Strona główna

Ii ogólnopolska Konferencja badania petrologiczne I mineralogiczne w geologii


Pobieranie 26.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.95 Kb.

II Ogólnopolska Konferencja
BADANIA PETROLOGICZNE

I MINERALOGICZNE W GEOLOGII


Państwowy Instytut Geologiczny
10 – 11 maja 2005 r., Warszawa
10.05.2005 r. (wtorek) – PIG ul. Rakowiecka 4, bud. A, sala im. prof. E. Rühlego
1000 – 1100 – Rejestracja uczestników / kawa
1100 – 1110 – Otwarcie konferencji

1110 – 1130- Janina Wiszniewska, Ewa Krzemińska, Grazina Skridlaite, Ian Williams - Wiek i geneza skał krystalicznych rejonu Moniek w porównaniu z podobnymi kompleksami na Litwie

1130 – 1150- Ewa Krzemińska - Lamprofiry w podłożu krystalicznym północno-wschodniej Polski – uwagi o geochemii

1150 – 1210 - Katarzyna Machowiak, Andrzej Muszyński – Hipabysalny magmatyzm w zapisie petrograficznym - na przykładzie rejonu Żeleźniaka, Góry Kaczawskie

1210 – 1230 - Bogusław Bagiński, Ewa Krzemińska – Magmowe charnockity w osłonie suwalskiego masywu anortozytowego

1230 – 1250 - Leszek Krzemiński – Kontynentalny magmatyzm toleitowy regionu świętokrzyskiego i Górnego Śląska

12 50 – 1310 - Elżbieta Jackowicz – Wypełnienia pęcherzyków pogazowych i szczelin permskich skał wulkanicznych w zachodniej części Niżu Polskiego


1310 – 1410przerwa obiadowa
1410 – 1430 - Barbara Kwiecińska – Klasyfikacja materii organicznej rozproszonej w świetle ustaleń ICCP

1430 – 1450 - Stanisław Speczik, Sławomir Oszczepalski, Grzegorz Nowak, Izabella Grotek - Przeobrażenia materii organicznej w cechsztyńskim łupku miedzionośnym – wskaźniki procesów mineralizacyjnych

1450 – 1510 - Grzegorz J. Nowak – Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w osadach dolnego karbonu północnej części strefy morawsko-śląskiej

1510 – 1530 - Izabella Grotek, Paweł Poprawa – Historia termiczna polskiej części basenu bałtyckiego na podstawie analizy zdolności refleksyjnej materii organicznej


1530 – 1630Sesja posterowa przy kawie
1630 – 1650 - Magdalena Sikorska – Kompleksowa analiza katodoluminescencyjna – interpretacja obrazów i widm CL

1650 – 1710 - Ewa Koszowska – O nowym wystąpieniu pektolitu w Polsce

1710 – 1730 - Katarzyna Jarmołowicz-Szulc – Badania mineralogiczne brazylijskich agatów i ametystów

1730 – 1750 - Krystyna Wołkowicz – Ślady przeszłości w sudeckich kwarcach żyłowych
1800 – Spotkanie towarzyskie – bud. A, Klub Geologa
11.05.2005 r. (środa) – PIG ul. Rakowiecka 4, bud. A, sala im. prof. E. Rühlego
830 – 850 - Aleksander Protas – Właściwości zbiornikowe piaskowców eolicznych z formacji Noteci

850 – 910 - Anna Aksamitowska – Wpływ procesów diagenetycznych na właściwości zbiornikowe skał górnego czerwonego spągowca w południowej części monokliny przedsudeckiej

910 – 930 - Julita Biernacka, Grzegorz Leśniak – Kompakcja średnio i głęboko pogrzebanych piaskowców eolicznych czerwonego spągowca z obszaru monokliny przedsudeckiej

930 – 950 - Marta Kuberska, Paweł Poprawa – Minerały ilaste jako wskaźniki paleotemperatur w historii pogrzebania skał czerwonego spągowca


950 – 1010 – przerwa na kawę
1010 – 1030- Anna Maliszewska, Hubert Kiersnowski, Magdalena Sikorska, Marta Kuberska – Piaskowce eoliczne czerwonego spągowca Wielkopolski w świetle nowych badań

1030 – 1050 - Andrzej Barczuk, Maciej Dłużewski – Skład mineralno-litologiczny jako wskaźnik źródła osadów pól wydmowych północnej Sahary

1050 – 1110 - Wojciech Kaczmarek, Wojciech Śliwiński, Wiktor Jasiński – Spoiwa a właściwości mechaniczne (Rc) piaskowców białego spągowca na obszarze LGOM (monoklina przedsudecka)

1110 – 1130- Piotr Such – Wpływ historii powstawania złóż ropy i gazu w węglanowych skałach dolomitu górnego na specyficzne cechy skał zbiornikowych : złoża o mieszanym typie zwilżalności
1130 – 1150 – przerwa na kawę
1150 – 1210 - Aleksandra Kozłowska – Wpływ kompakcji i cementacji na porowatość piaskowców karbonu górnego w strefie Kołobrzeg-Międzyzdroje

1210 – 1230 - Beata Dziubińska – Konkrecje syderytowe z warstw z Majdanu w jednostce dukielskiej1230 – 1250 - Małgorzata Połońska – Wyniki badań syderytów z utworów kredy niecki płockiej na Niżu Polskim

12 50 – 1310 - Ewa Starnawska – Analiza porównawcza faz fosforanowych zawartych w meteorycie Baszkówka z fosforanami ziemskimi w świetle badań katodoluminescencyjnych
1310 – 1410 – przerwa obiadowa
1410 – 1430 - Agata Duczmal-Czernikiewicz – Geochemia surowców ilastych (neogen ) w wybranych złożach południowej Wielkopolski

1430 – 1450 - Andrzej Barczuk, Wiktor Jasiński – Reakcja alkalia – krzemionka w betonach z kruszywem naturalnym

1450 – 1510 - Stanisław Wołkowicz, Zofia Puff, Ryszard Sałaciński, Krystyna Wołkowicz – Termiczna synteza wollastonitu na bazie krajowych surowców krzemionkowych

1510 – 1530 - Krystyna Kenig – Zastosowanie badań petrologicznych i mineralogicznych w określeniu litostratygrafii i litogenezy osadów plejstoceńskich

1530 – 1550Mariusz O. Jędrysek – Analiza izotopowa tlenu w mikroobszarze: krzemiany i tlenki
1550 – 1600 – Zakończenie konferencji

Sesja posterowa:Beata Dziubińska – Procesy diagenetyczne w piaskowcach ciśniańskich z rejonu Wetliny

Katarzyna Jarmołowicz-Szulc – Aplikacje badań kwarcu jako znacznika migracji fluidów

Ewa Koszowska – Mineralizacja tellurkowa w skarnie z Zawiercia

Aleksandra Kozłowska – Diagenetyczny kaolinit w piaskowcach karbońskich rowu lubelskiego

Zbigniew Mikołajewski, Marek Wróbel – Petrografia i diageneza utworów cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) w rejonie złoża ropy naftowej Lubiatów (Zachodnia Polska)

Stanisław Z. Mikulski – Metalogeneza złota w Sudetach zachodnich w świetle badań pierwiastków śladowych wybranych waryscyjskich skał magmowych – wyniki wstępne

Małgorzata Połońska, Krystyna Wołkowicz – Zmienność petrologiczna osadów jury górnej i kredy dolnej w bruździe śródpolskiej

Małgorzata Rusek, Arkadiusz Buniak, Anna Solarska, Mariola Kowalczak, Reinhard Gaupp – Piaskowce czerwonego spągowca i ich diageneza na obszarze Wału Pomorskiego (złoże Ciechnowo)

Katarzyna Sobień – Wyniki badań warstewek piroklastycznych we fliszu podhalańskim

Anna Stefaniak, Agata Duczmal-Czernikiewicz, Jarosław Suchan – Mineralizacja kruszcowa w polu G7/5 w kopalni Rudna (LGOM)

Katarzyna Sutkowska – Możliwe drogi krążenia roztworów kruszconośnych obszaru śląsko-krakowskiego

Janina Wiszniewska, Magdalena Sikorska – Minerały – nośniki pierwiastków ziem rzadkich w karbonatytach masywu Tajno (NE Polska) w świetle badań katodoluminescencyjnych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość