Strona główna

I. Postanowienia ogólne


Pobieranie 105.07 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar105.07 Kb.


Regulamin Porządkowy

Lekarskiego Egzaminu Państwowego

i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego

I. Postanowienia ogólne§ 1.

Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego


Egzaminu Państwowego, zwany dalej „regulaminem”, określa tryb i zasady przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego dla osób, które odbyły staż podyplomowy odpowiednio lekarza lub lekarza dentysty.
§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. LEP – oznacza to Lekarski Egzamin Państwowy;

 2. LDEP – oznacza to Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy;

 3. rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. Nr 57, poz. 553 i Nr 207, poz. 2118);

 4. CEM – oznacza to Centrum Egzaminów Medycznych;

 5. Komisji – oznacza to Komisję Egzaminacyjną, o której mowa w § 18 ust. 1 i 2
  rozporządzenia;

 6. Zespole – oznacza to Zespół Egzaminacyjny, o którym mowa w § 18 ust. 3 rozporządzenia;

 7. Protokole cząstkowym – oznacza to protokół z przebiegu odpowiednio LEP albo LDEP w danej sali egzaminacyjnej.


§ 3.

LEP i LDEP są składane w formie egzaminu testowego.§ 4.

 1. W trakcie LEP i LDEP Przewodniczący Komisji przebywa w siedzibie CEM, skąd
  koordynuje jego przeprowadzenie.

 2. Zespoły przeprowadzają egzamin w poszczególnych miejscowościach.


§ 5.

 1. W skład Komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby przystępującej do egzaminu.

 2. Kandydaci na członków Komisji składają stosowne oświadczenie, dotyczące ich
  bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 3. Jeżeli po powołaniu na członka Komisji a przed terminem egzaminu, dane zawarte
  w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, ulegną zmianie, członek Komisji, który złożył to oświadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o zmianie Dyrektora CEM.

 4. W przypadku zatajenia przez członka Komisji informacji dotyczących przesłanek,
  o których mowa w ust.1, albo niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, ponosi on wobec CEM odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

 5. Dyrektora CEM, po stwierdzeniu przesłanek, o których mowa w ust.1, wyklucza daną osobę spośród członków Komisji.


§ 6.

Osoby przystępujące do LEP i LDEP obowiązane są podporządkować się poleceniom


członków Komisji.
II. Egzamin testowy
§ 7.

 1. Egzamin w formie pisemnego testu, zwany dalej „egzaminem”, składa się z zestawu 200 zadań, opracowanych w formie książeczek testowych w dwóch wersjach.

 2. Egzamin jest przeprowadzany dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w skali kraju jednocześnie i rozpoczyna się o tej samej godzinie w miejscach ustalonych przez
  Dyrektora CEM, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.


§ 8.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu egzaminu sprawuje Komisja.


§ 9.

 1. W dniu egzaminu CEM dostarcza na miejsce egzaminu książeczki testowe oraz komputerowe karty odpowiedzi, zwane dalej „kartami”, w paczkach, których liczba odpowiada liczbie sal egzaminacyjnych.

 2. Książeczki testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich
  treścią przez osoby nieuprawnione.

 3. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści zadań testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu w obecności osób zdających.

 4. W trakcie egzaminu zabronione jest wynoszenie (lub inne usuwanie) poza salę
  egzaminacyjną książeczek testowych lub kart.


§ 10.

 1. Karta oznaczona jest numerem kodowym osoby zdającej, nadanym przez CEM, po
  ustaleniu przez Dyrektora CEM listy osób dopuszczonych do egzaminu.

 2. W celu zapewnienia anonimowości osób zdających, zabrania się wpisywania na karcie
  danych umożliwiających identyfikację osoby zdającej.

 3. Dla potwierdzenia identyfikacji osoby przystępującej do egzaminu, jest ona zobowiązana nanieść własnoręcznie na czystej stronie karty napis o treści: „Centrum Egzaminów
  Medycznych. Lekarski Egzamin Państwowy
  ” – (odpowiednio) – „Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy przeprowadzony dnia ..........., wersja ...........”.


§ 11.

 1. Wchodzenie osób przystępujących do egzaminu do sali egzaminacyjnej następuje w ciągu 60 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

 2. W momencie wejścia osoby przystępującej do egzaminu do sali egzaminacyjnej, członkowie Zespołu:

 1. sprawdzają jej tożsamość na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 2. ustalają, czy posiada ona dokument potwierdzający zaliczenie stażu podyplomowego lub uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. polecają zdeponować wszelkie notatki, zeszyty, torby, teczki itp. w miejscu przez siebie wskazanym.

 1. Przepis ust. 2 pkt. 2 nie stosuje się do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu.

 2. Osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub w przypadku lekarzy kończących staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty, dokumentu stwierdzającego zaliczenie stażu podyplomowego lub uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą przystąpić do egzaminu.

 3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Zespołu wręcza osobie przystępującej do egzaminu kartę o numerze kodowym przypisanym tej osobie, zgodnie z listą numerów przydzielonych przez CEM.

 4. Osoby przystępujące do egzaminu zajmują miejsca oznaczone wcześniej numerem, o którym mowa w ust. 5.

§ 12.

Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do egzaminu, Przewodniczący Zespołu: 1. informuje przystępujących do egzaminu o organizacji i przebiegu egzaminu;

 2. podaje adres strony internetowej CEM, na której zostaną umieszczone wyniki egzaminu;

 3. nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych w sposób uniemożliwiający komunikowanie się za ich pomocą.

§ 13.

 1. Członkowie Zespołu wręczają każdej osobie przystępującej do egzaminu jeden egzemplarz książeczki testowej.

 2. Osoby posiadające nieparzyste numery kodowe otrzymują I wersję książeczki testowej, a posiadające numery parzyste – II wersję książeczki testowej.

 3. Osoby zajmujące sąsiednie miejsca nie mogą otrzymać tej samej wersji książeczki testowej.

 4. Nad prawidłowością rozdania książeczek testowych czuwa Przewodniczący Zespołu.


§ 14.

 1. Po sprawdzeniu właściwego rozdzielenia książeczek testowych Przewodniczący Zespołu ogłasza rozpoczęcie egzaminu.

 2. Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.

 3. Przewodniczący Zespołu informuje zgromadzonych o godzinie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

 4. Po rozpoczęciu egzaminu wchodzenie do sali egzaminacyjnej jest zabronione.

 5. Przepis ust. 4 nie stosuje się do członków Komisji.


§ 15.

 1. Zadania testowe powinny być rozwiązane przez osoby egzaminowane samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami, a także korzystanie z niedozwolonych materiałów jest podstawą przerwania egzaminu danej osoby egzaminowanej i skutkuje jej dyskwalifikacją.

 2. O dyskwalifikacji decyduje Przewodniczący Zespołu.

 3. Fakt zdyskwalifikowania Przewodniczący Zespołu odnotowuje w Protokole cząstkowym, wskazując przyczyny i godzinę przerwania egzaminu. Wzmianka powyższa podpisywana jest przez Przewodniczącego Zespołu.

 4. Dyskwalifikacja oznacza niezłożenie egzaminu.


§ 16.

 1. W trakcie egzaminu zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do komunikacji.

 2. Wobec osób naruszających zakaz określony w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 15 ust. 2-4.


§ 17.

 1. Egzamin winien przebiegać w atmosferze powagi i rzetelności akademickiej.

 2. Do osób zachowujących się w sposób nielicujący z powagą egzaminu lub zakłócających jego prawidłowy przebieg stosuje się odpowiednio § 15 ust. 2-4.


§ 18.

 1. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane.

 2. W sytuacjach wyjątkowych osoba egzaminowana może, za zgodą Przewodniczącego
  Zespołu, opuścić salę w asyście członka Zespołu. Przed opuszczeniem sali winna
  zdeponować książeczkę testową i kartę u Przewodniczącego Zespołu.

 3. Fakt opuszczenia sali, o którym mowa w ust. 2, zostaje odnotowany w Protokole
  cząstkowym.


§ 19.

 1. W przypadku stwierdzenia w książeczce testowej błędów edycyjnych (lub innych błędów technicznych), uniemożliwiających udzielenie prawidłowej odpowiedzi, osoba
  egzaminowana ma prawo złożyć pisemne zastrzeżenie w trakcie egzaminu na ręce
  Przewodniczącego Zespołu, zawierające numer zadania obarczonego błędem
  i wersję książeczki testowej.

 2. Przewodniczący Zespołu odnotowuje zgłoszone zastrzeżenie w Protokole cząstkowym
  i dołącza je do niego.

 3. W przypadku uznania zastrzeżeń, Przewodniczący Zespołu zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Komisji.

 4. Przewodniczący Komisji może zdecydować o sposobie korekty stwierdzonych błędów
  albo o eliminacji zadania obarczonego błędem.

 5. Przewodniczący Komisji przekazuje informację o swym rozstrzygnięciu wszystkich
  Przewodniczącym Zespołów, którzy niezwłocznie zawiadamiają o nim osoby
  egzaminowane.


§ 20.

 1. W przypadku uwag merytorycznych do zadań testowych, zdający egzamin ma prawo złożyć zastrzeżenie w trakcie egzaminu lub bezpośrednio po jego zakończeniu na ręce
  Przewodniczącego Zespołu.

 2. Zastrzeżenie winno być złożone na karcie zastrzeżeń, której wzór zawarty jest
  w załączniku nr 3 do zarządzenia.

 3. Zgłoszone zastrzeżenia zostaną zweryfikowane przez Komisję przed obliczeniem
  wyników egzaminu.

 4. W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, Komisja przy dokonywaniu obliczeń
  wyników egzaminu pominie zadania testowe objęte zastrzeżeniem, co odpowiednio obniży liczbę możliwych do uzyskania punktów oraz zostanie uwzględnione przy ustalaniu liczby punktów umożliwiających złożenie egzaminu.

 5. Zgłoszenie zastrzeżenia, jego opis i dokonane przez Komisję rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 4, opisuje się w odrębnym protokole.


§ 21.

 1. Po upływie czasu, przeznaczonego na rozwiązanie zadań testowych, Przewodniczący Zespołu ogłasza koniec egzaminu.

 2. Osoby egzaminowane kolejno oddają książeczki testowe oraz karty i opuszczają salę.

 3. W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania zadań testowych, osoba egzaminowana przekazuje książeczkę testową i kartę członkowi Zespołu lub jego Przewodniczącemu i opuszcza salę.


§ 22.

 1. Po zebraniu wszystkich książeczek testowych oraz kart Zespół dokonuje ich zabezpieczenia.

 2. Zabezpieczenie następuje w obecności trzech osób, spośród egzaminowanych, którzy jako ostatni opuszczają salę. Osoby te poświadczają swym podpisem złożonym do Protokołu cząstkowego poprawność dokonanych zabezpieczeń.

 3. Przewodniczący Zespołu przekazuje zebrane i zabezpieczone książeczki testowe oraz
  karty do CEM.


§ 23.

Niezwłocznie po ustaleniu wyników egzaminu, CEM podaje je na swojej stronie internetowej.
V. Dokumentacja LEP i LDEP
§ 24.

 1. Przebieg i wyniki egzaminu w poszczególnych salach dokumentowany jest w Protokole cząstkowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

 2. Protokoły cząstkowe przekazywane są według właściwości miejscowej Zespołowi, który w oparciu o dane w nich zawarte sporządza protokół zbiorczy. Wzór protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

 3. Protokoły cząstkowe i zbiorcze po wypełnieniu i podpisaniu przez członków Zespołu są przekazywane do CEM.IV. Postanowienia końcowe


§ 25.

 1. Przewodniczący Zespołu może upoważnić członka swego Zespołu do wykonywania uprawnień Przewodniczącego Zespołu w danej sali egzaminacyjnej. W takim przypadku zapisy regulaminu odnoszące się do Przewodniczącego Zespołu stosuje się do osoby upoważnionej.

 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, odnotowuje się w protokole zbiorczym danego Zespołu.

§ 26.

W przypadku niewykonania postanowień regulaminu członkowie Komisji, winni takich zachowań, ponoszą wobec CEM odpowiedzialność odszkodowawczą.Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 5 października 2004r. Wzór oświadczenia kandydata na członka Komisji.
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie lekarza/lekarza dentysty*, który przystępuje do Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego* w terminie ..................., jak również nie pozostaję wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Równocześnie zobowiązuję się poinformować Dyrektora CEM o wszelkich zmianach okoliczności, które wpływałyby na moją bezstronność, a które nastąpiłyby do dnia egzaminu. Zawiadomienie przekażę niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności.

Przyjmuję do wiadomości, iż w takiej sytuacji zostanę wyłączony ze składu Komisji Egzaminacyjnej. W przypadku zaś niewykonania ww. zobowiązania będę ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
.....................................

Data, czytelny podpis


* niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 5 października 2004r. Wzór karty zastrzeżeń

data: …………...

ZASTRZEŻENIE DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

Numer kodowy zdającegoNr sali


Miejsce egzaminuNumer kwestionowanego zadania Wersja książeczki testowej


Treść zastrzeżenia


Uzasadnienie:

Podpis członka UKR obecnego na sali egzaminacyjnej

verte

Podpis członka Zespołu przyjmującego zastrzeżenie


Kartę zastrzeżenia przyjąłem:


Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 5 października 2004r. Wzór Protokołu cząstkowego

……………………
miejscowość, data


PROTOKÓŁ

ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO NR.........

z przebiegu egzaminu LEP/LDEP na sali egzaminacyjnej …………..


1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ..................................................................
(lub osoba przez niego upoważniona)


Członkowie: ……....................................................................

……....................................................................

..…..................................................................

..…..................................................................

..…..................................................................


2. Zdający i materiały egzaminacyjne

planowana liczba osób zdających na sali …………………………………..

numery kodowe zdających od.......................do ........................

do egzaminu przystąpiło ...............................osób

nie zgłosiło się ...............................osób (podać numery na odwrocie)

otrzymano książeczki testowe o numerach od ................do.........................

od .................do.........................

od..................do.........................


3. Oświadczenia 3 przedstawicieli lekarzy zdających egzamin:

A. Oświadczamy, że o godz. ........... na sali egzaminacyjnej znajdowało się ........szt. (słownie ......................................................) paczek książeczek testowych. Po obejrzeniu stwierdzamy, że zabezpieczenia na paczkach nie były naruszone.

W paczkach znajdowało się ogółem ...................szt. książeczek testowych.

wersji I i II (słownie....................................................................................)
Nazwiska i imiona 3 zdających podpisy

……………………………………………. ……………….

……………………………………………. ……………….

……………………………………………. ……………….Załącznik nr 4 cd.

B. Oświadczamy, że po egzaminie, w naszej obecności wszystkie komputerowe karty odpowiedzi zapakowano i zabezpieczono w ............ paczkach (słownie.............................................................................................)

Nazwiska i imiona 3 zdających podpisy

……………………………………. …………………………

……………………………………. …………………………

……………………………………. …………………………


4. Przebieg egzaminu:

- godzina rozpoczęcia egzaminu:.......................

- godzina zakończenia egzaminu:.........................

- godzina zakończenia egzaminu przez pierwszych 5 osób:……………..

- uwagi o przebiegu egzaminu (w tym informacja o ewentualnych dyskwalificjach):

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. • informacje o zastrzeżeniach kandydatów do pytań egzaminacyjnych (numery pytań) itp.

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..


Załącznik nr 4 cd.

5. Podczas egzaminu dokonano wymiany:

- książeczek testowych numer ……………….. na ………………….

……………….. ………………….

……………….. ………………….

……………….. ………………….


- karty odpowiedzi (komplety 2 kart)

numer ……… na ………… numer ……… na ………

numer ……… na ………… numer ……… na ………

numer ……… na ………… numer ……… na ………

numer ……… na ………… numer ……… na ………
Podpisy członków Zespołu Egzaminacyjnego obecnych na sali:

Nazwisko i imię podpis

........................................................... …………………………..

........................................................... …………………………..

........................................................... …………………………..

........................................................... …………………………..

........................................................... …………………………..

........................................................... …………………………..

........................................................... …………………………..

6. Przekazano do CEM zapakowaną i zapieczętowaną paczkę zawierającą:

- książeczki testowe

wykorzystane ............kpl. (słownie ……………………………..)

niewykorzystane ………kpl. (słownie ……………………………..)

- karty odpowiedzi

wykorzystane ............kpl. (słownie ……………………………..)

niewykorzystane ……….kpl. (słownie ……………………………..)
Przekazujący Przyjmujący

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 5 października 2004r. Wzór protokołu zbiorczego Zespołu

……………………
miejscowość, data


PROTOKÓŁ ZBIORCZY

ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO NR.........

z przebiegu egzaminu LEP/LDEP


1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ..................................................................
Członkowie: ……....................................................................


……....................................................................

..…..................................................................

..…..................................................................

..…..................................................................


2. Sale egzaminacyjne

Nr sali

Nazwa sali

Nr kodowe zdających
(od – do)


Osoba upoważniona przez
przewodniczącego Zespołu3. Lista osób nieobecnych (numery kodowe uporządkowane rosnąco)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 5 cd

4. Lista osób zdyskwalifikowanych (numer kodowy – przyczyna i czas dyskwalifikacji)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
5. Lista stwierdzonych nieprawidłowości w liczbie i oznaczeniach przekazywanych książeczek testowych i kart odpowiedzi (należy opisać dokładnie rodzaj nieprawidłowości)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6. Zadania testowe, do których złożono zastrzeżenia)

Lp.

Nr wersji książeczki testowej

Nr zadania

Liczba zastrzeżeń

………………………………


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość