Strona główna

IM. adama mickiewicza w poznaniu


Pobieranie 155.28 Kb.
Strona1/4
Data17.06.2016
Rozmiar155.28 Kb.
  1   2   3   4

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU

IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUI. POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1
1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej

„Uniwersytetem” dzieli się na: 1. administrację centralną;

 2. administrację wydziałową;

 3. administrację innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 1. Jednostkami organizacyjnymi administracji są: działy, gabinety, biura, samodzielne sekcje, sekcje, zespoły, inspektoraty, dziekanaty, sekretariaty, kancelarie, samodzielne stanowiska pracy, zakłady, warsztaty oraz administracje obiektów Uniwersytetu.

 2. Jednostki organizacyjne administracji tworzy, przekształca i znosi rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kanclerza.

 3. Rektor może utworzyć inną jednostkę organizacyjną administracji niż określona w ust. 2.


§ 2


 1. Nadzór nad administracją Uniwersytetu sprawuje rektor.

 2. Rektor w drodze zarządzenia może powierzyć właściwemu prorektorowi nadzór nad określonymi jednostkami administracji centralnej.

 3. Administracją Uniwersytetu kieruje kanclerz w zakresie określonym przez Statut oraz niniejszy Regulamin.

 4. Pracownicy administracji wydziałowej i administracji innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu podlegają ponadto nadzorowi kierownika tej jednostki w zakresie powierzonych im obowiązków pracowniczych.

 5. Kierownicy, o których mowa w ust. 4, określają w szczególności zakres zadań podległych im pracowników administracji i obsługi, organizują i nadzorują ich pracę oraz występują do kanclerza, w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa, z wnioskami w sprawie nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy z tymi pracownikami, wnioskami w sprawie awansowania, nagradzania i karania podległych im pracowników oraz wnioskami o skierowanie pracowników na szkolenia, studia i inne formy kształcenia.§ 3


 1. Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych administracji należy w szczególności:

 1. przygotowywanie wniosków, opinii i projektów dokumentów;

 2. opracowywanie materiałów i informacji dla władz Uniwersytetu;

 3. opracowywanie założeń oraz projektów aktów normatywnych, decyzji, umów
  i porozumień;

 4. realizacja, nadzór i kontrola wykonywania zadań zawartych w aktach normatywnych, umowach, porozumieniach, decyzjach, poleceniach i wystąpieniach;

 5. sprawozdawczość z zakresu zadań jednostki;

 6. przygotowywanie i przekazywanie akt jednostki do archiwum;

 7. rozpatrywanie i załatwianie podań, skarg i wniosków, z uwzględnieniem zależności służbowej;

 8. wykonywanie zadań zleconych przez prorektorów, kanclerza lub jego zastępców
  w zakresie działania danej jednostki przewidzianym w Statucie oraz w niniejszym Regulaminie i innych aktach normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie.

 1. Jednostka organizacyjna administracji, której zlecono załatwienie określonej sprawy, odpowiedzialna jest za pełną realizację zlecenia oraz udzielenie informacji o sposobie
  i terminie załatwienia sprawy. Jeżeli należyta realizacja zlecenia wymaga współpracy
  z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji, jednostka przyjmująca zlecenie we własnym zakresie podejmuje i organizuje tę współpracę, którą nadzoruje kierownik jednostki przyjmującej zlecenie.

 2. Jednostka organizacyjna administracji, która odebrała zlecenie nie mieszczące się
  w zakresie spraw należących do jej właściwości, obowiązana jest przekazać zlecenie jednostce właściwej do załatwienia sprawy, która udziela informacji o sposobie i terminie załatwienia sprawy.

 3. Przy wykonywaniu zadań jednostki organizacyjne administracji zobowiązane są do ścisłego współdziałania, uzgodnień i konsultacji oraz udostępniania materiałów i danych niezbędnych do wykonania zadania.

 4. Jednostki organizacyjne administracji wydziałowej i administracji innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu wykonują zadania zgodnie z zaleceniami właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych administracji centralnej.

 5. Za realizację zadań jednostki organizacyjnej administracji odpowiada jej kierownik,
  a w szczególności za:

 1. prawidłowe i terminowe wykonanie zadań;

 2. sprawną organizację pracy;

 3. sporządzanie zakresów czynności podległych pracowników i przekazywanie ich do Działu Kadr i Organizacji;

 4. zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej;

 5. przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;

 6. zabezpieczenie mienia Uniwersytetu;

 7. zapewnienie współpracy i współdziałania z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi administracji;

 8. prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników;

 9. prowadzenie zbioru wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności jednostki;

 10. znajomość i stosowanie odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy Kodeks pracy;

 11. wykonywanie zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony, w tym zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Uniwersytecie oraz za przygotowanie, we współpracy z samodzielnym stanowiskiem ds. ochrony informacji niejawnych i samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych i obrony cywilnej, podległych pracowników do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 12. zapewnienie prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia mienia Uniwersytetu.

 1. Podczas nieobecności kierownika jednostki organizacyjnej administracji zastępuje go zastępca albo wyznaczony pracownik.

 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące kierownika jednostki organizacyjnej administracji stosuje się odpowiednio do samodzielnego stanowiska pracy.


§ 4


 1. Jednostki organizacyjne administracji realizują swoje zadania przy pomocy zatrudnionych w nich pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi.

 2. Etatyzację na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, ustala kanclerz, na wniosek kierownika danej jednostki lub z własnej inicjatywy, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Etatyzację w jednostkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy,
  o których mowa w § 14 ust. 1 – 6, ustala kanclerz po uprzednim uzgodnieniu odpowiednio z rektorem albo właściwym prorektorem.


§ 5
Do obowiązków pracownika administracji Uniwersytetu należy w szczególności:

 1. przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i innych aktów normatywnych Uniwersytetu;

 2. przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 3. rzetelne wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska, a w szczególności przestrzeganie terminów realizacji zadań;

 4. wykazywanie inicjatywy w celu pełnego i prawidłowego wykonania powierzonych zadań;

 5. znajomość i stosowanie przepisów dotyczących wykonywanych zadań;

 6. współpraca z innymi pracownikami przy realizacji zadań;

 7. dbanie o powierzone mienie, czystość i estetykę miejsca pracy.  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość