Strona główna

I rok, studia niestacjonarne


Pobieranie 20.66 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.66 Kb.
Kamil Kopania

HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ, ćw.

I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE 1. Pieta z Lubiąża

Lit.: Tadeusz Dobrzeniecki, Średniowieczne źródła Piety, w: Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966, Warszawa 1969; idem., Pieta z Lubiąża w Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie, w: Ars sine scientia nihil est. Księga ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu, Warszawa 1997, s. 73-77; Romuald Kaczmarek, Monumentalna Pietà z kościoła klasztornego w Lubiążu, w: A. Kozieł (red.), Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, Wrocław 2008, s. 43-59; Lech Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, „Prace Komisji Historii Sztuki”, nr 10, 1952
 1. Krucyfiks mistyczny z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu

Lit.: Tadeusz Dobrzeniecki, Chrystus Bolesny na Drzewie Życia, w: Paulina Buchwald-Pelcowa, Jerzy Pelc (red.), Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, Warszawa 1995
 1. Piękna Madonna wrocławska

Lit.: Małgorzata Kochanowska-Reiche, Beautiful Madonna of Wrocław. The question of provenance and original state, „Bulletin du Musée National de Varsovie”, t. 41, 2000(2002), s. 47-72; Lech Kalinowski, Sztuka około roku 1400, w: Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, t. 1, Warszawa 1996, s. 15-24; Janusz St. Kębłowski, Dwie „antytezy” w sprawie tzw. Pięknych Madonn, w: Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, t. 1, Warszawa 1996, s. 165-185; Joanna Kruszelnicka, Dawny ołtarz Pięknej Madonny Toruńskiej, “Teka Komisji Historii Sztuki”, t. IV, 1969, s. 5-51; Zygmunt Kruszelnicki, Piękne Madonny – problem otwarty, “Teka Komisji Historii Sztuki”, t. XVII, 1992, s. 31-102; Wojciech Marcinkowski, Co to jest Piękna Madonna? Uwagi o wzajemnym powiązaniu formy, ikonografii i funkcji w sztuce późnogotyckiej, w” Mateusz Kapustka (red.), Prawda i twórczość, Wrocław 1998, s. 39-53
 1. Poliptyk Grudziądzki

Lit.: Tadeusz Dobrzeniecki, Malarstwo tablicowe. Katalog zbiorów, Warszawa 1972, s. 87-100; Adam S. Labuda, Malarstwo tablicowe państwa krzyżackiego drugiej połowy XIV wieku, w: Jerzy Domasłowski, Alicja Karłowska-Kamzowa, Adam S. Labuda (red.), Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim, Warszawa-Poznań 1990, s. 75-81; Władysław Łoś, Przedstawienie Bożego Narodzenia na poliptyku grudziądzkim, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, nr 44, 1991, s. 73-74; idem, Das Bildprogramm des Graudenzer Altars, w: Sztuka w kręgu Zakonu Krzyżackiego w Prusach i Inflantach“, Toruń 1995, s. 203-216; Władysław Łoś, Jolanta Meder-Kois, Poliptyk Grudziądzki a czeskie malarstwo gotyckie. Uwagi wstępne, “Technologia artis. The Yearbook of the Historical Art Technology Prague”, nr 3, 1993, s. 70-76
 1. Pieta Patris z kościoła Mariackiego w Gdańsku

Lit.: Tadeusz Dobrzeniecki, U źródeł przedstawień „Tron Łaski” i „Pietas Domini”, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. 15, 1971, s. 221-301; Adam S. Labuda, Die 'Pitié-de-Nostre-Seigneur' der St.-Georgsbruderschaft in der Danziger Marienkirche. Untersuchungen zu den Quellen des Bildtypus und der Herkunft des Malers, w: Jiří Fajt (red.), Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa, Ostfildern 2006, s. 161-181
 1. Mąż Boleści z Brzegu

Lit.: Grażyna Jurkowlaniec, Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001, s. 76-86, 245-246, nr kat. 285; Jakub Kostowski, Sztuka śląska wobec Husytyzmu. Późnogotyckie świadectwa malarskie, „Artium Quaestiones”, t. 5, 1991, s. 29-59, szczególnie s. 36-39; Teresa Mroczko, Idee protoreformacji a malarstwo w Polsce, „Studia Renesansowe”, t. 4, 1964, s. 482-500; Peter Parshall, The Art of Memory and the Passion, „The Art Bulletin”, Vol. 81, No. 3 (Sep., 1999), pp. 456-472 [BUW: J-Stor]
 1. Wrocławski Ołtarz św. Barbary

Lit.: Adam S. Labuda, Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy, Poznań 1984; idem, Obraz i słowo w późnym średniowieczu (na przykładzie wrocławskiego ołtarza św. Barbary), w: Teresa Michałowska (red.), Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, Warszawa 1993 1. Poliptyk Zwiastowania z jednorożcem

Lit.: Witold Dobrowolski, Jesus with a sustentaculum, w: Ars Auro Prior. Studia Ioanni Białostocki Sexagenario Dicata, Warszawa 1981, s. 201-208; Wanda Klenczon, Program ideowy późnogotyckiego ołtarza Zwiastowania z jednorożcem z kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, w: Sztuki Plastyczne na średniowiecznym Śląsku. Studia i Materiały, Wrocław-Poznań 1988, s. 73-92; Anna Ziomecka, Uwagi o poliptyku „Zwiastowania” z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, w: M. Zlat (red.), Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki, Wrocława 1996, s. 75-94
 1. Corona Beatisime Virginis Marie

Lit.: Katarzyna Zalewska, Modlitwa i obraz. Średniowieczna ikonografia różańcowa, Warszawa 1999, s. 75-104
 1. Biblia Bauperum

Lit.: Ryszard Knapiński, Biblia Pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu, http://www.mediewistyka.net/content/view/29/40/; Susan L. Smith, The Bride Stripped Bare: A Rare Type of the Disrobing of Christ, Gesta, Vol. 34, No. 2 (1995), pp. 126-146 [BUW: baza JStor]
 1. Typologia biblijna w sztuce średniowiecznej

Lit.: Ks. Józef Homerski, Cierpiący Mesjasz w przepowiedniach prorockich Starego Testamentu, w: H. D. Wojtysko CP, J. J. Kopeć CP (red.), Męka Chrystusa wczoraj i dziś, Lublin 1981, s. 15-27; James H. Marrow, Circumdederunt me canes multi: Christ’s Tormentors in Northern European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance, „The Art Bulletin”, Vol. 59, No. 2. (Jun. 1977), s. 167-181 [BUW – Jstor]; J. H. Marrow, Passion Iconography in Northern European Art of the late Middle Ages and Early Renaissance. A Study of Transformation of Sacred Metaphor into Descriptive Narrative, Kortrijk 1979
 1. Tkanina z Bayeux

Lit.: C. R. Dodwell, The Bayeux Tapestry and The French Secular Epic, “The Burlington Magazine”, Vol. 108, No. 764 (Nov., 1966), pp. 549-560 [BUW: J-Stor]; Wolfgang Grape, The Bayeux Tapestry, Munich and New York 1994 [IHS: T 881]
 1. Kielichy i pateny romańskie

Lit.: Piotr Skubiszewski, Programy obrazowe kielichów i paten romańskich, „Rocznik Historii Sztuki”, t. XIII, 1981
 1. Madonny Szafkowe

Lit.: R. Ciecholewski, Problematyka badawcza pomorskich Madonn Szafkowych, „Studia Pelplińskie”, t. 8, 1977, s. 127-153; J. Nowiński, Ars Eucharistica. Idee, miejsca i formy towarzyszące przechowywaniu eucharystii w sztuce wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, Warszawa 2000, s. 120-130
 1. Przedstawienia dewocyjne

Lit.: Jeffrey F. Hamburger, The Use of Images in Pastoral Care of Nuns: The Case of Heinrich Suso and the Dominicans, „The Art Bulletin”, Vol. 71, No. 1 (Mar., 1989), pp. 20-46 [BUW: J-Stor]; Wojciech Marcinkowski, Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994; Henk van Os (red.), The Art of Devotion in the Late Middle Ages in Europe 1300-1500, Princeton 1994
 1. Obraz pasyjny z kościoła św. Jakuba w Toruniu

Lit.: Jerzy Domasłowski, Obraz ‘Pasja’, w: red. Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2, Katalog zabytków, Warszawa 2004, s. 269-270; Kamil Kopania, Duchowa wędrówka po Jerozolimie. Obraz pasyjny z kościoła św. Jakuba w Toruniu, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXX, nr 1–2, 2008, s. 91–112; Zygmunt Kruszelnicki, Problem genealogii artystycznej toruńskiego obrazu pasyjnego, „Teka Komisji Historii Sztuki”, t. 1, 1959, s. 13-50; idem, Trzy symultaniczne panoramy: w Turynie, Monachium i Toruniu, „Teka Komisji Historii Sztuki”, t. 4, 1968, s. 87-152
 1. Rzeźby w udramatyzowanych ceremoniach liturgicznych


Lit.: Tadeusz Jurkowlaniec, Służ Bogu, a diabła nie gniewaj. Rzeźby gotyckie na uroczystość Wniebowstąpienia w Polsce, w: Artifex Doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu, Kraków 2007, t. 1, s. 383-391; Elżbieta Pilecka, Rzeźba „Chrystusa w Grobie” z dawnego kościoła cysterek w Chełmnie, w: Argumenta, articuli, quaestiones. Studia z historii sztuki średniowiecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Marianowi Kutznerowi, Toruń 1999, s. 321-359; Andrzej Woziński, Rzeźba Chrystusa na osiołku z Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Studia Muzealne. Muzeum Narodowe w Poznaniu”, z. XVI, 1992, s. 75-96


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość