Imię 1 i Nazwisko 11, Imię 2 i Nazwisko 22Pobieranie 22.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.05 Kb.

Wymogi edytorskie dla Autorów opracowań


Imię 1 i Nazwisko 11, Imię 2 i Nazwisko 22 (Times New Roman 11, pogrubiony)

1 x 10


1 x 10

TYTUŁ OPRACOWANIA (TIMES NEW ROMAN 12, ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI POJEDYNCZE, CZCIONKA POGRUBIONA)

1 x 10


1 x 10

Streszczenie: Organizatorzy proszą o przygotowanie opracowań według niniejszego wzoru. Każde opracowanie powinno zawierać streszczenie w języku polskim o długości maksimum 10 linii oraz do 4 słów kluczowych identyfikujących zagadnienie przedstawiane w opracowaniu. Tłumaczenie streszczenia wraz z tytułem opracowania w języku angielskim powinno być zamieszczone na końcu opracowania przed spisem literatury(Times New Roman 10).

1 x 10


Słowa kluczowe: Times New Roman 10.

1 x 10


1 x 10

Wprowadzenie (Times New Roman 12, czcionka pogrubiona, odstępy między wierszami pojedyńcze)

1 x 10


Wprowadzenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru tematyki i podjętego problemu badawczego, cel prezentacji tekstu oraz charakterystykę przedstawianego zagadnienia (Times New Roman 12).

1 x 10


  1. Punkt główny (Times New Roman 12, czcionka pogrubiona, odstępy między wierszami pojedyńcze)

1 x 10

Tekst powinien być pisany w języku polskim lub angielskim w jednej kolumnie w edytorze Word z odstępem 1,5 miedzy wierszami. Ustawienia rozmiaru papieru to standardowy format A4 (210x297 mm). Wszystkie marginesy ustawione na 2,5 cm. Akapity należy rozpoczynać z wcięciem równym 0,5 cm wyrównany do lewego i prawego marginesu. Objętość tekstu powinna wynosić nie mniej niż 20 000 znaków typograficznych – ze spacjami (połowa arkusza wydawniczego). Publikacja będzie miała układ książkowy, a nie konferencyjny. Należy to uwzględnić przy opracowywaniu tekstów, używając sformułowań typu: w rozdziale lub w opracowaniu zamiast: w artykule.

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman o wielkości 12. Tytuł opracowania, imiona i nazwiska autorów oraz nazwa instytucji tak jak pokazane jest w niniejszym wzorze. Tekst należy pisać bez wyróżnień, tj. nie dopuszcza się tekstu rozstrzelonego, podkreślania i pisania dużymi literami, z wyjątkiem nazw, które umownie pisze się dużymi literami (np. CD-ROM) lub firm, których nazwy pisane są zawsze dużymi literami. Tytuły rozdziałów należy pisać wytłuszczonymi literami wielkości 12. Należy pamiętać o interlinii 10 pomiędzy rozdziałami.

1 x 10


2. Sposób pisania relacji matematycznych

1 x 10


Relacje matematyczne, zakończone przecinkiem, należy pisać w odległości 2,0 cm od lewego marginesu, z jednowierszowym odstępem górnym i dolnym. Prosimy o tworzenie wzorów za pomocą wbudowanych narzędzi MS Word i nie używanie dodatkowej nakładki Math Type.

1 x 10


, (1)

1 x 10


Numery wzorów, w nawiasie okrągłym, należy umieszczać przy prawym marginesie.

1 x 10


3. Sposób umieszczania tabel

1 x 10


Tabele należy umieszczać na środku wiersza. Numerowane powinny być wg oddzielnej numeracji. Tytuł tabeli wraz z numerem należy umieścić nad tabelą. Tabela wraz z tytułem i źródłem powinna być oddzielona na górze i na dole interlinią 10. Prosimy nie używać odcieni szarości w komórkach tabeli. Tekst pisany w tabeli powinien mieć pojedyncze odstępy między wierszami.

1 x 10

Tabela 1. Klasyfikacja złośliwego oprogramowania (Times New Roman 10, kursywa, czcionka pogrubiona)

Samorozmnażalny

Wymagany program-nosiciel

Wirusy

Tak

Tak

Bakterie

Tak

Nie

Źródło: (Times New Roman 9)

1 x 10


Sposób umieszczenia tabeli w tekście przedstawiony został powyżej.

1 x 10


4. Sposób umieszczania rysunków

1 x 10


Wykresy, schematy i fotografie traktowane jako rysunki, należy umieszczać na środku wiersza, numerowane według oddzielnej numeracji. Tytuł rysunku wraz z numerem (Times New Roman 10, kursywa, czcionka pogrubiona, tekst wyśrodkowany) należy umieszczać pod rysunkiem. Poniżej tytułu umieszczamy źródło rysunku (Times New Roman 9, tekst wyśrodkowany). W przypadku rysunków własnego autorstwa (własnej koncepcji) piszemy: opracowanie własne. Należy zwrócić uwagę na czytelność wykresów i wielkość czcionek opisujących przebiegi czy fragmenty rysunków. Fotografie powinny być czarno-białe i kontrastowe. Rysunki powinny być w formacie JPG lub TIFF o rozdzielczości 300dpi.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie rysunków tworzonych za pomocą narzędzi graficznych edytora Word.

1 x 10
5. Sposób umieszczania odwołań literaturowych

1 x 10

Odwołania literaturowe należy umieszczać w tekście JAKO PRZYPIS DOLNY zarówno w przypadku przypisów do publikacji zwartych3 jak i przypisów internetowych4. W przypadku przypisów dolnych najpierw występuje inicjał imienia następnie nazwisko, a w wykazie literatury nazwisko a następnie inicjał imienia. W przypadku powtarzających się pozycji w przypisach stosować odpowiednio: ibidem i op.cit. Pozycje zawarte w wykazie literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie wg nazwisk autorów.1 x 10

Podsumowanie

1 x 10


Podsumowanie powinno zawierać syntetyczne wnioski oraz ewentualne kierunki dalszych badań. W podsumowaniu nie należy poruszać nowych wątków badań, które nie były wcześniej prezentowane w opracowaniu.

1 x 10


1 x 10

TYTUŁ OPRACOWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM /POLSKIM/ (TIMES NEW ROMAN 12, CZCIONKA POGRUBIONA)

1 x 10

1 x 10


Abstract:W przypadku, gdy opracowanie napisane jest w języku angielskim, to przed wykazem literatury należy zamieścić tytuł opracowania, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim. (Times New Roman 10).

1 x 10


Key words: Times New Roman 10 pt.

1 x 10


1 x 10

Literatura (Times New Roman 12, czcionka pogrubiona)


1 x 10

1. Kowalski A., Tytuł książki. Wydawnictwo, Miejsce wydania, 2012.

2. Kowalski C., Tytuł rozdziału, [w:] Tytuł książki, (red.) D. Nowak, Wydawnictwo, Miejsce wydania, rok.

3. Kowalski E., Tytuł artykułu, Czasopismo, tom, numer, rok, strony.

4. Kowalski F., Tytuł opracowania, rok, http://pl.wikipedia.org (stan na dzień 9 grudnia 2010)

5. URL: http://www.rp.pl/temat/199169.html (stan na dzień 15.06.2014)


UWAGA!
Prosimy nie używać systemu automatycznego numerowania podczas numerowania rozdziałów, rysunków, tabel, literatury, punktowania numerycznego w poszczególnych podrozdziałach.

1Nazwa instytucji pierwszego autora (9, kursywa)

2Nazwa instytucji drugiego autora (9, kursywa)

3 L. Kiełtyka, Przetwarzanie i przesyłanie informacji, [w:]Moznosti vyuzitia PC a PC sieti / Możliwości wykorzystania PC oraz sieci komputerowych. Revidovane a rozsirene vydanie, Dubnici nad Vahom, Ladislav Varkoly - Leszek Kiełtyka (red.), 2010, s. 87.

4 http://www.rp.pl/temat/199169.html (stan na dzień 15.06.2014)


: pliki
pliki -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
pliki -> Patofizjologia układu endokrynnego c
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy