Strona główna

In III. 271. 25. 2014 wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Pobieranie 9.3 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar9.3 Kb.
Radom, dnia 19.08.2014 r. Znak sprawy: In.III.271.25.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Dostawa materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radomiu (wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień).


Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dn. 18.08.2014r. (e-mailem) zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w postępowania.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytań):


pyt. 1) Zamawiający w specyfikacji podaje wymiary dysku przenośnego 127x80x130 wraz z tolerancją +/- 10 mm jednak dyski przeważnie są cieńsze, czy zatem podany wymiar możemy traktować jako maksymalny jaki dopuszcza Zamawiający?
pyt. 2) W pozycji nr 5 Zamawiający wskazuje, że na drugiej stronie teczki ma być jedna kieszeń półotwarta lub wkład na dokumenty- proszę o informację co miał na myśli Zamawiający pisząc wkład na dokumenty? Czy może jest tu mowa o wkładzie na notatki?

pyt. 3) W pozycji 4 -teczka aktówka- Zamawiający nie podaje metody znakowania- czy jest to wskazanie na to, że nie będzie ona znakowana w żaden sposób?

pyt. 4) I kwestia kołonotatnika. Jaki ma mieć format końcowy ponieważ jest napisane, że kołonotatnik A5 a zaraz niżej format A4?”
W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

odp. 1) Zamawiający informuje, że zgodnie z uwagą (str. 9 opisu przedmiotu zamówienia) dopuszcza się drobną zmianę wymiarów zamawianych elementów po uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku dysku przenośnego Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wymiarów, w tym również i grubości poniżej podanej tolerancji.


odp. 2)

dot. pozycji nr 5 - Zamawiający w opisie teczki konferencyjnej wskazał możliwość wyboru rodzaju kieszeni. Określenie „wkład na dokumenty” oznacza również wkład np. na brulion notatkowy.


odp. 3)

dot. pozycji nr 4 - Zgodnie z informacjami szczegółowymi (str. 9 opisu przedmiotu zamówienia) wszystkie materiały promocyjne powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami promocji dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym także „teczka – aktówka”


odp. 4)

dot. pozycji 8 - kołonotatnik

Zamawiający informuje, że zamawiany kołonotatnik – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w § 3 ust. 2 SIWZ, winien posiadać format A4.
W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
Przewodniczący Zespołu


URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ INWESTYCJI

ul. Jana Kilińskiego 30 (p. 242), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 471, fax 48 36 20 532, e-mail: inwest@umradom.pl

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość