Strona główna

Informacja dodatkowa


Pobieranie 99.5 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar99.5 Kb.

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANOWEGO PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE ZA OKRES 1.01.2003-31.12.2003


I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie ulica Piłsudskiego 32. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046327 prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Opolu.

Podstawowy przedmiot działalności - usługi komunalne.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym .

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2003 r. do31.12.2003 r.
3.W skład jednostki nie wchodzą zakłady samodzielnie sporządzające bilans
4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów , pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Decyzją Zarządu z dnia 01.01.2002 r w sprawie Zakładowego Planu Kont określającą:

 • zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

 • zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:

 • wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,

 • środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o skutki przeszacowania na 1.01.1995r i pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,

Wprowadzone do ewidencji środków trwałych na dzień 1.01.2002 r prawo wieczystego użytkowania gruntów wyceniono w wartości godziwej tzn:

- działkę nr 64/2 w wartości przyjętej przez organ administracyjny do ustalenia rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne w wysokości 5% w skali rocznej,

- działki nr 25/4 i 25/5 w wartości zgodnej z operatem szacunkowym z dnia 25.02.2002r po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne w wysokości 5% w skali rocznej,

 • zapasy towarów i materiałów według cen nabycia

 • należności według kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

 • inwestycji krótkoterminowych według wartości rynkowej,

 • fundusze własne w wartości nominalnej,

 • zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,

 • rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

 • kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnejDodatkowe informacje i objaśnienia
 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:według załącznika nr 1 i 2 do Informacji.
1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

brak
1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:
ilość udziałów wartość udziałów właściciel procent z całości

14.737 udziałów po 500 zł o wartości łącznej 7.368.500 zł - Gmina Nysa 100%
1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych :
stan kapitału zapasowego na początek roku - 850.666,28 zł

zwiększenia; - -

zmniejszenia:

- pokrycie straty z roku 2002 - - 613.051,08 zł

stan kapitału zapasowego na koniec okresu - 237.615,20 zł
1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty:
Zarząd Spółki proponuje stratę netto za rok 2003 w wysokości 339.644,56 zł pozostawić do rozliczenia w okresach późniejszych
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym ;
1) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - brak

2) rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - brak

3) pozostałe rezerwy - brak
1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.


Wyszczególnienie odpisów z tytułu:

Wielkość odpisów


na początek roku

na koniec roku

1

2

3

4

1.


Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości

- Garbarska Spółdzielnia Pracy ASKO – Nysa- Zakład Urządzeń Przemysłowych Nysa

- „Polmos” Racibórz- MŁYN-POL Goświnowice

- NYSA – MOTOR Nysa

- KOALA S.A. – Janikowo

- Odlewnia Żeliwa GUSS Nysa

- RTV AGD B.Wierdak Nysa

- PBI INŻYNIERIA Gliwice


293.959,34

9.553,70

1.309,57

1.002,53

1.709,01

61,76293.959,34

9.553,70

1.309,57

1.002,53

1.709,01

61,76

38.654,18

641,45

5.294,11

2.


Należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności:

- Odlewnia Żeliwa GUSS Nysa- K.A. CHĘĆ Ruda Śląska

- EKO TUCZ Nysa

- Ewa Kabat Nysa

- Bar SYRENKA – B. Furmankiewicz Nysa

- Jasiński Krzysztof Nysa- AGA- A. Stankowska Nysa

- Firma remontowo-bud. J.Buława Nysa

- EKO-HANDEL Pawłów Goświnowice

- ZUK KONSTUR R.Turbiarz – Nysa

- P. Mikołajczyk Nysa

- Centrum Materiałów Budowlanych Opole

- P.W.OPOLWETEX Sp z o.o. w Opolu

- Sklep wielobranżowy G. Salachna Domaszkowice

- Gruszkiewicz Nysa

- PHU „MAS” A.Sakowicz Nysa

- PUCER S.C. Matysów, Wójtowicz Nysa

- SIBUD Otmuchów

- GIMAX Nysa

- OLBUD K. Olszyński Nysa

- ALMAR Garczyńscy Nysa

- CENTRUM R.Żak Nysa

- RTV AGD B.Wierdak Nysa

- PHU HEWIT R. Kołodyński

- EKiS K.Buczek Nysa

- Krzysztof Czabanowski Nysa

- PLUS Andrzejewsk Brzeg

- G. Naparło Nysa

- PBI INŻYNIERIA Gliwice

- IMEXPOL Usługi Ogólnobudowlane H. Bień Nysa

- Sklep PLUSIK Eksner Nysa

- KAINONIA R. Szczypiński Paczków

- Sklep ANIA Rachwał Barbara

- A.Ganczarska Otmuchów

- K &S PRODUCTION Chabecki

- S.C.REDA Prusinowice R.Kucfir, D.Furtak

- Kawiarnia LAS VEGAS Bogdanowicz Nysa

- PROCENT Sp. z o.o. w Nysie

- FPUH RODAN Nysa

- PHU AGD S.Stępień

- Centrum Materiałów Budowlanych Opole

- PUCER Sp z o.o. W Nysie

- KAREM K. Rępińska

- EXO PAL Sp. z o.o. Nysa

- IGLO Sp z o.o

-FH ABC JARCO Nysa


38.654,18

27.765,40

447,36

129,99

1.243,70

647,05

894,72

647,05

312,44

1.177,01

148,94

11.430,16

1.180,19

273,41

44,20

735,03

30.711,28

50.239,08

1.134,64

234,65

576,71

199,38

641,45

333,81

2.013,25

6.895,95

570,00

411,84

1.717,35

1.000,64

129,68

887,01

322,72

185,95

1.463,25

200,60

494,08-

25.784,11

447,36

86,51

-

-

-

647,05

312,44

1.177,01

-

5.980,16

1.180,19

-

-

-

13.142,23

-

1.134,64

234,65

576,71

199,38

-

-

2.013,25

6.895,95

570,00

411,84

-

1.000,64

-

887,01

-

-

1.463,25

-

-

7.913,34

850,12

96,30

9.191,78

8.595,76

1.533,40

544,88

675,24

1.559,94


X


OGÓŁEM

493.690,06


447.290,761.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.do 3 lat - 79.800 zł

powyżej 3 lat - -

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
 1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:B.O B.Z

------------------------------------------

ubezpieczeń OC i AC 22.748,36 zł 20.229,49 zł

prenumerata prasy 1.085,05 zł 1.385,05 zł

ubezpieczenia majątku 2.582,20 zł 2.178,00 zł

usługi obce 1.002,02 zł 1.326,13 zł

opłata abonam. telefonicznego 1.860,45 zł 213,50 zł

------------------------------------------

RAZEM 29.278,08 zł 25.332,17 zł 1. bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

B.O. B.Z

--------------------------------------------

2.338,66 zł - zł

3)rozliczenia międzyokresowe przychodów:

3a) krótkoterminowe

B.O. B.Z

--------------------------------------------

-prawo wieczystego użytkowania gruntów - 16.439,16 zł

-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w

Opolu udzielonej na zakup śmieciarki - 24.290,28 zł

-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w

Opolu udzielonej na modernizację kotłowni - 2.899,80 zł

- miedzyokresowe rozliczenia przychodów z

tytułu refundacji zatrudnionych prac. publicznych - 11.806,06 zł

--------------------------------------------

- 55.435,30 zł
3b) długoterminowe

B.O. B.Z

--------------------------------------------

- prawo wieczystego użytkowania gruntów 312.345,84 zł 279.467,42 zł

-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w

Opolu udzielonej na zakup śmieciarki - 3.660,39 zł

-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w

Opolu udzielonej na modernizację kotłowni - 8.008,65 zł

----------------------------------------------

312.345,84 zł 291.136,46 zł


1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:
1) Zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – zabezpieczone:


 • nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki w ING Banku Śląskim,

 • weksel własny in blanco

na dzień bilansowy w/w zobowiązanie wynosi 119.700 zł.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży usług w kwocie łącznej 4.820.480,70 zł zostały osiągnięte przez następujące jednostki organizacyjne Spółki:

1) Zakład Higieny Komunalnej - 3.343.637,45 zł

2) Zakład Usług Komunalno-Budowlanych - 1.471.053,49 zł

3) Pozostała sprzedaż usług - 5.789,76 zł

Wszystkie powyższe usługi zostały wykonane na terenie kraju.
2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku objętym sprawozdaniem nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .W roku sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym .

W roku obrotowym nie została zaniechana żadna z działalności Spółki, nie przewiduje się również zaniechania działalności w roku następnym.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiemdochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.
A. Wynik finansowy brutto – strata - 339.644,56 zł

B. Przychody zaliczone do wyniku finansowego roku

obrotowego – nie stanowiące podstawy opodatkowania - 49.851,47 zł

w tym:

B1. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów

z tytułu otrzymania prawa wieczystego użytkowania gruntów

= kwocie amortyzacji - 16.439,16 zł

B2. Zarachowane na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia

odpisów aktualizujących wartość należności, które w chwili tworzenia

nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu - 17.551,43 zł

B3. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z

tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej

na zakup śmieciarki = kwocie amortyzacji - 14.169,33 zł

B4. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z

tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej

na przebudowę kotłowni = kwocie amortyzacji - 1.691,55 złC. Koszty nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów - 108.080,78 zł

w tym:

C1. Amortyzacja środków trwałych, których zakup sfinansowano

ulgą w podatku dochodowym - 2.167,78 zł

C2. Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymanego

nieodpłatnie - 16.439,16 zł

C3. Wartość podatku VAT od należności, na które został utworzony

odpis aktualizacyjny - 3.286,75 zł

C4. Wartość należności odpisanych jako nie ściągalne - 340,44 zł

C5. Wartość należności, na które utworzono odpis aktualizacyjny

nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu - 40.564,30 zł

C6. Wydatki związane z organizacją Regionalnego Centrum

Gospodarki Odpadami - 1 825,00 zł

C7. Darowizny na cele społeczne - 1.700,00 zł

C8. Odsetki od zaległości podatkowych - 896,47 zł

C9 Amortyzacja śmieciarki sfinansowana umorzoną pożyczką

z WFOŚiGW w Opolu - 14.169,33 zł

C10 Amortyzacja kotłowni sfinansowana umorzoną pożyczką

z WFOŚiGW w Opolu - 1.691,55 zł

C11. Zarachowane koszty związane z umową o dzieło wykonaną w

miesiącu X 2003, za którą wypłata nastąpiła w miesiącu II 2004 - 25.000,00 zł

 1. Koszty, które w okresach wcześniejszych nie stanowiły kosztów

uzyskania przychodów, natomiast stanowią je w roku 2003 - 106.699,04 zł

(wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym oraz

wierzytelności zgłoszone do postępowania egzekucyjnego)
D. Podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych

w roku 2002 A-B+C - strata podatkowa - 388.114,29 zł

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzebyW roku obrotowym nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie na własne potrzeby.
2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
Zestawienie poniesionych w 2003 r. i planowanych na 2004 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe:


Lp-


Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty


Koszty poniesione w 2003 r.Koszty planowane na 2004 r.1

2

3

4

1.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

-

12.000

2.

Nabycie środków trwałych

209.740,50


345.000
- w tym na ochronę środowiska


-

120.000

3.

Środki trwałe w budowie

-- w tym na ochronę środowiska


-
4.

Inwestycje w nieruchomości i prawa

-
X

Razem

209.740,50


357.000


2.9-10.Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wynosiło : 81 osób w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 61 osoby

- na stanowiskach nierobotniczych - 20 osób
4.2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

1)Wynagrodzenie brutto osób wchodzących w skład Zarządu:

- Ostrowski Stanisław – Prezes Zarządu do 12 VI - 82.079,30 zł

- Rizler Zdzisław - Prezes Zarządu od 12 VI - 40.310,00 zł

 1. Wynagrodzenie brutto osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie:

- Tomczyszyn Marian – przewodniczący Rady do 3 VII - 5.100 ,00 zł

- Milan Tadeusz - przewodniczacy Rady od 3 VII - 4.545,16 zł

- Haczek Piotr - z-ca przewodniczącego do 3 VII - 4.800,00 zł

- Bukała Aniela - z-ca przewodniczącego od 3 VII - 3.654,84 zł

- Szewczuk Henryk - sekretarz - 8.600,00zł

- Turkiewicz Zbigniew - sekretarz od 3 VII do 30VII - 748,39 zł

- Szachniewicz Edward - członek do 3 VII - 4.200,00 zł

- Tokarz Stefan - członek - 7.400,00 zł

- Julian Kurek - członek od 30 VII - 2.500,00 zł

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorującychW okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym .brak

5.1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu

finansowym.

brak

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowymbrak

5.3-4. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

brak

................................... ........................................... ......................................miejscowość, dnia Sporządził Kierownik jednostki

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość