Strona główna

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2010 oraz o stanie przestrzegania wolności I praw człowieka I obywatela


Pobieranie 1.72 Mb.
Strona1/39
Data18.06.2016
Rozmiar1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39INFORMACJA

o działalności

Rzecznika Praw Obywatelskich

za rok 2010

oraz o stanie przestrzegania

wolności i praw człowieka i obywatela
Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483, z późn. zm.), który przewiduje, że Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147, z późn. zm.) ustanawiającego obowiązek podania Informacji Rzecznika do wiadomości publicznej.
Spis treści

1. Wprowadzenie 6

2. Rzecznik Praw Obywatelskich, jako organ wskazany przez Rzeczpospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji 14

3. Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Obywatelskich w 2010 r. 19

A. Współpraca z ombudsmanami państw Partnerstwa Wschodniego UE 19

B. Współpraca z ombudsmanami państw Unii Europejskiej 22

C. Współpraca międzynarodowa Rzecznika w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji 22

D. Wybrane wystąpienia generalne związane z zastosowaniem prawa Unii Europejskiej 23

4. Prawo do dobrej legislacji 26

5. Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki 29

A. Sądownictwo i prokuratura 29

B. Brak lub ograniczenie drogi sądowej 31

C. Prawo do rzetelnego procesu sądowego 37

D. Prawo do obrony 37

E. Koszty postępowania 39

F. Przewlekłość postępowań 40

G. Postępowanie mandatowe 44

H. Procedura sądowoadministracyjna 47

6. Wolność osobista 51

7. Bezpieczeństwo obywateli. Uprawnienia Policji i innych służb mundurowych 55

8. Ochrona praw ofiar przestępstw 63

9. Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli 68

A. Wolność słowa i prawo do informacji 68

B. Przeciwdziałanie dyskryminacji 73

C. Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych 77

D. Prawa wyborcze 81

10. Rozbieżności w stosowaniu prawa 87

11. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalną 97

12. Zagadnienia z zakresu prawa pracy 98

A. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 98

B. Urlopy pracownicze 100

C. Rozwiązanie umowy o pracę. Wygaśnięcie stosunku pracy 102

D. Urzędnicy państwowi i samorządowi 106

E. Ochrona pracowników 107

F. Zatrudnianie cudzoziemców 109

13. Egzaminy zawodowe i prawo wykonywania zawodu 111

14. Zabezpieczenie społeczne 121

A. Prawo do emerytury lub renty oraz zasady ustalania prawa do tych świadczeń oraz ich wysokości 121

B. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomoc społeczna 129

C. Zaopatrzenie inwalidów wojennych, kombatantów i osób represjonowanych. Świadczenia deportacyjne 133

15. Ochrona zdrowia 135

A. System ochrony zdrowia 135

B. Ochrona praw pacjentów 145

16. Ochrona praw rodziny 154

A. Świadczenia rodzinne 154

B. Alimenty 156

17. Ochrona praw osób niepełnosprawnych 158

18. Prawo do nauki 173

A. Realizacja obowiązku szkolnego 173

B. Bezpieczeństwo w szkołach 176

C. Edukacja szkolna 177

D. Szkolnictwo wyższe 180

19. Ochrona środowiska 184

20. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych 187

A. Ochrona praw lokatorów 187

B. Prawa członków spółdzielni mieszkaniowych 190

C. Sprawy mieszkaniowe funkcjonariuszy służb mundurowych 196

D. Sprzedaż lokali mieszkalnych 202

E. Sprawy dostaw energii 205

21. Gospodarka nieruchomościami, ochrona praw majątkowych 209

A. Gospodarka nieruchomościami 209

B. Ochrona praw majątkowych 211

C. Prawo budowlane 218

D. Reprywatyzacja i prywatyzacja 219

E. Egzekucja świadczeń 220

22. Ochrona praw konsumentów 222

A. Usługi bankowe 222

B. Usługi przewozowe 223

C. Inne 230

23. Problematyka danin publicznych 232

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych 232

B. Cła 234

C. Opłata abonamentowa 236

24. Ruch drogowy 239

25. Wykonywanie kar i środków karnych. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich 242

A. Wykonywanie kar i środków karnych 242

B. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich 264

C. Wypadki nadzwyczajne w miejscach pobytu osób pozbawionych wolności 272

26. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 274

A. Zawodowa służba wojskowa 274

B. Ochrona praw funkcjonariuszy służb publicznych 284

C. System emerytalny służb mundurowych 305

27. Działalność Pełnomocników Terenowych RPO 307

28. Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela 315

A. Tworzenie prawa 315

B. Prawo do obrony 317

C. Prawo do ochrony życia prywatnego 319

D. Wolność osobista 321

E. Prawa osób niepełnosprawnych 323

F. Dyskryminacja ze względu na wiek 325

G. Dyskryminacja ze względu na płeć 327

H. Sytuacja osób pozbawionych wolności 328

I. Przewlekłość postępowań (prokuratorskich, sądowych i administracyjnych) 331

J. Implementacja prawa europejskiego i wykonywanie wyroków ETPC i TSUE 334

Załączniki: 340

Dane informacyjno-statystyczne 340

Wystąpienia o charakterze ogólnym (systemowym)


– art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o RPO 355

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego


– art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPO 388

Zgłoszenie udziału w postępowaniu


przed Trybunałem Konstytucyjnym
w sprawach skarg konstytucyjnych
– art. 51 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o RPO 391

Wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego


o wykładnię przepisów 394

Wnioski do Sądu Najwyższego o odpowiedź na pytanie prawne 396

Kasacje w sprawach karnych 398

Skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 401

Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego 404

Przystąpienie do postępowania sądowego 405

Wystąpienia legislacyjne 406

Pozostałe wystąpienia 407

Wizyty i spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich 409
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość