Strona główna

Indywidualny program


Pobieranie 45.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar45.41 Kb.

INDYWIDUALNY PROGRAMPOZALEKCYJNY
POMOCY SŁABEMU UCZNIOWI
KLASY IV Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
(Opracowała Violetta Anna Janczenia)

Sztuka nauczania jest nie tylko sztuką rozbudzania ciekawości w młodych duszach po to, żeby następnie zaspokajać, ciekawość zaś żywa jest i zdrowa tylko w umysłach szczęśliwych.

Wiadomości , które gwałtem się wpycha do umysłu, tłumią go i duszą. Żeby przetrwać naukę, trzeba przełknąć ją z apatytem.
Anatol France


Indywidualny program pozalekcyjny pomocy słabemu uczniowi klasy IV z języka niemieckiego.

Cele: 1. Uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach w zakresie wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.

 2. Motywowanie ucznia do systematycznej i wytrwałej nauki.

 3. Uświadomienie życiowej użyteczności poznawanych treści i opanowanych umiejętności.

 4. Rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej.

Zadania:  • indywidualna praca z uczniem,

  • umożliwienie uczniowi uzupełnienia i zaliczenia materiału,

  • motywowanie i mobilizowanie ucznia,

  • umożliwienie dostępu do dodatkowych interesujących ucznia materiałów.

Sposoby realizacji:
 • ustalenie czasu i miejsca spotkań nauczyciela i ucznia,

 • uczeń wykonuje obowiązkowo jedną dodatkową pracę zleconą przez nauczyciela (raz w miesiącu), temat i forma do uzgodnienia,

 • poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni,

 • częsty kontakt nauczyciela i rodziców (analiza, podpisanie arkuszu poprawy).


TEMATYKAProgram przewiduje 4 globalne zakresy tematyczne, które jako wiodące można realizować na każdym poziomie nauczania. Na kolejnych poziomach zakresy te są spiralnie rozbudowane.I. Moje miejsce w świecie.


 1. Ja i mój dom.

 2. Codzienne obowiązki.

 3. Jam i moja szkoła.


II. Ludzie wokół nas.


 1. Ja i moja rodzina.

 2. Ja i moi przyjaciele.

 3. Ja i moi rówieśnicy.


III. Czas wolny.


 1. Czas, dzień, miesiąc, pory roku.

 2. Zainteresowania, hobby.

 3. Sport.

 4. Zwierzęta.


V. Świat wokół nas.


 1. Liczby i pieniądze.

 2. Pogoda.


TYPY TEKSTÓW
Program proponuje zapoznanie ucznia z następującymi typami tekstów (tekstów w miarę możliwości autentycznych).


W zakresie czytania:


 • Reklama

 • Przepis kulinarny

 • Kalendarz

 • Komiks

 • Jadłospis

 • Naklejka

 • Bilet

 • Zagadka


W zakresie pisania:


 • Krótki list

 • Kartka z pozdrowieniami

 • Notatki (w pamiętniku)

 • Krzyżówki

 • Nadanie tytułu do obrazkaZALECANE TECHNIKI
 1. Słuchanie nagrań.

 2. Powtarzanie za kasetą w celu nabycia i utrwalania prawidłowej wymowy i intonacji zdania.

 3. Głośne czytanie przez nauczyciela.

 4. Słuchanie wypowiedzi, komentarzy, poleceń nauczyciela i kolegów.

 5. Powtarzanie za wzorcem (w celu kształcenia prawidłowej wymowy i intonacji).

 6. Reagowanie niewerbalne na bodźce językowe.

 7. Udzielanie odpowiedzi za pomocą pojedynczych wyrazów i zwrotów.

 8. Przepisywanie.

 9. Uzupełnianie luk pojedynczymi znanymi wyrazami.OPIS POŻĄDANYCH UMIEJĘTNOŚCI


(cele szczegółowe)
W zakresie rozumienia ze słuchu

UCZEŃ POWINIEN:
  • rozumieć ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych,

  • rozumieć proste, nieskomplikowane wypowiedzi kierowane bezpośrednio do niego powoli i wyraźnie przez nauczyciela.


W zakresie mówienia

UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ:
  • zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi,

  • zdobywać i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego,

  • potrafi w prostych zwrotach wyrazić swoje uczucia, preferencje (może przy tym używać wyuczonych zwrotów, wykazując się jednak umiejętnością dostosowania słownictwa do sytuacji).


W zakresie rozumienia tekstu pisanego (czytanie)

UCZEŃ POWINIEN:
  • rozumieć podstawowe napisy i ogłoszenia,

  • rozumieć sens prostych tekstów, dialogów, korzystając z dwujęzycznego słownika,

  • wyszukać słów – kluczy


W zakresie pisania

UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ:
  • uczeń jest w stanie napisać z pamięci kilka zdań o sobie, rodzinie, życiu codziennym,

  • prawidłowo odpisać krótki tekst,

  • napisać kartkę z pozdrowieniami, sporządzić krótką notatkę,

  • odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach polecenia,

  • podpisać obrazek,

  • nadać tytuł do obrazka lub tekstu.  • rozwiązywanie rebusów,

  • diagramy literowe,

  • minidramatyzacje (na podstawie scenek bajek, komiksów i historyjek obrazkowych),

  • recytowanie wierszyków i wyliczanek,

  • śpiewanie piosenek

  • techniki o charakterze zabawy,

  • prace w parach i grupach,

  • konkursy.

KONTROLA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
 1. Ocena w zakresie czterech sprawności językowych.

 2. Samoocena ucznia.

Mając na uwadze możliwości ucznia słabego, skupiam się nad wychowawczą i motywacyjną rolą oceny. Istnieje tu potrzeba stosowania głównie pochwał i ocen pozytywnych, wspierających wiarę ucznia w jego własne możliwości. Kontrola powinna koncentrować się na umiejętności słuchania, a w przypadku umiejętności mówienia powinna dotyczyć możliwie krótkich i prostych odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawowym kryterium oceny powinno być osiągnięcie przez ucznia efektu komunikacyjnego zgodnego z intencją komunikacyjną i sytuacyjną.

Możliwe jest również stosowanie technik integrujących poszczególne sprawności językowe.

Kontrola i ocena osiągnięć powinna odbywać się przy użyciu technik zabawowych z wykorzystaniem rozmaitych rekwizytów i ilustracji.OCENA W ZAKRESIE CZTERECH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH

SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA


PUNKTACJA

UZYSKANE PUNKTY
Rozumienie ze słuchu


1 2 3 4 5 6Mówienie1 2 3 4 5 6Czytanie1 2 3 4 5 6Pisanie1 2 3 4 5 6
OCENA KOŃCOWA:


 1. Minimum 8 punktów (ocena dopuszczająca).

 2. maksimum 24 punkty 9ocena celująca).SAMOOCENAZadanieJestem bardzo
zadowolonyZadowolony

Niezbyt


zadowolonyNiezadowolonyLiczenie o – 12X


Wierszyk


„Meine

Familie”

XKoloryX
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość