem 64 tys. zł. jeśli doliczyć koszty zatrudnienia, zakupów około 40 tys. zł to rocznie wydano 100 tys.zł. Rodzi się pytanie: co zrobiono za pozostałe 300 tys. zł. Jak można wydatkować z kasy miasta tak duże kwoty bez szczegółowej kontroli, widząc marne efekty? Jeśli można podpowiedzieć: niech Burmistrz jako gospodarz miasta zarządzi, by dla prawidłowej ciągłości opieki nad zielenią miejską zatrudniono na stałe 2 osoby do pielenia i nasadzeń oraz 2 osoby do koszenia, przycinania żywopłotów i krzewów. Jest to koszt 4x 2 tys. zł= 8 tys. zł x 8 miesięcy= 64 tys. zł. Przez pozostałe miesiące te osoby mogą być zatrudniane do innych prac ale powinny być opłacane z innych środków. Ponadto należy zatrudnić ogrodnika miejskiego z płacą 4 tys. zł x 12 miesięcy, co daje sumę 48 tys. zl. Razem na płace w zaokrągleniu trzeba wydać 130 tys. zł. Po zabezpieczeniu środków na prace dodatkowe (np. nowe klomby) w wysokości np. 50 tys. zł, pozostałoby jeszcze ponad 200 tys. zł na zakup kwiatów, malowanie itd. Jest przekonany, że w ciągu 2 lat Gubin zmieni swoje oblicze, zieleń stanie się wizytówką naszego miasta, najlepszą promocją naszego miasta. Miasto stać byłoby na poszerzenie terenów zielonych: Wzgórza Gubińskie, park Königa.

5. W sprawie drzew wyciętych przy ul.Obr.Pokoju na podstawie decyzji Konserwatora Zabytków- w decyzji było zobowiązanie do dokonania nasadzenia 18 drzew. Drzewka nasadzono w wyznaczonym terminie ale czy w wyznaczonym miejscu? Czy w Urzędzie Miejskim jest pracownik zobowiązany do kontroli wykonanych prac i zobowiązań nałożonych przez instytucje. Ustawa określa parametry drzewka przewidzianego do nasadzenia (obwód pnia, korona, system korzeniowy), sposób nasadzenia. Proponuje, by Burmistrz zobowiązał odpowiedzialną osobę, by przeszła na drugą stronę Nysy, zapoznała się ze sposobem nasadzeń i egzekwowała to po naszej stronie.

6.W ramach rzekomej promocji miasta jest niemała ilość zatrudnionych, jest biuro promocji, szkolące, walczące z bezrobociem. Trudno się w tym wszystkim połapać.

Następnie radny zapoznał Radę z artykułem z „Polityki” na ten temat.

„Nareszcie ktoś znalazł świetny sposób na ograniczenie bezrobocia i to tak prosty, że zazdrość bierze, że człowiek sam tego nie wymyślił. Oto prywatna firma postanowiła rozpocząć działalnością usługową i znajdować pracę bezrobotnym. Ponieważ sprawa bezrobocia jest palącym problemem więc samorządy i Rząd bardzo się tą propozycją zainteresowały. Ogłoszono, że znajdą się pieniądze na dofinansowanie tych, którzy z braku innych zajęć poszukują zajęcia dla innych. Można by zapytać, dlaczego przez tyle lat nikt na to nie wpadł. Odpowiedź jest prosta. Najpierw powstały struktury w strukturach władz terenowych: urzędy pracy. Przydzielono im lokale, parkingi, zatrudniono urzędników, kierowników, dyrektorów, faksy, internety, gabinety, komitety doradcze i naprawcze itd. Ale niestety urzędy pracy rosły i krzepły, bezrobocie okazało się, że także rośnie.”

Plotka głosił, że wtedy nie wiadomo kto postanowił powołać takie urzędy, które będą doradzać jak w walczyć z bezrobociem.


U.Kondracik:

Propozycja wymiany lamp oświetleniowych przestawiona przez radnego A.Białka- nie bardzo rozumie ten temat i w związku z tym proponuje, aby zapoznać się z nim szczegółowo na posiedzeniach komisji. Lampy są wymieniane na bieżąco i teraz znowu wymieniać wszystkie?


V Podjęcie uchwał w sprawie:

1.Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Projekt uchwały nr 194 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały. Komisja Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie/13 osób-za,

0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymało się od głosu/ i posiada numer XXXIV.178.2012.
2.Stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na remonty bieżące dróg miejskich w roku 2013

Projekt uchwały nr 193 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały. Komisja Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie/13 osób-za,

0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymało się od głosu/ i posiada numer XXXIV.179.2012.
3.Zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości

Projekt uchwały nr 195 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta /11 osób-za, 0 osób- przeciw, 2 osoby - wstrzymały się od głosu/ i posiada numer XXXIV.180.2012.4.Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XX.113.2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 rok

Projekt uchwały nr 196 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały nr 196. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.


W związku z tym, iż na sesji radni otrzymali zmieniony projekt uchwały nr 161 Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do p.Skarbnik o przedstawienie tych zmian:

Zmiana wynika z tego, iż w dniu 27 grudnia br. zarządzeniem Burmistrza wprowadzono zmiany do budżetu (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 34 100zł w związku ze zwiększeniem dotacji na świadczenia rodzinne). W związku z tym w §1 pkt.2 projektu uchwały nr 161 zmianie uległa kwota dochodów bieżących i w §1 ust.7 kwota wydatków bieżących. Zmianie ulegaj też tabela nr 6 „Plan finansów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych” oraz tabela nr 7 „Plan finansów wydatków związanych z realizacją zadań zleconych”. Po zmianach łączna kwota dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 5 323 364 zł.

Ponadto zmianie ulega tabela nr 5 „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” (przesunięcia pomiędzy paragrafami).
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała ze zmianami przedstawionymi przez p.Skarbnik została podjęta jednogłośnie /13 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymało się od głosu/ i posiada numer XXXIV.181.2012.


5.Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XX.114.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012-2025

Projekt uchwały nr 197 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały nr 197. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.


Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie/13 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymało się od głosu/ i posiada numer XXXIV.182.2012.


6.Uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 r.

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej

P.Skarbnik zapoznała obecnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 49 803 926 zł, w tym:

- dochody bieżące 43 716 804 zł

- dochody majątkowe 6 087 122 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 45 059 065 zł, w tym:

-wydatki bieżące 44 077 293 zł

-wydatki majątkowe- 981 772 zł

Planowana nadwyżka budżetu wynosi 4 744 861 zł i zostanie ona w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 360 489 zł (na pokrycie deficytu operacyjnego) oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 105 350 zł.

Ustala się rezerwy budżetu w kwocie 215 000 zł w tym:


  1. rezerwa ogólna w kwocie 110 000 zł

  2. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowego w kwocie -105 000 zł

Planowana kwota dotacji – 1 608 657 zł

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ustala się w kwocie 4 589 800 zł

Łączna obsługa długu (raty kapitałów i wykup obligacji oraz odsetki) wynosi 6 644 008zł, co stanowi około 13,34% ogólnych dochodów oraz kwota długu na koniec 2013 r. planowana jest w kwocie 17 255 883 zł tj. około 34,65% dochodów ogółem.
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

P. Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 /opinia ta stanowi załącznik do protokołu/. Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje pozytywnie z zastrzeżeniem projekt uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2013.3) Odczytanie opinii komisji stałych Rady:
Komisja Młodzieży, Sportu i Turystyki:

Zastępca Przewodniczącego Komisji radna H.Wojnicz przekazała, iż Komisja opiniuje projekt budżetu pozytywnie


Komisja Kultury i Oświaty:

Zastępca Przewodniczącego Komisji radna H.Wojnicz przekazała, iż Komisja opiniuje projekt budżetu pozytywnie


Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska:

Zastępca Przewodniczącego Komisji radny Z.Gwizdalski przekazał, iż Komisja opiniuje projekt budżetu pozytywnie


Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji radna D.Andrzejewska przekazała, iż Komisja opiniuje projekt budżetu pozytywnie.


Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej:

Przewodniczący Komisji radny E.Patek odczytał następująca opinię:

„Dochody miasta planowane są w łącznej kwocie 49 803 926 zł., natomiast wydatki ustala się na kwotę 45 059 065 zł. Jak widać istnieje różnica pomiędzy dochodami i wydatkami, stanowiąca planowaną nadwyżkę w kwocie 4 744 861 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań w poprzednich latach.

Jak co roku najwięcej wydatków stanowi oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna. To są podstawowe zadania zlecone miastu. Pragnę przy tym zauważyć fakt, że subwencja oświatowa pokrywa zaledwie 48% wydatków na oświatę i wychowanie. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej do 58% wydatków na całą pomoc społeczną. Gdyby te wskaźniki były wyższe, czyli państwo lepiej wspierały jednostki samorządu terytorialnego, to więcej gminy przeznaczałyby na wydatki majątkowe.

W 2013 roku około 6 milionów złotych zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia. Tym samym wydatki majątkowe będą w porównaniu do ostatnich lat bardzo skromne. Wśród inwestycji planuje się przede wszystkim budowę przystani kajakowej, wraz z przebudową ul. Chrobrego i budową ronda na skrzyżowaniu Chrobrego z Roosevelta. To jedno duże zadanie w 85% środków zostanie sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Na koniec 2013 roku kwota długu jest planowana w wysokości 17 milionów złotych. Będzie to trudny rok. Niemniej w następnych latach spłata zadłużenia będzie na zdecydowanie mniejszym poziomie. Z jednej strony zmuszeni jesteśmy poprawą wskaźników w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, z drugiej strony przygotowaniem finansów miasta do następnego rozdania środków Unii Europejskiej. Można zarzucić burmistrzowi, że wydatki w kolejnych latach są nieproporcjonalne. Ale przypomnę, że w latach 2007 i 2008 również niewielkie kwoty były wydatkowane na inwestycje. Pozostałe środki były przeznaczone na unijne inwestycje w kolejnych oraz spłatę zobowiązań poprzednika. Można się więc zastanowić, czy lepiej co roku wydać


2-3  miliony na inwestycję, czy lepiej poczekać, przygotować projekty a każdy zainwestowany milion przyniesie kolejne 3 miliony pomocy unijnej.

Przy analizowaniu budżetu Komisja zwróciła ponadto uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jest zadaniem własnym gminy. W związku z tym zostanie wypracowany mechanizm finansowania zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przez kluby sportowe. Będzie to dodatkowe zadanie dla klubów sportowych, ale również kolejna inwestycja w młodzież. Środki z „funduszu antyalkoholowego” to nie tylko leczenie ale przede wszystkim profilaktyka. Mamy tutaj wsparcie ze strony burmistrza. Rozumiemy, że wesprzemy w ten sposób kluby sportowe poprzez zwiększenie ich finansowania.

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej po dokonanych analizach, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opiniami pozostałych komisji Rady Miejskiej w Gubinie opiniuje projekt uchwały budżetowej pozytywnie.”

4)Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych i wprowadzenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej

Komisje nie przedstawiły wniosków do projektu budżetu.


5) Dyskusja nad autopoprawkami i ich przegłosowanie.

Nie zostały przedstawione autopoprawki do projektu budżetu.


6) Odczytanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.

Nie zostały przedstawione autopoprawki do projektu budżetu.
7) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

H.Wojnicz zwróciła się do Burmistrza z prośbą o przedstawienie informacji na temat realizacji budżetu roku 2013 pod kątem zadłużenia, rozwoju miasta oraz zapytała czy nie przeszacowaliśmy podatku CIT i czy nie płacimy zbyt dużo za obsługę długu.


Burmistrz:

Dane, które mamy są to oficjalne dane przygotowywane przez Ministerstwo Finansów i nie ma możliwości manipulowania tymi danymi. P.Skarbnik jest raczej pesymistycznym skarbnikiem tak więc raczej zawsze spodziewamy się pewnej nadwyżki niż tego, że zabraknie, woli założyć niższe stawki niż te, które potem mogą być osiągnięte. To co od nas zależy to przedstawił Przewodniczący Komisji Finansów, w kilku słowach zawarł sedno budżetu. Z nadwyżki, którą chcemy wypracować chcemy spłacić zadłużenie i przygotować się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wiele rzeczy od nas nie zależy np. wielkość subwencji oświatowej, środki na pomoc społeczną. Natomiast mamy wpływ na sprzedaż nieruchomości. Brak koniunktury na rynku nie jest sprzyjającym aspektem, jednak ten rok pokazuje, ze jak się chce, to można. Wydział Europejski się przebranżowił, jest mniej projektów unijnych, więc trzeba trochę inaczej działać. Promujemy nasze nieruchomości, wysyłamy informacje do wszelkich możliwych instytucji, więc ma nadzieję, że podobne efekty będą w przyszłym roku i Wydziałowi GB też uda się sprzedać dużo nieruchomości i zwiększyć budżet. Jeśli coś zostanie, będzie można wykonać jakieś nieplanowane inwestycje albo spłacić zadłużenie. Mamy pewne rezerwy, o których nie chciałby teraz mówić. Słuszna uwaga p.Patka: w latach 2006-2007 wskaźnik inwestycji był na bardzo niskim poziomie ale „wystrzelił” w 2009-2010 r. Jesteśmy biedną gmina, nie stać nas na inwestycje bez środków unijnych ale sięgać po środki unijne też nie jest łatwo, bo najpierw trzeba te środki wydać a potem czekać na ich zwrot. Może trzeba się zastanowić nad innym formami sięgania po te środki unijne np. założyć spółkę rozwoju miasta i pewne uprawnienia przerzucić na spółkę. Np. zawiązało się stowarzyszenie zajmujące się Wzgórzami Gubińskimi. Chce sięgać po środki unijne. Mamy dwa lata, aby przygotować się solidnie do nowej perspektywy finansowej i zastanowić się, co chcemy zrobić. Należy się teraz skupić na tym, aby wypromować to, co już zostało zrobione czyli na terenach inwestycyjnych.


H.Wojnicz- czy w 2013 r. jesteśmy w stanie dokończyć inwestycje w centrum miasta?

Burmistrz- możemy rozmawiać o tym, aby w ramach dotacji dla MZUK-u dokończyć pewne

zadania.

H.Wojnicz- w porozumieniu ze wspólnotami: sprawa śmietników, plac zabaw, parkingi.

Burmistrz- ma sygnały, że wspólnoty chcą partycypować w pewnych zadaniach. Jeżeli

pojawią się nieplanowane dochody, zawsze można je przeznaczyć na polepszenie

infrastruktury.

U.Kondracik- pytanie do p.Skarbnik: obsługa zadłużenia to 13,34% wydatków. Na

posiedzeniach Komisji mowa była, że bezpieczny, maksymalny wskaźnik to

15%. Jeszcze go nie przekroczyliśmy i musimy tego pilnować.

p.Skarbnik- wskaźnik ten obowiązuje jeszcze tylko w roku 2013, potem będzie ustalany

indywidualnie dla każdej gminy.

U.Kondracik- czy p.Skarbnik obawia się, że może on być bardzo wysoki i przekroczyć nasze

możliwości spłaty?

Skarbnik- może tak być.

U.Kondracik- na przyszły rok jaki wskaźnik obsługi długu do dochodów przewiduje?

Skarbnik- według projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w rozchodach jest około

700 tys. zł.

U.Kondracik- chciałaby zaakcentować, że w tym roku możemy być spokojni, ale trzeba

będzie pracować w przyszłych latach, abyśmy się czuli bezpiecznie.

Skarbnik- trzeba pracować w każdym roku, bo dane brane są z trzech lat wstecz, tak więc rok

2013 też jest ważny.8)Głosowanie projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 198 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie/13 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób- wstrzymała się od głosu/ i posiada numer XXXIV.183.2012
7.Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013-2025

Projekt uchwały nr 196 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Komisje zapoznały się z projektem uchwały nr 199. Ponadto radni otrzymali przed sesją

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie /13 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymało się od głosu/ i posiada numer XXXIV.184.2012.


9.Planu pracy Komisji Rewizyjnej- 192

Komisje zapoznały się z projektem uchwały.

Radna D.Andrzejewska zgłosiła wniosek o zmianę porządku sesji i wycofanie projektu uchwały nr 192.
U.Kondracik- czy możemy dokonać zmiany w tym punkcie porządku sesji?

Przewodniczący Rady Miejskiej- zmiana do porządku sesji może być zgłoszona w każdym

momencie sesji.

U.Kondracik- prosi o uzasadnienie tego wniosku.

D.Andrzejewska- Komisja narzuciła sobie zbyt duże tempo pracy, dlatego, pewne rzeczy

robią „po łebkach” a chcieliby to zrobić bardziej dokładnie. Ponadto

Komisja czeka na propozycje radnych do planu pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej- trzeba uszczegółowić pewne problemy, zagadnienia, tak by

Komisja nie zajmowała się tak ogromnym zagadnieniem

jakim jest cała gospodarka finansowa danej jednostki.


Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod glosowanie wniosek radnej D.Andrzejewskiej o wycofanie z porządku sesji projektu uchwały nr 192 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

W wyniku przeprowadzonego glosowania wniosek został przyjęty /12 osób-za, 0 osób- przeciw, 1 osoba - wstrzymała się od głosu/.


VI Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej w

w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie.

Stanowi on załącznik do protokołu z sesji.


VII Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej w

w Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.

Stanowi on załącznik do protokołu z sesji.


W.Sendera- czego dotyczyła opłata za ochronę środowiska, z czego ona wynika?

A.Ratowicz- prawdopodobnie jest to opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

U.Kondracik- pewnie chodzi o zanieczyszczenia z kotłowni. Chciałaby spytać o zasiłki dla

nauczycieli,jakie to były zasiłki, dla jakich nauczycieli były wypłacane?

M.Fryga- są to zasiłki dla nowo przyjętych nauczycieli , wynika to z Karty Nauczyciela.
VIII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi udzielał Burmistrz.
Na wstępie Burmistrz podziękował za przyjęcie budżetu. Radni udowodnili, że w sprawach ważnych są w stanie się porozumieć, zagłosować ponad wszelkimi podziałami. Jest to ważna informacja dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, bo w innych samorządach tak nie jest i cierpią na tym mieszkańcy i wizerunek miasta. Naszym zadaniem będzie sprostać temu budżetowi, który radni przyjęli.
H.Wojnicz:

Bezpieczeństwo na terenie miasta. Patrząc przez pryzmat ostatnich wydarzeń nie napawa to optymizmem. Gubin znowu w negatywnym kontekście trafił na czołówki gazet. Sprawcą ostatniego przestępstwa nie jest chyba mieszkaniec Gubina. Co zrobić więcej? Każdy zadaje sobie akie pytanie, jednak nie mamy wpływu na pewne rzeczy. Uważa, że robimy, co możemy, jeśli mamy wspólne pomysły, zastanówmy się nad tym. Mamy środki z funduszu alkoholowego, żeby już od dziecka mieć wpływ na pewne zachowania, eliminować patologię. Nie jest to łatwe. Jako gmina robimy dużo, Policja robi dużo. Trzeba działać bardzo prewencyjnie: wybudowaliśmy 7 boisk, dom kultury, kluby sportowe prężnie działają, jest sala Orange” w GDK . Najważniejsza jest ta pierwsza komórka, rodzina, aby dziecko ukształtować, potem szkoła. Potrzeba bardziej systemowych rozwiązań, jednak pewnych patologii nie jesteśmy w stanie wyeliminować.


Z.Gwizdalski- u nas prawo jest „kulawe”. Jeśli coś się dzieje wewnątrz lokalu ochrona

wypycha uczestników na zewnątrz i niech się dzieje co chce. Tak nie powinno

być. Trzeba wezwać Policję a nie usuwać ludzi na zewnątrz.

Burmistrz- w tej konkretnej sytuacji była szybka reakcja Policji, w ciągu kilku dni

podejrzanego zatrzymano.
U.Kondracik:

Czy chodzi o Transgranicznym Centrum Marketingu, bo ma wrażenie, że radna czasami mówiła też o Młodzieżowym Centrum Karier, a prowadzą to dwie różne osoby.

Proponuje, aby na kolejną sesję zaprosić p.M.Rozmysłowskiego –pracownika zatrudnionego w Transgranicznym Centrum Marketingu, który realizuje nasz projekt. Wykonuje on określoną pracę, niech przedstawi informację, co już zrobił i jakie ma plany.
D.Andrzejewskiej:

Słuszny postulat dotyczący odśnieżania. Takie przepisy obowiązują ale nie każdemu chce się to robić. Gdybyśmy przestali odśnieżać, trzeba się zastanowić, czy mieszkańcy byliby zadowoleni.


A.Białkowi:

Wymiana oświetlenia ulicznego. W ciągu trzech lat koszt wymiany by się zwrócił. Jest jeszcze fundusz PO RYBY, należy się nad tym zastanowić.

Spotkał się niedawno z firmą, która chce w dniach 8-9 stycznia przyjechać do Gubina. Prośba do dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, w tych dniach będziemy organizować spotkania w jednostkach z tą firmą. Jest to firma RWE, potentat energetyczny, która gwarantuje obniżenie o 30% cen energii elektrycznej. Warto się z nimi porozumieć obniżyć energii w jednostce.
A.Białek- chodzi o realizację drugiego etapu wymiany oświetlenia ulicznego. Część

oświetlenia jest już wymieniona.


Z.Gwizdalskiemu:

1.Ulica M.Konopnickiej- jeżeli radni widzi konieczność obniżenia krawężników, to może to wykonać MZUK w marcu, kwietniu.


Z.Gwizdalski- są doprowadzone ładne chodniki od strony katedry a następnie są krawężniki i

nie można przejść na drugą stronę ulicy. Jest zrobiony bardzo ładny zjazd dla

wózków inwalidzkich ale nie można przejść na drugą stronę.

Niektórzy zrobili skrót do ul.Roosevelta. Ponieważ M.Konopnickiej jest

jednokierunkowa, niektórzy zamiast jechać do końca tej ulicy przejeżdżają

wzdłuż bloku przy ul.Roosevelta.

Burmistrz- proponuje o tym porozmawiać na komisji, jest to strefa zamieszkania, piesi mogą

się poruszać również po ulicy.

H.Wojnicz- jest jeszcze wiele drobiazgów do wykonania: progi zwalniające, obniżenie

krawężników, nawierzchnia przy trafostacji, plac zabaw, utwardzenie miejsc

parkingowych. Będzie to zrobione ale już widać efekty inwestycji.
2.Sprawa zieleni: PUM chętnie pozbędzie się tego zadania, może należy to przekazać MZUK-owi lub poprzez Wydział KI robić pewne inwestycje w zakresie zieleni. Mamy około trzech miesięcy, aby się do tego przygotować. Jest za tym ,jeśli radny uważa, ze to poprawi sytuację, zrobimy to. W MZUK-u jest zatrudniona osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Proponuje, by temat omówić na posiedzeniu Komisji, zaprosimy MZUK

i PUM.
3.Wycinka drzew- kontrole są przeprowadzane, zajmuje się tym Wydział Komunalny

i Inwestycji.
IX Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół nr XXXIII.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. był wyłożony do wglądu. Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie /13 osób-za,

0 osób-przeciw, 0 osób- wstrzymało się od głosu/.
X Sprawy różne.

H.Wojnicz:

Jest to ostatnia sesja w tym roku, w związku z tym trzeba powiedzieć wszystko, co ;leży „na duszy”, aby już w 2013 roku do tego nie wracać. Pani Marszałek Polak szczególnie stawia na promocję miast, idą za tym duże środki. Według radnej wydatki na promocję należy racjonalizować. Przechodząc do naszego „podwórka”: promocję miasta mamy bardzo rozbudowaną: strona internetowa, Wydział Europejski, Transgraniczne Centrum Marketingu, Młodzieżowe Centrum Kariery, konferencje gospodarcze, imprezy sportowe, artystyczne, działalność stowarzyszeń, Burmistrza, który perfekcyjnie zna język niemiecki, prasa. Promocja powinna być doskonała. Jest to promocja w dosłownym znaczeniu ale może być promocja również taka: „Ważne, aby wyróżniać się w tłumie, chcieliśmy niedawno zakupić bilety na mecz piłki nożnej w Berlinie i rozdawać broszury o Krośnie w tzw.sfrefie VIP-ów. Wyda także na obiad z potencjalnym inwestorem nie 50 a 200 zł, prezent też kupi mu oryginalny w myśl zasady „jak cię widzą tak piszą”.

Na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym zagłosowała przeciwko przystąpieniu do porozumienia. Potem analizowała swoje głosowanie. Jeśli nasz partner z tego projektu wypowiada się na łamach prasy w te sposób, to nie żałuje, że zagłosowała przeciw. Jeśli tam mamy rozbudowaną promocję, jeśli wszyscy będą to robić tak jak powinniśmy, to ogromne kwoty od Marszałka to pieniądz przelewany przez sitko z dużymi dziurami. Jeśli wszystko będzie funkcjonować, tak jak powinno to te pieniądze powinny być zaoszczędzone u Marszałka, bo są to pieniądze na przelew, podobnie jak środki na Młodzieżowe Centrum Karier- zostały wydane na to środki i nie ma żadnych efektów. Chcemy wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za promocję i jakie są tego efekty. Placówki oświatowe też promują miasto.
Z.Gwizdalski:

Ma żal do Burmistrza, który na ostatniej sesji powiedział, że dziwi się, iż radny występuje w sprawie szpitala, bo Gwizdalski był radnym i wtedy został zlikwidowany szpital.Prosi, by Burmistrz sięgnął do historii tego miasta: w 1962 r. szpital miał być zlikwidowany, radny został dyrektorem i szpital pozostał, jedyny powiat w Polsce, gdzie były dwa szpitale. W 1973r. zaczęła obowiązywać ustawa o ZOZ-ach, w każdym powiecie miał być jeden ZOZ ale w Gubinie ZOZ pozostał. Pani Sekretarz wie, ile słów wylał, aby do tego nie doszło. Skwierzyna zachowała się tak, jak im radziliśmy i szpital został utrzymany. Prosi, by nie przypisywać mu winy.

Co z programem profilaktycznym dotyczącym badań mammograficznych , program został przyjęty na 5 lat?
K.Zdobylak- czy Burmistrz wie, czy nasz wniosek dotyczący udziału w projekcie z zakresu

promocji gospodarczej został zaakceptowany?

Burmistrz- przesunięto termin składania wniosków.
Dyrektor GDK zaprosił na festiwal „Zimowa Fiesta”, który będzie się odbywał w dniach 5-7 stycznia 2013 r. Weźmie w nim udział ponad 20 zespołów dziecięcych z Białorusi, Ukrainy, Rosji, reprezentujących bardzo wysoki poziom. Jest to też promocja miasta. Ponadto

13 styczna w hali Zespołu Szkól Licealnych i Technicznych odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał wszystkim życzenia noworoczne a następnie stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXXIV sesję Rady Miejskiej w Gubinie.zakończenie: 11.50


protokołowała:M.Sikiewicz-Wacławek
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość