Incorporation questionnaire for a bvi companyPobieranie 76.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar76.54 Kb.
INCORPORATION QUESTIONNAIRE

FOR A BVI COMPANY

FORMULARZ REJESTRACJI SPÓŁKI BVI1. NAME OF PROPOSED COMPANY (Please provide at least three alternatives)

­­­­­­­­­­­PROPONOWANA NAZWA FIRMY (Prosimy o podanie przynajmniej trzech propozycji)
__________________________________

__________________________________

__________________________________
Or

Lub
CHOOSE FROM LIST OF SHELF COMPANIES

WYBIERZ Z LISTY SPÓŁEK TYPU SHELF

____________________________________

2. PROPOSED COMPANY ACTIVITIES

(Please include countries where business activity will take place)PROPONOWANA DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

(Proszę podać kraje, w których firma będzie operowała)


________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. SHARE CAPITAL:

All BVI companies are incorporated with an Authorized Share Capital of 50000 shares with a nominal value of US$1,00 per share and an Issued Share Capital of 100 shares with a nominal value of US$1,00 per share.

Wszystkie firmy BVI są zakładane z Statutowym Kapitałem Akcyjnym w wysokości 50 000 udziałów o wartości nominalnej 1,00 $ za akcję oraz Kapitałem Zakładowym 100 udziałów o wartości nominalnej 1,00 $ za akcję.

Please state the Authorized Share Capital required: _______________________

Proszę podać Statutowy Kapitał Akcyjny:
Please state the Issued Share Capital required: _______________________

Proszę podać Kapitał Zakładowy:


4. REGISTERED OFFICE

Our firm will provides this service.SIEDZIBA FIRMY

Nasza Kancelaria zapewnia siedzibę firmy.5. DIRECTORS

Please indicate if you require this service:DYREKTORZY

Prosze zaznaczyć chęć skorzystania z tej usługi:


YES NO


TAK NIE

If NO, please provide the following information:

Jeśli nie, to prosimy o podanie poniżej danych Dyrektora:
Name: _________________________________

Imię i Nazwisko
Permanent Residential Address: Postal Address

Adres zameldowania (if different from permanent address):

Adres korespondencyjny

(jeżeli inny niż zameldowania):
____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________
Nationality: ______________________________ __

Narodowość:

Occupation: _________________________________

Zawód:

6. NOMINEE SHAREHOLDERS

Please indicate if you require nominee shareholders.UDZIAŁOWCY NOMINOWANI

Prosze zaznaczyć chęć skorzystania z tej usługi:


Y

ES NOTAK NIE
If you choose NO please proceed and complete section 8.

Jeśli zaznaczono NIE powyżej, prosimy o wypełnienie punktu 8 poniżej;


7. REGISTERED SHAREHOLDER(S)

ZAREJESTROWANI UDZIAŁOWCY
Name: _________________________________

Imię i Nazwisko:

Number of Shares: ______________________

Liczba udziałów:


Permanent Residential Address: Postal Address (if different from above):

Adres zameldowania: Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zameldowania):

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________
Nationality: _________________________________

Narodowość:

Occupation: _________________________________

Zawód:
Business activities over the last three years:

Prowadzona działalność w przeciągu ostatnich trzech lat:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

REQUIRED IDENTIFICATION DOCUMENTS

WYMAGANE DOKUMENTY:
Passport number: ____________________________

Numer Paszportu:
Date of Issue: ____________________________

Data wydania:

Date of Expiry: ____________________________

Termin ważności:
Country of Issue: ____________________________

Kraj wydania:

OR (delete where appropriate)

LUB (niepotrzebne skreslić)
Drivers License number: ____________________________

Numer Prawa Jazdy:
Date of Issue: ____________________________

Data wydania:
Date of Expiry: ____________________________

Termin ważności:
State/Country of Issue: ____________________________

Kraj wydania:


CONTACT INFORMATION

INFORMACJE KONTAKTOWE
Home: _________________________________

Dom:
Office: _________________________________

Biuro:
Mobile: _________________________________

Tel.kom.:
Fax: _________________________________

Faks:
Email: _________________________________

Email:

If insufficient space, please attached additional pages.W przypadku niewystarczającego miejsca prosimy o załączenie dodatkowych stron.

BENEFICIAL OWNER 1

BENEFICJENT 1
Name/Surname: ____________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko:
ID Card: ___________________________________________________________________________________

Numer Dowodu osobistego:
Passport No.: ______________________________________________________________________________

Numer Paszportu:
Home Address:

Adres zamieszkania: __________________________________________________________________________________________
Number of Shares: ________________________________________________________________________

Ilość udziałów:
BENEFICIAL OWNER 2

BENEFICJENT 2

Name/Surname: ____________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko:
ID Card: ___________________________________________________________________________________

Numer Dowodu osobistego:
Passport No.: ______________________________________________________________________________

Numer Paszportu:

Home Address:

Adres zamieszkania: ____________________________________________________________________________________________________
Number of Shares: ________________________________________________________________________

Ilość udziałów:
IMPORTANT NOTE: For each Registered Shareholder(s) or Ultimate Beneficial Owner(s), Director appointed by you please, provide the following three documents duly notarized:

WAŻNE: Prosimy o załączenie trzech poniższych dokumentów potwierdzonych notarialnie na każdego wskazanego rejestrowanego Udziałowca, Beneficjenta lub Dyrektora:


 1. Passport copy

 2. Bank reference letter

 3. Utility bill that verifies home address

 4. Due Diligence Declaration
 1. Kopie Paszportu

 2. List referencyjny z Banku

 3. Rachunek za usługi komunalne wskazujące adres zameldowania

 4. Raport Due DiligenceIn case the Registered Shareholder or Ultimate Beneficial Owner and/or Director are a corporate entity, please provide us with the following information:

W przypadku, gdy rejestrowany Udziałowiec, Beneficjent lub Dyrektor stanowią podmiot prawny (jest to firma), prosimy o podanie następujących informacji:


 1. Full set of company certificates

 2. Memorandum and Articles of Association

 3. Register of Members

 4. Register of Directors

 5. Declaration(s) of Trust (In case of nominees)

 6. Share certificates

 7. Passport copy of beneficial owner(s)

 8. Bank reference letter

 9. Utility bill that verifies home address
 1. Pełny zestaw certyfikatów przedsiębiorstwa

 2. Akt założycielski oraz Statut Spółki

 3. Wykaz członków

 4. Wykaz Dyrektorów

 5. Deklaracja Trust-u (w przypadku nominowanych udziałowców)

 6. Świadectwa udziałów

 7. Kopia Paszportu Beneficjenta

 8. List referencyjny z banku

 9. Rachunek za usługi komunalne wskazujące adres zameldowaniaIf the Registered Shareholder or Ultimate Beneficial Owner is a trust, body, corporate or other group of people, please communicate with us for information necessary to be submitted for satisfaction of our Know Your Client procedures.

Jeżeli rejestrowany Udziałowiec lub Beneficjent jest Trust-em, podmiotem prawnym lub grupą osób, to prosimy o skontaktowanie się z nami w celu uzyskania informacji niezbędnych do zakończenia procedur.

8. BANK ACCOUNT OPENING

ZAŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO
Our firm can open bank account with any of the banks operating in Cyprus (Bank of Cyprus, Hellenic Bank, Alpha Bank, Marfin Popular Bank, etc) or any other Bank of your choice.

Nasza Kancelaria oferuje usługę otwarcia konta bankowego w dowolnym wskazanym przez klienta operującym na Cyprze banku (Bank of Cyprus, Hellenic Bank, Alpha Bank, Marfin Popular Bank, itd.) w imieniu klienta.


Name of Bank: _____________________________________

Nazwa Banku:


Account currency: _____________________________________

Waluta rachunku:


Account signatories: _____________________________________

(It is advisable to have one of our firm’s

Directors and/or Secretary as one of the Signatories)

Sygnatariusz konta:

(Zalecamy, aby Sygnatariuszem był Dyrektor

i/lub Sekretarz z naszej Kancelarii)


Source of Funds: _____________________________________

Źródło dochodów:


Expected Volume: _____________________________________

(Please specify currency)

Szacowany Obrót: (Prosimy o podanie waluty)


 1. POWER OF ATTORNEY

PEŁNOMOCNICTWO
Our firm will prepare and issue a General Power of Attorney to be included with the company certificates and resolutions to dispatch.

Nasza Kancelaria zapewnia przygotowanie oraz wydanie zatwierdzonego ogólnego pełnomocnictwa, które zostanie włączone w przygotowane do wysyłki dokumenty oraz uchwały spółki.


Please provide us with the following information for the appointed person if different from the beneficiary.

Prosimy o podanie następujących informacji mianowanej osoby w przypadku, jesli nie jest ona jednocześnie beneficjentem Spółki.


Name: _________________________________

Imię i Nazwisko:
Permanent Residential Address: Postal Address (if different from above):

Adres zameldowania Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zameldowania):

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________
Nationality: _________________________________

Narodowość:

Occupation: _________________________________

Zawód:
CONTACT INFORMATION

INFORMACJE KONTAKTOWE
Home: _________________________________

Dom:

Office: _________________________________

Biuro:

Mobile: _________________________________

Tel.kom.:

Fax: _________________________________

Faks:

Email: _________________________________

Email:
REQUIRED IDENTIFICATION DOCUMENTS

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE TOŻSAMOŚĆ


 • Copy of passport

 • Kopia Paszportu 1. CLIENT INSTRUCTIONS

Instrukcje klienta
Please complete any further information and/or instructions you feel are important and that our firm should be aware of.

Prosimy o zamieszczenie poniżej dalszych informacji, o których nasza Kancelaria powinna zostać poinformowana lub innych instrukcji.


______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Declarations

Oświadczenie

I declare that none of my assets, net worth or income now or in the future arises from drug trafficking, money laundering or nay other activity that is illegal in the Republic of Cyprus or in the European Union or any other jurisdiction.

Oświadczam, że żaden z moich aktywów, wartości netto lub też obecny lub przyszły dochód nie wynika z handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy lub jakichkolwiek innych działań, które są nielegalne w Republice Cypryjskiej, Unii Europejskiej ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.
I further declare that I am currently solvent.

Oświadczam również, iż jestem wypłacalny.


I further declare that I have obtained or will obtain competent independent tax and legal advice from my home jurisdiction to determine whether any taxes are due from my offshore holdings, and that I will be fully responsible for any tax obligations in my home jurisdiction now and in the future.

Oświadczam również, że uzyskałem lub uzyskam poradę prawną oraz podatkową w jurysdykcji mojego kraju w celu ustalenia, czy jakiekolwiek podatki wynikają z moich zagranicznych przedsiębiorstw, oraz iż teraz oraz w przyszłości będę w pełni odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania podatkowe w mojej jurysdykcji krajowej.


I further declare that all of the above information and statements are true and correct as of the date of this document.

Oświadczam również, iż w dniu wydania niniejszego dokumentu wszystkie powyższe informacje i oświadczenia są prawdziwe i poprawne.


Date: _________________________ _________________________

Data Beneficial Owner

Beneficjent

For any further assistance you can contact us at the following contact information:

Poniżej zamieszczamy nasze dane kontaktowe, pod którymi jesteśmy dostępni do Państwa pełnej dyspozycji w razie dodatkowych pytań lub niejasności.


DEMETRIOS A. DEMETRIADES LLC
3 Thasos Street,

P.O. Box 22360


Nicosia - Cyprus
Tel.: ++357 22 769000
Fax: ++357 22 769004
E-mail:dadlaw@cytanet.com.cy
: files -> download
download -> Wspólne spotkanie dla „starych
download -> Uchwała Nr lix-512/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 października 2010 r
download -> Duży plac zabaw zestaw nr 2 Zestawienie elementów potrzebnych do budowy placu zabaw
download -> Mały plac zabaw zestaw nr 2 Zestawienie elementów potrzebnych do budowy placu zabaw
download -> Zestaw nr 1 Zestawienie elementów potrzebnych do budowy placu zabaw
download -> Zestaw nr 1 Zestawienie elementów potrzebnych do budowy placu zabaw
download -> Informacje z Ratusza z dnia 23. 09. 2011 Miasto otrzyma unijne dofinansowanie na wyrównywanie szans uczniów szkół podstawowych
download -> Bęc jabłkiem w głowę – XI edycja, lista laureatów: Szkoły podstawowe
download -> Załącznik nr 6 Zadanie nr 1
download -> Działania edukacyjno formacyjne w wymiarze historycznym, patriotycznym, obywatelskim i medialnym.” Nieraz możemy usłyszeć stwierdzenie, że „Człowiek uczy się od młodości do starości”
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy