Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach prowadzonych przez Powiat Nyski Podstawa prawna: art. 5a ustPobieranie 405.73 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar405.73 Kb.
  1   2   3   4
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012

w szkołach prowadzonych przez Powiat Nyski

Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzony ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. ( Dz. U. Nr 56 poz.458):

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”
Realizując zapis art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty Zarząd Powiatu w Nysie przedstawienia Radzie Powiatu informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nyskiego za poprzedni rok szkolny tj. 2011/2012, ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nyski

W roku szkolnym 2011/12 Powiat Nyski prowadził 17 publicznych jednostek oświatowych. Wśród nich 10 zespołów szkół ( Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie, Zespół Szkół Technicznych w Nysie, Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie, Zespół Szkół w Głuchołazach, Zespół Szkół w Paczkowie, Zespół Szkół w Otmuchowie, Zespół Szkół w Biechowie i Zespół Szkół przy Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Dzieci w Jarnołtówku); dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne: w Nysie i w Otmuchowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w skład którego wchodzą : Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Zawodu oraz internat; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Gimnazjum, Zasadniczą Szkołą Zawodową i internatem; Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla: wszystkich uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, dla części uczniów ZSZ w Głuchołazach kształcących się w zawodzie elektryk, ślusarz, stolarz, dla uczniów kształcących się w zawodzie stolarz w ZSZ Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, dla grupy uczniów z klas wielozawodowych z ZSZ w Otmuchowie i ZSZ w Paczkowie oraz różne formy dokształcania zawodowego w ramach kursów, 2 szkolne schroniska młodzieżowe łącznie ze 158 miejscami noclegowymi, z których jedno znajduje się w Nysie, a drugie posiadające dwa obiekty (jeden w Głuchołazach, drugi w Pokrzywnej) wchodzi w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach; Ognisko Artystyczne w Nysie z filiami w Głuchołazach i w Paczkowie, prowadzące zajęcia pozaszkolne z plastyki i rzeźby dla dzieci i młodzieży (w roku 2011/12 na zajęciach w Ognisku uczestniczyło 433 dzieci ze szkół podstawowych, 197 uczniów z gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych).Uczniowie w szkołach Powiatu Nyskiego

W roku szkolnym 2011/12 do szkół prowadzonych przez Powiat Nyski uczęszczało 5051 osób (o 206 mniej niż w roku poprzednim), w tym 4596 uczniów w szkołach dla dzieci


i młodzieży oraz 455 słuchaczy w szkołach dla dorosłych. Głównym zadaniem oświatowym Powiatu jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2011/12 w szkołach tych kształciło się 4660 uczniów. Obecnie (w r.szk.2012/13) w szkołach ponadgimnzajalnych prowadzonych przez Powiat Nyski kształci się 4155 uczniów i słuchaczy. Tak duża różnica liczby uczniów wynika z faktu przekazania Gminie Otmuchów 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na spadek ma również wpływ w dalszym ciągu postępujący niż demograficzny – wraz z przekazanymi Gminie Otmuchów szkołami ponadgimnazjalnymi mamy o ok. 315 uczniów mniej w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Jest to już kolejny rok znacznego spadku liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Poniżej umieszczona tabela pokazuje szczegółowo tendencję spadkową. Poniższe dane demograficzne oraz prognozy na następne lata wskazujące, że niż demograficzny nadal będzie postępował były istotnym impulsem do podjęcia przez Zarząd Powiatu, a następnie przez Radę Powiatu w roku 2011 i 2012 działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku tych działań rozwiązany został Zespół Szkół w Biechowie, a jego uczniowie przeniesieni do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Natomiast szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół w Otmuchowie nie zostały zlikwidowane jak pierwotnie planowano, ale na wniosek Gminy Otmuchów przekazane jej do prowadzenia. Szkoły te już na mocy uchwały Rady Gminy Otmuchów zostały połączone w jeden zespół z otmuchowskim Gimnazjum. Te różne rozwiązania zawierają w sobie jedno takie samo działanie, które stało się koniecznością - łączenie coraz mniej liczebnych szkół w większe zespoły. Przeprowadzone zmiany oraz dalej postępujący niż demograficzny spowodował, że w obecnym roku szkolnym 2012/13 liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych zwiększona o uczniów gimnazjum, nie wliczając placówek kształcenia specjalnego, spadła do 4213. Tak znaczący spadek liczby uczniów będzie miał swoje negatywne konsekwencje w wysokości subwencji oświatowej naliczanej proporcjonalnie do liczby uczniów, jaką Powiat otrzyma w roku 2013. Dalsze prognozy demograficzne wskazują, że tak istotne działania racjonalizujące sieć szkół i placówek, wchodzące w życie w tym roku szkolnym, nie mogą być ostateczne.

Liczba oddziałów i uczniów ze względu na typy szkół w roku szkolnym 2011/2012
i 2012/2013 (wg SIO – stan na 30.09.danego roku)Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach wg sprawozdania SIO
- stan na dzień 30.09.2012r.Uczniowie szkół specjalnych
Znaczącą część w powiecie nyskim osób objętych realizacją obowiązku szkolnego w roku szk. 2011/12 stanowili uczniowie szkół specjalnych – 445 osób. Nadal podobnie jak w latach poprzednich znamienne jest to, że mimo niżu demograficznego liczba uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w stosunku do roku 2010/11 nie zmalała lecz wzrosła. Powtórzył się tak jak w roku poprzednim wzrost liczby dzieci z głębszym upośledzeniem niejednokrotnie sprzężony z niepełnosprawnością fizyczną. Podobna sytuacje mamy w roku bieżącym. Choć liczba uczniów zmalała to liczba oddziałów pozostała na tym samym poziomie ze względu na większą liczbę uczniów głębszym upośledzeniem. Edukacja tych dzieci ze względu na szczególne potrzeby sprawowania opieki i działań terapeutyczno – rewalidacyjnych odbywa się w małych grupach: dla dzieci z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym maksymalnie w 8 osobowych, dla dzieci z upośledzeniem głębokim 4 lub nawet 3 osobowych. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń do prowadzenia zajęć. Mimo iż obiekt SOSW w Nysie jest duży placówka od dwóch lat ma poważne trudności lokalowe. W najbliższym czasie konieczne staje się powiększenie bazy lokalowej Ośrodka. Niezmiernie ważna jest również pilna potrzeba stworzenia dla uczniów SOSW możliwości korzystania z odpowiedniej bazy sportowej – sali gimnastycznej i boiska.

Analiza poniższej tabeli pokazuje, że stopniowo z roku na rok zmniejsza się liczba wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Jest to fakt niepokojący zwłaszcza, że po przeprowadzonych adaptacjach i remontach Ośrodek dysponuje 75 miejscami. Spadek liczby wychowanków powoduje, że zmniejsza się subwencja oświatowa na wychowanków, natomiast koszty funkcjonowania ośrodka w takim samym stopniu malec nie mogą.


2010/2011

2011/2012

2012/2013l.o.

l.u.

l.o.

l.u.

l.o.

l.u.

Specjalny Ośrodek

Szkoła podstawowa

11

87

12

99

12

89

Szkolno - Wychowawczy

Gimnazjum

15

161

11

136

11

128

w Nysie

Szk. Przysposabiająca do Pracy

3

26

7

51

7

49

 

RAZEM__4__48__4__46'>RAZEM__29__274__30__286'>RAZEM

29

274

30

286

30

266

Młodzieżowy Ośrodek

Gimnazjum

1

12

1

11

0

0

Wychowawczy w Nysie

Zasadn. Szk. Zawod.

3

36

3

35

4

40

 

RAZEM

4

48

4

46

4

40

Zespół Szkół przy Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Dzieci w Jarnołtówku

Szkoła podstawowa

5

38

5

38

3

38

Gimnazjum

2

17

2

17

2

17

 

RAZEM

7

55

7

55

5

55
OGÓŁEM

40

377

41

387

39

361


Nabór i kierunki kształcenia

Realizując cel główny Strategii Oświatowej nakładający obowiązek zapewnienia młodzieży jak najlepszych możliwości kształcenia odpowiadającym jej preferencjom i predyspozycjom dokonując naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2011/12 stworzono kandydatom możliwość skorzystania z szerokiej oferty kierunków kształcenia. Analiza naboru wskazuje na utrzymującą się tendencję przyjmowania się wprowadzonych w latach ubiegłych nowych kierunków kształcenia takich jak: technik logistyk w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie, technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Mechanicznych i technik informatyk w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie i w Zespole Szkół w Głuchołazach.


Jednocześnie tak jak w latach poprzednich, zadbano o to, by zapewnić kandydatom możliwość kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie. Z tego względu w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do utworzenia oddziału kształcącego w danym zawodzie, akceptowano utworzenie oddziałów z podziałem na grupy w nauczaniu przedmiotów w dwóch różnych zawodach (w technikum w ZSM w Nysie – technik elektryk, technik mechanik; w technikum w ZSRCKU w Nysie – technik rolnik, technik technologii żywności). Analiza przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych pokazuje, że utrzymuje się nadal pozytywna tendencja stopniowej zmiany preferencji z wyboru kształcenia ogólnego na zawodowe. W roku szk. 2010/11 w klasach pierwszych uczniowie liceów ogólnokształcących stanowili 41% , w roku szk. 2011/12 - 38%, a w roku szk. 2012/13 stanowią 36% ogółu uczniów klas pierwszych.

Porównanie utworzonych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Nyski

  1   2   3   4


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy