Strona główna

Informacja o stanie


Pobieranie 0.98 Mb.
Strona1/8
Data18.06.2016
Rozmiar0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8



INFORMACJA O STANIE



REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego w Korfantowie


Korfantów, wrzesień 2012 rok.


Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty art. 5a ust. 4:
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit.
b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.


Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty art. 5 ust. 7:
Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy
w szczególności:

  1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym; bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
    i opieki;

  2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

  3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym
    w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły lub placówki;

  4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.





Spis Treści:

I. Demografia Gminy

1. Liczba mieszkańców Gminy Korfantów

2. Urodzenia i zgony w latach 2001-2011

3. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne

II. Organizacja roku szkolnego

  1. Wychowanie przedszkolne - uwarunkowania organizacyjne

a. Przedszkola

b. Frekwencja dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Korfantów

w roku szkolnym 2011/2012

2. Edukacja szkolna klasy I-VI – uwarunkowania organizacyjne

3. Edukacja gimnazjalna

4. Wyniki sprawdzianów i egzaminów

5. Konkursy i olimpiady – etap gminny

6. Zatrudnienie w placówkach oświatowo - wychowawczych

a. Pracowników pedagogicznych

b. Pracowników administracyjno-obsługowych

c. Liczba nauczycieli przebywająca na urlopach zdrowotnych


III. Dowożenie do szkół

1. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Korfantów

2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych

3. Obowiązek szkolny poza obwodem
IV. Sprawy różne

1. Środki unijne

2. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy

3. Organizacja imprez różnych

4. Opieka socjalno – bytowa uczniów

a) Zestawienie stypendiów i zasiłków szkolnych

b) Zestawienie stypendiów naukowych

c) Dożywianie uczniów

d) Wyprawka szkolna – rządowy program

e) opieka zdrowotna w placówkach oświatowych

f) Wypoczynek

5. Baza dydaktyczna – remonty i modernizacje
Zakończenie








I Demografia Gminy

1. Liczba mieszkańców Gminy Korfantów


2. Urodzenia i zgony w latach 2001-2011





3. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne

Demografia 2001-2011





































Miejscowość

Liczba dzieci urodzonych w latach

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011





































Obwód Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie

















































Korfantów

17

11

11

7

20

21

15

14

14

19

17

Kuropas

1

0

2

1

2

0

2

1

4

1

2

Myszowice

1

1

0

0

0

1

1

0

1

2

2

Niesiebędowice

1

0

1

2

1

1

0

0

0

0

0

Piechocice

0

1

4

2

1

2

4

1

0

2

2

Przydroże W.

1

1

0

0

0

1

2

3

0

0

2

Puszyna

5

3

3

3

4

3

5

4

5

3

2

Rączka

1

0

1

2

0

2

1

0

2

1

2

Stara Jamka

7

2

2

1

1

1

3

3

2

2

2

Wielkie Łąki

1

2

3

1

0

1

3

1

0

1

1

Włostowa

3

2

4

2

4

6

2

7

8

3

3

Pleśnica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Razem

38

23

31

21

33

39

38

34

36

34

37





































Obwód Zespołu Szkół w Przechodzie

























Borek

4

1

4

0

2

2

1

0

2

2

4

Przechód

13

7

5

7

7

2

7

9

9

6

8

Kuźnica Ligocka

5

4

3

5

3

5

2

4

3

1

2

Rzymkowice

6

8

9

2

5

5

6

6

6

6

5

Razem

28

20

21

14

17

14

16

19

20

15

19





































Obwód Szkoły Podstawowej we Włodarach



















Rynarcice

3

3

2

1

0

3

3

1

2

1

2

Włodary

9

11

5

11

11

11

7

8

5

3

9

Razem

12

14

7

12

11

14

10

9

7

4

11





































Obwód Zespołu Szkół w Ścinawie Małej



















Jegielnica

3

1

2

1

2

2

0

4

0

3

1

Pleśnica

4

1

0

0

0

1

0

1

0

0

x

Przydroże M.

5

3

2

1

7

3

5

4

4

2

3

Ścinawa M.

12

2

7

4

3

5

8

6

14

12

6

Ścinawa N.

7

6

6

5

3

8

7

8

2

8

5

Gryżów

3

0

3

4

5

6

2

3

2

3

2

Węża

2

2

9

4

6

4

6

5

7

6

4

Razem

36

15

29

19

26

29

28

31

29

34

21





































OGÓŁEM

114

72

88

66

87

96

92

93

92

87

88
  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość