Strona główna

I polskiego towarzystwa statystycznego


Pobieranie 133.98 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar133.98 Kb.


SPIS TREŚCI

NUMERÓW

1—12

ROK 2009

CZASOPISMO GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

I POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGOROK LIV
NR

STR.220 LAT STATYSTYKI POLSKIEJ
Dygaszewicz Janusz Spisy powszechne XXI wieku

6

13

Dzień Statystyki Polskiej (oprac. Anatol Kula)

5

1

Kotowska Irena Elżbieta — Spisy powszechne ludności jako źródło informacji o przemianach demograficznych i społecznych

9

1

Listy gratulacyjne

5

4, 5

Łukasiewicz Juliusz Spisy ludności w Polsce i na ziemiach polskich do 1939 r.

7

1

Paradysz Jan Spisy jako źródło informacji o warunkach życia ludności w Polsce

7

1

Stańczyk Elżbieta — Ludność według płci i wieku na podstawie spisów powszechnych w latach 1921 i 1931

8

14

Stańczyk Elżbieta — Rodność i umieralność na ziemiach polskich w kontekście teorii przejścia demograficznego

9

16

Strzelecki Zbigniew — Spisy powszechne ludności w Polsce
a potrzeby informacyjne administracji państwowej

8

1

Szreder Mirosław Statystyka w państwie demokratycznym

6

6

Wystąpienie dra Kazimierza Kruszki prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego na seminarium naukowym w Warszawie

5

6


STUDIA METODOLOGICZNEBiałek Jacek, Gadecki Henryk — Szacowanie współczynników w teście normalności Shapiro-Wilka


4

1

Bielak Renata, Bieniek Monika, Wojciechowska Ewa Polska Klasyfikacja Działalności 2007 — wdrażanie i konsekwencje zmian


6

27

Dróżdż Aleksandra, Sztaudynger Jan Jacek — Modelowanie popytu na pracę


8

39

Florczak Waldemar — Makroekonomiczne uwarunkowania nierówności płacowych

1

1

Guzik Bogusław — Reakcja modelu CCR na zmiany własności materiału empirycznego

1

23

Guzik Bogusław Efektywność w standardowym modelu CCR-DEA przy zmianach rozmiaru zadania


11

17

Guzik Bogusław — Prognozy i oceny koniunktury w ankietach GUS


12

38

Kosznik-Biernacka Sylwia Modelowanie czasu życia chorych na nowotwory

5

22

Kumor Paweł Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce

7

10
Mackiewicz Michał, Krajewski Piotr, Kuchta Zbigniew, Mazurek Małgorzata, Nowakowski MaciejDługookresowe prognozowanie zmiennych ekonomicznych na podstawie bardzo krótkich szeregów czasowych

9

33
Młodak Andrzej — Hierarchiczność a porządkowanie obiektów w statystyce regionalnej

4

11

Nehrebecka Natalia, Grudkowska Sylwia — Wykorzystanie metody epsilon do badania wpływu czynników determinujących opinie konsumentów


5

7

Niedbalska Grażyna Prace metodologiczne w organizacjach międzynarodowych nad kapitalizacją i rachunkiem satelitarnym działalności badawczej i rozwojowej (B+R)

2

1

Nyczaj Krzysztof, Ruszkowski Jacek — Definicje, klasyfikacje oraz modele integracji rejestrów publicznych


12

20

Panek Tomasz — Wskaźniki ubóstwa w ujęciu wielowymiarowym


12

1

Pleśniak Agnieszka — Wybór metody estymacji w budowie skali czynnikowej


11

1

Szutkowska Jolanta Nowe tendencje w metodologii badań statystycznych

10

1

Walczak Tadeusz — Nowe przepisy prawne Unii Europejskiej w sprawie statystyki

8

28

Zdunek Ewa Modele ekonometryczne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

3

1

Zych Adam Rola kwartalnego sprawozdania finansowego
w systemie zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem


6

41


BADANIA I ANALIZY
Ancyparowicz Grażyna — Pośrednictwo kredytowe w badaniach statystycznych

11

35
Baruk Jerzy — Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych

2

21

Białek Jacek, Mikulec Artur Analiza wartości jednostek uczestnictwa i stóp zwrotu OFE

5

36
Czempas Jan, Majewska Zofia — Analiza wyników osiąganych przez otwarte fundusze inwestycyjne

5

57

Dolata Małgorzata, Lira Jarosław — Rozwój infrastruktury gospodarczej na obszarach wiejskich

4

42
Domańska Wiesława — Sytuacja w ochronie środowiska
w 2007 r.

3

14

Florczak Waldemar Ekonometryczny model szacowania liczby urodzeń dla Polski

6

48
Jędrzejczak-Gas Janina — Samofinansowanie inwestycji
i aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach

7

44
Laskowska Iwona, Lewandowska Karolina Badanie efektywności ochrony zdrowia

3

33

Lichota Wojciech Metody wczesnego ostrzegania o zmianach sytuacji finansowej przedsiębiorstw

10

24
Maleszyk Edward — Specjalizacja handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

6

73

Młodak Andrzej Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na rynku pracy

11

53

Piekut Marlena Uwarunkowania wielkości i struktury wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych

3

42
Piekut Marlena — Polaryzacja konsumpcji w gospodarstwach domowych

7

55
Piekut Marlena — Wyposażenie gospodarstw domowych
w dobra trwałe

8

59
Ptaszyńska Barbara — Narastanie zadłużenia Skarbu Państwa po 1995 r.

10

13

Radziukiewicz Małgorzata Tendencje i perspektywy rynku pracy

2

46

Stec Małgorzata, Janas Agata — Analiza porównawcza metod klasyfikacji województw

4

26
Szukalski Piotr — Płodność nastolatek w powojennej Polsce

2

32

Szukalski Piotr — Reprodukcja ludności Polski w latach 1950—2007

8

47

Timofiejuk Igor — Dochody realne w 2008 r.

9

41

Zalega Tomasz — Zmiany konsumpcyjne w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem

1

38

Zegar Józef Stanisław Ekonomicznie żywotne gospodarstwa rolne użytkowane przez nierolników

7

28
Ziemiecki Jacek — Rynek aukcyjny dzieł sztuki w latach 1989—2007

4

54
Zimny Artur — Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

12

54


STATYSTYKA REGIONALNA
Czempas Jan — Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w powiatach ziemskich woj. śląskiego

2

59

Dańska-Borsiak Barbara — Analiza wzrostu gospodarczego województw

1

50

Dolata Małgorzata, Lira Jarosław — Zróżnicowanie infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego

12

66

Kwiatkowski Eugeniusz, Tokarski Tomasz — Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy

10

35
Markowicz Iwona — Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w przekrojach regionalnych

7

68
Niewiadomski Kazimierz — Czynniki różnicujące ruch turystyczny w woj. podlaskim 12

12

81
Salamaga Marcin — Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r.

4

62
Salamaga Marcin — Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych

5

75

Sojka Elżbieta Migracje definitywne ludności woj. śląskiego w latach 1990—2007

11

69
Wagner Wiesław, Patryn-Stolarz Jadwiga — Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w powiatach ziemskich województw lubelskiego i podkarpackiego

3

58


STATYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Bal-Domańska Beata — Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na rozwój regionalny

6

84
Dworak Edyta — Gospodarka oparta na wiedzy według metodologii organizacji międzynarodowych

9

54
Gorczyca Mirosław — Mieszkalnictwo w krajach nadbałtyckich

3

74

Gorczyca Mirosław Rozwój mieszkalnictwa w Polsce na tle wybranych krajów

5

93
Gorczyca Mirosław — Regionalne zróżnicowanie sytuacji materialnej gospodarstw domowych

12

90
Kłosiński Kazimierz A. — Miejsce Unii Europejskiej oraz Polski w międzynarodowym obrocie usługami

7

75

Kunasz Marek — Wielowymiarowa analiza porównawcza przedsiębiorczości studentów

1

60
Kwasek Mariola — Analiza skupień w badaniach spożycia żywności w krajach Unii Europejskiej

4

75

Ochocki Andrzej Ludność, edukacja, poziom życia — problemy globalne

8

75

Roeske-Słomka Iwona — Piramidy wieku ludności państw Unii Europejskiej

11

88

Stachowiak Dorota, Stawikowska Małgorzata Sytuacja demograficzna w miastach europejskich na podstawie programu Audyt miast 2006

5

87
Strojny Jacek — Infrastruktura transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej

2

72

Zimny Artur Jakość życia w stolicach krajów Unii Europejskiej

10

55

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Gontarczuk Wojciech, Jaszkowski Marek, Kulczycka Joanna, Pudłowski Tomasz — Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w Polsce w 2008 r.

3

83

Sarama Maria — Nierówności w wykorzystaniu technologii informacyjnych w gospodarstwach domowych

1

66

INFORMATYKA W STATYSTYCE

Nierebiński Roman, Pawlak Hanna Komputeryzacja firm polskich w latach 2005—2008

7

85


Z PRAC RADY STATYSTYKI
Żurawicz Antoni — Działalność w II półroczu 2008 r.

4

90

Żurawicz Antoni — Działalność w I półroczu 2009 r.

9

70


INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
35 lat Rządowej Rady Ludnościowej (oprac. Alina Potrykowska)

9

77

XXVII konferencja Wielowymiarowa analiza statystyczna (oprac. Katarzyna Bolonek-Lasoń, Jacek Białek)

2

87

XXXVII Ogólnopolski Konkurs Statystyczny (oprac. Bożena Łazowska)

1

81

Debata o przyszłości europejskiej polityki spójności (oprac. Dominika Rogalińska)

10

78

Gołata Elżbieta Opinia o publikacji Statystyczna karta historii Poznania

7

98

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — listopad 2008 r.

1

91

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — rok 2008

2

102

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — styczeń 2009 r.

3

102

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — luty 2009 r.

4

101

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — I kwartał 2009 r.

5

104

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — kwiecień 2009 r.

6

102

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — maj 2009 r.

7

107

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — I półrocze 2009 r.

8

92

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — lipiec 2009 r.

9

94

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — sierpień 2009 r.

10

89

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — I—III kwartał 2009 r.

11

110

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — paździer-
nik 2009 r. (oprac. Departament Analiz i Opracowań Zbior-
czych, GUS
)

12

99

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (listopad 2008 r.)

1

84

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (grudzień 2008 r.)

2

98

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (styczeń 2009 r.)

3

96

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (luty 2009 r.)

4

95

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (marzec 2009 r.)

5

102

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (kwiecień 2009 r.)

6

98

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (maj 2009 r.)

7

103

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (czerwiec 2009 r.)

8

89

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (lipiec 2009 r.)

9

88

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (sierpień 2009 r.)

10

84

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (wrzesień 2009 r.)

11

106

Nowości wydawnicze GUS i urzędów statystycznych (październik 2009 r.) (oprac. Alina Świderska)

12

95

Pierwsze posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej w nowej kadencji (oprac. Mariusz Plich)

7

94

Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej (oprac. Mariusz Plich)

1

78

Powołanie Zespołu Redakcyjnego Historii Polski w liczbach (oprac. Jan Berger)

9

87

Roczny spis treści

12

105

Wspomnienie — Teresa Dłuska (1928—2009)

10

94

Wspomnienie — Leszek Zienkowski (1923—2009)

11

115

Wykorzystanie biblioteki cyfrowej i systemu „biblioteka” do udostępniania zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca (oprac. Bożena Łazowska)

10

69
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość