Strona główna

I. strony zamówienia publiczneg


Pobieranie 67.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar67.39 Kb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony- znak: SKMMU-ZP/N/40/06


I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 i 133 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.) oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

2.1 Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanymi dalej: SIWZ).

2.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

Oferta - przetarg nieograniczony –remont tokarek

znak: SKMMU– ZP/N/40/06,

dane wykonawcy ( nazwa i siedziba),

NIE OTWIERAĆ PRZED: 8 września 2006 ROKU GODZ. 10:00

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:Lp.

Warunek

Potwierdzenie spełniania warunku

1.

Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie -

Pełnomocnictwo sygnatariusza

3.

Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 i 133 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poźn. zm.

Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 2 do SIWZ

4.

Wypełniony Formularz oferty


Na załączniku numer 1 do SIWZ

UWAGA:
1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i składania oświadczeń w jej imieniu ( wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną)
2/ Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
3/ dot. poz.1 ( tabelka - pkt.2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.
2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
III.USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW DOSTAWCY .

3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest remont główny tokarek TUG-40/1500 i C11MB/1500 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni obejmujący:
-demontaż i montaż sprzętu w miejscu zainstalowania oraz wszelkie koszty transportu

- kompletny demontaż tokarni na zespoły i poszczególne części składowe

- dokładne mycie i czyszczenie części

- weryfikacja części korpusów stwierdzająca stopień zużycia za pomocą pomiarów, zgodnie z odpowiednimi normami

- kompletacja części zakwalifikowanych do wymiany lub regeneracji

- wymiana wszystkich łożysk, tulei i nakrętek z brązu, klinów tulei konika

- wymiana śrub pociągowych, kół zębatych, sprzęgła

- regeneracja wszystkich powierzchni ślizgowych, łoża, sań suportu, suportu poprzecznego, narzędziowego, skrętu suportu, korpusu i podstawy konika, listew dociskowych

- regeneracja stożków wrzecion wg PN

- naprawa i montaż urządzeń sterujących warunkujących właściwą obsługę obrabiarek

- naprawa układu smarowania obrabiarki

- naprawa wymiana i montaż osprzętu elektrycznego gwarantująca sprawność ruchu obrabiarki i bezpieczeństwo pracy

- montaż wszystkich zespołów obrabiarki oraz próby na stacjach prób

- montaż finalny obrabiarki – przeprowadzenie pomiarów dokładności geometrycznej jak również dokładności obróbki

- próba obrabiarki pod obciążeniem toczenia

- odbiór techniczny zgodnie z WOT i PN – wystawienie protokołów odbioru

- malowanie obrabiarki i przeprowadzenie zewnętrznej kosmetyki dla uzyskania estetycznego wyglądu obrabiarki przy zastosowaniu farb odpowiadającym warunkom stawianym pokryciom malarskim dla nowych obrabiarek

- montaż tabliczek i konserwacjaoznaczenie wg CPV : E 182-2, 29421000-6 – remont tokarek3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 90 dni od daty podpisania umowy.

IV.CENA OFERTY .

4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia (wszystkie elementy ujęte w punkcie 3.1.1)

- podatek VAT

4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN
4.4 W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.
V. ZASADY OCENY OFERT.

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.


Lp.

KRYTERIUM

RANGA

1.

Cena oferty

100%5. 2

- punktacja za kryterium -cena oferty- obliczona będzie wg następującego wzoru:


najniższa z oferowanych cen ofertowych


R x ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium

na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ


5.3 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta : • odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 i 133 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.)

 • odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą

liczbę punktów)
VI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.


VII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszych SIWZ - należy złożyć do dnia: 8 września 2006 roku do godz. 9.00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Marketingu i Umów , III piętro, pok. nr 313

Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez zamawiającego .


  1. Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są:

a/ p. Mirosław Kasiński – Naczelnik Sekcji Technicznej - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 721-29-93 ( dni robocze - w godzinach: 8:00 – 14:00)

b/ p. Leszek Kasprzyk– Wydział Marketingu i Umów -strona formalno-prawna - tel.: (0-58) 721-28-19 (dni robocze- w godzinach: 8:00- 14:00)
IX.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

9.1Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: 8 września 2006 roku o godz. 10:00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

II piętro, pok. nr 227 A

9.2Otwarcie ofert jest jawne.

9.3Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni.
X.MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.

10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Marketingu i Umów, III piętro, pok. nr 313

od dnia: 8 września 2006 roku godz. 10:30 .10.2 Oferty ( wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w ustawie o zamówieniach publicznych ) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt.10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.
XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY.

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie niniejszego regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego.

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego.

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 i 133 ustawy prawo zamówień publicznych .

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.ZAŁĄCZNIK NUMER 1

FORMULARZ OFERTY

.............................................., dnia ................................./ miejscowość/
/ pieczątka nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMU- ZP/N/40/06
I.DANE WYKONAWCY.

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer faksu .............................................................

...................................................................................................................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................
II.PRZEDMIOT OFERTY.

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na remont kapitalny tokarek TUG-40/1500 i C11MB/1500 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – znak: SKMMU– ZP/N/40/06.
III.CENA OFERTY (brutto) *: ................................................................(słownie: ...........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................)

cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................


...................................................................................................................................................................)


* Cena oferty musi obejmować:

 • wartość przedmiotu zamówienia

 • podatek VAT


IV.NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY.


Numer rachunku bankowego wykonawcy, na które zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności :

...................................................................................................................................................................V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem umowy (stanowiącym załącznik numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/ZAŁĄCZNIK NUMER 2

OŚWIADCZENIA


Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 i 133 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.).

.............................................., dnia ................................./ miejscowość/

/ pieczątka nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMU– ZP/N/40/06

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję:


 1. nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn określonych w § 13 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 i 133 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.)

 2. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/ZAŁĄCZNIK NUMER 3

WZÓR UMOWY


UMOWA NR SKM - ....../06
zawarta w dniu .............................. 2006 roku w Gdyni pomiędzy:

1/ PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Morska 350 a, NIP 958-13-70-512, REGON 192488478, KRS 0000076705,

którą reprezentują:

mgr Andrzej Osipów - Prezesa Zarządu

dr Piotr Małolepszy – Członek Zarządu

zwanych dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a:

2/....................................................zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest remont kapitalny tokarek TUG-40/1500 i C11MB/1500.


§2

WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wskazany w §1 w terminie do 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od daty podpisania umowy.§3

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają na kwotę ....................... zł (słownie :........................................................... )

Kwota ta zawiera:

- wartość przedmiotu umowy

- podatek VAT

2. Kwota określona w ust. 1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU-ZP/N/40/06.

3. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy cena przedmiotu nie może ulec zmianie.
§4

1. Płatność kwoty wskazanej w §3 ust. 1 nastąpi w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury.

2. Podstawę do wystawienia faktury i jej integralną część stanowić będzie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze. Strony zgodnie stanowią, że terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

4. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu w zakresie wymagalnego i bezspornego wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji niniejszej umowy .

5. W przypadku braku płatności wynagrodzenia w terminie wskazanym w ust. 1 – WYKONAWCY przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej .

§5


 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

a/ za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §4 ust.1 umowy - w wysokości 0,1 % ( słownie: 1/10 procenta) wartości umowy określonej w §3 ust.1 - za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10 % (słownie; dziesięć procent) wartości umowy określonej w §2 ust.1.

2. ZAMAWIAJĄCY, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych - przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania - w wysokości rzeczywistej szkody, jaką poniósł w wyniku zwłoki, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ .
§6

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością, w zgodności ze zleceniem ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

2. WYKONAWCA będzie zobowiązany do stałej współpracy z ZAMAWIAJĄCYM w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Po zrealizowaniu remontu WYKONAWCA przedłoży zaświadczenie poziomu wymagań zasadniczych „Maszyna jak nowa” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku).


§7

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot niniejszej umowy 24 (słownie: dwudziestocztero-) miesięcznego terminu gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy.


§8

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.


§9

WYKONAWCA jest zobowiązany do niedokonywania przelewu wierzytelności wobec ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z realizacji niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody. W przypadku niedotrzymania tego warunku WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10%wartości umowy brutto.


§10

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 i 133 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.), Kodeksu cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu

3. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§11


Integralną część umowy stanowią:

1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego- znak: SKMMU-ZP/N/40/06

2/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- znak: SKMMU-ZP/N/40/06.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość