Strona główna

Iii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne 2009/2010 Lp


Pobieranie 170.34 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar170.34 Kb.

III rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne

2009/2010

Lp.

Przedmiot

Forma zaliczenia

V semestr


VI semestr

Prowadzący zajęcia

Wykł.

konw.

Wykł.

konw.
1.

Socjologia problemów społ.

Egzamin

30

-

-

-

Wykład: prof. Anna MICHALSKA
2.

Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej

Egzamin

30

-

-

-

Wykład: prof. Anna MICHALSKA
3.

Obszary pracy socjalnej

Zaliczenie z oceną

-

30

-

30

Konwer.: dr Sabina KRÓLIKOWSKA

4.

Prawo rodzinne


Egzamin30

-

-

-

Wykład: dr Małgorzata ŁĄCZKOWSKA

5.

Biomedyczne aspekty zdrowia


Zaliczenie z oceną

30

-

-

-

Wykład: dr Jolanta TWARDOWSKA-RAJEWSKA6.

Wykluczenie społeczne

Egzamin30

-

-

-

Wykład: dr Monika OLIWA – CIESIELSKA

7.

Trening interpersonalny

Zaliczenie

-

-

-

30

Gr. 1 dr Monika Frąckowiak-Sochańska

Gr. 2 dr Monika Frąckowiak-Sochańska

Gr. 3 dr Dorota Mroczkowska

Gr. 4 dr Dorota Mroczkowska

8.

Fakultet I


Zaliczenie z oceną

-

30

-

-

* Do wyboru

9.

Fakultet II


Zaliczenie z oceną

-

-

-

30

* Do wyboru

10.

Dewiacja i patologia społeczna

Egzamin

-

-

30

30

Wykład: prof. Anna MICHALSKA

Gr. 1 mgr Barbara JANIK

Gr. 2 mgr Barbara JANIK

11.

Pedagogika specjalna


Egzamin

-

-

30

30

Wykład: dr Danuta KOPEĆ

Gr. 1 dr Danuta KOPEĆ

Gr. 2 dr Danuta KOPEĆ

12.

Psychopatologia


Egzamin

-

-

30

-

Wykład: dr Monika

FRĄCKOWIAK-SOCHAŃSKA

13.

Ekonomia z elementami zarządzania

Zaliczenie z oceną

-

-

30

-

Wykład:

Dr Iwetta ANDRUSZKIEWICZ

14.

Projekt socjalny

Zaliczenie

Z oceną


--

30

--

30

Gr. 1 dr Sabina KRÓLIKOWSKA

Gr. 2 dr Monika

OLIWA-CIESIELSKA

Razem godziny

150

120


120

180Nazwa przedmiotu: 1. Socjologia problemów społecznych

KOD: 08-PCDL-SPS

LICZBA PUNKTÓW ECTS:

ROK STUDIÓW: trzeci rok pracy socjalnej

SEMESTR: piąty

LICZBA GODZIN wykładów: 30

LICZBA GODZIN ćwiczeń:

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. dr hab. Michalska Anna

METODY OCENY: egzamin

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: wykład

POZIOM ZAJĘĆ: obligatoryjny

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

Przegląd głównych koncepcji problemu społecznego. Różne perspektywy teoretyczne w ujmowaniu problemu społecznego. Przegląd definicji problemu społecznego. Wykaz problemów społecznych.

Alkoholizm i ubóstwo jako główne problemy społeczne. Przyczyny alkoholizmu. Pojęcie choroby alkoholowej. Skutki alkoholizmu. Ubóstwo jako istotny problem społeczny. Miary ubóstwa. Przyczyny ubóstwa.

Typy i przyczyny bezrobocia. Wskaźniki bezrobocia. Skutki długotrwałego bezrobocia. Kategorie bezrobotnych. Przebieg i cechy polskiego bezrobocia

Dysfunkcjonalność rodziny jako problem społeczny. Rodziny dysfunkcjonalne, zdezintegrowane i zdezorganizowane. Przyczyny i skutki dysfunkcjonalności.

Niewydolność wychowawcza i dylematy wychowawcze w rodzinach polskich. Przejawy i skutki niewydolności w sferze wychowania i socjalizacji.

Niepełnosprawność jako problem współczesnych społeczeństw. Model indywidualny i społeczny w interpretacji niepełnosprawności. Kategorie niepełnosprawnych.

Choroby psychiczne jako współczesny problem. Dynamika rozwoju zachorowań. Postawy społeczne wobec chorych. Trudności w funkcjonowaniu chorych psychicznie.

Niepewność społeczna jako problem współczesnych Polaków. Przyczyny mikrostrukturalne i makrostrukturalne niepewności.

Niezaradność życiowa i apatia społeczna. Uwarunkowania psychologiczne i społeczne bierności. Skutki niezaradności i bierności.

Sieroctwo społeczne jako problem społeczny. Przyczyny sieroctwa społecznego i sposoby rozwiązywania problemu. Opieka zastępcza i jej formy.

Wielodzietność jako problem społeczny. Uwarunkowania trudności w rodzinach wielodzietnych. Cechy rodzin wielodzietnych i stan badań socjologicznych i pedagogicznych nad tym typem rodzin.

Problem samotności i poczucia osamotnienia w świetle badań socjologicznych. Modele badań samotności. Czynniki generujące poczucie osamotnienia.

Samotne macierzyństwo jako problem społeczny. Kategorie samotnych matek. Formy pomocy społecznej dla samotnych matek.

Starość jako faza życia i problem społeczny. Postawy ludzi starych wobec własnej starości. Problemy życiowe ludzi starych i sposoby ich rozwiązywania.

Stan badań nad starością w Polsce.CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków):

Zapoznanie studentów z wybranymi teoriami wyjaśniającymi przyczyny, przebieg i skutki głównych problemów społecznych. Scharakteryzowanie specyfiki problemów oraz ich dynamiki. Prezentacja głównych wyników badań nad uwarunkowaniami i przebiegiem problemów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem trudnego okresu transformacji ustrojowej.Halik J., Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, Warszawa 2002,

Kotlarska-Michalska A., Poczucie niepewności społecznej jako nowy problem społeczny w Polsce (w:) Współczesna Europa (red.) S. Wojciechowski, Poznań 2004,

Kotlarska-Michalska A., Samotność i poczucie osamotnienia jako problemy współczesnej socjologii (w:) Między przeszłością a przyszłością (red.) J. Włodarek, Poznań 1998

Kotlarska-Michalska A., Główne problemy społeczne w Polsce (w:) My w Europie (red.) R. Suchocka, Zielona Góra 2002,

Kwak A., Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, Warszawa 2006,

Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce, Warszawa 1996,

Rymsza M., (red.) Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Warszawa 2001,

Wald I., Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, Warszawa 1986,Lektury uzupełniające

Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia, Poznań 1997,

Kolankiewicz M., Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998,

Kowaleski J., Szukalski P., Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź 2006,

Pawłowska R., Grzywacz Z., Dysfunkcjonalność rodziny a rozwój osobowości dzieci i młodzieży, Koszalin 1998,

Nazwa przedmiotu: 2. Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej

KOD: 08-PCDL-DPS

LICZBA PUNKTÓW ECTS:

ROK STUDIÓW: trzeci rok pracy socjalnej

SEMESTR: piąty

LICZBA GODZIN wykładów: 30

LICZBA GODZIN ćwiczeń:

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. dr hab. Michalska Anna

METODY OCENY: zaliczenie pisemne

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: wykład

POZIOM ZAJĘĆ: obligatoryjny

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

Przegląd definicji „diagnoza społeczna” w socjologii, pracy socjalnej i pedagogice społecznej. Typy badań w socjologii i w pracy socjalnej. Ranga diagnozy w badaniach socjologicznych i podstawowe zasady diagnozy. Diagnoza problemu społecznego a diagnoza sytuacji jednostki.

Diagnozowanie w badaniach społecznych. Znaczenie poszczególnych etapów w diagnozowaniu. Diagnoza jako pierwszy etap w procesie interwencji społecznej.

Badania diagnostyczne. Główne cele, umiejętności badacza. Warunki dobrej diagnozy społecznej. Różnice między badaniami diagnostycznymi a opisem diagnostycznym.

Formy opisu diagnostycznego. Techniki badawcze stosowane i polecane w procesie diagnozowania potrzeb indywidualnych. Charakterystyka zasad budowy narzędzi badawczych.

Model strategii rozwoju pomocy społecznej jako przykład zastosowania badań diagnostycznych do projektowania zmian społecznych i rozwiązywania problemów społecznych. Modele strategii lokalnej i regionalnej.

Pięć typów projektów socjalnych i ich zastosowanie w projektowaniu rozwiązań problemów społecznych w różnych środowiskach społecznych.

Diagnozowanie potrzeb. Koncepcje potrzeb i ich przydatność w diagnostyce społecznej. Wskaźniki deprywacji potrzeb.

Diagnozowanie problemów ludzi starych w różnych środowiskach społecznych.

Diagnozowanie przejawów dysfunkcjonalności w rodzinie i w instytucjach zamkniętych. Wskaźniki dysfunkcji.

Diagnozowanie różnych form przemocy w różnych środowiskach społecznych.

Techniki diagnozowania potrzeb wybranych typów klientów pomocy społecznej korzystających z form pomocy instytucjonalnej. Sposoby gromadzenia danych do diagnozy potrzeb społecznych w środowisku lokalnym.

Sposoby analizy danych pochodzących z badań diagnostycznych oraz sposoby przygotowywania raportów z badań.

Sposoby prezentacji wyników badań diagnostycznych w projektach, programach i strategiach.

Realizacja ról zawodowych socjologa jako diagnostyka, stratega społecznego oraz polityka społecznego. Zakresy ról i ich skuteczność.


CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków):

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami metodologicznymi badań diagnostycznych oraz typami badań prognostycznych. Przygotowanie studentów do umiejętnego prowadzenia badań diagnostycznych i wykorzystywania ich rezultatów do rozwiązywania problemów społecznych w środowisku lokalnym oraz do budowania strategii zmian. Przedstawienie studentom sposobów analizy i syntezy danych empirycznych w diagnozowaniu wybranych problemów społecznych.ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

Bolanowska A. (1996) Przykłady projektów działania socjalnego zrealizowanego w instytucjach socjalnych w Belgii (w:) E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, Wokół problemów działania społecznego, BPS, Interart, Warszawa,

Burgess H., (1996) Uczenie się przez rozwiązywanie problemów w kształceniu pracowników socjalnych, BPS, Interart, Warszawa,

Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M., (1996) Labirynty współczesnego społeczeństwa, BPS Interart, Warszawa,

Frieske K.W., Poławski P., (1996) Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Warszawa,

Kamińska H., (1996) Struktura projektu na przykładzie projektu świetlicy środowiskowej (w:) E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski (red.) Wokół problemów działania społecznego, BPS, Interart, Warszawa,

Kotlarska-Michalska A., (1998) Diagnoza stanu infrastruktury pomocy społecznej oraz strategia rozwoju pomocy społecznej w woj. Poznańskim na podstawie opinii OPS i Rad Gmin, Sielinko,

Kotlarska-Michalska A., (2001) Znaczenie badań empirycznych w pracy socjalnej. Doświadczenia a potrzeby. Dylematy towarzyszące prowadzeniu badań (w:) Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania (red.) E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski, BPS, Interart, Katowice,

Kotlarska-Michalska A., (red.) (1999) Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, ARP „Promocja 21”, Poznań,

Kotlarska-Michalska A., (red.) (2002) Obszary pracy socjalnej, Wydawnictwo Promocja 21, Poznań,

Lisowski A., (1996) Badania potrzeb społecznych, BPS, Interart, Warszawa,

Nazwa przedmiotu: 3. Obszary pracy socjalnej

KOD: 08-PCDL-OPS

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6

ROK STUDIÓW: III

SEMESTR: 5,6

LICZBA GODZIN wykładów:

LICZBA GODZIN ćwiczeń: 60h

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Sabina Królikowska

METODY OCENY: pisemne kolokwium, pisemne sprawozdania z działalności prezentowanych instytucji

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: obowiązkowy

POZIOM ZAJĘĆ: podstawowy

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

Z uwagi na specyfikę przedmiotu w tym miejscu uwzględnia się wykaz instytucji, organizacji, stowarzyszeń i fundacji, których przedstawiciele zostają zapraszani na zajęcia: Centrum Innowacji Społecznej SIC, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Kobiet, Kurator Sądowy-Sąd Rejonowy Wydział Rodziny i Nieletnich, Stowarzyszenie Sportowe-Olimpiady Specjalne, Stowarzyszenie „Jeden Świat”, Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, Amnesty International, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Fundacja „Mam marzenie”, Dom Pomocy Maltańskiej, Stowarzyszenie „Orzeszek”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa, Fundacja Familijny Poznań, Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabo Widzących, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Szkoła Życia (Szkoła Specjalna nr 103), Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących itd.CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków):

Celem zajęć jest przybliżanie studentom różnorodnych obszarów pracy socjalnej poprzez prezentację dokonań w dziedzinie pracy socjalnej przedstawicieli wybranych instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz fundacji. Liderzy pracy socjalnej działający głównie na terenie Wielkopolski, ale i przedstawiciele organizacji ogólnopolskich oraz międzynarodowych dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie pomocy jednostkom i grupom. Przedstawiają oni działalność instytucji, jaką reprezentują, opisują sukcesy i porażki w stosowanych formach pracy socjalnej oraz przybliżają studentom własną drogę kariery zawodowej, która wiąże się z różnorodnymi możliwościami realizowania profesjonalnej i społecznikowskiej pasji niesienia pomocy i wsparcia. Biografie zawodowe naszych gości, wśród których znajdują się również nasi absolwenci, pokazują możliwości zawodowe, jakie mają absolwenci socjologii w zakresie pracy socjalnej. Taka forma konwersatorium jest zwieńczeniem innych zajęć praktycznych z minionych dwóch lat studiów: hospitacji placówek oraz praktyk zawodowych i specjalizacyjnych.

W wyniku zajęć student posiada umiejętności: systematyzowania wiedzy teoretycznej na temat problemów społecznych i przekładania jej na działalność praktyczną w ramach funkcjonowania różnorodnych instytucji pomocowych, porównywania różnorodnych ról zawodowych w ramach studiowanej specjalności, analizy funkcjonowania pomocy społecznej i pracy socjalnej w praktyce, również z perspektywy swojej późniejszej aktywności zawodowej.


ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

A. Kotlarska- Michalska (red.),Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce, Poznań 2002.

A. Kotlarska-Michalska (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

Załuska M., Boczoń J. (red), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 1996.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r


WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie przedmiotu Metody i teorie pracy socjalnej.
Nazwa przedmiotu: 6. Wykluczenie społeczne

KOD: 08-PCDL-WYS

LICZBA PUNKTÓW ETCS:

ROK STUDIÓW: III praca socjalna

SEMESTR: V

LICZBA GODZIN wykładów: 30

LICZBA GODZIN ćwiczeń:

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Monika Oliwa-Ciesielska

METODY OCENY:

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: obowiązkowy

POZIOM ZAJĘĆ: zaawansowany

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

Wykluczenie w nieuporządkowanych koncepcjach. Obszary wykluczenia. Czy można wybrać wykluczenie. Kultura Ubóstwa. Obcy a Inny. Stygmat, Piętno. Oswajanie z piętnem siebie i innych. Niepełnosprawność i inna sprawność –światy podzielone. O eufemizmach w naukach zajmujących się ludźmi wykluczonymi. Edukacja. Język jako wyznacznik funkcjonowania w świecie. Slumsy. Życie niczyje. Ludzie skazani na wyrzucenie. Wykluczenie jako wynik złego splotu wydarzeń. Na przykładzie „Bezrobotnych Marientahalu”. Przenikanie światów bogactwa i nędzy. Jednostronna granica. Przeżywanie swojej biedy – reguły przetrwania. Gettoizacja przestrzeni. Zachowania wykluczające w publicznych przestrzeniach. Mieszkać godnie i niegodnie. Co znaczy mieszkać.

Kultura indywidualizmu, kultura narcyzmu


CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków):

Wskazanie na różnorodność wykluczenia i na procesy które powodują brak uczestnictwa społecznego. Umiejętność identyfikacji grup marginalnych w powiązaniu z działaniami jednostkowymi i procesami społecznymi wpływającymi na ich reprodukcję.ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

 1. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, K. Marzec-Holka (red.), Bydgoszcz 2005. s. 444.

 2. Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, Wł. Kubik i B. Urban, WAM, Kraków 2005. s. 648.

 3. S. Sikora, R. Gruca, Osadzony, Poznań 2009, wyd. II. S. 320.
Nazwa przedmiotu: 7. Trening interpersonalny

KOD:

LICZBA PUNKTÓW ECTS:

ROK STUDIÓW: III rok pracy socjalnej

SEMESTR: 6

LICZBA GODZIN wykładów:

LICZBA GODZIN ćwiczeń: 30

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Monika Frąckowiak – Sochańska, dr Dorota Mroczkowska

METODY OCENY: obecność

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU:

POZIOM ZAJĘĆ:

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

- zasady skutecznej komunikacji

- style komunikacji

- bariery i ograniczenia w procesie komunikacji (i sposoby przeciwdziałania)

- strategie autoprezentacyjne

- zasady funkcjonowania mechanizmów grupowych i procesu grupowego

- negocjacje jako sytuacja interpersonalna

- komunikowanie asertywne

- komunikowanie informacji zwrotnych jako jeden z warunków skutecznej komunikacji

- metafora jako narzędzie komunikacji

- analiza transakcyjna i jej zastosowanie w komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej


CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków):

Zajęcia mają na celu zdobycie praktycznych doświadczeń poszerzających kompetencje interpersonalne. Ich celem jest nabywanie i wzmacnianie następujących umiejętności:

- rozpoznawania i stosowania różnych stylów komunikacji

- rozpoznawania, intepretowania i przekazywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych

- autoprezentacji

- udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych

- stosowania technik negocjacyjnych

- rozwijanie umiejetności asertywnego komunikowania sie z innymi

- nabycie podstawowych umiejętności pracy z metaforą jako narzędziem komunikacji

- przyswojenie podstaw analizy transakcyjnej i stosowanie tej koncepcji w komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej

- zapoznanie Studentów z cwiczeniami integracyjnymi, które będą mogli wykorzystac we własnej pracy z grupami


ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

E. Berne “W co grają ludzie”, różne wydania

M. Joachimska (1994) “Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i cwiczeń psychologicznych”, Wałbrzych, Oficyna Wydawnicza UNUS

E. West (2007) “Przełamywanie pierwszych lodów, integracja I aktywizacja grupy. Materiały szkoleniowe 201 wiczeń i gier”, Kraków: ABC Wolters Kluwer buisiness;

Steward J. (2002). Mosty zamiast murów. Warszawa: PWN.


UWAGI DODATKOWE: obecnośc na zajęciach jest obowiązkowa (ze względu na charakter zajęc nieobecnośc skutkuje ich niezaliczeniem)
Nazwa przedmiotu: 10. Dewiacja i patologia społeczna

KOD:

LICZBA PUNKTÓW ECTS:

ROK STUDIÓW: trzeci rok pracy socjalnej

SEMESTR: szósty

LICZBA GODZIN wykładów: 30

LICZBA GODZIN ćwiczeń: 30

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. dr hab. Michalska Anna (wykład), mgr Barbara Janik (ćwiczenia)

METODY OCENY: egzamin

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: wykład

POZIOM ZAJĘĆ:

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

Przegląd głównych teorii wyjaśniających istotę dewiacji i patologii. Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego.

Przyczyny bezdomności. Bezdomność jako zjawisko patologiczne. Marginalizacja bezdomnych.

Uwarunkowania narkomanii. Cechy polskiej narkomanii. Przegląd wyników badań nad narkomanią. Skutki narkomanii. Sposoby leczenia narkomanów.

Rodziny patologiczne. Przyczyny i skutki patologii w rodzinie. Stan badań nad zjawiskami dewiacyjnymi i patologicznymi w rodzinie. Przemoc w rodzinie.

Przemoc, typy przemocy. Uwarunkowania zachowań brutalnych. Przemoc w życiu codziennym i instytucjonalnym. Przejawy brutalizacji w zachowaniach.

Przestępczość jako zjawisko patologiczne. Uwarunkowania przestępczości. Przestępczość zorganizowana.

Przestępczość młodzieży. Teorie wyjaśniające przyczyny przestępczości dorosłych i nieletnich. Typy zachowań przestępczych wśród młodzieży.

Zachowania autodestrukcyjne jako zjawisko patologiczne. Przyczyny społeczne i cywilizacyjne oraz przejawy autodestrukcji. Przykłady zachowań autodestrukcyjnych.

Samobójstwo jako rodzaj autodestrukcji. Dynamika zachowań autodestrukcyjnych. Zamachy samobójcze i ich przyczyny.

Marginalizacja społeczna i jej przyczyny. Kategorie marginalne. Teorie wyjaśniające proces tworzenia się kategorii marginalnych.

Prostytucja jako zjawisko patologiczne. Stare i nowe uwarunkowania prostytucji a tolerancja społeczna wobec tego zjawiska. Stan badań nad prostytucją w Polsce.

Żebractwo i włóczęgostwo jako zachowania dewiacyjne i sposób życia. Socjologiczne portrety żebraków.

Patologia społeczna procesu prywatyzacji w Polsce jako przykład nowego zjawiska. Korupcja i jej przejawy w polskim życiu publicznym. Stan badań nad korupcją w Polsce.

Homoseksualizm w ujęciu socjologicznym i interdyscyplinarnym. Postawy wobec homoseksualizmu, stan badań polskich nad homofobią.

Dewiacje seksualne jako przedmiot badań socjologicznych. Kazirodztwo jako szczególny rodzaj dewiacji. Stan badań nad dewiacjami seksualnymi w Polsce.CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zapoznanie studentów z wybranymi teoriami socjologicznymi wyjaśniającymi przyczyny, przebieg i skutki głównych dewiacji i patologii we współczesnym życiu społecznym. Scharakteryzowanie specyfiki zjawisk patologicznych oraz ich dynamiki. Prezentacja wyników badań nad uwarunkowaniami i przebiegiem patologii i dewiacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji.

ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):


Dobrowolski P., (red.) Ubodzy i bezdomni, Katowice 1998,

Hołyst B., Przemoc w życiu codziennym, Warszawa 1997,

Hołyst B., Suicydologia, Kraków 2002,

Jarosz M., Manowce polskiej prywatyzacji, Warszawa 2001,

Kmiecik – Baran K., Młodzież a przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, Warszawa 1999

Kotlarska-Michalska A., Psychospołeczne aspekty bezdomności (w:) Psychologia rozwiązywania problemów społecznych (red.) J. Miluska, Poznań 1998,

Kotlarska-Michalska A., Nowe kategorie społeczne (w:) Współczesne społeczeństwo polskie (red.) R. Suchocka, Poznań 2002,

Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998,

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994,

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1983,

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 2000


Lektury uzupełniające

Kawula S., Machel H., (red.) Młodzież a współczesne patologie społeczne, Gdańsk – Toruń 1994,

Slany K., Kowalska B., Śmietana M., Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna, Kraków 2005,

Urban B., (red.) Problemy współczesnej patologii społecznej, Kraków 1998,

Nazwa przedmiotu: 11. Pedagogika specjalna

KOD:

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6

ROK STUDIÓW: III

SEMESTR: 6.

LICZBA GODZIN wykładów: 30

LICZBA GODZIN ćwiczeń: 30

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Danuta Kopeć

METODY OCENY: wykłady-egzamin pisemny, ćwiczenia- pisemne kolokwium

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: obowiązkowy

POZIOM ZAJĘĆ: podstawowy

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków): Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka. Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej (uszkodzenie, modele niepełnosprawności, stopnie niepełnosprawności, upośledzenie, rehabilitacja, rewalidacja, integracja, empowerment).

Charakterystyka instytucji zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością. Pozytywne

i negatywne cechy otwartego i zamkiniętego systemu rehabilitacji. Specyfika problemów etycznych pojawiających się w obszarze rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Specyfika procesu rehabilitacji i oferta edukacyjo-rehabilitacyjna dla osób z: a) uszkodzonym narządem wzroku, b) uszkodznym narządem słuchu, c) uszkodzonym narządem ruchu, e) niepełnosprawnością intelektualną, f) cechami autystycznymi, g) chorobą przewlekłą.

Percepcja niepełnosprawności z perspektywy: a) osoby nią dotkniętej, b) członków rodziny osoby z niepełnosprawnością (rodziców, rodzeństwa), c) społeczeństwa. Praktyki marginalizacyjne i dyskryminacyjne osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym.


 1. CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków): Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat: a) pedagogiki specjalnej jako teorii i praktyki oraz jej aparatu pojęciowego, b) instytucji rehabilitacyjnych i specyfiki ich funkcjonowania, c) problemów etycznych pojawiających się w procesie rehabilitacji, d) psychospołecznego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, ruchową, intelektualną, cechami autystycznymi, choroba przewlekłą, e) funkcjonowania rodziny osoby z niepełnosprawnością, f) stosunku społeczeństwa do osoby z niepełnosprawnością.

 2. Student rozumie: a) istotę procesu rehabilitacji, który jest realizowany w ramach otwartego i zamkniętego systemu rehabilitacji, b) mechanizmy funkcjonowania w sferze poznawczej, społecznej, motorycznej osób: niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, niepełnosprawnych intelektualnie, osób z cechami autystycznymi i przewlekle chorych, c) istotę procesu godzenia się osoby z jej niepełnosprawnością, d) istotę godzenia się rodziców z niepełnosprawnością dziecka.

Student potrafi: a) zaprojektować eliminację negatywnych cech otwartego i zamkniętego systemu rehabilitacji, b) przewidzieć problemy mogące pojawić się w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i skonstruować program ich zapobiegania, c) skonstruować program wspierania osoby z niepełnosprawnością w trakcie przebiegu procesu godzenia się z niepełnosprawnością z perspektywy pracownika socjalnego, d) skonstruować program wspierania rodziny osoby z niepełnosprawnością z perspektywy pracownika socjalnego, e) wyróżnić praktyki dyskryminacyjne osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz strategie ich przeciwdziałania.

ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

Barnes, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Sic!

Dykcik, W. (2005). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gustavsson, A., Tøssebro, J., Zakrzewska-Manterys, E. (2003). Niepełnosprawność intelektualna a style życia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Gustavsson, A., Zakrzewska-Manterys, E. (1997). Upośledzenie umysłowe w społecznym

w zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Kowalik, S. (1996). Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Warszawa: Interart.

Krause, A. (2004). Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków:

Oficyna Wydawnicza”Impuls”.

Obuchowska, I. (1999). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.

Smith D.D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Speck, O. (2005). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk: GWP


Nazwa przedmiotu: 12. Psychopatologia

KOD:

LICZBA PUNKTÓW ECTS:

ROK STUDIÓW: III rok pracy socjalnej

SEMESTR: 6

LICZBA GODZIN wykładów: 30

LICZBA GODZIN ćwiczeń:

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Monika Frąckowiak - Sochańska

METODY OCENY: egzamin ustny

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU:

POZIOM ZAJĘĆ:

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

Program zaję obejmuje następujące treści merytoryczne: 1. Psychopatologia jako nauka o zaburzeniach psychicznych. Psychopatologia a pokrewne dyscypliny: psychologia kliniczna, psychiatria,

 2. Kontrowersje wokół pojęc zdrowia i choroby psychicznej (normy i patologii). Norma w zakresie zdrowia psychicznego jako konstrukcja społeczna – spojrzenie historyczne i międzykulturowe.

 3. Zdrowie i choroba psychiczna w ujęciach psychologicznych i biologicznych

 4. Współczesne systemy klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych – ICD 10 i DSM IV

 5. Zaburzenia psychiczna na tle organicznym – zespoły otępienia w chorobach mózgu, alkoholowy zespół płodowy (zespół FAS)

 6. Zaburzenia lękowe (zaburzenia nerwicowe i zespół stresu pourazowego)

 7. Zaburzenia nastroju (afektywne) - depresja, zaburzenia dwubiegunowe

 8. Zaburzenia wczesnodziecięce

 9. Zaburzenia osobowości

 10. Schizofrenia

 11. Zaburzenia późnego okresu dorosłości

 12. Zaburzenia na tle seksualnym

 13. Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych

 14. Zaburzenia jedzenia

 15. Zaburzenia dysocjacyjne i zespoły zaburzeń pod postacią somatyczną

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków):

Celem zajęc jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii, a w szczególności:

- wykształcenie rozumienia procesu społecznej konstrukcji pojęc zdrowia psychicznego i choroby psychicznej

- zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi systemami klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania objawów mogących wskazywac na określone zaburzenia psychiczne

- wykształcenie rozumienia mechanizmów powstawania poszczególnych zaburzeń psychicznych w określonym kontekście społecznym, kulturowym i historycznym

- nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej możliwości terapii poszczególnych zaburzeń psychicznych


ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

„Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia” (2004) pod red. L. CIerpiałkowskiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM;

„Zdrowie psychiczne” (1979), pod red. Kazimierza Dąbrowskiego, Warszawa: PWN;

Bilikiewicz, A., Pu)ynski, s., Rybakowski, J., Wciórka, J. (red.) (2002). Psychiatra. Psychiatria kliniczna. Tom 2, r. 1. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.

Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

CBOS (1996) Choroby psychiczne- społeczny stereotyp i dystans. Komunikat z badań. Warszawa lipiec 1996.

CBOS (1999) Choroby psychiczne- społeczny stereotyp i dystans. Warszawa grudzień 1999.

CBOS (2002) Polacy o schizofrenii i chorych na schizofrenię. Komunikat z badań. Warszawa kwiecień 2002.

CBOS (2005a) Rok 2005 - nadzieje i obawy. Komunikat z badań. Warszawa, luty 2005.

CBOS (2005b) Czy Polacy niepokoją się o swoje zdrowie psychiczne. Komunikat z badań. Warszawa, lipiec 2005.

CBOS (2005c) Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie. Komunikat z badań. Warszawa lipiec 2005.

Cierpiałkowska L. (2007/2009) Psychopatologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Foucault M. (1987), Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Horney K. (2002) Neurotyczna osobowośc naszych czasów, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis;

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (1994), Informacje o podstawowych prawach i obowiązkach pacjentów szpitali psychiatrycznych.

Józefik B. (1999) Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się, Kraków: Wyd. UJ;

Kępiński A. (1972-2001) Schizofrenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie;

Kępiński A. (1973/2002) Psychopatologia nerwic, Kraków: Wydawnictwo Literackie;

Kępiński A. (1988) Psychopatie,Warszawa: PZWL;

Kępiński A.(1974/2003) Melancholia, Kraków: Wydawnictwo Literackie;

Potter R. (2003) Szaleństwo. Rys historyczny, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis;

Rosenhan D. (1978) „O ludziach normalnych w nienormalnym otoczeniu” (w:) „Przełom w psychologii” pod red. K. Jankowskiego, Warszawa: Czytelnik, s. 49 – 81;

Seligman M., Walker E., Rosenhan D. (2003) Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka

Sowa J. (1984), Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Trembley, E. (1991). Rozumienie i leczenie depresji, Nowiny Psychologiczne, 1-2, 63-85.

Zelakeviciute V. (2002) Psychuszki - sowiecka psychiatria represyjna (w:) „Karta” (nr 34) 


WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwoju człowieka i psychologii społecznej
Nazwa przedmiotu: 14. Projekt socjalny

KOD: 08-PCDL-PRO

LICZBA PUNKTÓW ETCS: proszę nie wypełniać

ROK STUDIÓW: III

SEMESTR: V, VI

LICZBA GODZIN

LICZBA GODZIN ćwiczeń: 60h

LICZBA GODZIN laboratoriów:

LICZBA GODZIN seminariów:

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Monika Oliwa-Ciesielska, dr Sabina Królikowska

METODY OCENY: Podstawą oceny jest prezentowanie na zajęciach postępów z pracy badawczej, a następnie z etapów projektowania. W I semestrze na ocenę powinna być zakończona część teoretyczna. W II semestrze oceniany jest ukończony indywidualny projekt.

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: obowiazkowy

POZIOM ZAJĘĆ: zaawansowany

TREŚCI PRZEDMIOTU: Zakres zagadnień przedmiotu dotyczy konstruowania projektów socjalnych, a także diagnozowania i charakterystyki wybranego problemu pod względem dotkliwości dla jednostek, grup społecznych, wraz z opracowaniem zmian pod kątem poprawy funkcjonowania jednostki dotkniętej problemem jak i grupy stanowiącej jej odniesienie.

Projekt socjalny jednoznacznie odnosi się do opracowanego teoretycznie problemu, na podstawie którego student wskazuje obszary wymagające działania, którego efektem będzie planowana zmiana. Projekt socjalny może skupiać się na negatywnych aspektach związanych z problemem – przedmiotem projektu będzie wówczas zaprojektowane działanie naprawcze. Może on także skupiać się na zaobserwowanych działaniach pozytywnych, obecnych w życiu społecznym, które wymagają wsparcia, dzięki czemu pozwolą skuteczniej rozwiązywać problem – wówczas podstawą projektu działań będzie opracowanie planu zapobiegania rozwojowi problemu.

Projekt zawiera także charakterystykę spodziewanych rezultatów działań. Wskazanie na celowość projektowanych zmian.CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA : Celem zajęć jest nabycie umiejętności projektowania zmian w wybranych problemach społecznych. Pomimo pracy w grupie, każdy uczestnik skupia się na wyodrębnionej przez siebie części i ją samodzielnie opracowuje, podlega zatem indywidualnej ocenie. Oceniana jest umiejętność dotarcia do źródeł i ich analiza, poziom opracowania, samodzielne wnioski i interpretacje zastanych źródeł. Grupowa praca polega na opracowywaniu wspólnej części teoretycznej, charakterystyce i dyskusji na forum grupy własnych poszukiwań i osiągnięć badawczych.

Podstawą zajęć jest prezentowanie na zajęciach postępów z pracy badawczej, a następnie z etapów projektowania. W I semestrze na ocenę powinna być zakończona część teoretyczna. W II semestrze oceniany jest ukończony indywidualny projekt.

Gotowy projekt stanowią części teoretyczna i opracowanie zmian - są one prezentowane na zajęciach.


ZALECANA LITERATURA :

G. Wronowski, Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013, Wyd. Verlag Dashofer, 2008.


M. Orłowska, L. Malinowski(red): Praca socjalna w poszukiwaniu narzędzi, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa, 2000

E. Marynowicz-Hetka, Wokół problemów działania społecznego, Wyd. Nauk. Śląsk, Warszawa 1996.

K. Frieske., P. Popławski., Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Wyd. Nauk. Śląsk, Katowice 1999.

E. Kantowicz, A. Olubiński, Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Akapit, Toruń 2003.

M. Kwiecińska-Zdrenka, Badacz w działaniu – opisywać, zrozumieć czy też zmieniać (w:) A. Wyka, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1993.

K. Utzig: Przystosowanie jednostki do środowiska społecznego jako pojęcie wartościujące, Studia Socjologiczne, 3/1986 (X).

Garvin Ch. D., Seabury B. A., Działanie interpersonalne w pracy socjalnej, Katowice 1998.

A. Kotlarska – Michalska, (red.),Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 1999.Literatura uzupełniająca:

Kurczewska J. (red.), Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, IFiSPAN, Warszawa 1999.Marzec-Holka K., Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz 1998.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość