Strona główna

I. wiadomości wstępne nie ma chyba działu gospodarki, w którym tworzywo sztuczne nie znajdowało by zastosowania


Pobieranie 235.87 Kb.
Strona4/4
Data17.06.2016
Rozmiar235.87 Kb.
1   2   3   4

Oczywiście ideałem byłby 100 % recykling materiałowy , ale niestety jest to praktycznie niemożliwe. Tez dla maksymalnego wykorzystania materiału sformułował profesor Monzini z Mediolanu , brzmią one następująco :
 • Teza “minimum materii” – oznacza , że określona funkcja wyrobu powinna być spełniona przy użyciu minimum materiału.

 • Teza “wiecznej materii” – oznacza , że użyty materiał powinien umożliwić jak najdłuższe użytkowanie wyrobu.

 • Teza “materii jako medium” – po użyciu produktu materiał powinien być łatwo przetwarzalny i nadawać się do pnownego użycia.

Tworzywa sztuczne w znacznej mierze spełniają te wymagania , teoretycznie więc mogą być użytkowane bardzo długo. Wynika stąd że nieuzasadniony jest strach przed zasypaniem świata przez odpady tworzyw sztucznych . Są one wprawdzie widocznym składnikiem odpadów jakie trzeba zauważyć , że stanowią tylko

7 % całości odpadów i mogą być ponownie przetwarzane. Ponadto biorąc pod uwagę tzw. ekobilans , czyli całkowite obciążenie środowiska spowodowane przez dany materiał na wszystkich etapach jego wytwarzania i przetwarzania , okazuje się że tworzywa sztuczne znacznie mniej obciążają środowisko niż np. papier . Oczywiście wraz z rozwojem recyklingu będą powstawały nowe problemy , ale nasze życie codzienne i technika są już tak uzależnione od tworzyw sztucznych , że praktycznie nie można się bez nich już obyć. Nawet częściowe odejście od tworzyw sztucznych spowodowałoby z pewnością zwiększone zużycie materiałów naturalnych np. drewna , co z pewnością nie przyczyniłoby się do poprawienia ekobilansu.

Obecnie w Europie podlega recyklingowi ok. 22 % odpadow z tworzyw sztucznych. Są to więc dopiero początki , ale już dziś fachowcy twierdzą , że recykling będzie praktycznie nową gałęzią przemysłu , zagospodarowującą większość odpadów z tworzyw sztucznych.


Zestawienie obciążeń środowiska naturalnego :

 • emisja substancji szkodliwych w powietrzu :

 1. SO2

 2. Nox

 3. CH4

 4. CO

 5. Pyły

 • obciążenie chemiczne ścieków :

 1. CBS – chemiczne zapotrzebowanie na tlen

 2. BSB5 – biologiczne zapotrzebowanie na tlen

 3. CH4

 4. Ferole

 5. AOX – ograniczenia związany chlor

Zestawienie względnych obciążeń dla środowiska w wyniku stosowania do produkcji ram okiennych PVC , drewno , aluminium
 1. Emisja pyłów dla :

 • PVC wynosi 16,5 %

 • drewna wynosi 20 %

 • aluminium wynosi 100 %

 1. Emisja CO dla

 • PVC wynosi 14,5 %

 • drewna wynosi 80 %

 • aluminium wynosi 100 %

 1. Emisja SO2 dla

 • PVC wynosi 14,5 %

 • drewna wynosi 10 %

 • aluminium wynosi 100 %

VIII. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ EMITOWANYCH DO POWIETRZA I ŚRODOWISKA.
 1. Źródłem wytwarzania zanieczyszczeń emitowanych zarówno do powietrza jak i środowiska są :

 1. procesy technologiczne przy otrzymywaniu wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych

 2. proces krakowania tworzyw sztucznych

 3. spalanie , czyli recykling tworzyw sztucznych

 4. przeróbka tworzyw sztucznych

 5. tłoczenie tworzyw sztucznych podczas , którego lotne składniki utleniają się

 6. prasowanie tworzyw sztucznych

 7. pokrywanie i laminowanie tworzyw sztucznych (nawarstwianie)

 8. spojenie tworzyw sztucznych przy użyciu gorącego gazu

 9. klejenie tworzyw sztucznych – uwalnia się bardzo trujący benzen , który należy zastąpić mniej trującym zwanym toluenem.

 10. obróbka tworzyw sztucznych – podczas obróbki występuje duża ilość wiórów

 11. stosowanie stabilizatorów , które zawierają groźne związki kadmu oraz sole ołowiu

 12. barwienie tworzyw sztucznych – zawierają one azbest , który jest trujący

 13. podczas przerobu węgla kamiennego

 14. podczas przerobu ropy naftowej

 15. odpady z tworzyw sztucznych

 16. produkcja polichlorku winylu – powoduje uwolnienie się do ścieków związków chloroorganicznych
 1. Główne rodzaje zanieczyszczeń , które wpływają szkodliwie na stan środowiska to :

 1. emisja gazów w tym :

 • SO2

 • HCl

 • SO3

 • HF

 • NOx

 • NH3

 • WWA

 • CO

 • nitrozoaminy

 • dioksyny

 • pestycydy

 • metale ciężkie Mg , Pb , Cd , Cu

 • ciepłe powietrze

 1. inne zanieczyszczenia to :

 • pyły toksyczne – największa ich ilość powstaje podczas krakowania

 • ścieki

 • odpady z tworzyw sztucznych np. opakowania z tworzyw :

Dotyczy to worków po nawozach , środków ochrony roślin , paszach oraz opakowań wielu produktów spożywczych i pojemników na płyny.

Masowe wyrzucanie ich w mieście i na wsiach stanowią coraz większy problem z ich unieszkodliwianiem . A podczas ich spalania wydzielają się silne toksyczne związki organiczne.
Są to podstawowe rodzaje zanieczyszczeń środowiska naturalnego tzn. takich jego podstawowych elementów jak : powietrze , gleba i woda . Ale należy pamiętać że bezpośrednie zależności od stanu czystości tych podstawowych elementów środowiska są dalsze jak roślinność (warzywa i owoce) oraz wytworzona z nich żywność , które wspólnie z powietrzem i wodą oddziaływują bezpośrednio na człowieka i zwierzęta.


 1. Tabela przedstawiająca zanieczyszczenia występujące i

oznaczone w powietrzu atmosferycznym , glebie , wodzie i środkach żywności.


Grupa zanie-

CzyszczeńPowietrze atmosferyczne

Gleba

Woda

Środki żywności

1.Metale i ich związki

Fe,Ni,As,Hg,Pb,

Cd,Zn,Mn,SeCo,Cu,Mn,Mg,As,Cr,Ni,Pb,Hg,Cd

Pb,Cd,Zn,As,Hg,

Cu,Fe


Pb,Cu,Mn,Zn,Sn,Mn,As,Cr,Hg,Cd

2.Związki siarki

SO2 , SO3

SO4 , S

SO4

SO3 , SO4

3.Związki azotu

NOx

Nitrozoominy

NO2,NO3,NCl3,

NCl4


KONO2,NaNO3,

KNO3,KNO,

nitrozoominy


4.Węglowodory

WWA

Węglowodory

WWA

WWA

5.Pestycydy chloroorganiczne

DDT , HCH

pestycydy

DDT , HCH

DDT , HCH, dwuferyle polichlorowe

6.Pestycydy fosforoorganiczne

______

pestycydy

______

frichlorofon

Należy pamiętać również , że część zanieczyszczeń występuje w ilościach śladowych , choć już w takich ilościach zanieczyszczenia te są szkodliwe.

Zanieczyszczenia takie jak :


 1. nitrozoominy – są odpowiedzialne za powstawanie zjawisk mutogennych i rakotwórczych.

 2. dioksyny – które powstają podczas recyklingu odpowiedzialne są za choroby , uszkadzają płód , działają mutogennie , niszczą układ hormonalny , powodują bezpłodność.

IX. METODY OGRANICZANIA ZANIECZYSZCZEŃ.


Podstawowymi metodami ograniczania zanieczyszczeń są :


 1. stosowanie ulepszonej technologii otrzymywania tworzyw sztucznych

 2. stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń

 3. polepszanie warunków pracy

 4. hermetyzacja urządzeń

 5. stosowanie filtrów

 6. wykorzystywanie ciepła dostarczanego podczas spalania

 7. segregacja odpadów z tworzyw sztucznych

 8. powtórne wykorzystanie odpadów

 9. zastąpienie szkodliwych substancji mniej szkodliwymi

 10. stosowanie odpowiednich dodatków

 11. zautomatyzowanie urządzeń

 12. stosowanie stref ochronnych

 13. stosowanie technologii bezodpadowych

 14. neutralizacja ścieków

 15. proces fermentacji ścieków

 16. odzysk zużytych substancji i brawników

 17. stosowanie transportu pneumatycznego

 18. stosowanie urządzeń oczyszczających

 19. segregowanie odpadów przed wyniesieniem z domu

 20. zastosowanie odpowiedniej aparatury kontrolno – pomiarowej

X. UTYLIZACJA ODPADÓW.
Utylizacja odpadów odbywa się przez :

 1. Spalanie

 2. Sortowanie

 3. Składowanie

Uciążliwość odpadów dla środowiska w wyniku dużego nagromadzenia odpadów na stosunkowo małej powierzchni powoduje negatywne oddziaływanie na środowisko a przede wszystkim : 1. zanieczyszcza wody gruntowe i powierzchniowe

 2. zanieczyszcza atmosferę oraz gleby i okoliczną szatę roślinną

 3. stanowi zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne

Podstawowym kierunkiem ochrony środowiska przed odpadami jest ich gospodarcze wykorzystanie czyli utylizacja .

Odpady , których nie można wykorzystać gospodarczo należy unieszkodliwić lub ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia przez rozkład biologiczny , fizykochemiczny , w tym spalanie lub bezpośrednie składowanie w miejscach do tego przeznaczonych.
Sposób zagospodarowania odpadów:

[Rys.14]
Gospodarcze wykorzystanie odpadów to najskuteczniejsza metoda ich zagospodarowania . Odpady po przeróbce mogą być wykorzystywane w przemyśle lub rolnictwie : • surowce wtórne np.: metale kolorowe , makulatura , szkło , tworzywa sztuczne.

 • surowce do produkcji pólfabrykatów z żużli i popiołów lotnych z odpadów z tworzyw sztucznych sztucznych , ceramicznych i drzewnych.
 1. Spalanie – to najbardziej radykalna metoda unieszkodliwiania odpadów . Ujemną stroną spalania jest emisja gazów (SO2,HCl, SO3,HF,NOx) i pyłów . Aby ją ograniczyć w komorach instaluje się urządzenia odpylające (cyklony , elektrofiltry , odpylacze mokre , multicyklony). Także stałe produkty spalania jak żużel , popiół mogą być źródłem toksycznych związków np.: dioksyn i furanów .Do zalet metody spalania zaliczamy wysoki stopień likwidacji odpadów , możliwość uzyskania energii i ciepła do osuszania odpadów , ogrzewania pomieszczeń oraz dalszego wykorzystania pozostałości po spaleniu np. do budowy dróg.
 1. Sortowanie.

Kluczowym elementem w przygotowaniu odpadów tworzyw sztucznych do dalszej przeróbki jest ich sortowanie .

Oczywiście wybór metody sortowania i dokładności sortowania zależy od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych należą :


 1. źródło odpadów , i w następstwie ich postać , rodzaj i stopień zanieczyszczenia

 2. ilość rodzajów tworzyw i ich udział w odpadach

 3. ilość odpadów

d ) wymagania odnośnie właściwości produktu wytwarzanego z odzyskanych odpadów
Dlatego należy tak dobierać metodę sortowania , aby uwzględnić lokalne uwarunkowania zakładu sortującego , potrzeby zakładu przetwarzającego odpady , wymagania w stosunku do produktu z odzyskanego surowca oraz opłacalność całego procesu.

Sposoby sortowania odpadów tworzyw sztucznych można podzielić na następujące grupy :


1.Metody mechaniczne.

 1. sortowanie ręczne

 2. sortowanie fabryczne

 3. sortowanie w hydrocyklonach

 4. sortowanie pneumatyczne

 5. sortowanie przy użyciu różnego typu czujników

2.Metody chemiczne : 1. selektywne rozpuszczanie

 2. selektywna solwoliza

 3. selektywne utlenianie
 1. Składowanie odpadów.

Jest najstarszą metodą ich zagospodarowania. Nie zagospodarowane odpady składuje się na wysypiskach .

Szkodliwość wysypisk zależy od : 1. fizyko – chemicznych – biologicznych własności odpadów

 2. wielkości i masy odpadów

 3. jakości gruntów i warunków hydrologicznych

 4. sposobu zagospodarowania środowiska na terenie przyległym do wysypiska

 5. sposób rekultywacji i docelowego zagospodarowania terenu wysypiskowego

Według danych służb sanitarno – epidemiologicznych w Polsce jest 1930 legalnych wysypisk , które i tak nie są należycie przygotowane do spełnienia swych funkcji.


Metody ograniczania odpadów .

Osiągamy je przez : 1. redukcję ilości odpadów w stopniu znacznie większym niż dotychczas , dzięki kompleksowym wykorzystaniu odpadów

 2. selektywne składowanie odpadów

 3. zapewnienie wysokiego stopnia czystości odzyskiwanych surowców w celu zwiększenia ich przydatności rynkowej

 4. stosowanie tzw. “czystych” technologii produkcji małoodpadowych

 5. rozbudowanie systemu motywacji dla podmiotów gospodarczych zagospodarowujących surowce wtórne

4. Inne sposoby unieszkodliwiania odpadów to : 1. piroliza (odgazowanie) – beztlenowy proces fizycznego i chemicznego rozkładu masy organicznej przebiegającej na drodze termicznej (500 – 800 stopni C) przeprowadzona w specjalnych urządzeniach (bębnach obrotowych , piecach fluidalnych)

 2. neutralizacja chemiczna (zakwaszanie , alkalizowanie)

 3. reakcja utleniania (chlorowanie , wapniowanie , ozonowanie)

 4. mokre spalanie (do przerobu substancji organicznej zawierającej celulozę)

XI. WNIOSKI.
Podsumowując produkcję przemysłu tworzyw sztucznych mogę tylko stwierdzić że jest on bardzo szeroko rozwinięty i ciągle jeszcze jego rozwój ulega poprawie . Nie ma dziedziny , w której tworzywa sztuczne nie odgrywałyby swej roli.

Tworzywa sztuczne posiadają wiele zalet , które decydują o ich wykorzystywaniu . W coraz to szerszym stopniu . Do zalet tych możemy zaliczyć między innymi : mały ciężar właściwy , odporność chemiczną , odporność na korozję , dobre własności mechaniczne oraz dielektryczne . Dlatego też mogą one zastępować w wielu wypadkach tradycyjne materiały takie jak : drewno , skórę , papier , metale , szkło . Stosowanie tworzyw sztucznych jest opłacalne we wszystkich gałęziach przemysłu , obniża bowiem znacznie koszty produkcji i pozwala na eliminowanie deficytowych materiałów , przy jednoczesnym obniżeniu ciężaru oraz podniesieniu właściwości użytkowych i estetyki gotowych produktów.

Jeśli chodzi o stopień zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi to i tu problem jest prawie rozwiązany . Zagadnieniem tym zajmuje się wiele ośrodków uniwersyteckich oraz szereg działów badawczo – rozwojowych wielu koncernów , które dbają o to aby ilość zanieczyszczeń tworzyw sztucznych zmniejszyć do minimum.

Uważam , że stosowanie tworzyw sztucznych jest opłacalne i powinno być na szeroką skalę rozwijane.

Ponadto nie ma chyba gospodarki , w której tworzywa sztuczne nie znajdowałyby zastosowania. Po dzień dzisiejszy rozporządzamy już całym szeregiem tworzyw sztucznych , które się wytwarza z najrozmaitszych materiałów wyjściowych bardzo różnorodnymi metodami chemicznymi.

Rozpatrując więc przyszłość przemysłu tworzyw sztucznych możemy być pewni , że w dalszym ciągu będzie się on intensywnie rozwijać i tym samym wzbogacać naszą całą gospodarkę . Ciągle w tym kierunku prowadzone są badania , które mają zapewnić o przydatności tworzyw sztucznych na całym świecie.

XII. LITERATURA.


 1. “Niektóre zagadnienia z technologii chemicznej”

A.Orszagh , J.Rzurakowska – Orszagh , B. Semeniuk

 1. “Recykling tworzyw sztucznych” A.K. Błędzki Ośrodek Informacyjno – Dydaktyczny Tworzyw Sztucznych przy Instytucie Polimerów Politechniki Szczecińskiej

 2. “Technologia materiałów budowlanych” Włodzimierz Skolmowski

 3. “Tworzywa sztuczne” M.Saechting , W. Zebrowski

 4. “Tworzywa sztuczne – przeróbka i spawanie” Werber Schrader

 5. “1000 słów o tworzywach sztucznych” Stefan Chudzyński , Jan Puternicki , Wiktor Surowak

 6. “Vademecum materiałoznawstwa” Wilhelm Damke

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.


1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość