Strona główna

Informacja dla pacjenta zakwalifikowanego do diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej (koronarografia) i/lub ewentualnego zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (pci) oraz świadoma zgoda pacjenta na w/w procedury


Pobieranie 20.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.13 Kb.

Informacja dla pacjenta zakwalifikowanego do diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej (KORONAROGRAFIA) i/lub ewentualnego zabiegu

PRZEZSKÓRNEJ INTERWENCJI WIEŃCOWEJ (PCI) oraz świadoma zgoda pacjenta na w/w proceduryIMIĘ I NAZWISKO PACJENTA ........................................................................... PESEL ...................................................

Szanowna/y Pani/e,

na podstawie badania lekarskiego oraz wyników badań dodatkowych rozpoznano u Pani/Pana chorobę wieńcową, której istotą jest obecność blaszki miażdżycowej utrudniającej przepływ krwi w tętnicy wieńcowej. Standardem diagnostycznym choroby wieńcowej pozostaje inwazyjne badanie angiograficzne tętnic wieńcowych - koronarografia.

Badanie polega na obrazowaniu tętnic wieńcowych przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. W tym celu w pachwinie lub rzadziej, nadgarstku ręki wykonuje się nakłucie, po uprzednim miejscowym znieczuleniu, a następnie do tętnicy udowej lub tętnicy promieniowej zakłada się kaniulę naczyniową, tzw. koszulkę, przez którą wprowadza się cewniki diagnostyczne do tętnic wieńcowych służące do podawania środka kontrastowego. Przepływ środka kontrastowego przez tętnice wieńcowe pozwala na uwidocznienie ewentualnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Koronarografia jest badaniem inwazyjnym i niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań.
Możliwość wystąpienia powikłań

Najczęstszymi powikłaniami koronarografii są powikłania miejscowe związane z nakłuciem tętnicy. Należą do nich: krwiak, tętniak rzekomy, przetoka tętniczo - żylna, rozwarstwienie łub perforacja ściany tętnicy, krwawienie zaotrzewnowe. Ponadto mogą wystąpić reakcje alergiczne na środki znieczulające, dezynfekcyjne oraz kontrastowe. Należy liczyć się także z możliwością wystąpienia powikłań związanych z uszkodzeniem tętnicy wieńcowej lub aorty. Niektóre z tych powikłań mogą wymagać przetoczenia krwi.

Do najgroźniejszych powikłań należą udar mózgu, zawał serca, zatrzymanie akcji serca, zgon chorego. Należy jednak podkreślić, że ryzyko wszystkich wyżej wymienionych powikłań nie przekracza kilku procent.
Angioplastyka

W przypadku kwalifikacji do angioplastyki, czyli przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), będzie wykonany zabieg polegający na poszerzeniu miejsca zwężenia, dzięki czemu uzyska się prawidłowy przepływ krwi w tętnicy wieńcowej. Technika zabiegu polega na wprowadzeniu w zwężony odcinek cewnika balonowego, który jest rozprężany pod wysokim ciśnieniem i w ten sposób poszerza naczynie. Obecnie podczas większości zabiegów wszczepiany jest stent, będący metalową protezą, mający za zadanie utrzymanie drożności naczynia. Ostatecznego wyboru techniki przezskórnej angioplastyki wieńcowej dokonuje lekarz wykonujący zabieg, na podstawie kryteriów klinicznych i angiograficznych. Skuteczność t ego typu zabiegów wynosi >85%.

Zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), zostanie wykonany na tej samej sali zabiegowej co koronarografia. Chory podczas zabiegu ma zachowaną świadomość. Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu medycznego mogą wystąpić nieprzewidywalne problemy i niekorzystne powikłania. Prawo i etyka medyczna nakazują, aby każdy pacjent był wyczerpująco poinformowany nie tylko o korzyściach, lecz także o zagrożeniach związanych z zabiegiem przezskórnej angioplastyki wieńcowej.
Możliwość wystąpienia powikłań

Tym samym informujemy Panią/Pana, że należy liczyć się z tym, że nie uzyska się pożądanego stopnia poszerzenia tętnicy lub nawet nie będzie można uzyskać żadnego efektu. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia powikłań, z których najgroźniejsze to nagłe zamknięcie się poszerzanej tętnicy, rozwarstwienie jej ściany, wytworzenie się zakrzepu krwi, długotrwały skurcz. Konsekwencjami ww. powikłań może być niedokrwienie fragmentu mięśnia sercowego zaopatrywanego przez daną tętnicę wieńcową, wytworzenie się zawału serca, a nawet zgon. Sytuacje te zdarzają się bardzo rzadko (łącznie ryzyko groźnych powikłań nie przekracza zwykle 4-5%), ale nie można ich nigdy z góry wykluczyć. Podobnie jak przy koronarografii możliwe są też inne powikłania, takie jak perforacja ściany tętnicy wieńcowej, uszkodzenie tętnicy obwodowej, zatory obwodowe, udar mózgu, nadmierne krwawienie wymagające przetoczenia krwi. Prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zdarzeń jest pochodną wielu czynników, przede wszystkim zależy od indywidualnej anatomicznej budowy tętnic wieńcowych, ale także od stopnia zaawansowania zmian miażdżycowych. Okres, w którym może dojść do wystąpienia działań niepożądanych oraz powikłań nie ogranicza się tylko do samego zabiegu. W ciągu pierwszej doby istnieje nadal, choć w znacznie mniejszym stopniu, możliwość zamknięcia się tętnicy wieńcowej, znacznego jej zwężenia, czy powikłań wynikających ze zmniejszonej krzepliwości krwi. Dlatego w ciągu pierwszej doby będzie Pani/Pan poddana/y szczególnemu nadzorowi lekarskiemu i pielęgniarskiemu. W razie konieczności wykonane zostanie ponowne badanie koronarograficzne i ewentualny zabieg angioplastyki wieńcowej. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność natychmiastowego wykonania operacji kardiochirurgicznej wszczepienia pomostu aortalno -wieńcowego, tzw. by-passu. Sytuacja, w której zaistnieje konieczność przeprowadzenia leczenia operacyjnego może powstać nagle, a decyzja o jej przeprowadzeniu będzie musiała być podjęta niezwłocznie, nawet wówczas, gdy pacjent nie jest w pełni świadomy. W związku z tym powinna/powinien Pani/Pan być świadoma/y, że wyrażając zgodę na zabieg angioplastyki wyraża Pani/Pan również zgodę na ewentualną operację kardiochirurgiczną.

W ciągu kilku miesięcy po zabiegu angioplastyki wieńcowej istnieje możliwość nawrotu zwężenia tętnicy w miejscu poszerzonym, tzw. restenozy. Zjawisko to występuje u 25-30% chorych i jest skutkiem wielu trudnych do przewidzenia czynników. W związku z tym po zabiegu powinna/powinien pani/Pan ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących diety, trybu życia i leczenia farmakologicznego. W przypadku nawrotu dolegliwości bólowych w klatce piersiowej należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem kardiologiem, w celu weryfikacji wskazań do wykonania kontrolnego badania koronarograficznego i ewentualnej przezskórnej angioplastyki wieńcowej.

Względy formalno - prawne wymagają, ażeby przed zabiegiem wyraził/a Pan/Pani zgodę w formie pisemnej, podpisując oświadczenie zawierające świadomą zgodę na wykonanie zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej.

W razie chęci uzyskania szerszych wyjaśnień prosimy zwrócić się do lekarza prowadzącego, który udzieli odpowiednich informacji.

Oświadczenie
Ja,.................................................................................................... oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) przez

.................................................................................................. o istocie i rodzaju zabiegu koronarografii i przezskórnej angioplastyki wieńcowej i możliwych powikłaniach – wyrażam świadomą zgodę na jego wykonanie przez

...................................................................................................... .

Jednocześnie oświadczam, że w razie nagłej konieczności zgadzam się na wykonanie zabiegu operacyjnego wszczepienia pomostów aortalno – wieńcowych.(data i podpis lekarza) (data i podpis pacjenta)Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość